Sitemap

 1. Blz. 1 Heroverwegingen 2022 - 2025
  1. Blz. 2 Heroverwegingen 2022 - 2025
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 1. Hoogte van de opgave en werkwijze
    1. Blz. 7 Hoogte van de opgave en werkwijze
    2. Blz. 8 Overzicht besparing tov opgave
    3. Blz. 9 1.1 Structurele ambities
     1. Blz. 10 Structurele ambities
     2. Blz. 11 1. Opbouwwerk
     3. Blz. 12 2. Eenzaamheidsbeleid (o.a. Vraag Elkaar)
     4. Blz. 13 3. Positieve gezondheid, bloeizones
     5. Blz. 14 4. Dementievriendelijke gemeente
     6. Blz. 15 5, 6, 7 Uitbreiding Gebiedsteam in de school en voor- en vroegschoolse (VVE) locaties
     7. Blz. 16 8. Bedrijven investeringszone Centrum Oosterwolde (BIZ)
     8. Blz. 17 9. Huisvesting buitendienst (basisvariant)
     9. Blz. 18 10. SV Oosterwolde
     10. Blz. 19 11. SV Haulerwijk
     11. Blz. 20 Structurele ambities waarvoor we nu geen voorstel doen
   3. Blz. 21 2. Voorgestelde besparingen
    1. Blz. 22 2. Voorgestelde besparingen
    2. Blz. 23 2.1 Voorgestelde besparingen
     1. Blz. 24 1a. Terughoudender rol gemeente
     2. Blz. 25 2. Inzetten op interventies met aantoonbare bijdragen aan maatschappelijke effecten in sociaal domein
     3. Blz. 26 3a. Verlagen van een aantal budgetten binnen het sociaal domein
     4. Blz. 27 3b. Onderuitputting Gebiedsteam
     5. Blz. 28 4. Wmo, schrappen bovenregionaal vervoer (boven 30km)
     6. Blz. 29 5. Wmo vervoer verhogen eigen bijdrage naar € 0,20
     7. Blz. 30 6. Wmo vervoer opstaptarief hanteren van € 1
     8. Blz. 31 7a. Wmo hulp bij het huishouden (bij nieuwe instromers)
     9. Blz. 32 8. Verlagen budget participatie
     10. Blz. 33 9. Anders ramen lasten en baten levensonderhoud
     11. Blz. 34 11a. Lasten lokaal stimuleringsbeleid gelijkstellen aan inkomsten vanuit Rijk (deel 1)
     12. Blz. 35 12. Budget leerplicht
     13. Blz. 36 13. Verlagen budget gebiedsgericht beleid recreatie en toerisme
     14. Blz. 37 14. Afschaffen duurzaamheidsleningen i.v.m. inzet provincie
     15. Blz. 38 16a. Versoberen niveau openbare ruimte: groen, afval, sportvelden en speelvoorzieningen (excl. Maaien)
     16. Blz. 39 16d. Versoberen niveau openbare ruimte: overige civiel
     17. Blz. 40 16e. Versoberen niveau openbare ruimte: bedrijfsvoering, afschrijvingstermijn
     18. Blz. 41 22. Het budget onvoorzien voor college en raad verkleinen
     19. Blz. 42 26. Verlagen budget generatiegericht maatwerk
     20. Blz. 43 28, 29, 30 Verminderen formatie
    3. Blz. 44 2.2 Voorgestelde besparingen die nog verder uitgezocht moeten worden
     1. Blz. 45 17. De Brink
     2. Blz. 46 18. Afschrijven bedrijfsgebouwen tot 60% van de WOZ waarde
     3. Blz. 47 19. Structureel winst ramen voor grondexploitatie
     4. Blz. 48 31. Veranderen OWO-kosten 5% overige personeelskosten en 2% onvoorzien
    4. Blz. 49 2.3 Inkomstenverhogingen
     1. Blz. 50 15, 24, 25. Inkomstenverhoging OZB en afval
   4. Blz. 51 3. Besparingen als het echt nodig is
    1. Blz. 52 3. Besparingen als het echt nodig is
    2. Blz. 53 1b. Terughoudender rol gemeente (onderdeel dementievriendelijke gemeente)
    3. Blz. 54 16b. Versoberen niveau openbare ruimte: Maaien
    4. Blz. 55 28, 29, 30 Verminderen formatie
    5. Blz. 56 15, 24, 25. Inkomstenverhoging OZB en afval
   5. Blz. 57 4. Overige besparingen
    1. Blz. 58 4. Overige besparingen
    2. Blz. 59 4.1 Negatief pré advies
     1. Blz. 60 Negatief pré advies
     2. Blz. 61 7b. WMO hulp bij het huishouden (bij bestaande cliënten)
     3. Blz. 62 10. Verlagen Dorpsbudgetten
     4. Blz. 63 11b. Lasten lokaal stimuleringsbeleid gelijkstellen aan inkomsten vanuit Rijk (deel 2)
     5. Blz. 64 16c. Versoberen niveau openbare ruimte: meerjarenonderhoud wegen
     6. Blz. 65 20. Budget voor monumentenzorg afschaffen
    3. Blz. 66 4.2 Onuitvoerbaar
     1. Blz. 67 Onuitvoerbaar
     2. Blz. 68 27. Hogere baten omgevingsvergunningen
    4. Blz. 69 4.3 Ter afweging voor de raad
     1. Blz. 70 Ter afweging voor de raad
     2. Blz. 71 21. Een kleiner college in de volgende periode
     3. Blz. 72 23. Aantal niet verplichte regelingen voor raadsleden afschaffen
   6. Blz. 73 5. Incidentele ambities
    1. Blz. 74 Incidentele ambities
    2. Blz. 75 1. Vervolg Coöperatie Appelscha 3.0 vanaf 2022
    3. Blz. 76 2. Friese projectenmachine (FPM)
    4. Blz. 77 3. Taskforce Woningbouw
    5. Blz. 78 4. Pilot leer werkcentrum
    6. Blz. 79 5. Tijdelijke formatie Ruimtelijke ordening
    7. Blz. 80 6. Bibliotheek op de school
    8. Blz. 81 7. Concerncontroller
    9. Blz. 82 8. Realiseren van vermindering formatie
    10. Blz. 83 Incidentele ambities waarvoor we nu geen voorstel doen, uit kostenoverwegingen:
    11. Blz. 84 Incidentele ambities waarvoor we nu geen voorstel doen, hier komen we later bij u op terug:
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap