Prognose financieel resultaat

Prognose financieel resultaat

Terug naar navigatie - Prognose financieel resultaat

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2017. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per juli 2017.

 

Bedragen x € 1.000 
Begrotingsperspectief  
Resultaat begroting bestaand beleid 483
Nieuw beleid 2016-2019 -199
Vastgesteld begrotingsperspectief 2017-2020 284
Gevolgen septembercirculaire 2016 448
Amendement forensenbelasting -1
Gevolgen decembercirculaire 2016 -17
Afschaffing precario -29
Structurele voordelen jaarrekening 2016 526
Gevolgenbestuursreportage 2017 (*) 281
Gevolgen mei circulaire 2017 213
Bijgesteld begrotingsperspectief 2017-2020        (cf brief d.d. 20 juni 2017 kaderbrief) 1.705
Gevolgen marap 2017 -118
Bijgesteld begrotingsperspectief 2017-2020        1.587

 * dit bedrag komt overeen met het bedrag zoals opgenomen in de kaderbrief. Deze wijkt af van het bedrag zoals opgenomen in de eerste marap (hierin stond € 604). Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de kaderbrief enkele posten zijn verantwoord bij de regel structurele voordelen jaarrekening 2016.