Bijlagen

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020 2021
Sociale structuur
Aantal inwoners *1) 25.540 25.459 25.479 25.460 25.449
van 0 - 18 jaar 4.595 4.625 4.547
van 0 - 19 jaar 5.494 5.417
van 18 - 64 jaar 14.312 14.705 14.648
van 20 - 64 jaar 14.247 14.120
van 65 jaar en ouder 5.799 5.922 6.572 6.130 6.254
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 623 593 538 547 553
WWB 565 546 494 503 512
IOAW/IOAZ 58 47 44 44 41
Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
binnenwater 264 264 264 264 264
land 22.347 22.347 22.347 22.347 22.347
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) 11.773 11.816 11.873 11.910 11.910
Lengte van wegen (in km.) 387 387 387 387 387
binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
buiten de bebouwde kom 255 255 255 255 255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) 79 79 79 79 79
Lengte van waterwegen (in km.) 32 32 32 32 32
Openbaar groen (in ha.)
beplanting 88 87 87 87 87
gras 207 219 219 219 219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 36.300 36.000 36.000 36.100 36.100
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen 12.179 12.351 12.403 12.403 12.429
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd.

Financiële kerngegevens

x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020 2021
Exploitatie
Exploitatielasten 70.180 69.265 73.052 73.989 72.613
Opbrengst belastingen 4.530 6.964 5.263 5.254 5.598
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.925 2.919 2.834 2.788 3.001
Algemene uitkering gemeentefonds *1) 26.019 41.730 43.828 44.425 45.660
Boekwaarde vaste activa 71.223 67.564 68.109 64.007 69.228
Balans
Vaste schuld 31.893 26.367 25.304 23.240 23.240
Eigen financieringsmiddelen 42.811 37.441 40.117 36.681 32.140
Reserves 30.425 26.314 29.412 26.082 21.366
Voorzieningen 12.386 11.127 10.705 10.599 10.774
Overig
Loonkosten 11.766 12.853 14.687 15.745 16.922
Bijdragen en subsidies 3.855 3.839 3.281 4.578 3.863
*1) Vanaf rekening 2018 inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.

Financiële kerngegevens per inwoner

Bedragen in €
Financiële kerngegevens per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020 2021
Exploitatie
Exploitatielasten 2.750 2.720 2.870 2.910 2.850
Opbrengst belastingen 180 270 210 210 220
Opbrengst onroerendezaakbelasting 110 110 110 110 120
Algemene uitkering gemeentefonds 1.020 1.640 1.720 1.740 1.790
Boekwaarde vaste activa 2.790 2.650 2.670 2.510 2.720
Balans
Vaste schuld 1.250 1.040 990 910 910
Eigen financieringsmiddelen 1.680 1.470 1.570 1.440 1.260
Reserves 1.190 1.030 1.150 1.020 840
Voorzieningen 480 440 420 420 420
Overig
Loonkosten 460 500 580 620 660
Bijdragen en subsidies 150 150 130 180 150

B. Reserves en voorzieningen 2019-2024

Overzicht reserves

x € 1.000
Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar 16.374 15.212 15.100 15.088 15.077 15.065
Totaal Algemene reserve 16.374 15.212 15.100 15.088 15.077 15.065
Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie 2.073 1.677 3.500 3.689 3.859 4.028
Reserve lastenverlichting 391 275 275 275 275 275
Reserve precariobelasting 3.218 - - - - -
Res.overheveling budgetten 218 - - - - -
Reserve strategische projecten 3.102 562 46 46 46 46
Reserve rioleringen 219 219 0 0 0 0
Reserve organisatieontwikkelingen 180 160 103 71 71 71
Reserve monumenten 94 94 94 94 94 94
Kapitaalreserve 1.972 1.666 1.359 1.053 746
Reserve ambitiefonds 453 751 1.351 1.351 1.351 1.351
Reserve Sociaal Domein 1.065 444 175 175 175 175
Totaal Bestemmingsreserves 11.013 6.154 7.208 7.060 6.923 6.786
Totaal reserves 27.387 21.366 22.308 22.148 22.000 21.851

Overzicht voorzieningen

x € 1.000
Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Voorz. Verplichtingen, verliezen en risico (art 44, 1a)
Voorziening bodemsanering 475 475 475 475 475 475
Totaal Voorz. Verplichtingen, verliezen en risico (art 44, 1a) 475 475 475 475 475 475
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 162 162 162 162 162 162
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 595 595 595 595 595 595
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b) 757 757 757 757 757 757
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderhoud gymzalen 259 157 158 166 127 134
Voorziening onderhoud geld de Kompaan 131 54 72 79 91 65
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal 64 46 53 30 37 48
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs 913 655 673 607 563 443
Voorziening onderhoud gebouwen 489 392 401 475 445 149
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c) 1.856 1.303 1.356 1.357 1.264 840
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering 5.266 5.065 4.005 3.610 3.246 2.895
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2) 5.266 5.065 4.005 3.610 3.246 2.895
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders 1.958 1.883 1.808 1.733 1.658 1.583
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders 1.240 1.290 1.340 1.390 1.440 1.490
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen 3.199 3.174 3.149 3.124 3.099 3.074
Totaal voorzieningen 11.553 10.774 9.742 9.323 8.841 8.041
Dotatie en aanwending volgens GRP 2020-2024 (riolering) en volgens Nota reserves en voorzieningen per 31-12-2019 en 2020-2024

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

In onderstaande tabel staan de geraamde incidentele baten en lasten. Toelichting:

 • Tekort huishoudelijke hulp: Bij de Programmabegroting 2018 heeft u besloten het tekort op de huishoudelijke hulp van € 269.000 t/m 2021 te dekken door een onttrekking uit de reserve sociaal domein.
 • Gids-middelen: de ontvangen (extra) Gids-middelen vanuit het Rijk zijn incidenteel. 
 • Recreatief fietspaden netwerk: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten om een aantal halfverharde recreatieve (fiets)paden te verbeteren en te vervangen door betonverharding. De dekking is de reserve strategische projecten.  
 • Walbeschoeiing Quadoelenweg: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten om € 125.000 in 2021 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de houten walbeschoeiing in de Opsterlandse Compagnonsvaart ter hoogte van de Quadoelenweg. 
 • Biobased Economy: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten voor de periode 2019-2021 in totaal € 300.000 beschikbaar te stellen voor biobased projecten. 
 • Toevoeging reserve ambitiefonds: Bij de begroting 2020 'Samen Waarmaken' heeft u besloten om het geraamde (incidentele) budget voor overheidsparticipatie toe te voegen aan de reserve Ambitiefonds. 
 • Het Fonds: Bij de Programmabegroting 2018 heeft u besloten om voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks € 250.000 beschikbaar te stellen voor het Fonds. 
 • Kwaliteitsborging dienstverlening: Bij de Programmabegroting 2019 heeft u besloten om de kwaliteitsmedewerker dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021 te continueren.
 • OWO afdelingen: Bij de Kaderbrief 2021 heeft u incidentele budgetten voor de OWO afdelingen beschikbaar gesteld.

 

x € 1.000
Incidentele lasten en baten Lasten Baten
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
1 Samenleven
1.1 Thema Meedoen
Tekort Huishoudelijke hulp bij huishouden, dekking reserve sociaal domein 269
2 Welzijn en Educatie
2.4 Volksgezondheid
Gids-middelen 60
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.2 Thema Openbare ruimte
Recreatief fietspadennetwerk, dekking reserve strategische projecten -516 516
Walbeschoeiing Quadoelenweg -125
4 Strategische projecten
4.3 Thema Biosintrum
Biobased Economy (nieuw beleid 2019-2022) dekking algemene reserve -100 100
4.4 Thema overheidsparticipatie
Toevoeging aan reserve ambitiefonds -600
Budget Het Fonds -250
6 Bestuur en Dienstverlening
6.3 Financi?n
Kwaliteitsborging dienstverlening nieuw beleid 2019 -75
Incidentele lasten OWO afdelingen -72 -22 -22 -22
Totaal incidentele lasten en baten -1.738 -22 -22 -22 945 - - -
Saldo incidentele lasten en baten -793 -22 -22 -22

D. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

x € 1.000
Begroting 2021
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -1.515 0 -1.515
0.10 Mutaties reserves -2.422 1.480 -943
0.2 Burgerzaken -651 305 -347
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -95 1 -94
0.4 Overhead -11.384 2.289 -9.095
0.5 Treasury -5 104 99
0.61 OZB woningen -273 2.485 2.212
0.62 OZB niet-woningen -205 703 497
0.64 Belastingen Overig -75 2.206 2.130
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 45.660 45.660
0.8 Overige baten en lasten -36 9 -27
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.713 0 -1.713
1.2 Openbare orde en veiligheid -548 0 -548
2.1 Verkeer en vervoer -3.426 35 -3.391
2.2 Parkeren 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -8 0 -8
3.1 Economische ontwikkeling -107 0 -107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -670 2.489 1.820
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -197 0 -197
3.4 Economische promotie -214 461 247
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.565 67 -1.498
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.511 416 -1.094
5.1 Sportbeleid en activering -222 0 -222
5.2 Sportaccommodaties -1.227 140 -1.087
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -432 0 -432
5.5 Cultureel erfgoed -133 13 -120
5.6 Media -580 20 -560
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.321 95 -2.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.934 227 -1.707
6.2 Wijkteams -2.437 0 -2.437
6.3 Inkomensregelingen -10.419 8.378 -2.041
6.4 Begeleide participatie -3.757 0 -3.757
6.5 Arbeidsparticipatie -1.048 2 -1.046
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -448 5 -443
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.806 230 -6.576
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -5.580 0 -5.580
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -31 0 -31
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -913 0 -913
7.1 Volksgezondheid -1.300 0 -1.300
7.2 Riolering -1.958 2.612 654
7.3 Afval -2.822 3.153 331
7.4 Milieubeheer -988 126 -863
8.1 Ruimtelijke ordening -1.211 137 -1.075
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -394 414 20
8.3 Wonen en bouwen -1.454 643 -810
Resultaat na bestemming -75.035 74.904 -131

E. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

 • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
 • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 7 september 2020. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.