1. Coronacrisis

1. Coronacrisis

Terug naar navigatie - 1. Coronacrisis

De coronacrisis heeft veel impact op Ooststellingwerf en de Ooststellingwervers. We weten niet hoelang deze crisis nog gaat duren. We weten ook niet welke consequenties deze crisis gaat hebben op onze samenleving. Overheden doen er alles aan om de crisis te beheersen en maatregelen te nemen om te voorkomen dat onze samenleving (nog meer) ontwricht raakt.

Continueren
Gelet op de onzekerheden hebben we besloten te komen tot een Kaderbrief waarin we ons bewust beperken tot dat wat op dit moment nodig is. We zetten in op zoveel mogelijk continueren van het bestaande beleid. Ondanks de vele onzekerheden rondom de coronacrisis en de impact op de inwoners, bedrijven en (culturele) instellingen, hebben we echter ook de verantwoordelijkheid om verder te kijken.

Op de korte termijn blijven wij intensief werken aan het beheersen en beperken van de effecten van deze crisis. Daarover bent u in de afgelopen periode regelmatig met raadsmededelingen geïnformeerd. Wij hebben maatregelen genomen om de (financiële) consequenties voor de verschillende onderdelen inzichtelijk te maken en te beheersen.

Samen Waarmaken
Een klein half jaar geleden heeft u op basis van ons voorstel Samen Waarmaken een begroting vastgesteld. Naast de vele besparingsmaatregelen zijn ook de ambities vastgelegd. Ook in deze periode werken wij, naast het bestrijden van de crisis, door aan het realiseren van die ambities. En natuurlijk is het duidelijk dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn en dat die impact hebben op het bestaande en toekomstig beleid. Ook zonder de coronacrisis stond er al veel druk (bijvoorbeeld onzekerheid extra middelen jeugdzorg en herverdeling gemeentefonds) op onze begroting. De huidige situatie maakt dat onze financiële positie verder onder druk gaat komen.

Gemeentefonds
De extra uitgaven die het Rijk voor de verschillende noodmaatregelen nu doet hebben geen effect op het accres van het gemeentefonds. Het gemeentefonds groeit dus niet mee met deze uitgaven. Maar het zal wel gaan krimpen met de bezuinigingsronde die er ongetwijfeld aankomt.

Compensatie
Eind april zijn de eerste afspraken tussen het Rijk en de medeoverheden gemaakt over de compensatie die de medeoverheden kunnen verwachten. Er is een regiegroep opgericht die de financiële gevolgen van de coronacrisis voor medeoverheden in kaart gaat brengen. Hier moet dan een reëel beeld komen van de extra uitgaven en de gemiste inkomsten. Maar in deze fase zijn veel onduidelijkheden over op welke steun en mate van steun wij kunnen rekenen.

Effecten
Wanneer de (financiële) effecten van deze crisis in de komende maanden scherper in beeld komen, gaan we de consequenties en oplossingen in de aankomende begroting 2021-2024 presenteren. De financiële effecten voor het jaar 2020 worden in de Najaarsrapportage verwerkt.

Om u een beeld te geven waar wij eventueel budgettaire effecten verwachten noemen we een aantal onderwerpen: jeugdhulp, levensonderhoud (WWB en BBZ), bijzondere bijstand, veiligheidsregio en toeristenbelasting. We willen u erop wijzen dat dit geen limitatieve opsomming is.

1.2 De ingezette lastenverzwaring in relatie tot de Coronacrisis

Terug naar navigatie - 1.2 De ingezette lastenverzwaring in relatie tot de Coronacrisis

Ook in deze crisis moet eventuele belastingverhoging of –verlaging in balans zijn met het ambitieniveau en een structureel gezonde financiële huishouding. Gezien de huidige crisis willen wij terughoudend zijn in het verhogen van de lasten voor onze inwoners en bedrijven bovenop de noodzakelijke prijscompensatie. Het financieel perspectief geeft nu geen ruimte om de ingezette lastenverzwaring terug te draaien.