4. Stand van zaken aanpak begrotingstekort 'Samen Waarmaken'

Maatregelen

Terug naar navigatie - Maatregelen

Administratief technische maatregelen
Door het hanteren van een restwaarde bij het afschrijven van gebouwen en het anders omgaan met rente en financiering zijn de lasten verlaagd met € 474.000 in 2020 tot € 880.000 in 2023. Deze maatregel is verwerkt in de begroting en meerjarenraming en wordt gerealiseerd.

Versobering, efficiency, doelmatigheid of andere maatregelen
Hier zijn twee soorten maatregelen. Als eerste het laaghangend fruit. Dit heeft voor een besparing van € 474.000 in 2020 gezorgd tot € 396.000 in 2023. Deze maatregel is verwerkt in de begroting en meerjarenraming en wordt gerealiseerd. Als tweede een taakstelling. Deze voorgestelde taakstelling van € 250.000 vanaf 2021 is door het aannemen van een amendement niet verwerkt in de begroting. Binnen de organisatie werken we aan realistische voorstellen om een deel van deze voorgenomen taakstelling alsnog te realiseren. Bij de Voorjaarsrapportage 2020 is al een besparing van € 52.000 verwerkt op de OWO-afdeling Beheer en Registratie.

Lasten en baten Sociaal Domein
De extra incidentele middelen vanuit het Rijk voor de jeugdhulp (€ 470.000) zijn structureel in de begroting en meerjarenraming verwerkt. Daarnaast zijn de voorgestelde bezuinigingen (per saldo € 576.500) door te investeren in het Gebiedsteam verwerkt in de begroting. We monitoren maandelijks de status van deze maatregelen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de monitor sociaal domein.

Kostendekkende heffingen en lastenverhoging
Deze maatregelen zorgen voor inkomstenverhogingen van € 297.000 in 2020 tot € 561.000 in 2023. U heeft ingestemd met het verhogen van de toeristenbelasting vanaf 2021 naar € 1,40 per persoon per overnachting (en daarnaast met jaarlijkse indexatie van € 0,05). De OZB opbrengsten zijn met 3% verhoogd en in 2020 met 1,5% geïndexeerd. Er worden meer lasten toegerekend aan de rioolheffing (vanaf 2020) en afvalstoffenheffing (vanaf 2023) en we heffen leges voor principeverzoeken. De forensenbelasting wordt stapsgewijs verhoogd.

Wij gaan in gesprek met Coöperatie Appelscha over de effecten van de verhoging van de toeristenbelasting en de wijze waarop deze verhoging is ingevoerd. Daarnaast is het Recreatieschap Drenthe voornemens om volgend jaar een advies uit te brengen voor herziening van de tarieven voor de toeristenbelasting. Ook dit nemen we mee in het gesprek.

Ambitiefonds

Terug naar navigatie - Ambitiefonds

Voor de nog niet ingevulde ambities die incidentele lasten met zich meebrengen heeft u ingestemd met het vormen van een Ambitiefonds van in totaal € 1,5 miljoen. De spelregels hiervoor zijn vastgesteld. De eerste voorstellen voor het inzetten van dit fonds zijn inmiddels gemaakt. Zie onderstaande tabel.

Ambitiefonds 2020 2021 2022 2023 Totaal
Beschikbaar budget 528.000 500.000 500.000 1.528.000
Definitieve voorstellen
Pilot extra opbouwwerk 143.400 143.400
Pilot Gebiedsteam in de scholen 33.600 33.600
Resterend budget 351.000 500.000 500.000 1.351.000
Voorlopige voorstellen
Pilot extra opbouwwerk 143.400 143.400
(bij positieve evaluatie)
Projectleider zorgeconomie 55.000 55.000 55.000 165.000

Onderzoek

Terug naar navigatie - Onderzoek

U heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor het doen van onderzoek naar mogelijke besparingen binnen accommodatiebeleid en de openbare ruimte en het inzetten van een subsidioloog om meer mogelijkheden van cofinanciering te verkennen. Het onderzoek naar besparingen binnen de openbare ruimte is intern opgestart en ook start binnenkort het onderzoek naar accommodatiebeleid. Op dit moment zijn we bezig met de regiodeal. Dit gaat om een forse subsidie voor de regio waarvoor veel werk verricht moet worden. Na de toekenning van de regiodeal (na de zomer) wordt de opdracht voor de scan door een subsidioloog uitgezet.