5. Begrotingsuitgangspunten

Begrotingsuitgangspunten

Voor de begroting 2021 gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

  • Lonen + 3,5% (incl. pensioenpremie)
  • Prijzen + 1,5%
  • OZB + 1,5%
  • Forensenbelasting Stapsgewijze verhoging
  • Leges + 1,5%
  • Afvalstoffenheffing 100% kostendekking
  • Rioolrechten 100% kostendekking
  • Toeristenbelasting € 1,40 per persoon per nacht
  • Precariobelasting 0% (tarieven mogen niet omhoog)

Bovenstaande begrotingsuitgangspunten zijn gebaseerd op bestaand beleid. Waar nodig is hieronder een toelichting gegeven van deze uitgangspunten.

Lonen en prijzen
De loonontwikkeling is gebaseerd op de raming van het CPB (loonvoet sector overheid). De budgetten ramen wij reëel in relatie tot de doelstelling en/of het beoogd effect. Automatische prijscompensatie voor uitbestede werkzaamheden en leveranties passen wij niet toe. De subsidies en bijdragen worden wel verhoogd. Voor het eerstvolgende begrotingsjaar (2021) gaan wij uit van lopende prijzen en daarna (2022 tot en met 2024) van constante prijzen.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Door areaaluitbreiding ((ver)bouw woningen en niet-woningen) verhogen wij jaarlijks de opbrengst. Bij een algehele waardedaling c.q. waardestijging van de onroerende zaken verhogen dan wel verlagen wij het tarief van OZB, om de begrote opbrengst te realiseren.

Forensenbelasting
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023 heeft u besloten om de opbrengsten van de forensenbelasting te verhogen met € 15.000 in 2020 tot € 60.000 in 2023. Voor 2024 gaan wij uit van dezelfde opbrengst als 2023.

Toeristenbelasting
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020-2023 heeft u besloten om het tarief voor de toeristenbelasting met ingang van 2021 te verhogen naar € 1,40 per persoon per nacht en het tarief daarna jaarlijks te indexteren met € 0,05.

Precariobelasting
Het tarief € 2,18 per m1, dat per 1 januari 2016 is bepaald, blijft van kracht. In de afbouwfase is geen tariefsverhoging meer mogelijk. Tot en met 2021 blijven wij de geraamde opbrengst van € 2,096 miljoen heffen, inclusief een meeropbrengst van € 800.000 per jaar. Vanaf het belastingjaar 2016 kan deze extra netto meeropbrengst precariobelasting worden gerealiseerd doordat tussen Enexis en Liander netwerken zijn geruild. Via raadsmededeling nr. 540 hebben wij u over de gestaakte procedures geïnformeerd. Bij de voorjaarsrapportage 2020 wordt de geraamde toevoeging over de jaren 2020 en 2021 aan de reserve gecorrigeerd.