Bijlagen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Terug naar navigatie - Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

In 2006 heeft de Rijksoverheid haar besluitvorming rondom de wet Single Information/Single Audit (SISA) voor specifieke uitkeringen afgerond. Hiermee wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen van ministeries aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid voldoende heeft aan de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de voor de Rijksoverheid noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering wordt opgenomen.

Op grond van artikel 24 lid 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maakt de bijlage met verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen onderdeel uit van de jaarrekening van de gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de regelingen waarover verantwoording wordt afgelegd aan het ministerie.

Tabel sisa

Terug naar navigatie - Tabel sisa
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017
Gemeenten Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
€ 148.016 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08
1
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2017 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente Gemeente
I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 7.439.497 € 232.150 € 759.550 € 4.925 € 47.183 € 1.366
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 62.919 € 1.410 € 0 € 119.664 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2017 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 39.963 € 35.000 € 701 € 72.980 € 19.600 € 0
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
Provinciale beschikking en/of verordening Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05
1 1308002 verkeersveiligheid € 5.338 € 5.338
2 1170385 (nanningaweg) € 42.378 € 97.674
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10
1 1308002 verkeersveiligheid € 12.042 € 12.042 Nee
2 1170385 (nanningaweg) € 282.400 € 457.707 Ja

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT verantwoording 2017

Terug naar navigatie - WNT verantwoording 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Gemeente Ooststellingwerf. Het voor gemeente Ooststellingwerf toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

 WNT S. Kastelein M. van Bergen
Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Deeltijdfactor in fte 1 0,89
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 160.891
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 104.804 65.771
Beloningen betaalbaar op termijn 16.171 10.205
Subtotaal 120.975 75.976
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -
Totaal bezoldiging 120.975 75.976
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Deeltijdfactor 2016 in fte 1 0,78
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.269 57.672
Beloningen betaalbaar op termijn 14.468 8.109
Totaal bezoldiging 2016 114.737 65.782

Overzicht schatkistbankieren

Overzicht Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Overzicht Schatkistbankieren
bedragen x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 2017
-1 Drempelbedrag 525
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
-2 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 422 506 466 274
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 103 20 59 252
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - -
(1) Berekening drempelbedrag
2017
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 70.069
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen 70.069
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 525
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 37.994 46.041 42.915 25.193
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 422 506 466 274

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

De door u vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door u zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat er bij de algemene dekkingsmiddelen een overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2017. Voor een toelichting op de overschrijding verwijzen we naar het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

bedragen x € 1.000
Actuele Begroting Rekening 2017 Afwijking
Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van baten en lasten
Programma
1. Sociale Domein 9.122 -27.567 -18.445 9.454 -29.828 -20.374 332 V - 2.261 N - 1.929 N
2. Welzijn & educatie 537 -7.924 -7.387 625 -7.554 -6.929 88 V 370 V 458 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 6.968 -12.174 -5.206 7.195 -10.408 -3.213 227 V 1.766 V 1.993 V
5. Openbare orde en veiligheid 9 -1.617 -1.608 8 -1.581 -1.573 - 1 N 36 V 35 V
6. Bestuur & Dienstverlening 1.159 -9.295 -8.136 2.925 -9.609 -6.684 1.766 V - 315 N 1.452 V
Totaal programma 17.795 -58.577 -40.782 20.207 -58.981 -38.773 2.413 V - 404 N 2.009 V
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 40.357 - 40.357 40.511 - 40.511 154 V - 154 V
Deelnemingen 38 - 38 53 - 53 15 V - 15 V
Lokale heffingen 3.752 - 3.752 3.816 - 3.816 64 V - 64 V
Saldo financieringsfunctie 83 -1.159 -1.076 22 -1.186 -1.164 - 61 N - 27 N - 88 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 40 -230 -190 50 -232 -182 10 V - 2 N 8 V
Totaal algemene dekkingsmiddelen 44.270 -1.389 42.881 44.452 -1.418 43.034 182 V - 29 N 153 V
Overhead
Overhead 1.805 -10.589 -8.784 1.909 -9.759 -7.850 104 V 831 V 934 V
Totaal overhead 1.805 -10.589 -8.784 1.909 -9.759 -7.850 104 V 831 V 934 V
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting - -20 -20 - -20 -20 - 0 V 0 V
Totaal vennootschapsbelasting - -20 -20 - -20 -20 - 0 V 0 V
Saldo van baten en lasten 63.870 -70.575 -6.705 66.568 -70.177 -3.608 2.698 V 398 V 3.097 V
Mutatie reserve
Toevoegingen en onttrekkingen
Toevoegingen -2.447 -2.447 -3.101 -3.101 - - 654 N - 654 N
Onttrekkingen 10.689 10.689 9.874 9.874 - 815 N - - 815 N
Totaal toevoegingen en onttrekkingen 10.689 -2.447 8.242 9.874 -3.101 6.773 - 815 N - 654 N - 1.469 N
Resultaat 74.559 -73.022 1.537 76.442 -73.278 3.164 1.883 -256 1.627

Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Terug naar navigatie - Fysieke kerngegevens

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar. 

Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2014 2015 2016 2017 2017
Sociale structuur
Aantal inwoners 25.672 25.617 25.571 25.521 25.540
• van 0 - 19 jaar 5.702 5.599 5.573 5.522 5.494
• van 20 - 64 jaar 14.586 14.461 14.310 14.168 14.247
• van 65 jaar en ouder 5.384 5.557 5.688 5.831 5.799
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 540 575 606 619 623
• WWB / BBZ 502 525 547 559 565
• IOAW / IOAZ 38 50 59 60 58
Fysieke structuur
Oppervlakte in hectare 1) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
• binnenwater 214 214 260 214 264
• land 22.397 22.397 22.351 22.397 22.347
Aantal woonruimten voor de algemene uitkering 12.093 11.721 11.740 11.760 11.773
Lengte van de wegen (km) 381 381 387 387 387
• binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
• buiten de bebouwde kom 249 249 255 255 255
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 76 76 79 78 78
Lengte van waterwegen (km) 32 32 32 32 32
Openbaar groen in hectare 286 285 295 295 295
• beplanting 88 88 88 88 88
• gras 198 197 207 207 207
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 35.742 35.742 36.011 36.300 36.300
Aantal rioolaansluitingen voor rioolbelastingen 12.127 12.166 12.182 12.179 12.179

Financiële kerngegevens

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens

1) exclusief integratie-uitkering sociaal domein
2) de toename in de subsidies komt door het Sociaal Domein (invoering decentralisaties)

bedragen x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2014 2015 2016 2017 2017
Exploitatielasten 64.368 72.371 75.402 70.069 70.180
Opbrengst belastingen 4.926 4.424 4.036 4.414 4.530
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.678 2.779 2.829 2.780 2.925
Algemene uitkering gemeentefonds 1) 27.387 25.167 26.225 25.086 26.019
Boekwaarde vaste activa 72.861 69.795 71.451 69.509 71.223
Vaste schuld 35.663 35.111 33.552 31.893 31.893
Eigen financieringsmiddelen: 44.054 44.038 41.161 34.367 42.812
Reserves 35.843 29.686 28.435 23.276 30.425
Voorzieningen 8.211 14.352 12.726 11.091 12.386
Loonkosten 10.659 10.306 10.738 10.953 11.766
Bijdragen en subsidies 2) 2.994 6.865 4.193 4.601 3.855

Bedrag per inwoner

Terug naar navigatie - Bedrag per inwoner
Bedrag per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2014 2015 2016 2017 2017
Exploitatielasten 2.507 2.825 2.949 2.750 2.748
Opbrengst belastingen 192 173 158 170 177
Opbrengst onroerendezaakbelasting 104 108 111 110 115
Algemene uitkering gemeentefonds 1.067 982 1.026 980 1.019
Boekwaarde vaste activa 2.838 2.725 2.794 2.720 2.789
Vaste schuld 1.389 1.371 1.312 1.250 1.249
Eigen financieringsmiddelen:
Reserves 1.396 1.159 1.112 910 1.191
Voorzieningen 320 560 498 430 485
Loonkosten 415 402 420 430 461
Bijdragen en subsidies 117 268 164 180 151

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
bedragen x € 1.000
Begroting 2017 na wijziging Jaarrekening 2017
Taakvelden Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Verschil saldo
0.1 Bestuur 1.482 -55 1.427 2.232 -1.205 1.027 400
0.10 Mutaties reserves 2.448 -10.689 -8.242 3.101 -9.874 -6.773 -1469
0.2 Burgerzaken 609 -467 142 627 -505 122 20
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.821 -6 2.815 1.917 -10 1.907 908
0.4 Overhead 10.589 -1.805 8.784 9.759 -1.909 7.850 934
0.5 Treasury -2.609 -122 -2.731 -2.468 -75 -2.543 -188
0.61 OZB woningen 172 -2.313 -2.140 294 -2.348 -2.054 -86
0.62 OZB niet-woningen 166 -733 -566 289 -700 -411 -155
0.64 Belastingen Overig 24 -1.315 -1.291 31 -1.343 -1.311 21
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -40.357 -40.357 0 -40.512 -40.512 154
0.8 Overige baten en lasten 978 -61 917 -69 -24 -93 1010
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 20 0 20 20 0 20 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.307 -9 1.298 1.306 -9 1.298 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 514 0 514 514 0 514 0
2.1 Verkeer en vervoer 2.961 -27 2.934 3.125 -74 3.051 -117
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 6 0 6 7 0 7 -1
3.1 Economische ontwikkeling 1.020 0 1.020 21 0 21 999
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 67 -118 -51 32 -554 -522 471
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 231 0 231 249 0 249 -18
3.4 Economische promotie 200 -323 -124 160 -312 -152 28
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 2.479 -20 2.459 2.572 -42 2.529 -71
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.191 -148 1.043 1.164 -148 1.016 27
5.1 Sportbeleid en activering 180 0 180 197 -13 185 -4
5.2 Sportaccommodaties 1.351 -133 1.218 1.117 -134 983 234
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 934 0 934 743 -1 743 191
5.5 Cultureel erfgoed 72 -4 69 46 -10 36 33
5.6 Media 554 -21 533 554 -20 534 -1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.456 -67 1.388 2.109 -383 1.726 -337
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.895 -216 1.679 1.905 -269 1.636 43
6.2 Wijkteams 2.441 0 2.441 2.245 -11 2.234 208
6.3 Inkomensregelingen 10.554 -8.680 1.874 10.650 -8.937 1.714 160
6.4 Begeleide participatie 4.691 0 4.691 4.449 -1 4.449 242
6.5 Arbeidsparticipatie 1.245 -32 1.213 1.020 -76 944 269
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 414 -20 394 361 -36 325 68
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.090 -365 5.725 5.920 -319 5.602 124
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.197 0 4.197 7.160 -24 7.137 -2939
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 86 -25 61 118 -64 54 7
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.005 0 1.005 1.007 0 1.007 -2
7.1 Volksgezondheid 974 0 974 914 0 914 60
7.2 Riolering 2.254 -2.809 -555 2.113 -2.811 -697 142
7.3 Afval 2.551 -2.644 -93 2.486 -2.609 -122 29
7.4 Milieubeheer 554 -1 553 548 -16 533 20
8.1 Ruimtelijke ordening 1.204 -130 1.074 1.207 -223 985 89
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 150 -150 0 141 -203 -62 62
8.3 Wonen en bouwen 1.496 -694 802 1.387 -645 742 60
Resultaat na bestemming 73.023 -74.559 -1.537 73.281 -76.445 -3.164 1.628

Verdelingsprincipe taakvelden

Terug naar navigatie - Verdelingsprincipe taakvelden

In onderstaand overzicht staat het verdelingsprincipe van de taakvelden. De taakvelden sluiten niet 1 op 1 aan op de programma's (en thema's) in de jaarstukken. Dit komt hoofdzakelijk doordat in de jaarstukken de salarislasten in programma 6 worden verantwoord, terwijl bij het overzicht van de taakvelden de (directe) salarislasten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. 

Programma/Thema Taakvelden
Programma 1
1.1 Thema Jeugd 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
1.2 Thema WMO (incl. AWBZ) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
1.3 Thema Participatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
1.4 Thema Inkomensverstrekking 6.3 Inkomensregelingen
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1.9 Thema Reserves programma 1 0.10 Mutaties reserves
Programma 2
2.1 Thema Kunst en cultuur 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.6 Media
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.2 Thema Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.3 Thema Sport 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.4 Thema Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
2.9 Thema Reserves programma 2 0.10 Mutaties reserves
Programma 3
3.1 Thema Economische ontwikk. 0.64 Belastingen Overig
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ordening
3.2 Thema Openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.3 Thema Milieu 0.64 Belastingen Overig
6.3 Inkomensregelingen
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
3.4 Thema Bouwen en wonen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.5 Cultureel erfgoed
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
3.9 Thema Reserves programma 3 0.10 Mutaties reserves
Programma 5
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
5.2 Thema Handhaving 7.4 Milieubeheer
5.9 Thema Reserves programma 5 0.10 Mutaties reserves
Programma 6
6.1 Thema Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
6.2 Thema Dienstverlening 0.2 Burgerzaken
5.5 Cultureel erfgoed
8.3 Wonen en bouwen
6.3 Thema Financiën 0.1 Bestuur
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen Overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.5 Cultureel erfgoed
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
6.9 Thema Reserves programma 6 0.10 Mutaties reserves

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze jaarstukken zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 22 februari 2018. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.