Programma 2 | Welzijn en educatie

Programma 2 | Welzijn en educatie

Thema 2.2 Onderwijs (huisvesting)

Wat willen we bereiken

Handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Dit binnen de (financiële) kaders van het Rijk.

Wat gaan we ervoor doen

De scholen van (over)morgen
We blijven werken aan de bewustwording van alle betrokkenen over het kleiner worden van het aantal scholen en proberen tegenstellingen te overbruggen. Conform de notitie ‘Toekomstvisie van het basisonderwijs Ooststellingwerf’ zijn de schoolbesturen, op basis van demografische ontwikkelingen, leidend met betrekking tot de toekomstige scholenverdeling in de gemeente.

In 2017 hebben Stichting Comprix (OPO) en Stichting De Tjongerwerven (CPO) een spreidingsplan voor hun scholen in Ooststellingwerf vastgesteld. Als gevolg daarvan fuseerden in 2018 de twee scholen voor primair onderwijs in Haulerwijk tot een identiteitsrijke samenwerkingsschool onder bestuur van Stichting De Tjongerwerven (CPO): Basisschool de Laweij. De twee scholen in Donkerbroek zijn op 1 augustus 2018 ook tot een identiteitsrijke samenwerkingsschool gefuseerd onder bestuur van Stichting Comprix (OPO): Basisschool de Twirrewyn. Het schoolgebouw van de voormalige o.b.s. 't Startblok is in 2020 vernieuwbouwd en energieneutraal.

Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed
De stichting beheert en exploiteert de Kampus voor de huidige gebruikers (het Stellingwerf College, Kunst & COO en de Openbare Bibliotheek) en ook, bij behoefte, voor culturele evenementen en overige activiteiten in het openbaar belang en voor de inwoners van Ooststellingwerf.

Wat merkt de inwoner ervan

De kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs in de gemeente blijft op peil.

Wat mag het kosten

Het stimuleren van samenwerken tussen gemeente, schoolbesturen en ouders betalen we uit de reguliere budgetten.

Beleidskaders

  • Beleidsnota peuterspeelzaalwerk ‘Een goed begin is het halve werk’ (augustus 2010)
  • Toekomstvisie van het Basisonderwijs in Ooststellingwerf (december 2013)
  • Omvormingsplan peuterspeelzaalwerk Ooststellingwerf (juni 2016)

Begroting Programma 2

Begroting Programma 2

x € 1.000
2. Welzijn & educatie Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Resultaat voor bestemming
Lasten
2.1 Thema Kunst en cultuur * -2.397 -2.374
2.2 Thema Onderwijs * -3.058 -3.010 -1.383 -1.388 -1.365 -1.356
2.3 Thema Sport * -1.458 -1.672
2.4 Thema Volksgezondheid * -241 -324
Totaal Lasten -7.154 -7.380 -1.383 -1.388 -1.365 -1.356
Baten
2.1 Thema Kunst en cultuur * 119 21
2.2 Thema Onderwijs * 401 448 46 46 46 46
2.3 Thema Sport * 453 388
2.4 Thema Volksgezondheid * 1 -
Totaal Baten 974 856 46 46 46 46
Resultaat voor bestemming -6.179 -6.523 -1.336 -1.342 -1.318 -1.310
Mutatie reserves
Toevoegingen -93 93 - - - -
Onttrekkingen 207 343 12 12 12 12
Mutatie reserves 115 435 12 12 12 12
Resultaat na bestemming -6.064 -6.088 -1.324 -1.330 -1.306 -1.298
* oude indeling t/m begroting 2020