Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

In de gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

 • We willen een veilige woon- en leefomgeving.
 • We willen meer bewustwording rondom het thema ondermijning.
 • We beheersen risico's en coördineren hulpverlening bij incidenten en crises.

 

Wat gaan we ervoor doen

Veilige woon- en leefomgeving
Op basis van het vastgestelde integraal veiligheidsbeleid wordt uitvoering gegeven aan het beleid. Belangrijke thema's zijn: 

 • Woninginbraken
 • Jeugd en veiligheid
 • Overlastgevende personen

Dit zijn thema's die direct impact hebben op de woon- en leefomgeving. 

Ondermijning
In 2021 geven we uitvoering aan het vastgestelde uitvoeringsplan Ondermijning. Hierin werken we nauw samen met de politie, maar ook met de buurgemeenten.

Crisisbeheersing
We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. De partners binnen de crisisbeheersing zijn vooral de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg). De gemeentelijke medewerkers die een rol hebben in de crisisbeheersing krijgen trainingen en doen oefeningen waardoor we goed zijn voorbereid op crisissituaties. De veiligheidsregio Fryslân heeft hierin de coördinatie. Als gemeente zorgen we ervoor dat het aanbod voor vakbekwaamheid ook aansluit bij de wensen en de behoeften van de medewerkers. Als gevolg van de coronacrisis hebben veel ontwikkelingen stilgestaan. In 2021 vindt er een evaluatie plaats over de huidige invulling van de crisisorganisatie en dan in het bijzonder het onderdeel Bevolkingszorg.

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Met de Fumo wordt beoogd de uitvoering van de milieuregelgeving te professionaliseren, te uniformeren en de afstemming met andere handhavingspartners (Justitie) te verbeteren. De FUMO voert voor de gemeente gedeeltelijk het omgevingsrecht uit: de vergunningverlening en het toezicht van het milieucomponent van grote en complexe bedrijven en instellingen.

Wat merkt de inwoner ervan

 • De ervaren veiligheid blijft minstens gelijk of neemt toe.
 • Er wordt adequaat gereageerd op meldingen van overlast of gevaarlijke situaties die worden veroorzaakt door de kwetsbare personen in onze gemeente.
 • In crisissituaties merken onze inwoners dat de crisisbeheersing goed en professioneel is geregeld. Onze inwoners worden goed opgevangen en de communicatie is helder.

Wat mag het kosten

 • Voor de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid is een structureel bedrag van € 58.000 beschikbaar.
 • We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor de crisisbeheersing is structureel een bedrag van € 30.000 beschikbaar. Dit budget zetten we in om de gemeentelijke organisatie goed voor te bereiden op crisissituaties en calamiteiten.

Begroting Programma 5

Begroting programma 5

x € 1.000
5. Openbare orde en veiligheid Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Resultaat voor bestemming
Lasten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid -1.485 -1.573 -1.694 -1.706 -1.716 -1.732
5.2 Thema Handhaving -322 -423 -428 -428 -428 -428
Totaal Lasten -1.806 -1.996 -2.122 -2.134 -2.144 -2.159
Baten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 27 - - - - -
5.2 Thema Handhaving 103 8 - - - -
Totaal Baten 130 8 - - - -
Resultaat voor bestemming -1.676 -1.988 -2.122 -2.134 -2.144 -2.159
Resultaat na bestemming -1.676 -1.988 -2.122 -2.134 -2.144 -2.159