Managementrapportage 1e marap 2017

Managementrapportage 1e marap 2017

Terug naar navigatie - Managementrapportage 1e marap 2017

Analyse van het financieel resultaat in de 1e marap

 

bedragen x € 1.000    

Marap Incidenteel Structureel Totaal
Totaal programma 1 Sociaal  Domein -103 340 237
Totaal programma 2 Welzijn & educatie                        112 112
Totaal programma 3 Ruimtelijke & economische ontwikkelingen -10 -13 -23
Totaal programma 5 Openbare orde en veiligheid -5   -5
Totaal programma 6 Bestuur & Dienstverlening 464 -181 283
Eindtotaal 346 258 604

 Per programma worden de afwijkingen > € 20.000 toegelicht

Wijzigingen

Terug naar navigatie - Wijzigingen

Programma 1 Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociaal Domein

 

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
   P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel      
63900/34700 Ontvangen bijdrage ivm "anti speculatie beding"woningaanpssing 20.000   20.000
   P572001 Participatie       
63700/42210 Vergoeding ESF 2013-2015 Jeugdwerkloosheid. 30.000   30.000
LASTEN        
   P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel      
63901/34300 Vergoeding regresovereenkomst WMO 2016.  16.500   16.500
   P525001 Reserve`s programma 1      
68801/60001 Toevoeging reserve sociaal domein -36.500   -36.500
 

 P571901 Levensonderhoud

     
63221/42200 op basis van berekening bij jaarrekening bleek dat de hoogte vd uitkering lager was dan begroot. (per uikeringsgerechtigde), zie ook de jaarstukken   340.000 340.000
   P571905 Bijzondere bijstand      
63500/42320 Het nadeel wordt veroorzaakt door gestegen kosten bewindvoering. Betreft landelijke tendens. Een plan van aanpak om met deze doelgroep in gesprek te gaan is gereed. -200.000   -200.000
   P572001 Participatie      
63300/42400  Het incidentele voordeel komt ivm eindafrekening 2016. (lagere SE's, maar pas bekend na jaarrekening) 67.000   67.000
Totaal progr.  1.  Sociaal Domein -103.000 340.000 237.000

Programma 1:

  •  Structureel voordeel (€ 340.000) bij levensonderhoud (zie ook de jaarstukken).
  •  Nadeel (€ 200.000) welke wordt veroorzaakt door gestegen kosten bewindvoering (landelijke tendens)

Programma 2 Welzijn & Educatie

Terug naar navigatie - Programma 2 Welzijn & Educatie

 

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
   P523101 Welzijn en sportaccomodaties      
62511/32100 Huuropbrengst 2 B's obv de nieuwe Exploitatieovereenkomst 2017 tm 2021 met Laco Ooststellingwerf BV. De te betalen huurprijs voor de Bongerd en de Boekhorst wordt verrrekend met de verleende bijdrage in de exploitatiekosten.   94.749 94.749
LASTEN        
   P522401 Maatschappelijke initiatieven      
64322/34300 Betreft uitvoeringskosten voor de 3e tender van Fonds Ooststellingwerf. Zie ook mededeling aan de raad in januari 2017 -58.000   -58.000
   P523101 Welzijn en sportaccomodaties      
62511/34300 Lagere exploitatiebijdrage aan de 2B's obv de nieuwe Exploitatieovereenkomst 2017 tm 2021 met Laco Ooststellingwerf BV.   17.831 17.831
   P532601 Kunst & Cultuur      
62711/42410 Financiële bijdrage voor promotie Culturele Hoofdstad 2018. De bijdrage wordt gebruikt voor promotie, marketing en communicatie voor projecten in de gemeente Ooststellingwerf in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.  -12.500   -12.500
   P532801 Peuterspeelzaalwerk      
63801/42101 Omvormingsplan peuterspeelzaalwerk, vastgesteld 21-06-2016. Bij de 2e marap 2016 is een nadeel gemeld. Komt hier weer terug als voordeel.  63.000   63.000
   P533001 Huisvesting Onderwijs      
62000/42101 Vanaf 2018 wordt € 7.580 van dit budget structureel ingezet voor renovatie gymlokaal oud van de Kampus (= kapitaallast), zie raadsbesluit nr 8 van 18 april 2017. Dit jaar eenmalig voordeel. 7.580   7.580
Totaal prog.  2.  Welzijn & educatie 80 112.580 112.660

Programma 2:

  •  Structureel voordeel (€ 113.000) in verband met nieuwe exploitatieovereenkomsten 2017 tm 2022 met Laco Ooststellingwerf BV.

Programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen

 

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
   P545001 Reserve`s programma 3      
68803/60003 Onttrekking reserve Grex 10.500   10.500
LASTEN        
   P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie      
66502/34350 Kosten grexmanager en woonbeurs (complex 1000) -10.500   -10.500
   P561202 Milieubeleid      
65512/34350 Ter voorbereiding op het realiseren van de aanleg van zonnepaneelvelden worden advieskosten gemaakt voor het opstellen van een facetbestemmingsplan zonnepaneelvelden -10.000   -10.000
   P581701 Openbaar groen      
63011/34330 Betreft autonome ontwikkeling per 1-1-2017: areaaluitbreiding van Herinrichting DK West, Onderdoorgangen N381, Bosbergpad, Venekoterweg, Nanningaweg/Hoogengaardelaan en omgeving IKC Weemeweg.    -9.500 -9.500
63020/30600 Betreft autonome ontwikkeling per 1-1-2017: areaaluitbreiding van Herinrichting DK West, Onderdoorgangen N381, Bosbergpad, Venekoterweg, Nanningaweg/Hoogengaardelaan en omgeving IKC Weemeweg.    -3.500 -3.500
Totaal prog. 3.  Ruimtelijke & economische ontwikkelingen -10.000 -13.000 -23.000

 

Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid

 

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  P550501 Veiligheidsregio Fryslan      
60600/42400 Negatief resultaat jaarrekening 2016 VRF. Zie ook advisering in de raad in juni 2017. -5.475   -5.475
Totaal prog.  

 5. Openbare orde en veiligheid

-5.475   -5.475

 

Programma 6 Bestuur & Diensverlening

Terug naar navigatie - Programma 6 Bestuur & Diensverlening

 

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
   KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten      
69250/21110 De toe te rekenen rente voor de grondexploitatie is in de primitieve begroting onjuist verwerkt. -52.120   -52.120
   P650401 Belastingen en Wet WOZ      
67400/40110 Als gevolg van hogere woz-waarden na van de tariefsbepaling is er een hogere opbrengst. Wel zijn er bezwaarschriften die nog kunnen leiden tot verminderingen. Nu is 75% van de hogere opbrengst meegenomen. 22.000   22.000
67401/40100 Zie bij OZB gebruikers niet-woningen. 33.000   33.000
68100/32200 Het Rijk heeft de spelregels omtrent de precariobelasting veranderd, waardoor we maximaal het tarief wat gold op 10 februari 2016 kunnen heffen. Voor 2017 een verlaging van € 29.000, 2018 € 56.000, 2019 en verder € 84.000.   -29.000 -29.000
67402/40120 Zie bij OZB gebruikers niet-woningen. 50.000   50.000
   P653201 Alg.uitkering, deelnemingen en overig      
66800/21100 Lening Enexis is afgelost als gevolg van de verkoop van de aandelen per 31 december 2016, dus er wordt geen rente meer ontvangen. -5.743   -5.743
66800/21200 De dividenduitkering van de BNG over 2016 is hoger dan geraamd. 12.000   12.000
67110/42300 Voordeel als gevolg van de afwikkeling van oude posten (crediteuren) Decade. 52.000   52.000
LASTEN        
   IP02001 Huisvesting en werkplek      
69101/31000 Structureel voordeel door lagere energielasten, lagere telefoonkosten en vergoeding voor dienstauto's. Het structurele voordeel wordt deels teniet gedaan door hogere schoonmaaklasten. Per saldo een structureel voordeel van €12.000.   12.000 12.000
   IP03001 Bedrijfsvoering      
69151/34420 De gemeente Ooststellingwerf bestaat 500 jaar.  In oktober 2017 vindt het openluchtspektakel 'Berkoop vol Vuur' in Oldeberkoop plaats.  -10.000   -10.000
   KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten      
69250/21000 Op basis van de huidige liquiditeitenprognose is een deel van de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. Aflossing gebeurt uit de beschikbare liquiditeit. 465.000   465.000
   KPLS505 Afdeling Mens & Organisatie      
69302/11000 In het najaar heeft het college ingestemd met extra inzet RO-capaciteit.  Tot die tijd hebben we moeten inhuren, de extra kosten worden nu opgevoerd: kosten inhuur € 90.000 minus beschikbare vacaturemiddelen € 28.000, resteert €62.000. -62.000   -62.000
69302/30903 Helaas is er sprake van langdurige uitval van één van de teamleiders van de afdeling Mens en Omgeving. Inhuur is noodzakelijk.  -75.000   -75.000
Divers/11000 Per 1-1-12017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogt dit lijdt tot een structureel nadeel   -126.809 -126.809
   KPLS506 Afd. Buitendienst      
69304/30500 20.000 structureel i.v.m. flexibel maaibeleid (conform mededeling aan de Raad dd 14 februari 2017) en 6000 autonome ontwikkelingen uitzendkrachten (tariefsaanpassing)   -26.000 -26.000
   KPLS701 Doorbelasting salarissen      
69082/11001 De doorbelasting van de lonen is al rechtstreeks op de fcl van de grex verantwoord. Dus hier moet dit gecorrigeerd worden. 46.500   46.500
   P590101 Raad      
60000/11200 Op basis van de circulaire bezoldiging raadsleden is de vergoeding per 1 januari 2017 met 4,9% verhoogd.   -11.423 -11.423
   P590202 Samenwerking      
62714/42101  overschrijding subsidies € 11.364  Het college heeft via het Presidium afgesproken dat € 11.364 met de 1e marap wordt meegenomen. -11.364   -11.364
Totaal prog.  6. Bestuur & Dienstverlening 464.273 -181.232 283.041

Programma 6:

  •  Incidenteel voordeel (€ 465.000) doordat een deel van de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig zijn (aflossing gebeurd uit beschikbare liquiditeit)
  •  Structureel nadeel (€ 127.000) in verband met de verhoging van ABP premie.

Wijzigingen zonder resultaatsimpact

Terug naar navigatie - Wijzigingen zonder resultaatsimpact
  Marap Incidenteel structureel Totaal
LASTEN        
  P522103 Jeugdgezondheidszorg      
64810/34300 Betreft uitbreiding van de juridische functie sociaal domein die moet bijdragen aan het vinden van meer mogelijkheden om maatwerk voor inwoners te bieden   63.765 63.765
  P522205 Maatschappelijke begeleiding en opvang      
64010/42101 Betreft subsidie aan Fier, wordt geboekt op integrale veiligheid. Is een administratieve wijziging naar 60700/42101.    7.032 7.032
  P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel      
64001/42310 Betreft uitbreiding van de juridische functie sociaal domein die moet bijdragen aan het vinden van meer mogelijkheden om maatwerk voor inwoners te bieden.    35.898 35.898
  P572001 Participatie        
63700/42310 Betreft uitbreiding van de juridische functie sociaal domein die moet bijdragen aan het vinden van meer mogelijkheden om maatwerk voor inwoners te bieden.    25.460 25.460

 Totaal prog.

1.  Sociaal Domein   132.155 132.155
LASTEN        
  P522101 Gemeentelijk gezondheidsbeleid      
65110/34300 € 71.000 vanuit de GIDSgelden is beschikbaar voor het project de gezonde wijk in de gebiedsteams.  71.000   71.000
  P532901 Lokaal sportbeleid      
62510/42101 Betreft administratieve en programmawijzigingen voor de buurtsportcoaches.  -6.000   -6.000
 Totaal prog. 2. Welzijn en Educatie  65.000   65.000
LASTEN        
  P550503 Integrale veiligheid      
60711/34340 € 6.000 is beschikbaar voor buurtsportcoaches. Betreft een administratieve/programma wijziging. 6.000   6.000
60700/42101 Betreft subsidie aan Fier voor huiselijk geweld , wordt hierop geboekt terwijl budget elders beschikbaar was. Is een administratieve wijziging.   -7.032 -7.032
 Totaal prog. 5. Openbare Orde en Veiligheid  6.000 -7.032 -1.032
LASTEN        
  KPLS604 Gebiedsteams      
69353/11000 Betreft uitbreiding van de juridische functie sociaal domein die moet bijdragen aan het vinden van meer mogelijkheden om maatwerk voor inwoners te bieden.    -125.123 -125.123
69363/30902 Betreft overheveling Gids Gelden vanaf nota gezondheidsbeleid (kpl 65100) -71.000   -71.000
 Totaal prog. 6. Bestuur en Dienstverlening  -71.000 -125.123 -196.123
  Eindtotaal 0 0 0

 

Administratieve wijzigingen

Terug naar navigatie - Administratieve wijzigingen
  MARAP Incidenteel Structureel 

 Totaal

LASTEN        
  P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel      
63901/42350 Verstrekking uit depot 20000   20000
  P522207 Maatwerkvoorziening natura Immaterieel      
64013/34300 Verstrekking uit depot (zie 63901) -20000   -20000
64013/34300 Pres.gld.en scholing adviesraad   -13163 -13163
  P571901 Levensonderhoud      
63221/34370 Presentiegeld adviesraad   7700 7700
63221/34510 Scholingskosten adviesraad   5463 5463
  P571905 Bijzondere bijstand      
63501/34300 Extra budget schuldhulverlening ondernemers -15.000   -15.000
63501/44240 Nieuw beleid budgetcoach lagere kosten 15.000   15.000
63511/42320 Bijstandsbestand hoger -30.000   -30.000
63512/42320 Weinig gebruik regeling 30.000   30.000
  P572001 Participatie      
63700/34470 Administratieve Wijziging 100   100
63700/34490 Administratieve Wijziging 697.820   697.820
63700/42310 Administratieve Wijziging -697.920   -697.920
Totaal prog. 1. Sociaal Domein 0 0 0
BATEN        
  P532803 Lokaal Onderwijsbeleid      
62120/41110 Eenmalige rijksbijdrage pedagogische medew. 36.329   36.329
LASTEN        
  P522101 Gemeentelijk gezondheidsbeleid      
65110/34300 Vanuit  GIDS gelden beschikbaar (26.000) 31.500   -31500
  P532803 Lokaal onderwijsbeleid      
62120/42101 Eenmalige rijksbijdrage pedagogische medew. -36.329   -36.329
  P532901 Lokaal sportbeleid      
62510/42101 Buurtsportcoaches programmawijziging -31.500   -31.500
Totaal prog. 2. Welzijn en educatie 0 0 0
BATEN        
  IP01005 Kadastrale informatie      
69100/34500 Dekking lasten BGT bij BVI   -5.400 -5.400
  KPLS601 Afd. Backoffice Ikomen en Zorg      
69350/30000 Vergoeding implementatie MO zaak 16.667   16.667
LASTEN        
  IP01005 Kadastrale informatie      
69100/34300 Dekking lasten BGT bij BVI   13.000 13000
69100/34340 Dekking lasten BGT bij BVI   47 47
  KPLS101 Personeelsbudgetten      
69200/11000 Verkeerde wijziging 10e actualisatie   -14.290 -14.290
69201/11200 Corr. Van 10e begrotingswijziging   14.290 14.290
  KPLS501 Afd. Backoffice inkomen en zorg      
69350/34300 Implementatie MO zaak per 1-7 -25.000   -25.000
  KPLS602 Afd. Beheer Org.Vastgoedinfo      
69351/34300 Kadastrale informatie   -7.647 -7.647
  P590202 Samenwerking      
60400/30100 Bijdrage VRF gebaseerd op begroting 2014 8.333   8.333
62714/34300 Overheveling naar subsidie 60.000   60.000
62714/42101 Subsidie (60.000) Ravenswoud O'werf 500 jaar -64.000   -64.000
  P653202 Onvoorzien      
67100/00000 Subs Ravenswoud ivm Ooststellingwerf 500 jaar 4.000   4.000
Totaal prog. 6. Bestuur en Dienstverlening 0 0 0