Inleiding Jaarstukken

Inleiding Jaarstukken

Terug naar navigatie - Inleiding Jaarstukken

Geachte raad, 

U ontvangt hierbij de Jaarstukken 2017. Deze zijn opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Door deze jaarstukken leggen wij als college verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 2017. In 2017 zijn we verder gegaan met het realiseren van de speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’. De eerste vier jaar zijn nu afgerond.

De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staat per programma de vraag centraal of de gestelde doelen uit de programmabegroting 2017 gerealiseerd zijn in 2017. We geven antwoord op de vragen ‘Wat hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?’. Daarnaast tonen we de inzet van middelen door de 4e W-vraag ‘wat heeft het gekost?’ te beantwoorden en geven we de toelichting op de afwijkingen. In de jaarrekening staan de balans, de programmarekening en de toelichting op de balans. De controleverklaring van de accountant gaat over de jaarrekening en in beperkte mate over het jaarverslag.

De nota reserves en voorzieningen is integraal, als bijlage, opgenomen.

Bestuur en Organisatie

Bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Bestuur en organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van Ooststellingwerf bestaat naast de burgemeester uit 3 wethouders en de gemeentesecretaris. De samenstelling is als volgt:

Burgemeester, de heer drs. H. (Harry) Oosterman

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Economische ontwikkeling
 • Onderwijs
 • Project: Ecomunity Park


Wethouder, de heer E. (Engbert) van Esch, CDA

 • Jeugd
 • Wmo
 • Participatie
 • Inkomensverstrekking
 • Dienstverlening
 • Financiën
 • project: 3 decentralisaties


Wethouder, de heer S. (Sierd) de Boer, OB

 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningverlening
 • Volksgezondheid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Project: Venekoten-Centrum


Wethouder, de heer drs. H. (Henk) van de Boer (tot 21 april de heer H. Welle), VVD

 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer
 • Milieu
 • Openbare ruimte
 • Handhaving
 • Landbouw
 • Project: Masterplan Appelscha


Gemeentesecretaris, de heer A.J. (Sander) Kastelein

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De opbouw van de jaarstukken is als volgt:
Het algemene deel gaat, op hoofdlijnen, over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen van de programma’s. In dit hoofdstuk geven we ook een samenvatting van de financiële resultaten. De programma's en paragrafen vormen samen het jaarverslag. Voor elk programma staat de vraag centraal of de gestelde doelen uit de programmabegroting 2017 zijn gerealiseerd.

In de jaarrekening zijn de balans, de programmarekening en de toelichting op beide opgenomen. De verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) komt daarna, gevolgd door het verplichte overzicht volgens de ‘wet normering bezoldiging topfunctionarissen’ (WNT) en daarna het overzicht ‘Schatkistbankieren’. De jaarstukken sluiten we af met de controleverklaring van de accountant. In de bijlage staan ook de kerngegevens, de beleidsindicatoren en de baten en lasten per taakveld. 

De nota reserves en voorzieningen is als bijlage opgenomen.