Prognose financieel resultaat

Prognose financieel resultaat

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2018. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per medio augustus 2018. Hierbij merken wij op dat onze aanvraag bij de ‘stroppenpot’ van het Rijk € 797.000 (jeugd en WMO) niet in dit perspectief is verwerkt. Ook hebben we voor jeugdhulp rekening gehouden met het minimale tekort. Deze ontwikkelingen kunnen zorgen voor een ander begrotingsperspectief eind 2018.

 

bedragen x € 1.000
Begrotingsperspectief 2018
Begrotingsresultaat
Saldo bestaand beleid 860
Saldo overig nieuw beleid - 514
Amendementen - 1
Vastgesteld begrotingsperspectief 2018 345
Gevolgen septembercirculaire 2017, onderdeel algemene uitkering 243
Gevolgen maartcirculaire 2018 284
Gevolgen voorjaarsrapportage 2018 100
Gevolgen meicirculaire 2018 - 189
Bijgesteld begrotingsperspectief cf raadsvoorstel dd 17 juli 2018* 783
Gevolgen najaarsrapportage 2018 - 1,892
Totaal begrotingsperspectief 2018 na najaarsrapportage 2018 - 1,109
* Dit perspectief wijkt iets af van het perspectief zoals gepresenteerd in de meicirculaire omdat de gevolgen van de decembercirculaire 2017 in de voorjaarsrapportage zijn verwerkt.