Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij bieden u hierbij de Kaderbrief 2021-2024 aan. Hierin staan de belangrijkste financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de komende jaren. Met de Jaarstukken kijken we terug op 2019, met de Voorjaarsrapportage kijken we naar het huidige jaar 2020 en met deze Kaderbrief kijken we vooruit.

Aanpak begrotingstekort
Het structurele saldo voor de komende jaren is negatief. Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen die, in negatieve zin, invloed gaan hebben op het begrotingsperspectief (zie ook ‘belangrijke ontwikkelingen’ in deze kaderbrief). We verwachten daardoor voor de komende jaren een fors tekort. Bij de begroting 2020 zijn al veel besparingen gerealiseerd op basis van vooral administratief-technische maatregelen en laaghangend fruit. Om meer te besparen zijn beleidsmatige keuzes nodig. We stellen daarom voor een heroverwegingsproces te starten om voor de Kaderbrief 2022 met voorstellen te kunnen komen. We willen in dit proces samen met u als raad, inwoners en bedrijven voorstellen maken, om zo ook genoeg draagvlak te creëren. Wij beseffen dat dit een intensief proces gaat zijn, waarvoor externe begeleiding nodig is. Dit brengt kosten met zich mee. Wij komen hier bij u op terug zodra het procesvoorstel meer vorm en inhoud heeft.