Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1
Jaarstukken 2017 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Jaarstukken Blz. 4
Inleiding Jaarstukken Blz. 5
Bestuur en Organisatie Blz. 6
Bestuur en organisatie Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Algemeen Blz. 10
Belangrijkste ontwikkelingen Blz. 11
Sociaal Domein Blz. 12
Welzijn en Educatie Blz. 13
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 14
Strategische projecten Blz. 15
Openbare orde en veiligheid Blz. 16
Bestuur en dienstverlening Blz. 17
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Blz. 18
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2017 Blz. 19
Mutaties geraamd resultaat Blz. 20
Toelichting Blz. 21
Analyse gerealiseerd resultaat Blz. 22
Analyse gerealiseerd resultaat 2017 op hoofdlijnen Blz. 23
Programma 1, voordeel € 785.000 Blz. 24
Programma 2, nadeel € 23.000 Blz. 25
Programma 3, nadeel € 405.000 Blz. 26
Programma 5, voordeel € 36.000 Blz. 27
Programma 6, voordeel € 1.234.000 Blz. 28
Bestemming gerealiseerd resultaat Blz. 29
Meerjarig beslag Blz. 30
Minimale niveau algemene reserve Blz. 31
Bestemming gerealiseerd resultaat 2017 Blz. 32
Actualisatie reserves en voorzieningen Blz. 33
Actualisatie reserves en voorzieningen 2017 en 2018-2021 Blz. 34
Vooruitblik Blz. 35
Vooruitblik Blz. 36
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 37
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 38
1.1 Thema: Jeugd Blz. 39
Wat willen we bereiken? Blz. 40
Wat hebben we bereikt? Blz. 41
Ieder kind en iedere jongere groeit op in een veilige en gezonde omgeving Blz. 42
We geven uitvoering aan jeugdhulp, prioriteit ligt bij preventie Blz. 43
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 44
Beleidskaders Blz. 45
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 46
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 47
1.2 Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ) Blz. 48
Wat willen we bereiken? Blz. 49
Wat hebben we bereikt? Blz. 50
Vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoners Blz. 51
Binnen de zorgeconomie zetten we in op een nieuwe samenwerking Blz. 52
Instellen van een revolverend fonds Blijverslening Blz. 53
We geven uitvoering aan de WMO Blz. 54
We handhaven het huidige beleid huishoudelijke hulp Blz. 55
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 56
Beleidskaders Blz. 57
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 58
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 59
1.3.1 Thema: Participatie algemeen Blz. 60
Wat willen we bereiken? Blz. 61
Wat hebben we bereikt? Blz. 62
Mensen stimuleren mee te doen aan de samenleving door werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding Blz. 63
Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! Blz. 64
We gebruiken de talentenbank Blz. 65
We vergroten de arbeidsparticipatie Blz. 66
We werken een pilot beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding uit Blz. 67
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 68
Beleidskaders Blz. 69
1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening Blz. 70
Wat willen we bereiken? Blz. 71
Wat hebben we bereikt? Blz. 72
WSW-medewerkers zoveel mogelijk in reguliere arbeid plaatsen Blz. 73
We geven uitvoering aan de herstructurering van de WSW Blz. 74
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 75
Beleidskaders Blz. 76
Verbonden Partij: SW Fryslân / Caparis N.V. Blz. 77
1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten Blz. 78
Wat willen we bereiken? Blz. 79
Wat hebben we bereikt? Blz. 80
Ideeën vanuit de dorpen over leefbaarheid stimuleren Blz. 81
We stimuleren een actieve rol van plaatselijke belangen en bewonerscommissies Blz. 82
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 83
Beleidskaders Blz. 84
1.4 Thema: Inkomensverstrekking Blz. 85
Wat willen we bereiken? Blz. 86
Wat hebben we bereikt? Blz. 87
Mensen betrekken bij de samenleving. Verdere achterstand tot de maatschappij voorkomen. Een goede gezondheid bevorderen. Blz. 88
Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving Blz. 89
We geven uitvoering aan armoedebeleid Blz. 90
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 91
Beleidskaders Blz. 92
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1 Blz. 93
Wat heeft het gekost? Blz. 94
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 95
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 96
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 97
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 98
2.1 Thema: Kunst & Cultuur Blz. 99
Wat willen we bereiken? Blz. 100
Wat hebben we bereikt? Blz. 101
Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente Blz. 102
We faciliteren en stimuleren kunst & cultuur Blz. 103
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 104
Beleidskaders Blz. 105
2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen Blz. 106
Wat willen we bereiken? Blz. 107
Wat hebben we bereikt? Blz. 108
Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners Blz. 109
Ontwikkeling van de Brede School Blz. 110
Optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen Blz. 111
Tegengaan laaggeletterdheid Blz. 112
Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 113
Voorkomen voortijdig schoolverlaten Blz. 114
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 115
Beleidskaders Blz. 116
2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs Blz. 117
Wat willen we bereiken? Blz. 118
Wat hebben we bereikt? Blz. 119
Handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs Blz. 120
De scholen van (over)morgen Blz. 121
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 122
Beleidskaders Blz. 123
Verbonden Partij: Beheer Multifunctioneel Vastgoed Blz. 124
2.3.1 Thema: Sport algemeen Blz. 125
Wat willen we bereiken? Blz. 126
Wat hebben we bereikt? Blz. 127
Gezondere inwoners en terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten Blz. 128
Ooststellingwerf in beweging! Blz. 129
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 130
Beleidskaders Blz. 131
2.3.2 Thema: Sportaccommodaties Blz. 132
Wat willen we bereiken? Blz. 133
Wat hebben we bereikt? Blz. 134
Uitvoeren van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 Blz. 135
Instandhouding sportaccommodaties Blz. 136
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 137
Beleidskaders Blz. 138
2.4 Thema: Volksgezondheid Blz. 139
Wat willen we bereiken? Blz. 140
Wat hebben we bereikt? Blz. 141
Bescherming, behoud en bevordering van de gezondheid Blz. 142
Verdergaan met het investeren in de veranderingen van leefstijl Blz. 143
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 144
Beleidskaders Blz. 145
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2 Blz. 146
Wat heeft het gekost? Blz. 147
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 148
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 149
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 150
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 151
3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme Blz. 152
Wat willen we bereiken? Blz. 153
Wat hebben we bereikt Blz. 154
Werkgelegenheid recreatie en & toerisme ombuigen van lichte daling naar significante groei! Blz. 155
Recreatie & toerisme is economisch speerpunt Blz. 156
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 157
Beleidskaders Blz. 158
Verbonden Partij: Recreatieschap Drenthe Blz. 159
3.1.2 Thema: Biobased Economy Blz. 160
Wat willen we bereiken? Blz. 161
Wat hebben we bereikt? Blz. 162
De transitie naar een Biobased Economy aanjagen Blz. 163
Uitvoeringsprogramma Biobased Economy Blz. 164
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 165
Beleidskaders Blz. 166
3.1.3 Thema: Werkgelegenheid Blz. 167
Wat willen we bereiken? Blz. 168
Wat hebben we bereikt? Blz. 169
Uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente. Blz. 170
Actieve inzet op groei werkgelegenheid Blz. 171
Alle ‘witte’ gebieden breedbandaansluiting Blz. 172
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 173
Beleidskaders Blz. 174
3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen Blz. 175
Wat willen we bereiken? Blz. 176
Wat hebben we bereikt? Blz. 177
Goed onderhouden en veilige openbare ruimte Blz. 178
Aan de slag met vervoersconcepten Blz. 179
Evalueren en opstellen vernieuwd plan "Groen in de openbare ruimte" Blz. 180
Fietsroutes aanleggen en/of verbeteren Blz. 181
Flexibel maaibeleid continueren Blz. 182
Onderhoud wegen en bruggen uitvoeren volgens plan Blz. 183
Onkruidbeheersing op verhardingen met heetwatertechniek Blz. 184
Vooraanzicht gemeentehuis verbeteren Blz. 185
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 186
Beleidskaders Blz. 187
3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan Blz. 188
Wat willen we bereiken? Blz. 189
Wat hebben we bereikt? Blz. 190
We zijn in 2030 een duurzame CO2-neutrale gemeente Blz. 191
Circulair inkopen Blz. 192
Het milieubeleidsplan voeren we uit Blz. 193
Instelling van een revolverend fonds Duurzaamheidslening Blz. 194
Zonneweides Blz. 195
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 196
Beleidskaders Blz. 197
3.3.2 Thema: Afval Blz. 198
Wat willen we bereiken? Blz. 199
Wat hebben we bereikt? Blz. 200
Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval Blz. 201
Aanpak zwerfafval Blz. 202
Van Afval Naar Grondstof Blz. 203
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 204
Beleidskaders Blz. 205
Verbonden Partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) Blz. 206
Verbonden Partij: N.V. Fryslân Miljeu Blz. 207
3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen Blz. 208
Wat willen we bereiken? Blz. 209
Wat hebben we bereikt? Blz. 210
De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen Blz. 211
Het platteland is aan zet Blz. 212
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 213
Beleidskaders Blz. 214
3.4.2 Thema: Volkshuisvesting Blz. 215
Wat willen we bereiken? Blz. 216
Wat hebben we bereikt? Blz. 217
Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning Blz. 218
Wonen in Ooststellingwerf Blz. 219
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 220
Beleidskaders Blz. 221
3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen Blz. 222
Wat willen we bereiken? Blz. 223
Wat hebben we bereikt? Blz. 224
We willen goed voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet Blz. 225
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen Blz. 226
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 227
Beleidskaders Blz. 228
Verbonden Partij: Hûs en Hiem Blz. 229
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3 Blz. 230
Wat heeft het gekost? Blz. 231
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 232
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 233
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 234
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 235
4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde Blz. 236
Wat willen we bereiken? Blz. 237
Wat hebben we bereikt? Blz. 238
We gaan centrum en toegang Oosterwolde revitaliseren Blz. 239
Uitvoering projecten Venekoten Centrum Blz. 240
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 241
Beleidskaders Blz. 242
4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha Blz. 243
Wat willen we bereiken? Blz. 244
Wat hebben we bereikt? Blz. 245
Appelscha Verbindt! Blz. 246
Zes uitvoeringsagenda's Blz. 247
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 248
Beleidskaders Blz. 249
4.3 Thema: Ecomunity Center te Oosterwolde Blz. 250
Wat willen we bereiken? Blz. 251
Wat hebben we bereikt? Blz. 252
De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen Blz. 253
We realiseren het Biosintrum Blz. 254
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 255
Beleidskaders Blz. 256
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 257
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 258
5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid Blz. 259
Wat willen we bereiken? Blz. 260
Wat hebben we bereikt? Blz. 261
Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen Blz. 262
Uitvoeringskalender integrale veiligheid Blz. 263
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 264
Beleidskaders Blz. 265
5.1.2 Thema: Crisisbeheersing Blz. 266
Wat willen we bereiken? Blz. 267
Wat hebben we bereikt? Blz. 268
Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren Blz. 269
Gecoördineerde samenwerking met crisispartners Blz. 270
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 271
Beleidskaders Blz. 272
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 273
5.2 Thema: Handhaving Blz. 274
Wat willen we bereiken? Blz. 275
Wat hebben we bereikt? Blz. 276
Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving Blz. 277
Zichtbare handhaving Blz. 278
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 279
Beleidskaders Blz. 280
Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Blz. 281
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5 Blz. 282
Wat heeft het gekost? Blz. 283
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 284
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 285
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 286
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 287
6.1 Thema: Bestuur Blz. 288
Wat willen we bereiken? Blz. 289
Wat hebben we bereikt? Blz. 290
Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol Blz. 291
Insteken op de ‘Eigen Kracht’ van Ooststellingwerf Blz. 292
Beleidsindicatoren thema Bestuur Blz. 293
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 294
Beleidskaders Blz. 295
6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams Blz. 296
Wat willen we bereiken? Blz. 297
Wat hebben we bereikt? Blz. 298
Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant Blz. 299
Gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd Blz. 300
Vergaand intern verzelfstandiging gebiedsteams Blz. 301
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 302
Beleidskaders Blz. 303
6.3 Thema: Dienstverlening Blz. 304
Wat willen we bereiken? Blz. 305
Wat hebben we bereikt? Blz. 306
We verbeteren onze dienstverlening Blz. 307
Digitalisering en nieuwe media van onze dienstverlening Blz. 308
Lef om te experimenteren en te innoveren Blz. 309
We ontwikkelen de dienstverlening op kwaliteit Blz. 310
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 311
Beleidskaders Blz. 312
6.4 Thema: Financiën Blz. 313
Wat willen we bereiken? Blz. 314
Wat hebben we bereikt? Blz. 315
Inzetten om een solide financiële koers vast te houden Blz. 316
Budgettaire gevolgen invoering notitie rente (BBV) Blz. 317
De begroting is op orde! Blz. 318
Gefaseerde afbouw opbrengst precariobelasting Blz. 319
Beleidsindicatoren thema Financiën Blz. 320
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 321
Beleidskaders Blz. 322
Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 323
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6 Blz. 324
Wat heeft het gekost? Blz. 325
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 326
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 327
Paragrafen Blz. 328
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 329
Inleiding Blz. 330
1.1 Inkomsten Blz. 331
> Blz. 332
1.2 Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 333
1.2.a Precariobelasting Blz. 334
1.2.b De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) Blz. 335
1.2.c Basisregistraties Blz. 336
1.2.d Ontwikkelingen Blz. 337
1.2.e Omgevingswet Blz. 338
1.3 Belastingsoorten Blz. 339
1.3.a Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 340
1.3.b Woningwaarderingstelsel Blz. 341
1.3.c Rioolheffing Blz. 342
1.3.d Leges Blz. 343
1.3.e Toeristenbelasting Blz. 344
1.3.f Forensenbelasting Blz. 345
1.3.g Baatbelasting Blz. 346
1.3.h Afvalstoffenheffing Blz. 347
1.3.i Reclamebelasting Blz. 348
1.3.j Kwijtschelding Blz. 349
1.4 Kostendekking Blz. 350
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 351
Inleiding Blz. 352
2.1 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 353
2.2 Algemene beleidslijn Blz. 354
2.3 Kwantificeerbare risico's Blz. 355
2.4a Sociaal domein Blz. 356
2.4b Risico's Sociaal Domein Blz. 357
2.5a Financiële kengetallen Blz. 358
2.5b Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen en financiële positie Blz. 359
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 360
Inleiding Blz. 361
3.1 Financiële consequenties Blz. 362
> Blz. 363
3.2 Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 364
3.2.a Wegen Blz. 365
3.2.b Civieltechnische kunstwerken Blz. 366
3.2.c Openbare verlichting Blz. 367
3.3 Groen, riolering en gebouwen Blz. 368
3.3.a Groen Blz. 369
3.3.b Riolering Blz. 370
3.3.c Gymnastieklokalen Blz. 371
3.3.d Overige gebouwen Blz. 372
3.4 Sport en ICT Blz. 373
3.4.a Sportaccommodaties Blz. 374
3.4.b Sportterreinen Blz. 375
3.4.c ICT Blz. 376
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 377
Inleiding Blz. 378
4.1 Kasgeldlimiet Blz. 379
4.2 Renterisiconorm Blz. 380
4.3 Leningenportefeuille opgenomen gelden Blz. 381
4.4 Schatkistbankieren Blz. 382
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 383
Inleiding Blz. 384
> Blz. 385
5.1 Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 386
5.1.a Interbestuurlijk toezicht Blz. 387
5.1.b Human Resource Management Blz. 388
5.2 Financiën, Planning en Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 389
5.2.a Financiën, Planning & Control Blz. 390
5.2.b Juridische kwaliteitszorg Blz. 391
5.3 Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 392
5.3.a Rechtmatigheid Blz. 393
5.3.b Inkoop Blz. 394
5.3.c Informatiebeveiliging en privacy Blz. 395
5.4 Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 396
5.4.a Communicatie Blz. 397
5.4.b Informatie- en communicatietechnologie Blz. 398
5.4.c OWO afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 399
Paragraaf 6 | Verbonden Partijen Blz. 400
Inleiding Blz. 401
> Blz. 402
6.1 Algemene beleidslijn Blz. 403
6.2 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 404
6.2.a Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden Blz. 405
6.2.b Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (VRF) Blz. 406
6.2.c Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten Blz. 407
6.2.d Recreatieschap Drenthe te Diever Blz. 408
6.2.e Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw Blz. 409
6.2.f Hûs en Hiem te Leeuwarden Blz. 410
6.3 Deelnemingen Blz. 411
6.3.a Caparis NV te Drachten Blz. 412
6.3.b OMRIN Blz. 413
6.3.d N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag Blz. 414
6.4 Overige verbonden partijen Blz. 415
6.4.a Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde Blz. 416
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 417
Inleiding Blz. 418
> Blz. 419
7.1 Algemene beleidslijn Blz. 420
7.1.a Algemene beleidslijn Blz. 421
7.1.b Doelstelling Blz. 422
7.2 Uitvoering Blz. 423
7.2.a Woningbouwopgave Blz. 424
7.2.b Complexen grondexploitatie Blz. 425
7.3 Grondexploitatie Blz. 426
7.3.a Winstnemingen grondexploitatie Blz. 427
7.3.b Algemene reserve grondexploitatie Blz. 428
7.3.c Budget strategische aankopen Blz. 429
7.3.d Meerjarenbegroting grondexploitatie Blz. 430
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 431
Inleiding Blz. 432
> Blz. 433
8.1 Algemene beleidslijn Blz. 434
8.1.a Blik op de toekomst Blz. 435
8.1.b Coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’ Blz. 436
8.1.c Vastgesteld beleid Blz. 437
8.2 Gebiedsbeleid Blz. 438
8.2.a Gebiedsagenda’s (Programma 3, Thema 3.4 Bouwen & Wonen) Blz. 439
8.2.b Dorpsbudgetten (Programma 1, Thema 1.3 Participatie) Blz. 440
8.2.c Bottum-up projecten in relatie tot de Streekagenda Zuidoost Blz. 441
8.2.d Aanvalsplan Aandachtsgebieden/gelden Benedictus (Programma 1, Thema 1.3 Participatie) Blz. 442
8.3 Financiën Blz. 443
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 444
Inleiding Blz. 445
> Blz. 446
9.1 Projecten Blz. 447
9.2 Afval als grondstof Blz. 448
9.3 Biodiversiteit Blz. 449
9.4 Financiën Blz. 450
Jaarrekening Blz. 451
Balans Blz. 452
Balans - Activa Blz. 453
Balans - Passiva Blz. 454
Overzicht baten en lasten Blz. 455
Overzicht van baten en lasten Blz. 456
Waarderingsgrondslagen Blz. 457
Waarderingsgrondslagen Blz. 458
Afschrijvingstermijnen Blz. 459
Toelichting op de balans - Activa Blz. 460
Immateriële vaste activa Blz. 461
Materiële vaste activa Blz. 462
Toelichting tabel materiële vaste activa Blz. 463
Investeringen materiële vaste activa Blz. 464
Financiële vaste activa Blz. 465
Deelnemingen Blz. 466
Overige langlopende geldleningen Blz. 467
Voorraden Blz. 468
Bouwgronden in exploitatie 1 Blz. 469
Bouwgronden in exploitatie 2 Blz. 470
Uitzettingen korter dan 1 jaar Blz. 471
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 472
Toelichting op de balans - Passiva Blz. 473
Reserves Blz. 474
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Blz. 475
Reserve overheveling kredieten Blz. 476
Voorzieningen Blz. 477
Vaste schulden Blz. 478
Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva Blz. 479
Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 480
Waarborgen en garanties Blz. 481
Toelichting Blz. 482
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 483
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 484
Overzicht onvoorzien Blz. 485
Overzicht onvoorzien Blz. 486
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 487
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 488
Toelichting Blz. 489
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 490
Incidentele baten en lasten Blz. 491
Toelichting Blz. 492
Bijlagen Blz. 493
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 494
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 495
Tabel sisa Blz. 496
Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 497
WNT verantwoording 2017 Blz. 498
Overzicht schatkistbankieren Blz. 499
Overzicht Schatkistbankieren Blz. 500
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 501
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 502
Kerngegevens Blz. 503
Fysieke kerngegevens Blz. 504
Financiële kerngegevens Blz. 505
Bedrag per inwoner Blz. 506
Overzicht taakvelden Blz. 507
Overzicht taakvelden Blz. 508
Verdelingsprincipe taakvelden Blz. 509
Beleidsindicatoren Blz. 510
Beleidsindicatoren Blz. 511
Nota reserves en voorzieningen Blz. 512
Nota reserves en voorzieningen Blz. 513
Algemeen en beslispunten Blz. 514
Algemeen Blz. 515
Beslispunten reserves Blz. 516
Beslispunten voorzieningen Blz. 517
Verloopoverzichten Blz. 518
Verloopoverzicht reserves Blz. 519
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 520
Toelichting per reserve Blz. 521
Algemene reserve Blz. 522
Toelichting onttrekking algemene reserve Blz. 523
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 524
Reserve lastenverlichting Blz. 525
Reserve Dorpsvernieuwing Blz. 526
Reserve streekagenda Blz. 527
Reserve strategische projecten Blz. 528
Reserve reorganisatieontwikkelingen Blz. 529
Reserve sociaal domein Blz. 530
Reserve riolering Blz. 531
Reserve overheveling budgetten Blz. 532
Reserve monumenten Blz. 533
Reserve inbraakpreventie Blz. 534
Toelichting per voorziening Blz. 535
Voorziening oninbare debiteuren Blz. 536
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe Blz. 537
Voorziening onderhoud gymlokalen Blz. 538
Voorziening onderhoudsgelden Kompaan Blz. 539
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal Blz. 540
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B's Blz. 541
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 542
Voorziening riolering Blz. 543
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders Blz. 544
Voorziening pensioenverplichting voormalige en huidige wethouders Blz. 545
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap