Najaarsrapportage 2018

Najaarsrapportage 2018

Analyse van het financieel resultaat in de najaarsrapportage 2018

 

In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Najaarsrapportage per programma. Onder de tabel worden de afwijkingen > € 25.000 toegelicht. In de bijlagen zijn alle verschillen verklaard.

 

 

Financiële gevolgen najaarsrapportage 2018 Incidenteel Structureel Totaal
Programma 1 Sociaal Domein - 1,881,000 - - 1,881,000
Programma 2 Welzijn en Educatie - 3,000 - - 3,000
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikk. - 78,500 - - 78,500
Programma 5 Openbare orde en veiligheid - 1,000 - - 1,000
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening 72,000 - 72,000
Eindtotaal - 1,891,500 - - 1,891,500

Wijzigingen

Programma 1 Sociaal Domein

P1 Najaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  WMO      
63900/42310 Op jaarbasis ramen we twee grote woningaanpassingen. Er is één aanpassing onderweg maar de vraag is of deze op 2018 drukt. Een andere ligt bij de CRvB, mogelijk dat we daar wel kosten aan gaan maken. Momenteel is aannemelijk dat we onderbenutten. 40.000 0 40.000
64000/42310 Voordeel: de uitgaven van hulp bij het huishouden zijn de laatste twee jaar lager. Het is aannemelijk dat dit ook voor 2018 geldt.  140.000 0 140.000
  Jeugdzorg      
64810/42400 Tekort op jeugdhulp. Zie ook de mededeling aan de raad over de ontwikkelingen Jeugdhulp van 18 september 2018. -1.750.000   -1.750.000
  Participatie      
63300/42400 Nadeel i.v.m. begrotingswijziging GR SW (zie raadsvoorstel 25 september 2018) -131.000 0 -131.000
BATEN        
  WMO      
64200/42130 Gelet op de ontwikkeling van de eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo in 2018 tot nog toe, is het reëel minder inkomsten te ramen. Vanaf 2019 geldt een andere systematiek, daarover ontvangt u apart bericht. -80.000 0 -80.000
  Reserve programma 1      
68801/60001 Per saldo voordeel in Sociaal Domein toevoegen aan de reserve Sociaal Domein (voordeel bij woningaanpassingen en hulp bij huishouden en nadeel door lagere eigen bijdrage) -100.000 0 -100.000
  Totaal 1 Sociaal Domein -1.881.000 0 -1.881.000

Programma 1 Sociaal Domein, nadeel € 1.881.000

GR SW Fryslân, nadeel € 131.000
Nadeel van € 131.000 door een hogere bijdrage aan de GR SW Fryslân als gevolg van de begrotingswijziging van de GR. Zie ook het raadsvoorstel van 25 september 2018.

Jeugdhulp, nadeel € 1.750.000
In 2018 verwachten we een tekort van minimaal € 1.750.000 op jeugdhulp. Het maximale tekort in 2018 is € 3.961.000. Zie ook de mededeling aan de raad over de ontwikkelingen Jeugdhulp van 18 september 2018. Er worden acties uitgevoerd om het inzicht in het tekort te verbeteren. In deze rapportage gaan we uit van het minimale tekort. Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan bij de ‘stroppenpot’ van het Rijk. Dit is een fonds om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en WMO. Voor onze gemeente is de maximale vergoeding € 797.000. Dit bedrag hebben we niet opgenomen in deze Najaarsrapportage omdat het nog onzeker of we de bijdrage ontvangen. Dit hangt o.a. af van de landelijke ‘claim’ en het beschikbare budget binnen het fonds (€ 200 miljoen). In de reserve Sociaal Domein is geen ruimte om het tekort van € 1.750.000 op te vangen.

WMO-oud (geen invloed op het resultaat, gevolgen verwerken in reserve Sociaal Domein):

 • Voordeel van € 40.000 bij de woningaanpassingen. Op jaarbasis ramen we twee grote woningaanpassingen. Er is één aanpassing onderweg maar de vraag is of deze op 2018 drukt. Een andere ligt bij de CRvB (Centrale Raad van Beroep). Het is mogelijk dat we daar wel kosten gaan maken. Momenteel is aannemelijk dat we een onderschrijding hebben.
 • Voordeel van € 140.000 bij hulp bij het huishouden. De uitgaven zijn de laatste twee jaar lager dan geraamd. Het is aannemelijk dat dit ook voor 2018 geldt.
 • Nadeel van € 80.000 bij de eigen bijdrage Wmo. Gelet op de ontwikkelingen van de eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo in 2018 tot nu toe is het reëel om minder inkomsten te ramen. De structurele gevolgen (inclusief nieuwe systematiek) zijn verwerkt in de primitieve begroting 2019.

Per saldo is dit een voordeel van € 100.000. Dit betekent een lagere onttrekking uit de reserve Sociaal Domein.

 

Programma 2 Welzijn & Educatie

P2 Najaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  Volksgezondheid  
65110/34300 Incidenteel overschot op gezondheidsbeleid door inzet GIDSgelden.  12.000 0 12.000
  Welzijn en sportaccomodaties      
62611/34300 Nadeel door uitval van de grasmat door de extreem warme zomer. -15.000 0 -15.000
  Totaal 2 Welzijn & educatie -3.000 0 -3.000

Programma 2 Welzijn en Educatie

In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.

Programma 3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen

P3 Najaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  Groen leefomgeving      
63020/34330 Extra kosten in verband met het bestrijden van de Eikenprocessierups -23.500 0 -23.500
  Planontwikkeling      
66000/34300 Het (project) budget voor het nieuwe bestemmingsplan Prikkedam is besteed (€ 76.500). Er ligt echter nog geen bestemmingsplan inclusief PlanMer. De vervolgkosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de PlanMer worden ingeschat op € 100.000 (2018/2019). -100.000 0 -100.000
66500/34350 Grondexploitatie: grexmanager -5.500 0 -5.500
66501/33310 Grondexploitatie: kosten worden de komende jaren gemaakt. 150.000 0 150.000
66502/33310 Grondexploitatie: kosten worden de komende jaren gemaakt. 60.000 0 60.000
66601/63000 Mutatie boekwaarde (=sluitpost grondexploitatie) 15.500 0 15.500
66602/63000 Mutatie boekwaarde (=sluitpost grondexploitatie) 490.000 0 490.000
66650/34350 Grond en gebouwen: onvoorziene kosten (notaris, kadaster etc) -20.000 0 -20.000
BATEN        
  Groen leefomgeving      
63010/34500 Vergoeding Wetterskip i.v.m. onderhoud watergangen. Bijdrage is in de primitieve begroting 2019 verwerkt.  25.000 0 25.000
  Planontwikkeling      
66501/33100 In 2018 zijn in totaal 8 woningbouwkavels (Langedijke 1, Elsloo 4 en Donkerbroek 3) verkocht. Ook zijn er twaalf opties verleend. De verkoop van de Kromten wordt dit jaar niet gerealiseerd, dit zorgt voor een nadeel.  -160.000 0 -160.000
66502/33100 Op het industrieterrein Venekoten verwachten we drie kavels te verkopen. Met een aantal andere gegadigden zijn we in gesprek, maar de verwachting is dat dit in 2018 nog niet leidt tot een verkoop. -550.000 0 -550.000
66650/33100 Gronden en Gebouwen: opbrengst grondruil Boerestreek 40.000 0 40.000
  Totaal 3 Ruimelijke & economische ontwikkelingen -78.500 0 -78.500

Programma 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen, nadeel € 78.500

 • Nadeel van € 100.000 doordat het budget voor het nieuwe bestemmingsplan Prikkedam is besteed (€ 76.500) en er nog geen bestemmingsplan inclusief PlanMer ligt. De vervolgkosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de PlanMer worden geschat op € 100.000.
 • Voordeel van € 25.000 door een vergoeding van het Wetterskip in verband met het onderhoud van de watergangen. Deze bijdrage is in de primitieve begroting 2019 structureel verwerkt.
 • Voordeel van € 40.000 door de opbrengst van de grondruil Boerestreek.
 • Nadeel van € 43.500 door overige kleine afwijkingen.

 

Daarnaast zijn in dit programma wijzigingen in de grondexploitatie. Die zijn verwerkt in de boekwaarde, dat is namelijk de sluitpost voor de grondexploitatie. Daarom zijn hier geen resultaatconsequenties

 

Programma 5 Openbare orde en veiligheid

P5 Najaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  Handhaving      
66310/42400 De begroting van de FUMO is gewijzigd, dit leidt tot een hogere bijdrage van € 23.000. De begrotingswijziging is vooral een gevolg van het aanpassen van de normen voor basistaken, de productiviteitsnorm en voor de flexibele schil. Daarnaast voor het versterken van de bedrijfsvoering en planningswerkzaamheden van coördinatoren. -23.000 0 -23.000
BATEN        
  Handhaving      
66310/34500 Handhaving: hogere vergoeding van derden in verband met dwangsommen. 22.000 0 22.000
  Totaal 5 Openbare orde en veiligheid -1.000 0 -1.000

Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid

In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.

 

Programma 6 Bestuur & Dienstverlening

0P6 Najaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  Huisvesting      
69101/34420 Huisvesting: lagere representatiekosten. 5.000 0 5.000
69101/34510 Huisvesting: lagere bureau- en kopieerkosten.  20.000 0 20.000
69104/34300 Het resterende budget voor mobiel werken is dit jaar niet nodig. 30.000 0 30.000
  Dienstverlening      
60300/41100 Naar verwachting wordt het aantal af te geven reisdocumenten dit jaar lager. Per af te geven document draagt de gemeente een deel van de ontvangen leges af aan het Rijk, de afdracht zal lager zijn. In de primitieve begroting 2019-2022 is de lagere afdracht leges Rijk verwerkt. 28.000 0 28.000
  Algemeen bestuur      
60202/00000 Er zijn extra kosten gemaakt voor de organisatie van de verkiezing gemeenteraad en referendum. Betreft o.a. aanschaf stemhokjes en -bussen, de vergoeding die tellers voor het eerst hebben ontvangen (in de vorm van een waardebon) en overige kosten door de organisatie van ook een referendum. Via het gemeentefonds is een vergoeding van € 9.000 ontvangen voor het referendum. Deze is bij de meicirculaire toegevoegd aan de algemene middelen. -14.500 0 -14.500
  Dagelijks bestuur      
60001/12000 Betreft wachtgeld oud-wethouders voor 2018. Het structurele gevolg is verwerkt in de primitieve begroting 2019. -83.000 0 -83.000
  Organisatorische kostenplaatsen      
69302/11000 Verlenging inzet extra capaciteit en deskundigheid in verband met plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf. -36.000 0 -36.000
  OWO kostenplaats      
69356/34300 BVI: hogere lasten bezwaar en beroep. Hier staat voor 2/3 een vergoeding van OWO tegenover. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2019 -37.500 0 -37.500
69357/34300 BVI: hogere lasten bezwaar en beroep. Hier staat voor 2/3 een vergoeding van OWO tegenover. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2019 -37.500 0 -37.500
  Saldo financieringsfunctie      
69250/21000 Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget voor rentelasten kort geld niet nodig. 95.000 0 95.000
  IP Advies en ondersteuning      
69151/34370 Presentiegelden: meer zittingen betekent hogere presentiegelden. Raming is ook in primitieve begroting 2019 aangepast. -6.000 0 -6.000
BATEN        
  Dienstverlening      
60300/34000 Per 9 maart 2014 is voor (een deel van) de reisdocumenten een gewijzigde geldigheidsduur ingevoerd: van vijf naar tien jaar voor 18 jaar en ouder. Die wijziging betekent een structurele afname van de afgifte van die documenten in de komende jaren (tot en met 2024). Met lagere legesopbrengsten als gevolg. Ook voor 2018 voorspelt het model al een lagere afgifte van reisdocumenten. De realisatie tot en met juli 2018 lijkt het daarin gelijk te geven. In de primitieve begroting 2019-2022 is er al rekening mee gehouden

-53.500

0 -53.500
  OWO kostenplaatsen      
69356/30000 BVI: hogere vergoeding OWO i.v.m. hogere lasten bezwaar en beroep. 25.000 0 25.000
69357/30000 BVI: hogere vergoeding OWO i.v.m. hogere lasten bezwaar en beroep. 25.000 0 25.000
  Belastingen en Wet WOZ      
67400/40110

OZB gebruikers niet-woningen: als gevolg van hogere WOZ-waarden (na het moment van tariefbepaling) is er een hogere opbrengst. Wel zijn er bezwaarschriften die nog kunnen leiden tot verminderingen. Daarom is nu 75% van de hogere opbrengst meegenomen.

11.000 0 11.000
67401/40100 OZB eigenaren niet-woningen: Zie toelichting bij OZB gebruikers niet-woningen 12.000 0 12.000
67402/40120 OZB eigenaren woningen: Zie toelichting bij OZB gebruikers niet-woningen 49.000 0 49.000
  Bouwen en Wonen      
66410/34000 De opbrengst leges omgevingsvergunningen verhogen we structureel met € 40.000. De verwachte opbrengst voor 2018 is € 400.000. Deze hogere opbrengst is verwerkt in de primitieve begroting 2019. 40.000 0 40.000
  Totaal Programma 6. Bestuur & Dienstverlening 72.000 0 72.000

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening, voordeel € 72.000

 • Voordeel van € 55.000 op huisvesting door lagere representatiekosten en lagere bureau- en kopieerkosten. Daarnaast is het resterende budget voor mobiel werken niet meer nodig voor dit jaar.
 • Nadeel van per saldo € 25.000 bij de reisdocumenten. Per 9 maart 2014 is voor (een deel) van de reisdocumenten een gewijzigde geldigheidsduur ingevoerd: van vijf naar tien jaar voor 18 jaar en ouder. Deze wijziging betekent een structurele afname van de afgifte van die documenten in de komende jaren (t/m 2024) met lagere legesopbrengsten als gevolg (nadeel € 54.000). Per af te geven document draagt de gemeente een deel van de ontvangen leges af aan het Rijk. Doordat het aantal af te geven reisdocumenten lager wordt zal de afdracht lager zijn (voordeel € 28.000). In de primitieve begroting 2019 is bovenstaande structureel verwerkt.
 • Nadeel van € 83.000 voor wachtgeld van oud-wethouders voor 2018. Het structurele gevolg is verwerkt in de primitieve begroting van 2019.
 • Nadeel van € 36.000 voor het verlengen van de inzet van extra capaciteit en deskundigheid voor het plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf.
 • Voordeel van € 95.000 bij rentelasten kort geld. Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget niet nodig.
 • Voordeel van € 72.000 bij de OZB opbrengsten. Als gevolg van hogere WOZ-waarden (na het moment van tariefbepaling) is er een hogere opbrengst. Wel zijn er bezwaarschriften die nog kunnen leiden tot verminderingen. Daarom is nu 75% van de hogere opbrengst meegenomen.
 • Voordeel van € 40.000 door hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen. De structurele gevolgen zijn in de primitieve begroting 2019 verwerkt.
 • Nadeel van per saldo € 25.000 door hogere lasten bezwaren- en beroepsprocedures BVI bij BVI (WOZ, overige belastingen waaronder de Precariobelasting). De lasten zijn € 75.000 hoger, per gemeente € 25.000. De kosten bestaan uit 50% griffiekosten en vergoedingen aan WOZ bureaus, rechtbanken en GDW+ (gerechtsdeurwaarder). De andere 50% is voor het in behandeling nemen van de proceszaken. Dit bestaat uit de controleverordeningen, opstellen uitspraken en verweerschriften, mondelinge behandeling bij Rechtbank en Gerechtshof, overleg heffingsambtenaar.
 • Nadeel van € 21.000 door overige kleine afwijkingen.

 

Programmawijzigingen zonder resultaat

  Najaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  WMO      
64001/42310 Maatwerkbudget: in sommige gevallen waarin wij zorg aanbieden wordt betwist wat voor zorg het is (WMO of Wlz). Als wij dergelijke kosten rechtstreeks uit de WMO betalen, erkennen wij dat het WMO is, hetgeen we juist betwisten. Om de uitvoering wel te kunnen laten plaatsvinden stellen we voor om budget hiervoor over te hevelen naar het GBT, zodat we deze kosten beheersbaarder kunnen maken. 25.000 0 25.000
64001/42310 De financiële gevolgen van de vervolgstap doorontwikkeling GBT waren bij de voorjaarsrapportage niet volledig verwerkt. 8.795 0 8.795
  Jeugdzorg      
64810/34300 De financiële gevolgen van de vervolgstap doorontwikkeling GBT waren bij de voorjaarsrapportage niet volledig verwerkt. 8.795 0 8.795
  Totaal 1. Sociale Domein 42.590 0 42.590
LASTEN        
  Groen leefomgeving      
63010/34300 Bijdrage project Skjin Wetter ten laste van budget onvoorzien van het college. -1.500 0 -1.500
  Recreatie en toerisme      
63023/33300 Zie nog te bestemmen posten: budget Masterplan Appelscha 2018 over naar functionele post. Vanuit de besteding eenmalige begrotingsruimte 2017-2021. -250.000 0 -250.000
  Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen -251.500 0 -251.500
LASTEN        
  Algemene inkomsten en uitgaven      
67100/00000 Bijdrage project Skjin Wetter ten laste van budget onvoorzien van het college. 1.500 0 1.500
67111/00000 Nog te bestemmen posten: budget Masterplan Appelscha 2018 over naar functionele post. Vanuit de besteding eenmalige begrotingsruimte 2017-2021. 250.000 0 250.000
  OWO kostenplaatsen      
69354/11000 De financiële gevolgen van de vervolgstap doorontwikkeling GBT waren bij de voorjaarsrapportage niet volledig verwerkt. -17.590 0 -17.590
69354/34300 Maatwerkbudget: Zie bij lasten WMO -25.000 0 -25.000
  Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening 208.910 0 208.910
  Eindtotaal 0 0 0