5. Incidentele ambities

Incidentele ambities

Terug naar navigatie - Incidentele ambities

Naast structurele ambities zijn er ook nog incidentele ambities die wij bij deze aan u voor willen stellen. We stellen daarnaast voor om de reserve ambitiefonds op te heffen en het saldo van deze reserve over te brengen naar de algemene reserve. Hierdoor brengen wij de dekking van de incidentele uitgaven/impulsen terug bij de algemene reserve. (Besluitpunt 36)

Onderwerp 2022 2023 2024 2025
1. Vervolg Coöperatie Appelscha 3.0 vanaf 2022 -50 -50
2. Friese projectenmachine -5 -11 -17 -22
3. Taskforce Woningbouw -1.500
4. Pilot leer werkcentrum -25
5. Tijdelijke formatie Ruimtelijke ordening -75 -75
6. Bibliotheek op de school -21
7. Concerncontroller -75 -75
8. Realiseren van vermindering formatie -84
-1.835 -211 -17 -22

1. Vervolg Coöperatie Appelscha 3.0 vanaf 2022

Terug naar navigatie - 1. Vervolg Coöperatie Appelscha 3.0 vanaf 2022

In de periode 2019-2021 hebben de Coöperatie regio Appelscha, de VTRBO/TIP en andere partijen elkaar gevonden in de gebiedsgerichte promotie en marketing van het toeristisch-recreatieve aanbod in onze gemeente. Voor de uitvoering van hun plannen heeft de coöperatie in 2019 en 2020 in totaal € 300.000 subsidie ontvangen van de gemeente. De samenwerking tussen diverse partijen heeft ook geleid tot gezamenlijke productontwikkeling en een duidelijk gebiedsprofiel (Buitensport Walhalla). De subsidieperiode loopt eind 2021 af. Gelet op de positieve, maar tevens prille, resultaten vraagt de coöperatie voor 2022-2023 een aanvullende financiële impuls van de gemeente in de vorm van cofinanciering. Eenmalig voor twee jaar overbruggingssubsidie naar zelfvoorziening. Hierover wordt door u opiniërend gesproken in de raadscommissie ruimte van 14 juni 2021. We stellen voor hiervoor voor 2022 € 50.000 en voor 2023 € 50.000 beschikbaar te stellen.
Dekking: Algemene reserve (Besluitpunt 37)

2. Friese projectenmachine (FPM)

Terug naar navigatie - 2. Friese projectenmachine (FPM)

De FPM is bedoeld als instrument om – via een gezamenlijke aanpak - meer en betere projecten te realiseren (door beroep te doen op Europese middelen) die bijdragen aan versterking van de brede welvaart in Fryslân. Daarmee moet in de nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 een bedrag van tenminste € 130 miljoen aan Europese middelen worden binnengehaald. We stellen voor hier aan mee te doen. De lasten hiervoor voor onze gemeente zijn € 5.000 in 2022 en lopen op naar € 22.000 in 2025.
Dekking: Algemene reserve (Besluitpunt 38)

3. Taskforce Woningbouw

Terug naar navigatie - 3. Taskforce Woningbouw

Wij willen een taskforce woningbouw in het leven roepen om te kunnen organiseren dat gericht gewerkt wordt aan het versneld realiseren van woningbouw en het geschikt maken van woningbouwlocaties. Via een soort aanvalsplan wonen kunnen gronden worden her-ontwikkeld, kan herstructurering van bepaalde gebieden plaatsvinden en kunnen uitleglocaties worden geactiveerd. Op die manier gaan we over van passief grondbeleid naar actief grondbeleid. Er is budget nodig waarmee we o.a. onderzoeken kunnen doen in het kader van ruimtelijke ordening en eventuele verliezen kunnen dekken door het moeten afwaarderen van gronden en/of bij verliesgevende exploitatieplannen. We komen na de zomer met een uitgewerkt plan van aanpak bij u terug, waarin we ook ingaan op het grondbeleid en hoe e.e.a. in de begroting wordt verwerkt. Wij stellen daarom voor om € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve zodat wij invulling kunnen geven aan de taskforce.
Dekking: Algemene reserve (Besluitpunt 39)

4. Pilot leer werkcentrum

Terug naar navigatie - 4. Pilot leer werkcentrum

We willen onderzoek doen naar de mogelijkheden om een leer/werkcentrum in onze gemeente in te richten. De inzet voor de aandachtsgroep is geborgd, we hebben een stevige triple-helix structuur staan voor MBO+ en HBO. Met een leerwerkcentrum kunnen we ons aanbod en ook een doorlopende leerlijn completeren. In dit leerwerkcentrum kunnen mensen in het kader van activering onder begeleiding werken en kan ook opleiding en certificering worden aangeboden, in samenwerking met onderwijs en ondernemers. Het onderzoek zal gaan over de samenwerking met onderwijs en ondernemers, maar ook over de schaalgrootte om een leer/werkcentrum te organiseren, bijvoorbeeld in OWO of ZuidOost verband. We stellen voor hiervoor in 2022 € 25.000 beschikbaar te stellen.
Dekking: Reserve Sociaal Domein (Besluitpunt 40)

5. Tijdelijke formatie Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - 5. Tijdelijke formatie Ruimtelijke ordening

De komende jaren willen we een boost geven aan Ruimtelijke ordening om de regie op peil te krijgen, een aantal grote beleidsdocumenten in het kader van omgevingswet op orde te krijgen en het proces in te richten conform de omgevingswet. Daarvoor is gedurende twee jaar (in 2022 en 2023) incidenteel € 75.000 nodig (€ 150.000 in totaal).
Dekking: Algemene reserve (Besluitpunt 41)

6. Bibliotheek op de school

Terug naar navigatie - 6. Bibliotheek op de school

De bibliotheek op School (dBos) is een landelijk concept waarin scholen en bibliotheken samenwerken om kinderen zoveel mogelijk te laten lezen door het leesplezier te vergroten. De bibliotheek doet dit in de vorm van een op school afgestemde collectie boeken, de expertise van de leesconsulent, een planmatige aanpak met een leesplan en analyse van de resultaten in vorm van de monitor. De raad heeft voor drie jaar budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve Sociaal Domein (2020 laatste jaar). Er zijn goede resultaten behaald met de bieb op school. We stellen voor dit nog t/m 2022 beschikbaar te stellen en daarna dit onderdeel op te nemen in de totale subsidie van de bibliotheek. Het jaar 2021 wordt verwerkt via de Najaarsrapportage 2021.
Dekking: Reserve Sociaal Domein (Besluitpunt 42)

7. Concerncontroller

Terug naar navigatie - 7. Concerncontroller

Naar aanleiding van het advies van Hayo Apotheker zijn trajecten gestart waarin aanbevelingen zijn gedaan om een concerncontroller aan te trekken. Het presidium heeft deze aanbevelingen overgenomen. Een alternatief voor het aanstellen van een concerncontroller (met een structurele jaarlast van € 125.000) is het incidenteel beschikbaar stellen van financiële middelen om de concerncontrolrol in de organisatie met een impuls te versterken. Hiermee kan geïnvesteerd worden in het team en de organisatie, kunnen projecten uitgevoerd worden die gericht zijn op bijvoorbeeld concerncontrol, juridische kwaliteitszorg en beheersing van complexe projecten en kan de concerncontrolrol versterkt worden in de organisatie. We stellen voor hiervoor € 75.000 per jaar voor twee jaar (2022 en 2023) beschikbaar te stellen in plaats van € 125.000 structureel.
Dekking: Algemene reserve (Besluitpunt 43)

8. Realiseren van vermindering formatie

Terug naar navigatie - 8. Realiseren van vermindering formatie

Om de formatie conform de besparingsvoorstellen te verminderen is budget nodig om de mobiliteit in de organisatie vorm te geven. We stellen voor hiervoor een bedrag ter hoogte van ¼ van het bedrag aan te verminderen formatie beschikbaar te stellen. Dit komt bij een besparing van € 335.000 op € 84.000.
Dekking: Algemene reserve (Besluitpunt 44)

Incidentele ambities waarvoor we nu geen voorstel doen, uit kostenoverwegingen:

Terug naar navigatie - Incidentele ambities waarvoor we nu geen voorstel doen, uit kostenoverwegingen:

Er zijn nog een aantal ambities waarvoor we nu geen voorstel doen. Het gaat hier om:

  • Het ontmoedigen van het verkeer om het onderliggend wegennet van de n381 te gebruiken (€ 75.000)
  • De verlenging van het fietspad Waskemeer (€ 220.000)
  • Aanleg fietspad zonnepark in Oosterwolde (€ 80.000 exclusief aankoop grond)
  • Het verbeteren van de bermen door middel van graskeien langs de overige wegen (€ 844.000)
  • Het realiseren van een fietsverbinding langs de Linde vanaf Tronde à Linde-Bovenweg (€ 800.000)
  • Het verbeteren van de haltevoorziening van het openbaar vervoer (€ 209.000)
  • Het realiseren van fietsroutes langs monumenten (motie 104) (€ 200.000)
  • Opnieuw aanleggen van Pumptrack Appelscha (€ 60.000)