Voorjaarsrapportage 2018

Voorjaarsrapportage 2018

Analyse van het financiële resultaat van de voorjaarsrapportage 2018.

Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2018 Incidenteel Structureel Totaal
Programma 1 Sociaal Domein - 33.000 - 68.000 - 101.000
Programma 2 Welzijn en Educatie - 56.000 - - 56.000
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikk. 299.000 18.000 317.000
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening - 88.000 28.000 - 60.000
Eindtotaal 122.000 - 22.000 100.000

 

Structurele gevolgen voorjaarsrapportage 2018
2019 - 53.000
2020 - 46.000
2021 - 30.000

 

Wijzigingen

Programma 1 Sociaal Domein

P1 Voorjaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  WMO      
63900/42310 Afgelopen jaren zijn er wel woningaanpassingen geweest, maar geen ingrijpende. We kunnen de incidentele grote aanpassingen in de toekomst ook beter incidenteel opvangen dan structureel te begroten. 0 75.000 75.000
63901/42350 Aanbesteding hulpmiddelen valt toch (structureel) goedkoper uit dan waar we rekening mee hebben gehouden 0 50.000 50.000
64110/42500 Deze post was bij de begroting dubbel geraamd. 0 7.032 7.032
  Jeugdzorg      
65200/42101 In de jaarstukken 2017 hadden we een voordeel van € 47.000. Deze post was bedoeld voor maatwerk Jeugdgezondheidszorg. In 2017 zijn opdrachten geformuleerd voor 2018, (waaronder Voorzorg en Vroegsignalering), en de uitvoering hiervan vindt plaats in 2018, vandaar de correctie in 2018  -47.000 0 -47.000
  Participatie        
63300/42400 Betreft voordelige afrekening over 2017 van de bijdrage aan de GR 14.013 0 14.013
  Inkomensverstrekking      
63500/42320 De huidige uitgaven van € 350.000 voor bewindvoering blijven in stand of stijgen mogelijk zelfs. We hebben in voorgaande jaren, middels de maraps, incidenteel de budgetten verhoogd van € 100.000 naar € 350.000. Blijkens dit onderzoek zal het budget dus structureel verhoogd moeten worden. (Zie raadsmededelingen 30-01-2018) 0 -250.000 -250.000
63501/42240 Doordat we meer investeren (preventie, vroegsignalering), door de inzet van onze budgetadviseurs hebben we minder middelen voor schuldhulpverlening nodig. Geldt als dekking voor de lasten bewindvoering.  0 50.000 50.000
63511/42320 Door actieve benadering van de doelgroep wordt veel gebruik van gemaakt van de individuele inkomenstoeslag.  -30.000 0 -30.000
63512/42320 Ondanks actieve benadering van de doelgroep komt de individuele studietoeslag (nog) niet echt van de grond 30.000 0 30.000
  Totaal 1. Sociale Domein -32.987 -67.968 -100.955

Programma 1 (nadeel € 101.000)
Structureel:

 • Nadeel door hogere lasten bewindvoering € 250.000
 • Voordeel door lagere lasten hulpmiddelen € 50.000, woningaanpassingen € 75.000 en schuldhulpverlening € 50.000

 

Incidenteel:

 • Nadeel door hogere last jeugdgezondheidzorg € 47.000 (voordeel in jaarrekening) en hogere lasten individuele inkomenstoeslag € 30.000
 • Voordeel door lagere lasten individuele studietoeslag € 30.000

Programma 2 Welzijn & Educatie

P2 Voorjaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  Huisvesting Onderwijs      
61500/34320 O.b.v. het jaarlijks onderhoudsrapport van gymnastiektoestellen en materialen van onze gym- en sportaccommodaties is het noodzakelijk in 2018 extra budget beschikbaar te stellen van € 18.000 voor vervanging. Materialen zijn (binnenkort) afgekeurd en kunne -17.500 0 -17.500
62000/34461 De Raad van Arbitrage heeft in maart 2018 een uitspraak gedaan over de zaak 'constructiefout dak de Kampus te Oosterwolde'. De proceskosten (m.n. advocaat en griffierecht) bedragen eenmalig € 23.000. Daarnaast is geconstateerd dat de verankering van de bu -46.000 0 -46.000
  Welzijn en sportaccomodaties      
62610/73000 Incidenteel voordeel door uitgestelde investering (uitbreiding sportcomplex Waskemeer) 8.000 0 8.000

 

Totaal 2 Welzijn & Educatie -55.500 0 -55.500

Programma 2 (nadeel € 56.000)
Incidenteel:

 • Nadeel door hogere lasten door constructiefout dak de Kampus te Oosterwolde € 46.000

 

Hogere aanwending voorziening onderhoud sportaccommodaties   3 B’s € 140.000 voor vervangen beweegbare bodem zwembad de Boekhorst te Oosterwolde (geen invloed op het resultaat).

Programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen

P3 Voorjaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  Milieu      
65510/42101 Nadeel bij de jaarstukken 2017 van € 19.000 omdat er teveel was overgeheveld voor milieubeleid. Dit komt hier als voordeel terug.  19.000 0 19.000
  Wegen      
60804/34300 Het onderhoud aan de Nanningabrug is een jaar naar voren gehaald. Dit zorgt voor een nadeel van € 37.000 in 2018 (en een voordeel van € 37.000 in 2019). De invulling van het regenboogthema op de brug heeft een meerprijs van € 3.500 (zie ook raadsmededelin -40.500 0 -40.500
60807/73000 De investering was lager dan € 25.000 en is daarom in 2017 in een keer afgeschreven. Dit zorgt voor een structureel voordeel op de afschrijvingslasten. 0 2.200 2.200
60808/34330 Voordeel openbare verlichting door investering in het versneld vervangen van traditionele lichtpunten door led lichtpunten (raadsbesluit dd 13 maart 2018).  68.000 0 68.000
60820/73000 De investering in maatschappelijk nut (Herinrichting Nanningaweg fase 3) was lager dan € 250.000 en is daarom in 2017 in een keer afgeschreven. Dit zorgt voor een structureel voordeel op de afschrijvingslasten. 0 4.770 4.770
60822/34300 Bijdrage voor MFS zuid. De bijdrage is doorgeschoven naar 2018. In de jaarrekening 2017 is daarom een voordeel vermeld, komt hier terug als nadeel.  -10.000 0 -10.000
  Groen leefomgeving      
63003/73000 Incidenteel voordeel door uitgestelde investeringen (houtversnipperaar en maaimachine) 13.889 0 13.889
63020/34330 Verplichting i.v.m. herplant bomen (zie raadsmededeling "Herplant bomen - Biodiversiteit" dd 30-1-2018) -30.000 0 -30.000
  Reserve`s programma 3      
68803/60003 Actualisatie grondexploitatie 11.583 0 11.583
  Recreatie en toerisme      
63013/73000 De investering in maatschappelijk nut (Masterplan Appelscha N381) was lager dan € 250.000 en is daarom in 2017 in een keer afgeschreven. Dit zorgt voor een structureel voordeel op de afschrijvingslasten. 0 9.225 9.225
63019/73000 De investering in maatschappelijk nut voor het verbeteren van de fietspaden is lager dan € 250.000 en wordt daarom in 1 keer afgeschreven in 2018. Dit zorgt voor een eenmalig nadeel en een structureel voordeel.  -55.000 1.363 -53.637
  Volkshuisvesting      
66110/34100 Geen exploitatielasten meer; woning is overgedragen aan het grondbedrijf (structurele verwerking bij begroting 2019) 1.051 0 1.051
66110/34330 Geen exploitatielasten meer; woning is overgedragen aan het grondbedrijf (structurele verwerking bij begroting 2019) 8.874 0 8.874
66110/34340 Geen exploitatielasten meer; woning is overgedragen aan het grondbedrijf (structurele verwerking bij begroting 2019) 261 0 261
66110/34460 Geen exploitatielasten meer; woning is overgedragen aan het grondbedrijf (structurele verwerking bij begroting 2019) 350 0 350
  Planontwikkeling      
66501/33310 Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 zijn ook de ramingen vanaf 2018 geactualiseerd -23.750 0 -23.750
66501/74000 Op basis van de vastgestelde boekwaarden per ultimo 2017 is de rente berekend -5.689 0 -5.689
66502/33310 Meer werkzaamheden om dat er naar alle waarschijnlijkheid meer verkocht wordt -22.275 0 -22.275
66502/74000 Op basis van de vastgestelde boekwaarden per ultimo 2017 is de rente berekend -4.624 0 -4.624
66601/63000 De mutatie boekwaarde is de sluitpost van de grondexploitatie en is dus een gevolg van voorgaande mutaties 82.885 0 82.885
66602/63000 De mutatie boekwaarde is de sluitpost van de grondexploitatie en is dus een gevolg van voorgaande mutaties -946.618 0 -946.618
BATEN        
  Volkshuisvesting      
66110/32100 Geen inkomsten meer; woning staat leeg en is overgedragen aan het Grondbedrijf (structurele verwerking bij begroting 2019) -1.781 0 -1.781
  Planontwikkeling      
66501/33100 Op basis van de opstelling van de jaarrekening 2017 zijn de ramingen vanaf 2018 geactualiseerd 25.988 0 25.988
66502/33100 Op basis van de opstelling van de jaarrekening 2017 zijn de ramingen vanaf 2018 geactualiseerd 896.000 0 896.000
66502/74000 Actualisatie 2018-2021 -13.500 0 -13.500
66650/33100 Verkoop boerderij en deel grond Appelscha Hoog. Dit is bij de jaarstukken 2017 als nadeel vermeld, omdat de levering niet in 2017 kon plaatsvinden. Dit gebeurt in 2018. 325.000 0 325.000
  Totaal 3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen 299.144 17.558 316.702

Programma 3 (voordeel € 317.000)
Incidenteel:

 • Nadeel door hogere lasten omdat het onderhoud aan de Nanningabrug naar voren is gehaald € 40.000 (voordeel in 2019), herplant bomen € 30.000 en in 1 keer afschrijven van investering in maatschappelijk nut in 2018 € 55.000.
 • Voordeel door opbrengst boerderij Appelscha hoog € 325.000 (nadeel in jaarrekening) en lagere lasten openbare verlichting door vervanging door ledverlichting € 68.000

Programma 6 Bestuur & Diensverlening

P6 Voorjaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  Huisvesting      
69101/31000 Voordeel op energielasten gemeentehuis door energiebeheer en zonnepanelen 0 5.000 5.000
69101/31200 Voordeel op brandstof doordat groengas verbruik voordeliger is dan benzine / diesel 0 5.000 5.000
69101/34390 Lagere telefoonlasten door de centrale in OWO verband 0 20.000 20.000
69101/34510 Er is een contract afgesloten met een nieuwe leverancier voor multifunctionals 0 25.000 25.000
69101/73000 Incidenteel voordeel op afschrijvingslasten door uitgestelde investering (dienstauto's) 7.120 0 7.120
69102/31000 Voordeel op energielasten Nanningawerf door energiebeheer en zonnepanelen 0 5.000 5.000
  Algemeen bestuur      
60000/34490 Kosten trainingsbijeenkomsten nieuwe raad -7.500 0 -7.500
  Dagelijks bestuur      
60001/11000 Uitbreiding 0,7 fte wethouder. Lasten vanaf 2019 € 64.500. 0 -38.000 -38.000
60400/34520 In 2018 een nota ontvangen voor gcu-fonds (VNG). Dit is in 2018 nieuw en niet meegenomen in de begroting. Valt voor een deel (€ 29.000) weg tegen de 'nog te bestemmen posten'. 0 -65.000 -65.000
  Algemene inkomsten en uitgaven      
67111/00000 Op deze post staan bedragen die nog niet functioneel waren toe te rekenen. Dat gebeurt nu: € 29.000 VNG fonds gezamenlijke activiteiten (naar programma 6). En er is een nadeel van € 8.000 bij de gefaseerde afbouw precariobelasting ivm de inzet voor Fonds  -8.000 29.000 21.000
  Organisatorische kostenplaatsen      
69302/11000 Eenmalige kosten € 28.000 inzet extra capaciteit en deskundigheid in verband met plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf; € 40.000 in verband met vervanging medewerker gebouwenbeheer en kosten ziektevervanging teamleider € 37.500. -105.500 0 -105.500
69304/73000 Incidenteel voordeel door uitgestelde investering (bedrijfswagens) 4.530 0 4.530
  Doorbelasting salarissen      
69056/62200 Eenmalige kosten i.v.m. maatwerkafspraak vervroegde pensionering medewerker afdeling M&O -34.000 0 -34.000
  Saldo financieringsfunctie      
69250/21000 Lagere rentelasten lenen kort geld, zie ook memo financiële positie 2018-2022 11 april 2018 0 50.000 50.000
69250/74000 Voordeel door actualisatie renteramingen bij de grondexploitatie 5.689 0 5.689
69151/34400 IP Advies en ondersteuning 0 -20.000 -20.000
69151/34420 Afscheid wethouders 3 x € 5.000 -15.000 0 -15.000
69155/34300 Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen. Het Presidium is akkoord gegaan met de kosten hiervoor. -14.350 0 -14.350
BATEN        
  Algemene inkomsten en uitgaven      
66800/21200 Het dividend ontvangen van de BNG over 2017 bedraagt € 2,53 per aandeel, over 2016 werd € 1,64 per aandeel ontvangen. 0 16.000 16.000
67000/41100 Betreft de gevolgen van de decembercirculaire 2017, zie brief aan de raad dd 9 januari 2018. 0 -11.481 -11.481
  Organisatorische kostenplaatsen      
69301/30000 Hogere piketvergoeding die niet was begroot 0 7.500 7.500
  Belastingen en Wet WOZ      
67402/40120 Als gevolg van hogere WOZ-waarden (na het moment van tariefsbepaling) is er een hogere opbrengst. Wel zijn er bezwaarschriften die nog kunnen leiden tot verminderingen. Nu bij de voorjaarsnota is 75% van de hogere opbrengst meegenomen. 65.000 0 65.000
  Saldo financieringsfunctie      
69250/74000 Voordeel door actualisatie renteramingen bij de grondexploitatie 13.500 0 13.500
  Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening -88.511 28.019 -60.492

Programma 6 (nadeel € 60.000)
Structureel:

 • Nadeel door hogere last VNG € 35.000 en uitbreiding 0,7 fte wethouder € 38.000 (vanaf 2019 € 65.000)
 • Voordeel door lagere lasten huisvesting € 60.000 en lagere rentelasten kort geld € 50.000.

 

Incidenteel:

 • Nadeel door hogere last € 140.000 personele zaken
 • Voordeel door hogere bate OZB-opbrengst € 65.000

Programmawijzigingen zonder resultaatsimpact

  Voorjaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
Lasten        
  WMO      
64001/34300 Financiële verwerking van het raadsbesluit over de vervolgstap doorontwikkeling gebiedsteams 30-01-2018 0 38.000 38.000
  Jeugdzorg      
64810/42310 Pilot consulent Jeugd en huisartsenpraktijk 18.500 0 18.500
  Inkomensverstrekking      
63503/42320 De tijdelijke functie preventiemedewerker (budgetadviseur) binnen het externe gebiedsteam wordt omgezet in een structurele functie. De middelen hiervoor worden vanuit het armoedebeleid overgeheveld naar het externe gebiedsteam 0 130.000 130.000
  Totaal  18.500 206.000 224.500
         
Lasten        
  Volksgezondheid      
65110/34300 Betreft het functioneel toerekenen van de GIDS-gelden 0 -94.846 -94.846
  Totaal 0 -94.846 -94.846
Lasten        
  Dagelijks bestuur      
62714/42101 Bijdrage volksloop Oosterwolde 2018 -5.000 0 -5.000
  Algemen inkomsten en uitgaven      
67100/00000 Deelname burgers Friese kansen en bijdrage volksloop Oosterwolde 2018 ten laste van onvoorzien 5.900 0 5.900
67111/00000 Op deze post staan bedragen die nog niet functioneel waren toe te rekenen. Dat gebeurt nu: GIDS-gelden € 94.846 (naar programma 2) 0 94.846 94.846
  Organisatorische kostenplaatsen      
69302/34500 Deelname burgers Friese kansen ten laste van onvoorzien -900 0 -900
  OWO kostenplaatsen      
69354/11000 De tijdelijke functie preventiemedewerker (budgetadviseur) binnen het externe gebiedsteam wordt omgezet in een structurele functie. De middelen hiervoor worden vanuit het armoedebeleid overgeheveld naar het externe gebiedsteam (Zie raadsmededeling 10-04-2 0 -130.000 -130.000
  Financiële verwerking van het raadsbesluit over de vervolgstap doorontwikkeling gebiedsteams 30-01-2018 0 -53.300 -53.300
69354/30902 Pilot consulent Jeugd en huisartsenpraktijk -18.500 0 -18.500
69354/34450 Financiële verwerking van het raadsbesluit over de vervolgstap doorontwikkeling gebiedsteams 30-01-2018 0 -22.700 -22.700
  Totaal -18.500 -111.154 -129.654

 

Administratieve wijzigingen

P1 Voorjaarsrapportage Incidenteel Structureel Totaal
Lasten        
  WMO      
64000/00000 Overboeking voor mantelzorgondersteuning 0 10.000 10.000
64010/42101 Administratieve verwerking aandachtsgebieden (blokaanpak) -12.000 0 -12.000
64011/34300 Overboeking voor mantelzorgondersteuning 0 -10.000 -10.000
Baten        
  WMO      
64010/42200 Administratieve verwerking aandachtsgebieden (blokaanpak) 12.000 0 12.000
  Totaal1. Sociale Domein 0 0 0
P2        
Lasten        
  Lokaal onderwijsbeleid      
63810/42100 Verschuiving naar een andere kostensoort -19.312 0 -19.312
63810/42500 Verschuiving naar een andere kostensoort 19.312 0 19.312
  Maatschappelijke initiatieven      
62715/34300 Administratieve verwerking aandachtsgebieden (het betrokken dorp) -92.000 0 -92.000
  Huisvesting Onderwijs      
61500/34320 Structurele overheveling naar 61500/34320 Gymnastieklokalen - onderhoud roerende zaken. 0 -5.500 -5.500
  Welzijn en sportaccommodaties      
62610/34300 Structurele overheveling naar 61500/34320 Gymnastieklokalen - onderhoud roerende zaken. 0 5.500 5.500
Baten        
  Maatschappelijke initiatieven      
62715/42200 Administratieve verwerking aandachtsgebieden (het betrokken dorp) 92.000 0 92.000
  Totaal 2. Welzijn & Educatie 0 0 0
P6        
Lasten        
  Organisatorische kostenplaatsen       

69301/11000

Verschuiving van budget 30300 naar 11000 -32.000   -32.000
69301/30300 Verschuiving budget naar 11000 32.000   32.000
  Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening 0   0
  Eindtotaal 0 0 0