Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

In gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. Om Ooststellingwerf veilig en leefbaar te houden en waar mogelijk nog veiliger en leefbaarder te maken werkt de gemeente samen met bijvoorbeeld de politie, veiligheidsregio Fryslan en andere instanties.

5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als aan inwoners wordt gevraagd wat ze belangrijk vinden, noemen zij naast de eigen gezondheid vaak het onderwerp veiligheid. Integrale Veiligheidszorg (IVZ) is beleid dat alle velden bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van het beleid regelt. Daarom zetten we in op samenwerking met alle betrokken partijen om een veilige en prettige woon- leefomgeving te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen

Terug naar navigatie - Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen

Het integraal veiligheidsbeleid 2017 - 2021 is in juni door de gemeenteraad vastgesteld. Het beleid geeft een kader en een richting voor de komende 4 jaar. Het verschilt inhoudelijk niet veel van het vorige beleid, maar is juist een voortzetting daarvan. De gemeente laat met de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid zien hoe zij vorm en sturing geeft aan het veiligheidsbeleid. Belangrijke thema's als overlast, high-impact crimes en aanpak jeugdgroepen komen hierin terug. De gemeente gaat samen met de partners met deze onderwerpen aan de slag om de overlast te verminderen, bewustwording te vergroten en of een integrale samenwerking te bevorderen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.1.2 Thema: Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We werken samen met interne- en externe partners om risico’s te beheersen en samen met de partners coördineren we de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. De partners binnen de crisisbeheersing zijn vooral de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg).

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren

Terug naar navigatie - Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren

De gemeentelijke organisatie was en is goed voorbereid op een ramp of een calamiteit. Tijdens oefeningen en trainingen is hier op getraind. De gemeente Ooststellingwerf beschikt over recentelijk geschoolde en getrainde medewerkers die op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Door te oefenen en te trainen is de gemeentelijke organisatie op een mogelijk crisis of calamiteit voorbereid, zodat de inwoners kunnen rekenen op een professionele organisatie die weet te handelen in een abnormale situatie.

Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Binnen VRF werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De samenwerking is aangegaan om (gezondheids)risico’s zo veel mogelijk te beperken. En om het beleid van gemeenten op het gebied van gezondheid en veiligheid te bevorderen. Voor de verschillende onderdelen zijn beleidsplannen opgesteld (Brandweer, GGD en Crisisbeheersing).

Als de afspraken over de begroting niet worden gerealiseerd door de VRF, krijgen de gemeenten achteraf alsnog de rekening gepresenteerd. Dit risico beheersen we intern door periodiek de uitgaven te monitoren en bij bestuurlijk en ambtelijk overleg input te leveren. Daarnaast bespreken we de begroting en jaarstukken van de VRF in de planning- en controlcyclus binnen de Veiligheidsregio.

5.2 Thema: Handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente verleent vergunningen voor diverse evenementen en activiteiten. We zetten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om toezicht te houden. Deze BOA’s letten onder andere ook op het zwerfafval, het toezicht op de drank en horecawet, de overlast van hondenpoep, het aanlijngebod van honden en het parkeren in de blauwe zone. De gemeente is sinds 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de drank- en horecawet. Voor de gemeentelijke BOA’s is dit een nieuwe taak en we willen de komende periode nadrukkelijker toezicht uitoefenen op de horecagelegenheden.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving

Terug naar navigatie - Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving

Door extra toezicht in het Openbare gebied is het aantal stortplaatsen van huishoudelijk- en tuinafval afgenomen, zijn de klachten over langparkeerders in de blauwe zone afgenomen en wordt in horecabedrijven/supermarkten steeds minder vaak alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

De leefomgeving van de inwoners van Ooststellingwerf is schoner geworden ten opzichte van enkele jaren geleden, inwoners ervaren minder parkeeroverlast in Oosterwolde en jongeren onder de 18 jaar verkrijgen steeds moeilijker alcohol in horecabedrijven en supermarkten.

Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Deelname aan de FUMO is wettelijk verplicht gesteld voor alle Friese gemeenten. Hiermee wordt beoogd de uitvoering van de milieuregelgeving te professionaliseren, te uniformeren en de afstemming met andere handhavingspartners (Justitie) te verbeteren. In het basistakenpakket is vastgelegd voor welke activiteiten (van bedrijven en instellingen) de FUMO haar werkzaamheden moet uitvoeren. De gemeente blijft het bevoegd gezag.

De FUMO voert voor de gemeente gedeeltelijk het omgevingsrecht uit: de vergunningverlening en het toezicht van het milieucomponent van grote en complexe bedrijven en instellingen. In 2017 of 2018 legt de FUMO het nieuwe bedrijfsplan ter goedkeuring aan de deelnemers voor. Dit naar aanleiding van de ontwikkelagenda FUMO 2.0 en het nieuwe Besluit Voorziening Toezichthandhaving (VTH).

De Gemeenschappelijke Regeling brengt een inherent risico mee: dat alle deelnemers moeten bijspringen bij eventuele tekorten. De FUMO vult een organisatie in op basis van uitgangspunten en een bedrijfsplan uit 2012. Intussen is gebleken dat die uitgangspunten niet meer actueel zijn. Dit verhoogt het risico van financiële tekorten in de aanloopfase. Diverse gemeenten, waaronder de OWO-gemeenten, hebben in een zienswijze aan de bel getrokken en dringend gevraagd om uiterst sober en zuinig te opereren.

Wij voeren toezicht op de uitvoering van de taken door de FUMO. Op bestuurlijk niveau in het Algemeen Bestuur. Op ambtelijk niveau door deelname aan de Controllersgroep en het Opdrachtgeversoverleg. We hebben enkel de wettelijk verplichte basistaken in de FUMO ondergebracht. Niet de plustaken. Daarmee zijn we niet aansprakelijk voor de risico’s die met de uitvoering van plustaken gepaard gaan.

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
Wat heeft het ons gekost? Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2016 Begroting Begroting 2017
Saldo van baten en lasten
Lasten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid -1.330 -1.363 -1.362 -1.348 13 V
5.2 Thema Handhaving -215 -255 -255 -233 22 V
Totaal Lasten -1.544 -1.618 -1.617 -1.581 35 V
Baten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 16 - 9 9 - 0 N
5.2 Thema Handhaving - - - - -
Totaal Baten 16 - 9 9 - 0 N
Saldo van baten en lasten -1.528 -1.618 -1.608 -1.572 35 V
Mutatie reserves
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 33 28 20 21 1 V
Mutatie reserves 33 28 20 21 1 V
Resultaat -1.496 -1.590 -1.587 -1.552 36 V