Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Nota reserves en voorzieningen

Voor u ligt de nieuwe nota reserves en voorzieningen. De basis voor het opstellen van de nota ligt vast in de verordening ex. artikel 212 (financiële verordening) van de Gemeentewet vastgesteld. In deze verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid vastgesteld. Op basis van artikel 4 en 9 van de verordening is uitgesproken dat het College een nota reserves en voorzieningen opstelt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens de financiële verordening moet het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen jaarlijks worden herzien. Daarnaast worden jaarlijks de reserves en voorzieningen doorgelicht. Hierbij wordt onder meer het doel, heroverwegingen en bestedingen van de gevormde reserve en voorziening her beoordeeld.

Algemeen en beslispunten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Verloop reserves en voorzieningen
Het belangrijkste doel van de nota reserves en voorzieningen 2016 is het herijken van de reserves en voorzieningen. De nota is bij uitstek een kaderstellend instrument voor u. Het doel van de nota is immers het bepalen en vaststellen van de kaders rondom de reserves en voorzieningen. De nota moet de uitgangspunten voor de te vormen reserves en voorzieningen helder maken, de scheiding tussen reserves en voorzieningen consequent doorvoeren en bevoegdheden waar nodig definiëren. Dit alles uiteraard in het kader van de BBV-regelgeving. Voor het opstellen van de nota reserves en voorzieningen en het daaraan gekoppelde verloop van de reserves en voorzieningen zijn uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn nodig om ervoor te zorgen dat de beoordeling van de reserves en voorzieningen eenduidig wordt uitgevoerd. Het college heeft de uitgangspunten vastgesteld, zoals onderstaand weergegeven.

Argumenten
Voor een transparante, éénduidige verwerking van reserves en voorzieningen zijn onderstaande uitgangspunten van belang. Hierbij is rekening gehouden met bestaande nota’s over reserves en voorzieningen, BBV-regelgeving en nieuwe inzichten. De uitgangspunten zijn onderverdeeld in een drietal categorieën namelijk: bevoegdheden college/raad, verloop reserves en voorzieningen en voorwaarden die van toepassing bij de uitvoering van een correcte beoordeling reserves en voorzieningen.

Bevoegdheden

 1. Vorming en opheffing van reserves en voorzieningen vindt plaats met expliciete toestemming van de raad. Daarbij wordt onder meer vastgelegd: het doel, de reden, functie, minimum en maximum hoogte, periode, wijze van voeding, bestedingsraming en budgethouder.
 2. De raad heeft de bevoegdheid tot het wijzigen van een bestemming van een reserve.
 3. De raad stelt door middel van vaststelling van de begroting de jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vast. Binnen dit kader kan het college op grond van de noodzakelijke onderbouwing aanwendingen doen.
 4. De raad kan de bestemming van een (bestemmings-)reserve wijzigen. Bij een voorziening kan de raad de bestemming niet zonder meer wijzigen. Veelal liggen er wettelijke verplichtingen (BBV-wetgeving) aan een voorziening ten grondslag.
 5. De verantwoordelijkheid van de aanwending van voorzieningen ligt bij het college.

 
Nota reserves en voorzieningen

 1. Jaarlijks, ten tijde van opstelling jaarrekening, vindt er een evaluatie van bestemmingsreserves en voorzieningen plaats. Reserves en voorzieningen met een specifiek doel of een concrete aflooptermijn waarbij de realisatie uitblijft, worden heroverwogen.
 2. De nota reserves en voorzieningen geeft de raad de mogelijkheid van integrale afweging bij resultaatbestemming.
 3. De nota van de reserves en voorzieningen moet een beter inzicht opleveren in de samenhang tussen de exploitatie enerzijds en de reserves en voorzieningen anderzijds. Vermeden moet worden dat het verschil tussen resultaat voor en na bestemming sterk afwijkt. Ter bevordering van de transparantie is het noodzakelijk om meer baten en lasten in het resultaat voor bestemming te begroten en te verantwoorden.
 4. Aan alle onderhoudsvoorzieningen moeten beheersplannen ten grondslag liggen. Deze beheersplannen (t.b.v. onderhoud) moeten minimaal eens in de 4 jaar geactualiseerd worden. De (deel-)PVM-ers stellen de beheersplannen op. Indien er geen beheersplan aanwezig is, is er volgens de BBV-regels geen sprake van een voorziening, maar van een reserve. Daarbij wordt het geld “geparkeerd” in een bestemmingsreserve en is dus nog steeds beschikbaar.


Voorwaarden

 1. Negatieve reserves en voorzieningen zijn niet toegestaan.
 2. Overschrijdingen van lasten in het kader van de begrotingsonrechtmatigheid zijn relevant zodra deze overschrijdingen van de lasten op het totale programma veroorzaken. De raad is verplicht hierover een begrotingswijziging vast te stellen.
 3. Op een investering met een economisch nut moet volgens de BBV-voorschriften altijd worden afgeschreven. Er moet ‘bruto’ geactiveerd worden. De bestemmingsreserves kunnen hierbij gebruikt worden als dekkingsmiddel voor de jaarlijkse kapitaalslasten. Investeringen met een maatschappelijk nut (bijv. investeringen in de openbare ruimte) kunnen rechtstreeks verrekend worden met de bestemmingsreserve. Reserves kunnen hierbij wel als eenmalig dekkingsmiddel ingezet worden.
 4. Er vindt geen rentetoerekening plaats aan voorzieningen en reserves, met uitzondering van in de BBV voorgeschreven mogelijkheden (bijv. voorzieningen die op basis van contante waarde zijn berekend).
 5. Directe toevoegingen of onttrekkingen aan reserves zijn niet toegestaan. Alle toevoegingen of onttrekkingen dienen plaats te vinden via resultaatbestemming.
 6. Het onderscheid tussen een reserve en een voorziening is in overeenstemming met de regelgeving opgenomen in de BBV. De BBV regelgeving wordt hierbij gevolgd.
 7. Indien gebruik wordt gemaakt van een egalisatiereserve moet worden voldaan aan kostendekkendheid. Per egalisatiereserve zal een minimumbedrag en een maximum bedrag genoemd moeten worden, indien de raad daarover besloten heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hanteren van een maximale omvang van de reserve dat een bepaald percentage bedraagt van de geraamde opbrengst.
 8. De omvang van de reservepositie die aangehouden wordt past bij de risico’s, schaalgrootte en ambitieniveau van de gemeente en maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.
 9. De algemene reserve en de algemene reserve grondexploitatie wordt jaarlijks aangevuld/afgeroomd, waarbij het weerstandsvermogen van zodanige omvang is dat (on)verwachte risico’s en (niet) kwantificeerbare verliezen kunnen worden opgevangen.
 10. Vrijgevallen bedragen door herschikking van reserves en voorzieningen worden toegevoegd aan de algemene reserve.
 11. Voorzieningen worden onafhankelijk van het resultaat gevormd.
 12. Aan de vorming, aanwending en opheffing van reserves en voorzieningen moet een bestendige gedragslijn ten grondslag liggen. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen kunnen niet jaarlijks een 100% andere invalshoek hebben; d.w.z. een ander doel krijgen.
 13. Behaalde resultaten bij verkoop van gemeentelijke eigendommen, die niet zijn opgenomen in de grondexploitatie, vallen vrij ten gunste van de algemene reserve dan wel worden ten laste van de algemene reserve gebracht (bij boekverlies).
 14. Reserves beneden de € 25.000 worden niet gevormd.
 15. Het bedrag boven het maximale saldo van de algemene reserve wordt aangewend voor het op peil brengen van de bestemmingsreserves.


Waardering voorzieningen: 
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Hieronder vallen de voorzieningen voor oninbare debiteuren (algemeen en SozaWe).

De voorziening wordt als volgt gevormd:
Belastingdebiteuren:
- Ouder dan 2 jaar: 80% oninbaar
- Tussen 1 en 2 jaar: 50% oninbaar
- Ouder dan 6 maanden: 10% oninbaar
Voor de overige vorderingen wordt een voorziening gevormd op basis van beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.

Bij SoZaWe vindt deze beoordeling per debiteur plaats met uitzondering van debiteuren met een saldo < € 1.500 en vorderingen waarvan de vordering is ontstaan in het lopende boekjaar en vorderingen waarvan er een ontvangst heeft plaatsgevonden in het lopende boekjaar. Voor posten > € 50.000 gelden de uitzonderingen niet, deze worden meegenomen in de beoordeling. Naast de individuele bepaling geldt dat de vorderingen WWB voor 75% als oninbaar worden beschouwd.

Voorziening bestaande risico's (art 44 1c).
Hieronder vallen de onderhoudsvoorzieningen. De hoogte van de voorzieningen worden bepaald aan de hand van de aanwezige (meerjarige) onderhoudsplannen.

Voorziening m.b.t. van derden verkregen middelen (art 44.2)
Hieronder valt de voorziening riolering. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het (vastgestelde) gemeentelijke rioleringsplan.

Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
Hieronder vallen de voorzieningen van de lopende pensioenverplichtingen (oftewel de voorziening van de (oud)bestuurders die een pensioenuitkering krijgen) en die van de verwachte pensioenverplichtingen voor voormalige en huidige wethouders (oftewel de voorziening van de (oud) bestuurders die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt). Deze voorzieningen worden bepaald aan de hand van actuariële berekeningen van RAET.

Uitvoering
In samenwerking tussen de PVM-ers (= productverantwoordelijke medewerkers) en financieel consulenten van de cluster planning en control zijn de reserves en de voorzieningen voor 2017 en voor 2018-2022 beoordeeld. Bij de beoordeling is rekening gehouden met door het college vastgestelde uitgangspunten.

Bij de jaarlijkse beoordeling van de reserves en voorzieningen is het noodzakelijk om te inventariseren of de hoogte van de reserve in overeenstemming is met de door de raad bepaalde bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk of de gewenste omvang van de reserves in relatie is tot het gewenste bestaande beleid. De uitkomsten van de beoordeling 2017 en 2018-2022 worden meegenomen bij de kaderbrief 2019-2022. Bij de behandeling van de kadernota kunnen wensen en prioriteiten afgezet worden tegen eventuele overschotten binnen het eigen vermogen (reserves).

Gevolgen beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2017
Als uitgangspunt voor de beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2017 is de eindstand van de reserves en voorzieningen in de jaarrekening 2016 genomen. De beoordeling 2017 heeft de volgende resultaten opgeleverd: In 2017 is de buffer van de algemene reserve grondexploitatie € 515.076 te hoog, dit bedrag valt daarom vrij. De restantbedragen van de reserve dorpsvernieuwing (€ 71.409 en de reserve verruiming werkgelegenheid (€ 28.226) vallen vrij. Daarnaast valt van voorziening oninbare debiteuren een bedrag van € 3.137 vrij. De vrijgevallen bedragen worden toegevoegd aan het exploitatieresultaat. Deze maken onderdeel uit van het resultaat na bestemming 2017 ad. € 3.164.000

Verder heeft de beoordeling van de reserves en voorzieningen de volgende instellingen/opheffingen voor de reserves, voorzieningen en schulden tot gevolg: het opheffen van 2 reserves, reserve dorpsvernieuwing en reserve verruiming werkgelegenheid.

Sinds de gewijzigde BBV-regelgeving per 2010 over reserves heeft de raad de bevoegdheid om onttrekkingen en toevoegingen tot en met 31 december van het betreffende boekjaar met tijdige begrotingswijzigingen te autoriseren. Na 31 december van het boekjaar kunnen onrechtmatige onttrekkingen niet meer teniet gedaan worden.

Beslispunten reserves

Terug naar navigatie - Beslispunten reserves

Bij de programmabegroting 2017-2021 zijn door de raad de toevoegingen en onttrekkingen 2017 vastgesteld. Deze hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld, maar om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

71600  Algemene Reserve

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017, bodembedrag is € 3 miljoen.
 2. Toevoeging totaal € 2.825.632,29 in 2017(gerealiseerd resultaat 2016 € 2.661.632,29 en restantbudget OWO-samenwerking € 164.000)
 3. Onttrekking totaal € 3.039.793 in 2017
 1. Ondersteuning zorgeconomie € 8.712 (nieuw beleid 2017-2020)
 2. Vergunninghouders € 301.000 (bestemming rekeningsresultaat 2016)
 3. Dorpsbudgetten € 25.000 (coalitieakkoord 2014)
 4. Kunst en cultuur € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
 5. Project Mader € 49.544 (nieuw beleid 2017-2020)
 6. Buurtsportcoaches € 12.500 (nieuw beleid 2017-2020)
 7. Fonds Ooststellingwerf € 269.000 (raadsbesluit 17-11-2015)
 8. Verkoop snippergrond € 5.000 (dekkingsplan 2015-2018)
 9. Bijdrage N381 € 37.135 (nieuw beleid 2016-2019)
 10. Meerdaagse evenementen € 7.500 (raadsbesluit 17-12-2013)
 11. Belijning wegen € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
 12. Uitvoeringsprogramma Biobased Economy € 292.792 (nieuw beleid 2017-2020)
 13. MOP-wegen € 250.000 (nieuw beleid 2017-2020)
 14. Vooraanzicht gemeentehuis € 12.500 (nieuw beleid 2017-2020)
 15. Knelpunt Elsloo € 75.000 (nieuw beleid 2017-2020)
 16. Overheveling naar reserve lastenverlichting € 950.000 (nieuw beleid 2017-2020)
 17. Smiley’s € 3.500 (nieuw beleid 2017-2020)
 18. Milieubeleidsplan € 50.000 (nieuw beleid 2017-2020)
 19. Uitvoeringsagenda woonvisie € 30.435 (nieuw beleid 2017-2020)
 20. Omgevingswet/bestemmingsplannen € 48.563 (nieuw beleid 2017-2020)
 21. Verkeersmaatregel Oude wijk Waskemeer € 72.000 (raadsbesluit 21 maart 2017)
 22. Milieubeleid € 84.000 (bestemming rekeningsresultaat 2016)
 23. Samenwerking OWO € 102.000 (raadsbesluit 27 juni 2017)
 24. Rekenkamer € 4.200 (amendement 27-01-2015)
 25. Jubileum 500 jaar Stellingwerven € 259.966 (nieuw beleid 2017-2020)
 26. Cursus politiek bewust worden € 5.000 (nieuw beleid 2017-2020)
 27. Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering € 48.698 (nieuw beleid 2017-2020)
 28. Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid € 15.748 (nieuw beleid 2017-2020)
 1. Onttrekkingen
  2018             € 3.084.207
  2019             € 534.126
  2020             € 534.126


71601  Algemene reserve grondexploitatie

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017
 2. Toevoeging in 2017 € 595.005
 3. Onttrekking in 2017 € 1.131.987,27
 4. Vrijval in 2017 € 515.076
 5. Toevoeging 2018 € 858.577, 2019 € 905.700, 2020 € 863.208, 2021 € 123.956

 
71602  Lastenverlichting

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017
 2. Reserve vanaf 2018 inzetten voor afval (en niet meer voor riolering)
 3. In 2017 € 343.553 onttrekken (€ 221.553 uit deel egalisatie voor resultaat afval 2017 en € 122.000 vanuit deel lastenverlichting voor rioolheffing)
 4. Onttrekking 2018 € 226.000 voor afval.


71703  Reserve dorpsvernieuwing

 1. Onttrekking 2017 € 71.409
 2. Reserve opheffen per 31-12-2017


71704  Reserve Streekagenda

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017
 2. Onttrekkingen 2017 € 13.749
 3. Geraamde onttrekkingen 2018 € 51.636
 4. De reserve kan naar verwachting 31-12-2018 opgeheven worden.


71707  Reserve strategische projecten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017
 2. Toevoeging 2017 € 521.129
 3. Onttrekkingen 2017 € 317.475
 4. Toevoegingen 2018 € 250.000
 5. Onttrekking 2018 € 679.950
 6. Onttrekking 2019 € 250.000
 7. Voorgenomen onttrekking in 2021: Wijkvernieuwing Haerenkwartier: projectbudget € 1.800.000 betrekken bij Programmabegroting 2019-2022.

 
71708  Reserve reorganisatieontwikkelingen

 1. Reserve handhaven per 31 december 2017.
 2. Onttrekking in 2017 € 103.696.
 3. Onttrekkingen in 2018 € 112.280, 2019 € 55.220 en 2020 € 30.000.

 
71709  Reserve Sociaal Domein

 1.  In te stemmen met de onttrekkingen in 2017 € 3.711.213:
  1. Hulp in de huishouding € 49.106
  2. Bouwopdracht projectdirecteur GBT € 227.963
  3. Bouwopdracht tbv inrichting GBT € 775
  4. Beleid Sociaal Domein € 19.050
  5. Ondersteuning centrale beleidsvoering € 30.000
  6. Uitvoeringscapaciteit post./div € 17.500
  7. Uitvoeringscapaciteit SD € 53.211
  8. WMO nieuw SVB € 326.000
  9. Jeugd Nieuw SVB € 64.320
  10. Uitvoeringscapaciteit afd K&O: € 2.287
  11. Participatiebudget € 200.000
  12. Minder eigen bijdragen obv landelijke regels (cf marap) € 50.000
  13. Hogere last i.v.m. afrekening subsidies over 2016 (cf marap) € 15.000
  14. Hogere onttrekking i.v.m. afrekeningen Jeugd/WMO € 2.656.000
 2.  In te stemmen met de toevoegingen 2017 € 186.500:
  1. Woningaanpassingen € 75.000
  2. Maatwerkvoorzieningen € 80.000
  3. Vrijwilligersbeleid € 15.000
  4. Vergoeding regres WMO € 16.500
 3. In te stemmen met de onttrekkingen voor 2018 € 944.690:
  1. Huishoudelijk hulp € 269.000
  2. Ongedeeld participatiebudget € 200.000
  3. Dyslexie en dyscalculie € 20.959
  4. Uitvoeringscapaciteit GBT en herinrichting € 437.442
  5. Uitvoeringscapaciteit SD € 17.289

 
71710  Reserve riolering

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017
 2. Toevoeging in 2017 € 134.459

 
71711  Reserve overheveling budgetten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017
 2. Toevoeging 2017 € 526.500 conform raadsbesluit 20 december 2017.
 3. Onttrekking 2017 € 576.900 conform raadsbesluit 20 december 2016
 4. Onttrekking 2018 € 526.500 conform raadsbesluit 20 december 2017.

 
71712  Reserve monumenten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2017
 2. Toevoeging 2017 € 23.647

 
71713  Reserve inbraakpreventie

 1. Onttrekking 2017: € 20.891
 2. Onttrekking 2018 € 66.702
 3. Reserve opheffen per 31-12-2018

 
71715  Reserve verruiming werkgelegenheid

 1. Onttrekking in 2017 € 28.226
 2. Reserve opheffen op 31-12-2017 

Beslispunten voorzieningen

Terug naar navigatie - Beslispunten voorzieningen

Bij de programmabegroting 2017-2021 reeds door de raad vastgestelde dotaties en aanwendingen 2017 hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld. Om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.


71800  Voorziening oninbare debiteuren

 1. Handhaven voorziening per 31-12-2017
 2. Vrijval van de voorziening € 3.137
 3. Aanwending van de voorziening in 2017 € 104.636,63

 

71801  Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

 1. In te stemmen met de dotatie van € 163.760
 2. In te stemmen met de onttrekking van € 180.798

 

71900  Voorziening onderhoud gymlokalen

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2017
 2. Dotatie in 2017 van € 25.000 o.b.v. de MOP 2015-2024
 3. Aanwending in 2017 in totaal € 6.004
 4. Dotatie 2018-2022 jaarlijks € 25.000 voor de gymlokalen
 5. Aanwending in 2018 € 29.505(uitgesteld onderhoud uit 2017) en € 16.794 volgens de MOP 2015-2024, in 2019 € 12.706; in 2020 € 144.728, in 2021 € 20.420 en 2022 € 11.806

 

71901  Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2017
 2. Dotatie in 2017 € 16.000 o.b.v. MOP 2017-2026
 3. Aanwending in 2017 € 11.530
 4. Dotatie 2018-2022 jaarlijks € 16.000
 5. Aanwending 2018 € 11.879 (uitgesteld onderhoud uit 2017) en € 1.893 volgens de MOP 2017-2026, 2019 € 1.839, 2020 € 96.939, 2021 € 2.202 en 2022 € 12.139

 

71902  Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2017
 2. Dotatie in 2017 € 15.500
 3. Aanwending in 2017 € 25.307
 4. Dotatie 2018-2022: jaarlijks € 15.500
 5. Aanwending 2018 € 83.023 (verplichtingen en uitgesteld onderhoud 2017) en € 19.651 MOP 2017-2026, 2019 € 5.051; 2020 € 19.361, 2021 € 8.081 en 2022 € 38.501

 

71903  Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B’s

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2017
 2. Aanwending in 2017 € 213.471 (= Bosbad € 115.045 en 2B’s € 98.426)
 3. Aanwending 2018 € 152.669 van 2017 en € 259.168 volgens de MOP 2017-2026; 2019 € 76.843; 2020 € 234.549; 2021 € 18.312 en 2022 € 111.682

 

71904  Voorziening onderhoud gebouwen

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2017
 2. Dotatie aan voorziening 2017:  € 65.000.
 3. Jaarlijkse dotatie aan voorziening 2018 en verder: € 65.000
 4. Aanwending in 2017 € 12.525
 5. Aanwending in 2018 € 334.786, 2019 € 145.800, 2020 € 34.096, 2021 € 10.500 en 2022 € 44.650.

 

71940  Voorziening riolering

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2017
 2. Aanwending voorziening 2017 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2015 € 22.868
 3. Aanwending voorziening 2017 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2016 € 134.151
 4. Aanwending voorziening 2017 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2017 € 487.587
 5. Aanwending voorziening 2017 voor exploitatie € 7.331
 6. Aanwending voorziening 2017 i.v.m. voordeel investeringen € 134.459 en toevoegen aan reserve.
 7. Dotatie voorziening spaardeel 2018 € 453.881, 2019 € 419.698, 2020 € 442.202, 2021 € 442.351, 2019 € 442.543
 8. Aanwending in 2018: investeringen vrijverval riolering € 441.000 en doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2016 € 13.650.
 9. Aanwending in 2019-2022: Jaarlijks projecten vrijverval riolering € 441.000

 

71950  Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

 1. In te stemmen met de dotatie van € 1.000.381
 2. In te stemmen met de jaarlijkse verhoging van € 50.000

 

71951  Voorziening pensioenverplichtingen voormalig en huidige wethouders

 1. In te stemmen met een vrijval van € 1.117.752

Verloopoverzichten

Verloopoverzicht reserves

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht reserves
Verloopoverzicht reserves Saldo per 31-12-2016 Toe voeging Ont trekking Vrijval Saldo per 31-12-2017
1.2 Algemene reserves
Algemene reserve 15.658 2.826 3.040 0 15.444
Totaal algemene reserves 15.658 2.826 3.040 0 15.444
1.3 Bestemmingsreserves opvangen
schommelingen tarieven
Reserve lastenverlichting 500 950 344 0 1.106
Totaal bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven 500 950 344 0 1.106
1.4 Bestemmingsreserves
1.4.1 Bestemmingsreserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie 3.230 595 1.132 515 2.178
Totaal bestemmingsres. grondexploitatie 3.230 595 1.132 515 2.178
1.4.2 Overige bestemmingsreserves
Reserve dorpsvernieuwing 71 0 71 0 0
Reserve streekagenda 65 0 14 0 51
Reserve strategische projecten 3.388 521 317 0 3.592
Reserve organisatieontwikkelingen 314 0 104 0 210
Reserve Sociaal Domein 6.348 187 3.711 0 2.824
Reserve riolering 85 134 0 0 219
Reserve overheveling budgetten 576 527 577 0 527
Reserve monumenten 73 24 0 0 97
Reserve inbraakpreventie 88 0 21 0 67
Reserve verruiming werkgelegenheid 28 0 28 0 0
Totaal overige bestemmingsreserves 11.037 1.393 4.843 0 7.587
Totaal bestemmingsreserves 14.767 2.938 6.319 515 10.871
Totaal reserves 30.425 5.764 9.359 515 26.315

Verloopoverzicht voorzieningen

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht voorzieningen
Verloopoverzicht voorzieningen Saldo per 31-dec-16 Toe voeging Vrijval Aan wending Saldo per 31-dec-17
1. Voorzieningen bestaande risico's (art.44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 424 0 3 105 316
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 630 164 181 613
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b) 1.054 164 3 286 929
2. Voorzieningen bestaande risico's (art.44 1c)
Voorziening onderhoud onderwijsgeb. En gymlok. 249 25 6 268
Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan 127 16 12 131
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal 109 16 25 99
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's 1.785 213 1.571
Voorziening onderhoud Gebouwen 532 65 13 585
Totaal Voorzieningen bestaande risico's (art.44 1c) 2.801 122 269 2.654
3. Voorzieningen mbt van derden verkregen middelen
Voorziening riolering 5.789 786 5.002
Totaal voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2) 5.789 0 786 5.002
4. Voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders 712 1.000 84 1.629
Voorziening pens.verplichtingen vm.+huidige wethouders 2.030 0 1.118 0 912
Totaal voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 2.742 1.000 1.118 84 2.541
Totaal voorzieningen 12.386 1.286 1.121 1.425 11.126

Toelichting per reserve

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
1. Nummer reserve 71600
2 Naam (deel-) PVM-er Peter Roos
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Engbert van Esch
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   Bestuur en dienstverlening
Product:         Algemene inkomsten en uitgaven
Deelproduct:  Algemene uitkering, deelnemingen en overig
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. n.v.t. Artikel 43 van het BBV schrijft de algemene reserve voor.
7. Reden/bestemmingsdoel reserve De algemene reserve heeft een algemeen karakter en is vrij aanwendbaar. Voor het gebruik van de algemene reserve is, zoals voor alle reserves, altijd een expliciet raadsbesluit vereist. De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers (het opvangen van onvoorzienbare risico’s en calamiteiten). Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt mede bepaald aan de hand van het weerstandsvermogen van de gemeente. De provincie toetst of de algemene reserve het gewenste niveau heeft.
8. Soort reserve Algemene reserve
9. Motief vorming reserve Risicomotief
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De voeding van de reserve vindt plaats door toevoeging van een positief rekeningsresultaat. Daarentegen komt een eventueel negatief rekeningsresultaat ten laste van de algemene reserve.
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Bij de algemene reserve wordt uitgegaan van een ondergrens van € 3.000.000. Daarnaast wordt elk jaar de benodigde weerstandscapaciteit berekend.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2017
Het voordelige rekeningsaldo 2016 ad € 2.661.632 is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is inclusief de bestemmingen milieubeleid € 84.000 en vergunningshouders € 301.000(zie ook bij onttrekkingen).
In verband met de vernieuwing BBV (ingegaan per 2017) is het niet meer mogelijk investeringen maatschappelijk nut in één keer af te schrijven. Vaak is de dekking dan de algemene reserve. Dit betekent dan dat de investeringen gedurende de looptijd worden afgeschreven. De dekking van de afschrijvingslasten zal dan gebeuren door een nieuw te vormen bestemmingsreserve. De voeding van deze reserve zal gebeuren uit de algemene reserve.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: N.v.t.
15. Verklaren mutaties in reserve  in 2017 Toevoeging:
1. Rekeningsresultaat 2016 € 2.661.632,29
2.     Restantbudget OWO-samenwerking € 164.000
Onttrekking:
1. Ondersteuning zorgeconomie € 8.712 (nieuw beleid 2017-2020)
2. Vergunninghouders € 301.000 (bestemming rekeningsresultaat 2016)
3. Dorpsbudgetten € 25.000 (coalitieakkoord 2014)
4. Kunst en cultuur € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
5. Project Mader € 49.544 (nieuw beleid 2017-2020)
6. Buurtsportcoaches € 12.500 (nieuw beleid 2017-2020)
7. Fonds Ooststellingwerf € 269.000 (raadsbesluit 17-11-2015)
8. Verkoop snippergrond € 5.000 (dekkingsplan 2015-2018)
9. Bijdrage N381 € 37.135 (nieuw beleid 2016-2019)
10. Meerdaagse evenementen € 7.500 (raadsbesluit 17-12-2013)
11. Belijning wegen € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
12. Uitvoeringsprogramma Biobased Economy € 292.792 (nieuw beleid 2017-2020)
13. MOP-wegen € 250.000 (nieuw beleid 2017-2020)
14. Vooraanzicht gemeentehuis € 12.500 (nieuw beleid 2017-2020)
15. Knelpunt Elsloo € 75.000 (nieuw beleid 2017-2020)
16. Overheveling naar reserve lastenvermindering € 950.000 (nieuw beleid 2017-2020)
17. Smiley’s € 3.500 (nieuw beleid 2017-2020)
18. Milieubeleidsplan € 50.000 (nieuw beleid 2017-2020)
19. Uitvoeringsagenda woonvisie € 30.435 (nieuw beleid 2017-2020)
20. Omgevingswet/bestemmingsplannen € 48.563 (nieuw beleid 2017-2020)
21. Verkeersmaatregel Oude wijk Waskemeer € 72.000 (raadsbesluit 21 maart 2017)
22. Milieubeleid € 84.000 (bestemming rekeningsresultaat 2016)
23. Samenwerking OWO € 102.000 (raadsbesluit 27 juni 2017)
24. Rekenkamer € 4.200 (amendement 27-01-2015)
25. Jubileum 500 jaar Stellingwerven € 259.966 (nieuw beleid 2017-2020)
26. Cursus politiek bewuast worden € 5.000 (nieuw beleid 2017-2020)
27. Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering € 48.698 (nieuw beleid 2017-2020)
28. Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid € 15.748 (nieuw beleid 2017-2020)
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 Toevoeging:
Het restantbudget OWO-samenwerking wordt doorgeschoven naar 2018, omdat de verplichtingen over het jaar 2017 lopen. De verplichtingen zijn o.a. implementatie en uitrol zaakgericht werken en extra lasten bij VTH in verband met toegenomen werkzaamheden en het moeilijk kunnen vervullen van specialistische functies.
Onttrekkingen:
1.       Ondersteuning zorgeconomie: de uitgaaf in 2017 bedraagt € 8.712. Het restant € 41.288 komt in 2018 weer beschikbaar.
2.       Culturele Hoofdstad: dit is beschikbaar voor initiatieven (zie ook raadsmededeling 28-11-2017). Het budget € 7.400 komt in 2018 weer beschikbaar.
3.       Uitbreiding sportcomplex Waskemeer: de aankoop van de grond is begin 2017 gerealiseerd. Budget € 240.000 wordt doorgeschoven naar 2018.
4.       Project Mader: de uitgaven zijn in 2017 € 49.544. Het restant € 75.456 wordt doorgeschoven naar 2018.
5.       Fonds Ooststellingwerf: uiteindelijk is de uitgaaf in 2017 € 269.000 geworden. Door een aantal terugbetalingen van subsidies is in 2017 € 50.829 over. Het restant € 50.829 in 2018 onttrekken om toe te voegen aan de nieuw beschikbaar gestelde middelen voor het vervolg van het Fonds.
6.       Uitvoeringsprogramma Biobased Economy: De uitgaaf bij de subsidies is € 176.000, het restant € 74.000 wordt doorgeschoven naar 2018. Bij de uitvoering is € 66.792 meer uitgegeven, dit betekent dat de geraamde onttrekking 2018 komt te vervallen.
7.       Breedband: Hier zijn nog geen uitgaven geweest, door middel van raadsmededeling 12 december 2017 is de stand van zaken gecommuniceerd. Wordt doorgeschoven naar 2018.
8.       Woonvisie: De uitgaaf in 2017 is € 30.435, het restant € 19.565 blijft beschikbaar in 2018.
9.       Omgevingswet/bestemmingsplannen: de totale uitgaven zijn € 48.563 geweest, het restant € 79.437 komt weer in 2018 beschikbaar.
10.    Biosintrum: de bouw is gestart in 2017 en opgeleverd in 2018. De geraamde onttrekking wordt doorgeschoven naar 2018.
11.    Jubileum 500 jaar Stellingwerven: Hogere uitgaaf € 9.966, via een raadsmededeling (12 december 2017) is de evaluatie van het project gedeeld.
12.    Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering: de uitgaven zijn € 48.698, het restant € 21.302 wordt doorgeschoven naar 2018.
13.    Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid: de uitgaven zijn € 15.748, het restant € 59.252 blijft beschikbaar voor de periode 2018-2020.
17. Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022) Onttrekking (voor specificatie zie bijlage hierna):
2018: € 3.248.207
2019: € 534.126
2020: € 534.126
18. Beslispunten  1.      Reserve handhaven per 31-12-2017, bodembedrag is € 3 miljoen. 
2.       Toevoeging totaal € 2.825.632,29 in 2017(gerealiseerd resultaat 2016 € 2.661.632,29 en restantbudget OWO-samenwerking € 164.000)
3.       Onttrekking totaal € 3.039.793 in 2017
a)       Ondersteuning zorgeconomie € 8.712 (nieuw beleid 2017-2020)
b)      Vergunninghouders € 301.000 (bestemming rekeningsresultaat 2016)
c)       Dorpsbudgetten € 25.000 (coalitieakkoord 2014)
d)      Kunst en cultuur € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
e)       Project Mader € 49.544 (nieuw beleid 2017-2020)
f)        Buurtsportcoaches € 12.500 (nieuw beleid 2017-2020)
g)      Fonds Ooststellingwerf € 269.000 (raadsbesluit 17-11-2015)
h)      Verkoop snippergrond € 5.000 (dekkingsplan 2015-2018)
i)        Bijdrage N381 € 37.135 (nieuw beleid 2016-2019)
j)        Meerdaagse evenementen € 7.500 (raadsbesluit 17-12-2013)
k)       Belijning wegen € 10.000 (coalitieakkoord 2014)
l)        Uitvoeringsprogramma Biobased Economy € 292.792 (nieuw beleid 2017-2020)
m)    MOP-wegen € 250.000 (nieuw beleid 2017-2020)
n)      Vooraanzicht gemeentehuis € 12.500 (nieuw beleid 2017-2020)
o)      Knelpunt Elsloo € 75.000 (nieuw beleid 2017-2020)
p)      Overheveling naar reserve lastenverlichting € 950.000 (nieuw beleid 2017-2020)
q)      Smiley’s € 3.500 (nieuw beleid 2017-2020)
r)        Milieubeleidsplan € 50.000 (nieuw beleid 2017-2020)
s)       Uitvoeringsagenda woonvisie € 30.435 (nieuw beleid 2017-2020)
t)        Omgevingswet/bestemmingsplannen € 48.563 (nieuw beleid 2017-2020)
u)      Verkeersmaatregel Oude wijk Waskemeer € 72.000 (raadsbesluit 21 maart 2017)
v)       Milieubeleid € 84.000 (bestemming rekeningsresultaat 2016)
w)     Samenwerking OWO € 102.000 (raadsbesluit 27 juni 2017)
x)       Rekenkamer € 4.200 (amendement 27-01-2015)
y)       Jubileum 500 jaar Stellingwerven € 259.966 (nieuw beleid 2017-2020)
z)       Cursus politiek bewust worden € 5.000 (nieuw beleid 2017-2020)
aa)    Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering € 48.698 (nieuw beleid 2017-2020)
bb)   Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid € 15.748 (nieuw beleid 2017-2020)
4.       Onttrekkingen in 2018 € 3.248.207, 2019 € 534.126, 2020 € 534.126.

 

Toelichting onttrekking algemene reserve

Terug naar navigatie - Toelichting onttrekking algemene reserve
        Begroting Werkelijk Begroting   Begroting   Begroting
Onttrekkingen/verminderingen dekking afschrijving Progr. Wijz. 2017 2017 2018   2019   2020
Onttrekkingen         OUD NIEUW OUD NIEUW OUD
Ondersteuning zorg economie 1 001 50.000,00 8.712,00 50.000,00 91.288,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Vergunninghouders (bestemming resultaat 2016) 1 20 301.000,00 301.000,00          
                     
Culturele Hoofdstad 2 p 7.400,00 0,00   7.400,00      
- voor 4 jaar budgetverhoging dorpsbudgetten vanaf 2014 2 p 25.000,00 25.000,00          
- voor 3 jaar extra budget voor kunst en cultuur vanaf 2015 2 p 10.000,00 10.000,00          
Uitbreiding sportcomplex Waskemeer 2 p+010 240.000,00 0,00   240.000,00      
Project Mader 2 001 125.000,00 49.544,00 75.000,00 150.456,00      
Buurtsportcoaches 2 001 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00      
Fonds Ooststellingwerf 2 p+010 319.829,00 269.000,00   50.829,00      
                     
Verkoop snippergrond 3 p 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00      
Bijdrage N381 3 p 37.135,00 37.135,00 21.730,00 21.730,00      
Meerdaagse evenementen 3 p 7.500,00 7.500,00          
Belijning wegen 3 p 10.000,00 10.000,00          
Uitvoeringsprogr. Biobased Economy (subsidie) 3 001 250.000,00 176.000,00 250.000,00 250.000,00      
Uitvoeringsprogr. Biobased Economy (uitvoering)     50.000,00 116.792,00 50.000,00 0,00      
MOP-wegen 3 001 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Vooraanzicht gemeentehuis 3 001 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
Knelpunt wegen 3 001     75.000,00 75.000,00      
Knelpunt Elsloo 3 001 75.000,00 75.000,00          
Overheveling naar reserve lastenverlichting 6 001 950.000,00 950.000,00          
Smiley's   3 001 3.500,00 3.500,00          
Milieubeleidsplan 3 001 50.000,00 50.000,00          
Breedband   3 001 500.000,00 0,00   500.000,00      
Uitvoeringsagenda woonvisie 3 001 50.000,00 30.435,00 60.000,00 79.565,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Omgevingswet/bestemmingsplannen (personeel) 3 001 72.000,00 30.950,00 72.000,00 113.050,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
Omgevingswet/bestemmingsplannen (uitvoering) 3 001 56.000,00 17.613,00 56.000,00 94.387,00      
Verkeersmaatregel Oude Wijk W'meer 3 7 72.000,00 72.000,00          
Milieubeleid (bestemming resultaat 2016) 3 20 84.000,00 84.000,00          
                     
Gebouw Ecomunity Center 4 p 1.000.000,00 0,00   1.000.000,00      
                     
                     
Samenwerking OWO 6 p 102.000,00 102.000,00   164.000,00      
Rekenkamer 6 p 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00      
Jubileum 500 jaar Stellingwerven 6 001 250.000,00 259.966,00          
Cursuspolitiek bewust worden 6 001 5.000,00 5.000,00          
Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering 6 001 70.000,00 48.698,00 30.000,00 51.302,00      
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid 6 001 75.000,00 15.748,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00 79.626,00 50.000,00
                     
  Totaal onttrekkingen     5.131.564,00 3.039.793,00 1.098.930,00 3.248.207,00 504.500,00 534.126,00 504.500,00

 

Algemene reserve grondexploitatie

Terug naar navigatie - Algemene reserve grondexploitatie
1. Nummer reserve 71601
2. Naam (deel-) PVM-er Henri Jonker 
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Sierd de Boer
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
Product:         Planontwikkeling 
Deelproduct:  Ontwikkelplannen incl. Grondexploitatie (P54.100.1)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Het opvangen van verliezen, bijvoorbeeld van niet kostendekkende complexen, rente van nog niet in exploitatie genomen complexen, en verlaging van verkoopprijzen.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Opvangen van risico's en tegenvallers. Deze reserve dient alleen ter dekking van de risico’s in de grondexploitatie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De reserve wordt gevoed door winsten van complexen, het opnemen van een opslag in de verkoopprijs van € 1,00 per m².
11. Looptijd Startdatum: Onbekend
Einddatum: Permanent
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Voorstel is de hoogte van de reserve grondexploitatie te baseren op een bedrag voor mogelijke risico’s en een bedrag voor grondaankopen. De hoogte van het risicobedrag is gebaseerd op de notitie Gemeente Governance Grond(ig) beleid van Deloitte uit september 2007. Vanaf 2007 wordt 10% buffer aangehouden voor risico’s m.b.t. toekomstige verkopen voor de komende 5 jaar (2016-2024).
13. Bijzonderheden De werkzaamheden die verband houden met de grondexploitatie gaan zich nu concentreren op de ontwikkeling in het licht van de krimp op de woning markt. Nieuwe plannen zullen zich sporadisch voordoen en er zal meer nadruk komen te liggen op herontwikkeling en herbestemming. Daarnaast zal nadruk komen op het faciliteren van particulier initiatief (de anterieure overeenkomsten). Op 23 mei 2017 is de Woonvisie 2017-2022 door de raad vastgesteld. Hierbij gaan we inspelen op de nieuwe situatie nu de tendens krimp zich blijft voordoen. 
Met ingang van 1 januari 2016 is de regelgeving in het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) ten aanzien van gronden, waarvoor nog geen reëel en stellig voornemen is om deze in de nabije toekomst te bebouwen, gewijzigd. Deze ‘NIEGG’ gronden zijn in 2016 voor marktwaarde overgebracht naar materiële vaste activa. Dit houdt in dat er geen aanwendingen meer zullen plaatsvinden ten behoeve van de NIEGG.
Jaarrekening 2017
Met ingang van 2016 moet de gemeente vennootschapsbelasting gaan afdragen over winsten die in de complexen worden behaald. Over 2017 is een voorlopige aanslag € 19.556 opgelegd. Dit wordt in afwijking van de paragraaf Grondbeleid 2017 niet ten laste van de complexen gebracht, maar ten laste van de reserve grondexploitatie. 
Voor het bepalen van tussentijdse winst bij de complexen moet de POC-methode (percentage of completion) worden toegepast. De POC methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten, als de kosten verkeert. De totale winst over de individuele grondexploitatie wordt opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Dit heeft er in 2017 toe geleid dat we een winst moesten nemen van € 550.000. Daarnaast is er nog een winstneming van € 44.000 i.v.m. het afsluiten van twee complexen.
Het bedrag ontvangen van het Rijk voor het Masterplan Venekoten centrum-Venekoten noord is in deze reserve geparkeerd. Het totale netto bedrag aan investeringen in 2017 is € 1.761.224,50 Door de gewijzigde BBV-regels kan dit niet meer in één keer ten laste worden gebracht van de reserve. Ten behoeve van de projecten Revitalisering Venekoten Noord en Verbetering detailhandelstructuur zijn panden aangekocht. Een ervan is gesloopt en de andere panden zijn verkocht. De nettolast € 1.101.639,47 kan wel in 2017 ten laste van de reserve worden gebracht. 
Als de diverse projecten gereed wordt er op afgeschreven, dekking van de afschrijvingslast zal dan plaatsvinden van de rijksmiddelen gedurende de looptijd.

De stand van de reserve per 31 december voor het Masterplan is € 1.731.792,14 (€ 5 miljoen minus € 3.268.207,86). Het bodembedrag voor de reserve is berekend op € 446.222. De stand van de reserve is € 961.323. Dit betekent dat € 515.076 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat. 

14 Bijlagen welke ten grondslag liggen

Woonvisie 2017-2022

Nota grondprijzen 2017

Nota grondprijzen 2018

15 mutaties in reserve in 2017 Toevoeging:
1.       Afsluiting complex 1059 Makkinga Lyclamaweg resterende winst € 9.207.
2.       Afsluiting complex 1113 Elsjeshof Oosterwolde resterende winst € 35.301,60.
3.       Toevoeging van € 550.496 als winstneming i.v.m. POC-methode
Onttrekking:
1.       Onttrekking € 10.791,80 ten behoeve van woonmarkt/grexmanager.
2.       Onttrekking € 19.556 vennootschapsbelasting
Onttrekking € 1.101.639,47 voor Masterplan Venekoten Centrum – Venekoten Noord
    Vrijval:
    1. Vrijval van € 515.076
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 1.       Hogere toevoeging € 587.009 aan reserve door afsluiting twee complexen en het hanteren van de POC-methode.
2.       Onttrekking vennootschapsbelasting € 19.556 was niet geraamd.
3.       Lagere onttrekking € 1.242.360,53 Masterplan Venekoten centrum – Venekoten Noord. In totaal was € 2.344.000 geraamd als onttrekking, maar door de gewijzigde BBV-regels kunnen de lasten van de projecten niet meer in één keer ten laste van de reserve worden gebracht.
17. Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2028) Toevoegingen
2018: € 858.577
2019: € 905.700
2020: € 863.208
2021 € 123.956
18. Beslispunten  1.       Reserve handhaven per 31-12-2017
2.       Toevoeging in 2017 € 595.005
3.       Onttrekking in 2017 € 1.131.987,27
4.       Vrijval in 2017 € 515.076
5.       Toevoeging 2018 € 858.577, 2019 € 905.700, 2020 € 863.208, 2021 € 123.956

 

Reserve lastenverlichting

Terug naar navigatie - Reserve lastenverlichting

1.

Nummer reserve

71602

2.

Naam (deel-) PVM-er

Aly Pol

3.

Afdeling

Mens en Omgeving

4.

Naam portefeuillehouder

Henk van de Boer

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Programma:    Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Product:           Afvalinzameling

Deelproduct:   Huishoudelijk afval (P56.140.1/65311-  65317)

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

Onbekend

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Een eventueel voordelig saldo van de afvalverzameling te reserveren voor teruggave aan de burgers en investeringen milieustraat (raadsbesluit november 2006).

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven (niet specifiek te besteden)

9.

Motief vorming reserve

Egalisatiemotief

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

Exploitatievoordeel reiniging

11.

Looptijd

Startdatum: onbekend

Einddatum: doorlopend

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

De omvang van de reserve is voldoende om de doelstelling te kunnen verwezenlijken. Voor een minimumniveau van de reserve is besloten 10% van de lasten = € 250.000 (afgerond). Het meerdere in de reserve kan verder ingezet worden voor tarief egalisatie dan wel voor teruggave aan de inwoner.

13.

Bijzonderheden

Jaarrekening 2017

De reserve is bij de jaarrekening 2016 omgevormd naar reserve lastenverlichting afval en riolering met een onderscheid in een deel voor egalisatie reiniging en een deel lastenverlichting voor riolering en afval. In 2017 is € 122.000 ingezet als lastenverlichting bij riolering. De raad heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2018-2021 besloten dat het restant van het deel voor lastenverlichting (€ 828.000) vanaf 2018 wordt ingezet om het vaste tarief afvalstoffenheffing te egaliseren en langer op een laag niveau te houden. Deze reserve wordt vanaf 2018 niet meer gebruikt voor lastenverlichting bij riolering.

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

Excelsheet berekening reserve

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Toevoeging € 950.000 vanuit de Algemene Reserve

Onttrekking € 343.553 (€ 221.553 wordt onttrokken uit het deel egalisatie voor afval en € 122.000 voor uit het deel lastenverlichting voor riolering).

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

Toevoeging is conform begroting

Onttrekking:

1.       Onttrekking voor lastenverlichting rioolheffing a € 122.000 is conform begroting

2.       Onttrekking voor afval is € 35.521 lager dan begroot. Dit komt door een voordeel in de exploitatie. Reden: minder uitgaven zwerfafval, minder ton te verwerken restafval en het niet 1 op 1 lopen van vergoeding voor drankenkartons. Daarnaast is er een nadeel (die door het voordeel wordt opgeheven) doordat er meer GFT te verwerken, de verwerkingskosten van hout hoger zijn geworden en er minder restafval ledigingen waren.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

Onttrekking in 2018: € 226.000 voor afval

18.

Beslispunten 

1.       Reserve handhaven per 31-12-2017

2.       Reserve vanaf 2018 inzetten voor afval (en niet meer voor riolering)

3.       In 2017 € 343.553 onttrekken (€ 221.553 uit deel egalisatie voor resultaat afval 2017 en € 122.000 vanuit deel lastenverlichting voor rioolheffing)

4.       Onttrekking 2018 € 226.000 voor afval.

Reserve Dorpsvernieuwing

Terug naar navigatie - Reserve Dorpsvernieuwing

1.

Nummer reserve

71703

2.

Naam (deel-) PVM-er

Foppe Visser

3.

Afdeling

Mens en Omgeving

4.

Naam portefeuillehouder

Henk van de Boer

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Programma:   3 Ruimtelijk en economische ontwikkelingen

Product:         Wegen

Deelproduct: Verhardingen (P58.150.1)

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

Onbekend

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Bijdrage doen aan reconstructies of herinrichtingen in de dorpen.

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Bestedingsfunctie

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

In het verleden bestond een regeling voor stads- en dorpsvernieuwing. De ontvangen middelen van de provincie werden in afwachting van besteding gereserveerd. Na beëindiging van de regeling is de reserve nog enkele malen aangevuld.

11.

Looptijd

Startdatum: onbekend

Einddatum: 31-12-2017

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

Zie toelichting bij het onderwerp vorming.

13.

Bijzonderheden

Jaarrekening 2017

Totale kosten herinrichting Nanningaweg fase 3 (gedeelte Jan Frankensingel-Nanningaburg) bedragen € 740.107. In 2016 is € 600.055 verantwoord (incl. Sisa). In 2017 wordt nog € 140.052 verantwoord. Dit bedrag wordt gedekt door deze reserve (€ 71.409) en de nog te ontvangen bijdrage provincie via de sisa (€ 42.378). Het tekort is € 26.265 en wordt ineens afgeschreven in 2017.

Met deze bijdrage uit de reserve komt de reserve uit op nul en kan deze worden opgeheven.

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen: 

Excelsheet verloop reserve 2012-2017

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Onttrekking € 71.409 voor afronding herinrichting Nanningaweg fase 3

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

De totale lasten zijn hoger, via de Sisa declareren we de max. bijdrage van de provincie. Het tekort is € 26.265.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

N.v.t.

18.

Beslispunten 

1.        Onttrekking 2017 € 71.409

2.        Reserve opheffen per 31-12-2017

Reserve streekagenda

Terug naar navigatie - Reserve streekagenda

1.

Nummer reserve

71704

2.

Naam (deel-) PVM-er

Lidia Huisman

3.

Afdeling

Mens en Omgeving

4.

Naam portefeuillehouder

Henk van de Boer

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Programma:   Ruimtelijk en economische ontwikkeling

Product:         Recreatie en toerisme

Deelproduct:  Recreatie en toerisme (51.070.1 / 63015)

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

Herijking R+V 2008, 17 juni 2008

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Uitvoering gebiedsgericht beleid (ROM Restopgave, lopende zaken Kaderplan Appelscha, Plattelânsprojekten).

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Bestedingsfunctie

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

De reserve werd gevoed uit de opgeheven reserve ROM (overheveling van het bedrag). Met ingang van 1-1-2014 is de naam van de reserve Gebiedenbeleid gewijzigd in de reserve Streekagenda.

11.

Looptijd

Startdatum: 2008

Einddatum: 2017

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

De omvang vloeit voort uit de restopgave ROM, Kaderplan Appelscha en nog lopende projecten vanuit Plattelânsprojekten. Daarnaast wordt jaarlijks structureel bijgedragen voor cofinanciering en bureaukosten voor de Streekagenda en dergelijke.

In de primitieve begroting 2015-2018 is jaarlijks € 37.000 structureel een uitvoeringsbudget beschikbaar voor de Streekagenda en dus niet meer vanuit de reserve.

13.

Bijzonderheden

Jaarrekening 2017

Vanaf 1-1-2017 was er nog een bedrag van € 65.386 voor de uitvoering van de Streekagenda 2017. Er is in totaal € 13.749 uitgegeven. Het gaat om een bijdrage aan het Wandelnetwerk € 6.440. Dit project is nu afgerond. Een deel van het budget heeft nog betrekking op de uitvoering van de ROM restopgave en de beheerskosten vm Camping Kale Duinen (18.600). Deze moet nog worden afgerond. Verder was er budget beschikbaar voor herinrichting Oude Willem (€ 24.250) Hiervan is in 2017 € 7.309 uitgeven. In 2017 is besloten om de passantenhaven ‘De Uutwiek’ te Oldeberkoop over te nemen voor € 21.000.

De verwachting is dat in 2018 het restbedrag wordt uitgegeven.

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

Gebiedskader

Overzicht verplichtingen gebiedenbeleid 2010-2016

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Onttrekkingen: Wandelnetwerk € 6.440 en gebiedsontwikkeling Oude Willem € 7.309, totaal € 13.749.

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

De aankoop van de passantenhaven ‘De Uutwiek’ zal begin 2018 plaats vinden. De vm Camping Kale Duinen wordt afgewaardeerd en herbestemd (planning 1-1-2019).  De herinrichting Oude Willem zal in 2018 afgerond worden.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

2018, totaal € 51.636: 

1.       Gebiedsontwikkeling Oude Willem € 16.940

2.       Vm. camping Kale duinen € 13.696

3.       Aankoop van de passantenhaven ‘De Uutwiek’ € 21.000

18.

Beslispunten 

1.        Reserve handhaven per 31-12-2017

2.        Onttrekkingen 2017 € 13.749

3.        Geraamde onttrekkingen 2018 € 51.636

4.        De reserve kan naar verwachting 31-12-2018 opgeheven worden.

Reserve strategische projecten

Terug naar navigatie - Reserve strategische projecten

1.

Nummer reserve

71707

2.

Naam (deel-) PVM-er

Cees van Bruggen

3.

Afdeling

Klant & Organisatie

4.

Naam portefeuillehouder

Engbert van Esch

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Programma:    4. Strategische projecten

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

Raad 17 juni 2008 (Herijking R+V 2007-2008)

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Deze reserve is in 2008 in eerste instantie gekoppeld aan de Structuurvisie 2009. In de structuurvisie komen thema’s voor. Op 9 november 2010 heeft de raad zich uitgesproken over de prioritering van de grote strategische projecten. Deze zijn enerzijds algemeen beschrijvend. Anderzijds wordt ook de meerjarige ambitie verwoord; hiervan maken planning en middelen onderdeel uit. Het is wenselijk dat de planning en middelen vertaald kunnen worden naar de toekomstige beleidsdocumenten.

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Spaar- en bestedingsfunctie

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

Nadat de algemene reserve en de overige reserves het maximum benodigde niveau hebben bereikt, worden de jaarlijks eventueel vrijvallende middelen toegevoegd aan deze reserve.

11.

Looptijd

Startdatum: 17 juni 2008

Einddatum: onbepaald

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

Een jaarlijkse beoordeling van deze reserve is noodzakelijk aan de hand van nog op te stellen uitgangspunten, inclusief prioritering en wegingscriteria. Hierbij valt te denken aan: verplichtingen ten opzichte van derden, belang van de gemeente, substantiële bijdrage van derden en ontwikkelingsstadium.

13.

Bijzonderheden

BDU-subsidie fietspad Hildenberg € 21.129 (baten)

Onderdeel van het Quickwins Masterplan Appelscha was de aanleg van het fietspad Hildenberg. Hiervoor hebben we een subsidie toegekend gekregen van € 40.000. Via de Sisa 2015 is een bedrag van € 18.871 verantwoord. Het restbedrag van € 21.129 is via Sisa 2016 verantwoord en ontvangen.

Subsidie quickwin gelden MA € 75.381 (baten)

Het restantbedrag Quickwin gelden Masterplan Appelscha van € 75.381 is door de provincie overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma Streekagenda Zuidoost Fryslân 2017. Besloten is een subsidie te verlenen van maximaal € 75.000 voor de uitvoering van het project ‘Hein Mader Kunstroute Ooststellingwerf. De totale projectkosten zijn begroot op € 275.000. In 2017 zijn al kosten gemaakt ter voorbereiding. Het merendeel van de projectkosten worden in de realisatiefase 2018 gemaakt. In 2018 is het vooruit ontvangen subsidiebedrag van € 75.000 geboekt in de algemene dienst en wordt dan verrekend met de projectkosten.

Masterplan Appelscha N381 gelden (71013)

Op 24 mei 2016 heeft u ingestemd met de kredietaanvraag Masterplan Appelscha N381-gelden van € 750.000. Deze lasten zijn voor 100% gedekt uit de subsidiegelden die binnen de gebiedsontwikkeling N381 beschikbaar zijn gesteld door de provincie Fryslân. Uit dit krediet worden met name lasten gedekt voor: Bosbergtoren, chauffeurloos vervoer, Culturele dooradering landschap (beelden Mader) en opzetten coöperatie.

Lasten € 219.000

De werkzaamheden zijn in 2016 gestart. In 2017 was voor dit project een bedrag van € 219.000 beschikbaar, € 60.000 voor het  project Mader en € 47.000 voor CH2018. De gelden die gereserveerd zijn voor het project Mader en CH2018 binnen het totale  krediet van € 750.000 zijn deels overgeheveld en toegevoegd aan het resterende projectbudget van € 219.000. Dat hield mede verband met de toekenning van de provincie Fryslân van een subsidie van € 75.000 voor het project ‘Hein Mader Kunstroute Ooststellingwerf’. In verband met subsidievoorwaarden van de verschillende subsidies is ervoor gekozen om een deel van de projecten onderling over te hevelen. Dit i.v.m. de sluitingstermijn van de subsidies (eind 2017) en de doorlooptijd van onze projecten (bijv. Mader in 2018). In 2017 is een bedrag besteed van € 262.006. Het project is afgesloten op 31 december 2017.

Baten € 750.000

In 2017 is € 500.000 bij voorschot ontvangen. In 2018 ontvangen we naar verwachting het restant subsidiebedrag van € 250.000. Op verzoek van de gemeente heeft de provincie Fryslân in 2012 al onderzoekskosten betaald t.b.v. de planontwikkeling van Appelscha Hoog. Een bedrag van € 29.950 moet nog worden terugbetaald en wordt in 2018 bij de afrekening van de subsidie verrekend.

Masterplan Regio Appelscha 2017-2019 (71030) € 200.000 (lasten)

In 2017 is een bedrag van € 74.785 aan lasten verantwoord. In afwachting van een definitieve invulling (investeringen en/of lopende uitgaven) van het totale budget van € 700.000 stellen we voor deze lasten in 2017 nog niet ten laste te brengen van deze reserve. In 2018 volgt een bestedingsvoorstel mede naar aanleiding van de wijze van invulling van Appelscha Regio 3.0.

Voorbereidingskosten Biosintrum € 50.000 (lasten)

Bij de programmabegroting 2016-2019 heeft u voor 2017 € 50.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten realisatie van het Biosintrum (voorheen Ecomunity Center). In 2017 is in totaal € 83.695 besteed aan voorbereidingskosten. € 55.469 komt t.l.v. deze reserve en € 28.226 komt t.l.v. de reserve Verruiming Werkgelegenheid.

Wijkvernieuwing Haerenkwartier

Op 20 februari 2018 heeft u ingestemd met de voorgestelde ontwikkelingsrichting Wijkvernieuwing Haerenkwartier. U heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 200.000. Dit bedrag wordt gedekt uit deze reserve. Voorts heeft u besloten het restant van het projectbudget van € 1,8 miljoen mee te nemen bij de Programmabegroting 2019-2022 (dekking reserve strategische projecten).

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

Actualisatie R+V 2010-2011 (RB 24-4-2012)

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Toevoeging € 521.129:

1.       BDU subsidie fietspad Hildenberg € 21.129

2.       Subsidie Masterplan Appelscha N381 gelden € 500.000

Onttrekking € 317.475:

1.       Masterplan Appelscha N381 (71013) € 262.006

2.       Voorbereidingskosten Biosintrum € 55.469

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

1.     Subsidie Masterplan Appelscha N381 gelden: afrekening van € 250.000 vindt plaats in 2018

2.     Subsidie Streekagenda ZO Fryslân – Hein Mader Kunstroute € 75.000: in 2018 geboekt als vooruit ontvangen, m.i.v. 2018 verrekening via de algemene dienst

3.     Voorbereidingskosten Biosintrum € 55.469: geringe overschrijding

4.     Project Mader € 60.000/ CH2018 € 47.000: deels overgeheveld en toegevoegd aan het projectbudget van € 219.000. Ook i.v.m. subsidie Streekagenda ZO Fryslân.

5.     Masterplan Appelscha N381 (71013) € 219.000: hogere last van € 43.000 zie toelichting punt 4

6.     Masterplan Regio Appelscha 2017-2019 (71030) € 200.000: In 2017 is een bedrag van € 74.785 aan lasten verantwoord. In afwachting van een definitieve invulling (investeringen en/of lopende uitgaven) van het totale budget van € 700.000 stellen we voor deze lasten in 2017 nog niet ten laste te brengen van deze reserve.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

Toevoeging in 2018:

Subsidie Masterplan Appelscha N381 gelden: afrekening van € 250.000 vindt plaats in 2018.

Onttrekkingen in 2018:

Masterplan Regio Appelscha 2017-2019 € 450.000 (overheveling raming 2017 € 200.000+ budget 2018 € 250.000) + afrekening aanvullend bodemonderzoek Appelscha Hoog € 29.950.

Wijkvernieuwing Haerenkwartier: voorbereidingskrediet € 200.000.Totaal € 679.950

Onttrekking in 2019:

Masterplan Regio Appelscha 2017-2019 € 250.000

Voorgenomen onttrekking in 2021: 

Wijkvernieuwing Haerenkwartier: projectbudget € 1.800.000 betrekken bij Programmabegroting 2019-2022.

18.

Beslispunten 

1.        Reserve handhaven per 31-12-2017

2.        Toevoegingen 2017 € 521.129

3.        Onttrekkingen 2017 € 317.475

4.        Toevoeging 2018 € 250.000

5.        Onttrekkingen 2018 € 679.950

6.        Onttrekking 2019 € 250.000

7.        Voorgenomen onttrekking in 2021: Wijkvernieuwing Haerenkwartier:: projectbudget € 1.800.000 betrekken bij Programmabegroting 2019-2022.

Reserve reorganisatieontwikkelingen

Terug naar navigatie - Reserve reorganisatieontwikkelingen

1.

Nummer reserve

71708

2.

Naam (deel-) PVM-er

Marion Verbeek

3.

Afdeling

Klant en Organisatie

4.

Naam portefeuillehouder

Harry Oosterman

5.

Relatie met (deel-) productnummer 

Kostenplaats personeelsbudgetten (KPLS101)

Personeelsbudgetten Directie (69200/11000)

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 

2004

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Het opvangen van verplichtingen in de personele sfeer als gevolg van organisatieontwikkelingen.

8.

.Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Bestedingsfunctie

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

Elk jaar bij de actualisatie wordt de reserve opnieuw berekend.

11.

Looptijd

Startdatum: 2004

Einddatum: onbepaald.

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang 

In 2004 is een voorziening ingesteld voor het opvangen van de personele kosten organisatieontwikkelingen (notitie 'Risico in beeld'). Volgens het BBV is het niet mogelijk voor boventallig personeel - die nog niet non-actief zijn en waarvoor geen afvloeiingsregeling is getroffen - een voorziening in te stellen. Daarom is besloten voor het opvangen van de kosten - 'oude gevallen' tot 2011 - een reserve in te stellen (besluit vaststelling jaarrekening 2005). 

Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 is besloten het doel van de reserve te wijzigen, hierdoor wordt de omvang van de reserve jaarlijks bepaald.

13.

Bijzonderheden

Jaarrekening 2017

De onttrekking voor 2017 bedraagt € 103.696. Dit is € 9.704 minder dan begroot.

Elk jaar bij de actualisatie van reserves wordt een nieuwe doorrekening gemaakt. De berekening die is uitgevoerd voor de periode 2018-2021. De berekening is gemaakt op basis van de bekende verplichtingen en een inschatting hoe de kansen van de betrokkenen liggen op de arbeidsmarkt. De omvang van de reserve is voor deze periode toereikend. 

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen: 

Memo bovenformatieven financiële zaken 2017

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Onttrekking in 2017 € 103.696

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

De onttrekking is lager omdat één van de betrokkenen ziek is, wel schort onze verplichting op naar achteren.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

Onttrekking

2018 € 112.280

2019 € 55.200

2020 € 30.000

18.

Beslispunten 

1.       Reserve handhaven per 31 december 2017.

2.       Onttrekking in 2017 € 103.696.

3.       Onttrekkingen in 2018 € 112.280, 2019 € 55.220 en 2020 € 30.000.

Reserve sociaal domein

Terug naar navigatie - Reserve sociaal domein

1.

Nummer reserve

71709

2.

Naam (deel-) PVM-er

Arjen Bouland

3.

Afdeling

Mens en Omgeving

4.

Naam portefeuillehouder

Engbert van Esch

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Programma:   1 Sociaal Domein

Product:        Jeugd, WMO en Participatie

Deelproduct:  

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

2006

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Opvangen tekorten of overschotten bij de uitvoering van de 3 decentralisatietaken (Jeugd, Wmo en Participatie).

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Bestedingsfunctie

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

Tekorten of overschotten bij de uitvoering van 3 decentralisaties komen ten laste/ten gunste van de reserve.

11.

Looptijd

Startdatum: 2006

Einddatum: onbepaald

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

Financieel plafond van de reserve: in lijn met het tekort op het Sociaal Domein van enig jaar. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting het tekort opnieuw ingeschat.

13.

Bijzonderheden

Jaarrekening 2014

Bij de 2e marap 2014 is door de Raad ingestemd met het hernoemen van de reserve WMO naar reserve Sociaal Domein.

Daarbij is besloten het financieel plafond van € 1,5 miljoen te laten vervallen.

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

Zie documentatie

15.

Verklaren mutaties in reserve in 2017

Onttrekkingen: € 3.711.213

1.       Hulp in de huishouding € 49.106

2.       Bouwopdracht projectdirecteur GBT € 227.963

3.       Bouwopdracht tbv inrichting GBT € 775

4.       Beleid Sociaal Domein € 19.050

5.       Ondersteuning centrale beleidsvoering € 30.000

6.       Uitvoeringscapaciteit post./div € 17.500

7.       Uitvoeringscapaciteit SD € 53.211

8.       WMO nieuw SVB € 326.000

9.       Jeugd Nieuw SVB € 64.320

10.      Uitvoeringscapaciteit afd K&O: € 2.287

11.    Participatiebudget € 200.000

12.    Minder eigen bijdragen obv landelijke regels (cf marap) € 50.000

13.    Hogere last i.v.m. afrekening subsidies over 2016 (cf marap) € 15.000

14.    Hogere onttrekking i.v.m. afrekeningen Jeugd/WMO € 2.656.000

Toevoegingen: € 186.500, waarvan € 116.500 al middels berap en marap aangegeven.

1.       Woningaanpassingen € 75.000

2.       Maatwerkvoorzieningen € 80.000

3.       Vrijwilligersbeleid € 15.000

4.       Vergoeding recres WMO € 16.500

14

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

Lagere uitgaven HH € 220.000

Bouwopdracht + overige soorten werkzaamheden GBT lopen nog door in 2018 (€ 437.442)

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

Onttrekkingen 2018  ter hoogte van € 944.690

1.       € 269.000 voor huishoudelijke hulp

2.       € 200.000 voor het ongedeeld participatiebudget

3.       € 20.959 voor dyslexie en dyscalculie (voor 2018 tm 2020)

4.       € 437.442 uitvoeringscapaciteit GBT en herinrichting

5.       € 17.289 Uitvoeringscapaciteit SD

18.

Beslispunten 

1. In te stemmen met de onttrekkingen 2017 € 3.711.213:

a.   Hulp in de huishouding € 49.106

b.       Bouwopdracht projectdirecteur GBT € 227.963

c.        Bouwopdracht tbv inrichting GBT € 775

d.       Beleid Sociaal Domein € 19.050

e.        Ondersteuning centrale beleidsvoering € 30.000

f.         Uitvoeringscapaciteit post./div € 17.500

g.       Uitvoeringscapaciteit SD € 53.211

h.       WMO nieuw SVB € 326.000

i.         Jeugd Nieuw SVB € 64.320

j.         Uitvoeringscapaciteit afd K&O: € 2.287

k.        Participatiebudget € 200.000

l.         Minder eigen bijdragen obv landelijke regels (cf marap) € 50.000

m.     Hogere last i.v.m. afrekening subsidies over 2016 (cf marap) € 15.000

n.      Hogere onttrekking i.v.m. afrekeningen Jeugd/WMO € 2.656.000

2.       In te stemmen met de toevoegingen 2017 € 186.500:

a.        Woningaanpassingen € 75.000

b.       Maatwerkvoorzieningen € 80.000

c.        Vrijwilligersbeleid € 15.000

d.       Vergoeding regres WMO € 16.500

 

3.  In te stemmen met de onttrekkingen voor 2018 € 944.690:

a.        Huishoudelijk hulp € 269.000

b.       Ongedeeld participatiebudget € 200.000

c.        Dyslexie en dyscalculie € 20.959

d.       Uitvoeringscapaciteit GBT en herinrichting € 437.442

e.        Uitvoeringscapaciteit SD € 17.289

Reserve riolering

Terug naar navigatie - Reserve riolering

1.

Nummer reserve

71710

2.

Naam (deel-) PVM-er

Gertjan Warrink

3.

Afdeling

Klant en organisatie

4.

Naam portefeuillehouder

Henk van de Boer

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Programma: P8 Inrichting Leefomgeving

Product: P58.160 Riolering

Deelproducten: P58.160.1 Rioleringen, P58.160.2 Rioolheffing en P58.160.3 Baatbelasting

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

15 december 2009, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 (vGRP 2010-2014)

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Efficiencyresultaten riolering

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Egalisatiemotief

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

Op basis van het op 17 maart 2015 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2024 vinden er toevoegingen en onttrekkingen plaats. Efficiencyresultaten worden verrekend met deze reserve. Bij vaststelling van een nieuw GRP in 2019 wordt besloten hoe het aanwezige saldo van deze reserve wordt ingezet.

11.

Looptijd

Startdatum: 31 december 2009.
Eindtijd onbepaald.

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

N.v.t.

13.

Bijzonderheden

In maart 2015 is het nieuwe GRP 2015-2019 vastgesteld. Een onderdeel hiervan is dat er op 31-12-2014 een voorziening is ingesteld en dat deze is gevoed met het saldo van deze reserve per 31-12-2014. Deze reserve blijft gehandhaafd en wordt gevoed met efficiencyresultaten van de riolering.

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

GRP 2015-2019

Raadsvoorstel en -besluit 17 maart 2015

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Toevoeging € 134.459

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

Er is een toevoeging van € 134.459 vanuit de (voorziening) riolering omdat dit per saldo het voordeel is op de investeringen in vrijverval rioleringen 2015-2017.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2028)

Nog niet bekend

18.

Beslispunten 

1.        Reserve handhaven per 31-12-2017

2.        Toevoeging in 2017 € 134.459

Reserve overheveling budgetten

Terug naar navigatie - Reserve overheveling budgetten

1.

Nummer reserve

71711

2.

Naam (deel-) PVM-er

Annie van de Boer

3.

Afdeling

Klant en Organisatie

4.

Naam portefeuillehouder

Engbert van Esch

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Diverse deelproducten

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

Onbekend

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Overheveling van budgetten naar een eerstvolgend begrotingsjaar.

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Bestedingsfunctie

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

De reserve wordt jaarlijks gevoed, nadat besluitvorming door de raad in december heeft plaatsgevonden. De omvang wordt bepaald aan de hand van een inventarisatie.

11.

Looptijd

Startdatum: onbekend

Einddatum: onbepaald

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

Deze reserve is jaren geleden ingesteld voor het reguleren van niet bestede budgetten in het lopende begrotingsjaar. Wanneer besteding van beschikbare budgetten in het begrotingsjaar onmogelijk is en uitvoering pas in het volgende begrotingsjaar kan plaatsvinden, dan fungeert deze reserve als een administratieve schakel om dat mogelijk te maken. De budgetten worden in het lopende dienstjaar verlaagd en toegevoegd aan de reserve. Aan het begin van het nieuwe begrotingsjaar worden de budgetten weer toegevoegd aan de desbetreffende (deel-)producten, zodat de reserve weer op nul staat.

13.

Bijzonderheden

In de raad van 15 december 2009 is besloten dat aan het overhevelen van budgetten de volgende voorwaarden zijn verbonden:

·         Contractuele afspraken zijn gemaakt, maar waarvan nog geen levering of dienst in het oorspronkelijke jaar heeft plaatsgevonden;

·         Er wordt voldaan aan de criteria Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdbaar ‘);

·         College- of directiebesluit: bijvoorbeeld in geval van vertraging in de uitvoering.

‘)  Wat wordt hieronder verstaan?:

Onvoorzien

Omstandigheden, die ten tijde van het beschikbaar stellen van het budget niet bekend waren.

Onvermijdbaar en Onuitstelbaar

Er zou niet worden voldaan aan een wettelijke verplichting;

Er zou onrechtmatig worden gehandeld;

Er zou een (onverantwoorde) onveilige situatie ontstaan;

Er zou niet worden voldaan aan contractuele verplichtingen;

Er zijn bestuurlijk concrete afspraken gemaakt of concrete toezeggingen gedaan.

Daarnaast is budgetoverheveling in principe maar voor één jaar toegestaan. Budgetten kunnen dus niet jarenlang achtereen worden overgeheveld. Het minimumbedrag voor overheveling is € 5.000. Bedragen beneden de € 5.000 worden dus niet overgeheveld.

Tevens geldt de budgetoverheveling alleen voor exploitatiebudgetten. Niet afgesloten investeringsbudgetten van projecten worden automatisch overgeheveld. Dat geldt eveneens voor budgetten, die worden gedekt uit reserves en voorzieningen of waartegenover middelen van derden staan met een specifieke bestedingsverplichting. De beoordeling en verwerking daarvan heeft plaats bij de eerstkomende nota herziening reserves en voorzieningen bij de jaarrekening.

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

Overzichten van de overgehevelde budgetten zijn te vinden bij de begrotingswijzigingen.

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Toevoeging:

Op 20 december 2017 besloot de raad om € 526.500 over te hevelen naar 2018. Dit betreft:

1.        € 20.000 Bestemmingsplan Prikkedam

2.        € 150.000 Armoedebeleid

3.        € 40.000 GIDS-gelden

4.        € 18.000 Lokaal stimuleringsbeleid

5.        € 85.000 Milieubeleid

6.        € 101.500 Gezond in de wijk

7.        € 112.000 Middelen ICT dienstverlening

Onttrekking:

De raad heeft op 20 december 2016 besloten de volgende budgetten van 2016 voor een totaal bedrag van € 576.900 over te hevelen naar 2017. Deze zijn nu weer onttrokken:

1.        € 10.000 Lokaal stimuleringsbeleid

2.        € 104.000 Project Gezond in de Wijk

3.        € 32.000 Project Totaal digitaal

4.        € 7.000 Advieswerk verzelfstandiging gebiedsteams

5.        € 30.000 Budget dorpshuizen

6.        € 47.000 Bestemmingsplan Prikkedam

7.        € 44.232 Bouw backoffice Sociaal Domein

8.        € 17.668 Bijdrage aan Opsterland bouw backoffice

9.        € 60.000 GIDS-gelden Wijkleerteam

10.     € 175.000 ICT dienstverlening

11.     € 50.000 Regeling compensatie eigen risico

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

n.v.t.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

n.v.t.

18.

Beslispunten 

1.       Reserve handhaven per 31 december 2017.

2.       Toevoeging 2017 € 526.500 conform raadsbesluit 20 december 2017.

3.       Onttrekking 2017 € 576.900 conform raadsbesluit 20 december 2016.

4.       Onttrekking 2018 € 526.500 conform raadsbesluit 20 december 2017.

Reserve monumenten

Terug naar navigatie - Reserve monumenten

1.

Nummer reserve

71712

2.

Naam (deel-) PVM-er

Marianne de Wilde

3.

Afdeling

Mens en Omgeving

4.

Naam portefeuillehouder

Sierd de Boer

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Programma: 3-Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Product:        Bouwen en Wonen

Deelproduct: Omgevingsvergunningen

                       Monumenten vergunningen  (P56.110.1)

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

13 november 2012 (Amendement)

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Jaarlijks wordt € 25.000 beschikbaar gesteld in de exploitatiebegroting ten behoeve van subsidie, waardoor provinciale middelen kunnen worden verkregen. Hierdoor wordt het monumentenbeleid weer gestimuleerd en kunnen aanvragers financiële ondersteuning krijgen.

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Spaar- en bestedingsfunctie

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de Programmabegroting 2013-2016 via een amendement. Met ingang van de exploitatiebegroting 2013 is een structureel budget opgevoerd van € 25.000 voor subsidies monumenten. Het niet bestede deel van deze subsidie wordt toegevoegd aan deze reserve.

11.

Looptijd

Startdatum: 1 januari 2013

Einddatum: onbepaald

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

De maximale omvang van deze reserve is vastgesteld op € 100.000 (vier maal het jaarbudget) (besluit jaarrekening 2013)

13.

Bijzonderheden

Het  beleid op het gebied van monumenten en erfgoedbeleid is op orde. Voor de goede advisering en beoordeling van de monumenten maakt de gemeente gebruik van de kennis en kunde van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. De wettelijke taken worden uitgevoerd en gemeentelijke monumentenlijst met de bijbehorende subsidieverordening werkt zoals het moet. Jaarrekening 2017

In mei 2017 (raadscommissie Ruimte) bent u door ons geïnformeerd over het monumentenbeleid. Conclusie: tot dusverre is het jaarlijks beschikbare subsidiebedrag voldoende gebleken om de aan vragen te honoreren. De komende periode wordt ingezet om het erfgoed breed onder de aandacht te brengen. Mogelijk leidt dat tot een toename van subsidieaanvragen en -verstrekkingen.

In 2017 is per saldo € 1.353 besteed aan subsidies monumenten. Het niet bestede deel van € 23.647 wordt toegevoegd aan de reserve. 

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

Amendement d.d. 13 november 2012

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Toevoeging niet bestede deel subsidie monumenten € 23.647

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

€ 9.927 van de beschikbare € 25.000 is toegekend aan subsidies monumenten. Ingetrokken aanvragen/lagere definitieve toekenningen € 8.574. Per saldo € 1.353.

Het restant wordt toegevoegd aan de reserve.

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

2018-2022: nog niet bekend

Jaarlijks is € 25.000 structureel beschikbaar in de begroting

18.

Beslispunten 

1.        Reserve handhaven per 31-12-2017

2.        Toevoegen 2017 € 23.647

Reserve inbraakpreventie

Terug naar navigatie - Reserve inbraakpreventie

1.

Nummer reserve

71713

2.

Naam (deel-) PVM-er

Hillie Schaap

3.

Afdeling

Mens en Omgeving

4.

Naam portefeuillehouder

H. Oosterman

5.

Relatie met (deel-) productnummer

Integrale veiligheid (60700/34300 en 60700/61000).

6.

Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.

Bij vaststelling jaarrekening 2015

7.

Reden/bestemmingsdoel reserve

Aanschaf preventie truck

8.

Soort reserve

Bestemmingsreserve

9.

Motief vorming reserve

Een subsidie mag volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording niet in mindering worden gebracht op het materieel vast actief. Het bedrag van de subsidie wordt dan ook in een reserve verantwoord. De jaarlijkse afschrijvingslasten en exploitatielasten worden ten laste van deze reserve verantwoord.

10.

Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve

Jaarlijkse afschrijvingslasten en exploitatielasten in mindering brengen.

11.

Looptijd

Startdatum: 31 december 2015

Einddatum:

12.

Gewenste/ noodzakelijke omvang

€ 110.000

13.

Bijzonderheden

Aanschaf van en het uitvoeren van het beheer van de inbraakpreventietruck met subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met de politie en de 59 gemeenten van de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen voor de periode van vier jaar.

Per 1 maart 2017 is de preventietruck kosteloos overgedragen aan de politie tegen een symbolische waarde van € 1. Naast de huidige activiteiten wordt de truck dan voor meer activiteiten ingezet. De boekwaarde van de truck valt op dat moment weg tegen de stand van de reserve. De reserve kan daarna worden opgeheven.

14.

Bijlagen welke ten grondslag liggen:

B&W voorstel met bijlagen (beschikking Rijkssubsidie)

15.

Verklaren mutaties in reserve  in 2017

Onttrekking: € 20.891: € 10.382 kapitaallasten en € 10.509 exploitatielasten

16.

Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017

 Onttrekking is iets hoger door hogere exploitatielasten (€ 500).

17.

Verklaren mutaties in reserve voor de komende jaren. (2018-2022)

Onttrekking 2018: € 66.702. Eind maart 2018 is de preventietruck overgedragen aan de politie. De reserve wordt gebruikt voor het afboeken van de truck. 

18.

Beslispunten 

1. Onttrekking 2017: € 20.891

2. Onttrekking 2018 € 66.702

3. Reserve opheffen per 31-12-2018

Toelichting per voorziening

Voorziening oninbare debiteuren

Terug naar navigatie - Voorziening oninbare debiteuren
1. Nummer voorziening 71800
2. Naam (deel-) PVM-er Jitze Heikamp
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Engbert van Esch
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:
Product:
Deelproduct:  IP 1001
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Oninbare vorderingen van debiteuren
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Risicofunctie
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Exploitatie
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De voorziening wordt als volgt gevormd:
Belastingdebiteuren:
Ouder dan 2 jaar: 80% oninbaar
Tussen 1 en 2 jaar: 50% oninbaar
Ouder dan 6 maanden: 10% oninbaar
Voor de overige vorderingen wordt een voorziening gevormd op basis van beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2017
Er is in 2017 een bedrag van € 104.636,65 aangewend. Volgens de berekeningen dient de voorziening per ultimo 2017 € 316.485 te zijn. Uitgesplitst naar handelsdebiteuren (€ 41.849) en belastingdebiteuren (€ 274.636). Dat houdt in dat er in 2017 € 3.137 vrijvalt van de voorziening.
 
De verhouding in percentages voor de handelsdebiteuren en belastingdebiteuren zijn per 31-12 -2017 13% en 87%.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet berekening voorziening
Stukken betreffende aanwendingen voorziening
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Aanwending van de voorziening in 2017 € 104.636,65
 
Vrijval van de voorziening in 2017 € 3.137 
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 De berekeningen zijn conform het bepaalde uitgevoerd.
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) 2018-2021: nog niet bekend.
18. Beslispunten  1.        Handhaven voorziening per 31-12-2017
2.        Vrijval van de voorziening € 3.137
3.        Aanwending van de voorziening in 2017 € 104.636,65

 

Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

Terug naar navigatie - Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe
1. Nummer voorziening 71801
2. Naam (deel-) PVM-er Arjen Bouland
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Engbert van Esch
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  Sociale Zekerheid
Product:  Inkomensverstrekking
Deelproduct:  WWB, Ioaw, Ioaz en bijzondere bijstand
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Bij jaarrekening 2004
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Oninbare vorderingen cliënten SoZaWe
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Risicofunctie
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Ten laste van de exploitatie
11. Looptijd Startdatum: 2004
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Op basis van een individuele inschatting van debiteuren > 1.500 en waarvan de vordering niet ontstaat/muteert in verantwoordingsjaar wordt de vereiste stand van de voorziening berekend. Daarnaast geldt dat voor vorderingen WWB de vorderingen (niet ontstaan in het boekjaar) voor 75% worden voorzien.
13. Bijzonderheden  
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Berekening stand voorziening
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Dotatie € 163.760   
Aanwending € 180.798
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017  
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022)  
18. Beslispunten  1.        In te stemmen met de dotatie van € 163.760
2.        In te stemmen met de aanwending van € 180.798

 

Voorziening onderhoud gymlokalen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gymlokalen
1. Nummer voorziening 71900
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Harry Oosterman
5. Relatie met (deel-) productnummer P53.300.2 Gymnastieklokalen
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 23 oktober 2007 (Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2008-2011)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren onderhoud gymlokalen
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie van € 25.000
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang  In 2014 is de MOP 2015-2024 opgesteld voor gymnastieklokalen Deze MOP is de basis voor aanwendingen en dotaties aan deze voorziening.
13. Bijzonderheden De naam is  in 2015 gewijzigd in “Voorziening onderhoud gymlokalen”.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet MOP 2015-2024 (totaalcijfers) en MOP 2015-2024.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Dotatie € 25.000
Aanwending € 6.004
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 Er is voor € 29.505 minder uitgegeven omdat het planmatig onderhoud (= schilderwerk) een jaar is uitgesteld. Dit werk wordt in 2018 uitgevoerd.
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) 1.       2018: Aanwending € 29.505 (uitgesteld onderhoud uit 2017) en € 16.794 volgens de MOP: € 46.299
2.       2019 Aanwending € 12.706
3.       2020 Aanwending € 144.728
4.       2021 Aanwending € 20.420
5.       2022 Aanwending € 11.806
 
Dotatie 2018-2022 jaarlijks € 25.000
18. Beslispunten  1.        Voorziening handhaven per 31 december 2017
2.        Dotatie in 2017 van € 25.000 o.b.v. MOP 2015-2024
3.        Aanwending in 2017 in totaal € 6.004
4.        Dotatie 2018-2022 jaarlijks € 25.000
5.        Aanwending in 2018 € 29.505 (uitgesteld onderhoud uit 2017) en € 16.794 volgens de MOP 2015-2024; in 2019 € 12.706; in 2020 € 144.728; in 2021 € 20.420; in 2022 € 11.806

 

Voorziening onderhoudsgelden Kompaan

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoudsgelden Kompaan
1. Nummer voorziening 71901
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Sierd de Boer
5. Relatie met (deel-) productnummer P52.310.1 Welzijn en Sportaccommodaties
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Onderhoudsegalisatie
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie op basis van MOP inclusief BTW
11. Looptijd Startdatum: 1-1-2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie Meerjarenonderhoudsplanning 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2017 € 16.000.
13. Bijzonderheden Er is een nieuwe MOP (2017-2026) opgesteld.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: MOP 2013-2017 (t/m 2016); vanaf 2017 de MOP 2017-2026.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Dotatie € 16.000
Aanwending € 11.530
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 Zowel bouwkundig als installatietechnisch (= cv installatie en mechanische afzuiging) onderhoud is uitgesteld, dit werk wordt in 2018 uitgevoerd. Daardoor zijn de uitgaven € 11.879 lager dan geraamd.
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) 2018: Aanwending € 11.879 (uitgesteld onderhoud uit 2017) en € 1.839 volgens de MOP 2017-2026: totaal € 13.718
2019: Aanwending € 1.839
2020: Aanwending € 96.939
2021: Aanwending € 2.202
2022: Aanwending € 12.139
Dotatie 2018-2022 jaarlijks € 16.000
18. Beslispunten  1.        Voorziening handhaven per 31 december 2017
2.        Dotatie in 2017 € 16.000 o.b.v. MOP 2017-2026
3.        Aanwending in 2017 € 11.530
4.        Dotatie 2018-2022 jaarlijks € 16.000
5.        Aanwending 2018 € 11.879 (uitgesteld onderhoud uit 2017) en € 1.839 volgens de MOP 2017-2026;  2019 € 1.893; 2020 € 96.939; 2021 € 2.202 en 2022 € 12.139

 

Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal
1. Nummer voorziening 71902
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Sierd de Boer
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  2
Product:   P52.310 Welzijn en Sportaccommodaties
Deelproduct:  P52.310.1 Welzijn en sportaccommodaties   (62513)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren toekomstig onderhoud
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie. Daarnaast wordt de jaarlijkse dotatie verlaagd met 21% BTW.
 
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie MOP 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2017 € 15.500.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2016
Er is een nieuwe MOP opgesteld (2017-2026), in 2016 moet een extra storting plaatsvinden van ± € 90.000 in verband met renovatie liftinstallatie in 2017.
 
Jaarrekening 2017
In 2017 is een nieuwe Exploitatieovereenkomst opgesteld en ondertekend over de periode 2018-2027.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: MOP 2014-2017 (t/m 2016); vanaf 2017 de MOP 2017-2026.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Dotatie € 15.500
Aanwending € 25.307
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 Er is € 83.023 minder aangewend dan begroot. De verplichtingen voor de renovatie ad. € 67.000  van de lift zijn in 2017 aangegaan; in 2017 is € 10.000 uitgegeven, in 2018 wordt de resterende € 57.000 betaald. Er was voor € 12.730 uitstelbaar bouwkundig onderhoud, dit wordt in 2018 uitgevoerd en betaald. Een deel van het installatietechnisch onderhoud is uitgesteld naar 2018 ( € 13.293).
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) 2018: Aanwending € 83.023 (verplichtingen en uitgesteld onderhoud in 2017) en € 19.651 volgens MOP 2017-2026; totaal € 102.674
2019: Aanwending € 5.051
2020: Aanwending € 19.361
2021: Aanwending € 8.801
2020: Aanwending € 38.501
Dotatie 2018-2022 jaarlijks € 15.500
18. Beslispunten  1.        Voorziening handhaven per 31 december 2017
2.        Dotatie in 2017 € 15.500
3.        Aanwending in 2017 € 25.307
4.        Dotatie 2018-2022: jaarlijks € 15.500
5.        Aanwending 2018 € 83.023 (verplichtingen en uitgesteld onderhoud in 2017) en € 19.651 volgens MOP 2017-2026; 2019 € 5.051; 2020 € 19.361; 2021 € 8.081 en 2022 € 38.501

 

Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B's

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B's
1. Nummer voorziening 71903
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Sierd de Boer
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 2
Product:   P52.310 Welzijn en Sportaccommodaties
Deelproduct:  P52.310.1 Welzijn en sportaccommodaties   (Bongerd, Boekhorst en Bosbad - 62511)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Raadsvoorstel 24 mei 2011 (Jaarrekening 2010)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren toekomstig onderhoud sportaccommodaties 2 B’s en onderhoud Bosbad
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Vanaf 2016 vindt geen jaarlijks dotatie meer plaats, omdat het saldo van voorziening per 1-1-2016 toereikend is om de geraamde jaarlijkse onttrekkingen (zie MOP 2017-2026) te bekostigen..
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2010
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Onderhoudsbehoefte 2017 t/m 2016 € 1.695.056 o.b.v. MOP 2017-20126 en t/m 2031 € 2.226.776 .
13. Bijzonderheden De gemeente Ooststellingwerf laat de 3 sportaccommodaties (de Bongerd in Haulerwijk, het sportcomplex de Boekhorst in Oosterwolde en het Bosbad te Appelscha) door een derde partij (Laco) exploiteren tot en met 31-12-2016. De sporthal de Bongerd en het sportcomplex de Boekhorst zijn in eigendom van de gemeente. Het Bosbad te Appelscha is in eigendom van de stichting Bosbad Appelscha. Het eigendom van de grond van het Bosbad berust bij Staatsbosbeheer.
 
In 2016 is een nieuwe Exploitatieovereenkomst getekend voor de 2 B’s (= sportcomplex de Boekhorst en sporthal de Bongerd)  voor een periode van vijf jaar.
 
Over de periode 2008 t/m 2013 is flink gespaard voor planmatig onderhoud conform de toen geldende MOP.
Op basis van de Vaststellingsovereenkomst van juli 2013, die geldt t/m 2016, is een nieuwe MOP opgesteld die betrekking had op alle onderhoud (= regulier onderhoud, herstelwerkzaamheden, onderhoud a.g.v. Arbo, veiligheids-, milieu- en hygiënevoorschriften en eventuele andere voorschriften die dwingend gelden).
Op basis van het b&w-besluit van 20 aug 2014 zijn de uitgaven hiervoor vastgesteld tot maximaal € 140.000 per jaar en is de jaarlijkse storting bepaald op € 143.700.
 
De nieuwe MOP 2017-2026 heeft als uitgangspunt de NEN 2767 en behelst alleen het planmatig onderhoud. Vanaf 2016 vindt geen jaarlijks dotatie meer plaats, omdat het saldo van voorziening per 1-1-2016 toereikend is om de geraamde jaarlijkse onttrekkingen (zie MOP 2017-2026) te bekostigen.
 
Jaarrekening 2017
Stichting Bosbad Appelscha heeft in 2017 een Exploitatieovereenkomst getekend met Laco voor het beheer & de exploitatie van het Bosbad over de periode 2017 t/m 2026.
Daarna is de gemeente met Stichting Bosbad overeengekomen om over dezelfde periode jaarlijks een subsidie te verstrekken via budgetovereenkomsten.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: De MJOP 2016-2027/2031 ligt aan deze voorziening ten grondslag.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Aanwending € 115.045 voor Bosbad en € 98.426 voor de 2 B’s.
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 Voor het Bosbad is € 15.094 minder uitgegeven dan geraamd.
Externe begeleiding was niet nodig; dit bedrag als onvoorzien overboeken naar 2018.
Voor de 2 B’s is € 137.575 minder uitgegeven dan geraamd.
Externe begeleiding was niet nodig (€ 27.372); er is uitstelbaar bouwtechnisch onderhoud (€ 59.358) en installatietechnisch onderhoud (€ 50.845) wat in 2018 wordt uitgevoerd. Derhalve wordt € 137.575 overgeboekt naar 2018.
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) Toevoegingen periode 2018-2022: geen
2018: Aanwending € 152.669 uit 2017 en € 259.168
volgens de MOP 2017-2026, totaal € 411.837.
2019: Aanwending € 76.843
2020: Aanwending € 234.549
2021: Aanwending € 18.312
2022: Aanwending € 111.682
18. Beslispunten  1.        Voorziening handhaven per 31 december 2017
2.        Aanwending in 2017 € 213.471 (= Bosbad € 115.045 en 2 B’s € 98.426)
3.        Aanwending 2018 € 152.669 van 2017 en € 259.168 volgens de MOP 2017-2026; 2019 € 76.843; 2020 € 234.549; 2021 € 18.312 en 2022 € 111.682

 

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
1. Nummer voorziening 71904
2. Naam (deel-) PVM-er Ivo van der Reijnst
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Harry Oosterman
5. Relatie met (deel-) productnummer Onderhoud gemeentehuis (69101)
Onderhoud buitendienstaccommodatie (69102)
Onderhoud overslagstation Omrin ( t/m 2016 69103, vanaf 2017 65318)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Mei 2016 (bij behandeling jaarstukken)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening De omvang van de voorziening bestaat uit het saldo van de reserve onderhoud gebouwen per 31-12-2015. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is € 65.000.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2016
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De jaarlijkse dotatie is € 65.000, dit is gelijk aan de in de vorige jaren toevoegingen aan de reserve. Het gaat niet alleen om de planning van het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud (Planon), maar ook om de toekomstige vervanging van de losse inventaris; bijvoorbeeld inrichting keukenapparatuur, zonwering, meubilair etc.
13. Bijzonderheden Op 31-12-2015  is de reserve onderhoud gebouwen omgevormd naar een voorziening onderhoud gebouwen. Het saldo van de reserve is toen overgegaan naar de voorziening.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Collegebesluit MOP huisvesting inclusief bijlagen
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Dotatie € 65.000 conform begroting
Aanwending € 12.525
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 Collegebesluit MOP huisvesting inclusief bijlagen
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) Jaarlijkse dotatie € 65.000
2018 aanwending € 334.786. Dit bestaat uit:
·         Gemeentehuis: doorgeschoven schilderwerkzaamheden vanuit 2017 naar 2018 (€ 29.100), de werkzaamheden aan de koelinstallaties wordt een jaar naar voren gehaald (€ 44.200) en schilderwerk van 2019 wordt (i.v.m. efficiëntie) uitgevoerd in 2018  (€ 64.525).
·         Buitendienst: Planning conform MOP (€ 66.660) en doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2016 en 2017 (€ 4.156).
·         Opslagterrein: Planning conform MOP (€ 20.250) en doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2016 (€ 5.895).
·         Aanpassen publiekshal (€ 100.000)
2019 aanwending € 145.800
2020 aanwending € 34.096
2021 aanwending € 10.500
2022 aanwending € 44.650
(Conform MOP huisvesting 2016-2025)
18. Beslispunten  1. Voorziening handhaven per 31-12-2017
2. Dotatie aan voorziening 2017 € 65.000
3. Jaarlijkse dotatie aan voorziening 2018 en verder € 65.000
4. Aanwending in 2017 € 12.525
5. Aanwending in 2018 € 334.786, 2019 € 145.800 , 2020 € 34.096, 2021 € 10.500 en 2022 € 44.650,

 

Voorziening riolering

Terug naar navigatie - Voorziening riolering
1. Nummer voorziening 71940
2. Naam (deel-) PVM-er Gertjan Warrink
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Henk van de Boer
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen
Product:  P58.160 Riolering
Deelproduct:   P58.160.1 Rioleringen, P58.160.2 Rioolheffing  en P58.160.3 Baatbelasting
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 17-mrt-15
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Investeringen vrijverval rioleringen
8. Soort voorziening Investeringen vrijverval rioleringen
9. Motief vorming voorziening Spaarfunctie
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening De voorziening is gevoed met het saldo per 31-12-2014 van de Rioleringsreserve en de voorziening wordt aangewend voor investeringen in vrijverval riolering.
11. Looptijd Startdatum: 31 december 2014
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De gewenste omvang wordt bepaald bij de vaststelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan
13. Bijzonderheden In maart 2015 is het nieuwe GRP 2015-2019 vastgesteld. Een onderdeel hiervan is dat er op 31-12-2014 een voorziening is ingesteld en dat deze is gevoed met het saldo van deze reserve per 31-12-2014. In september 2017 is een nieuw kostendekkingsplan vastgesteld.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Raadsvoorstel en -besluit 17 maart 2015
GRP 2015-2019. Raadsvoorstel en besluit 26 december 2017 kostendekkingsplan 2018 e.v.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Dotatie € 0
Aanwending € 786.396, bestaat uit:
1.        Investering vrijverval riolering 2015 € 22.868
2.        Investering vrijverval riolering 2016 € 134.151
3.        Investering vrijverval riolering 2017 € 487.587
4.        Aanwending voorziening spaardeel exploitatie 2017 € 7.331
5.        Per saldo voordeel op investeringen vrijverval riolering 2015-2017 € 134.459 (komt bij de rioleringsreserve terug als toevoeging).
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 Geraamd was een dotatie aan de voorziening van € 13.811. Door een nadeel in de exploitatie van € 15.000 vindt er geen dotatie plaats.
De totale aanwending is € 6.319 lager dan geraamd. Dit komt doordat de doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2016 doorgeschoven worden naar 2018 € 13.650 (lagere aanwending) en er een nadeel in de exploitatie is € 7.331 (hogere aanwending)
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) Dotatie
2018 € 453.881
2019 € 419.698
2020 € 442.202
2021 € 442.351
2022 € 442.543
(conform mjb 2018-2022)
Aanwending 2018
1. Aanwending doorgeschoven werkzaamheden 2016 € 13.650
2. Aanwending projecten vrijverval riolering 2018 € 441.000
18. Beslispunten  1.        Voorziening handhaven per 31-12-2017
2.        Aanwending voorziening 2017 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2015 € 22.868
3.        Aanwending voorziening 2017 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2016 € 134.151
4.        Aanwending voorziening 2017 i.v.m. investeringen vrijverval riolering 2017 € 487.587
5.        Aanwending voorziening 2017 voor exploitatie 2017 € 7.331
6.        Aanwending voorziening 2017 i.v.m. voordeel investeringen € 134.459 en toevoegen aan reserve
7.        Dotatie voorziening spaardeel 2018 € 453.881, 2019 € 419.698, 2020 € 442.202, 2021 € 442.351, 2019 € 442.543
8.        Aanwending in 2018: investeringen vrijverval riolering € 441.000 en doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2016 € 13.650
9.        Aanwending in 2019-2022: Jaarlijks projecten vrijverval riolering € 441.000

 

Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

Terug naar navigatie - Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders
1. Nummer voorziening 71950
2. Naam (deel-) PVM-er Maura Schilperoort
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Harry Oosterman
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  6
Deelproduct:  P59.020.1 (60001)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d.  
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Pensioenverplichtingen aan voormalige bestuurders op grond van de oude regeling
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen
9. Motief vorming voorziening Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Enkele jaren geleden is deze voorziening gevormd uit de algemene dekkingsmiddelen.
11. Looptijd Startdatum: 2007
Einddatum:
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Omvang wordt gebaseerd op actuariële berekening
13. Bijzonderheden Geen
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen aan: Ten grondslag aan deze voorziening ligt een jaarlijkse actuariële berekening van Raet.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Toevoeging € 1.000.381
Aanwending € 83.769 (71950/11000)
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 De rekenrente is t.o.v. 2016 gestegen. Hierdoor is het benodigde kapitaal lager.
Doordat een voormalig wethouder de pensioengerechtigde leeftijd heeft gekregen, is deze toegevoegd aan deze voorziening (ten laste van voorziening voormalig wethouders (opbouw)).
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022) Doordat een voormalig wethouder de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zal voor de komende jaren de aanwending met € 50.000 verhoogd moeten worden.
18. Beslispunten  1.        In te stemmen met de dotatie 2017 van € 1.000.381
2.        Instemmen met de aanwending 2017 van € 83.769
3.        In te stemmen met de jaarlijkse verhoging van de aanwending van € 50.000

 

Voorziening pensioenverplichting voormalige en huidige wethouders

Terug naar navigatie - Voorziening pensioenverplichting voormalige en huidige wethouders
1. Nummer voorziening 71951
2. Naam (deel-) PVM-er Maura Schilperoort
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Harry Oosterman
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  6
Deelproduct:  P59.020.1 (60001)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 31-12-2011
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Pensioenverplichtingen aan voormalige wethouders en huidige wethouders waarvan de pensioenen in eigen beheer worden gevoerd.
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen
9. Motief vorming voorziening Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van voorziening/ wijze van beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie o.b.v. actuariële berekening.
11. Looptijd Startdatum: 31-12-2011
Einddatum: n.v.t.
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Berekening is op basis van de actuariële berekening.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2016
In 2016 is de rekenrente verlaagd van 1,6% naar 0,86%. Andere oorzaken voor de toename in voorziening zijn de ontwikkelingen in verband met opbouw van pensioen en de toegenomen leeftijd in het boekjaar.
Jaarrekening 2017
In 2017 is de rekenrente verhoogd van 0,86% naar 1,6%. Hierdoor is het benodigde kapitaal lager en is er dus sprake van een vrijval
14. Bijlagen ten grondslag liggend aan deze voorziening: De pensioenen zijn onderbouwd met een jaarlijkse actuariële berekening van Raet.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2017 Vrijval € 1.117.752
16. Verklaren afwijkingen begroting 2017 met realisatie 2017 De rekenrente is t.o.v. 2016 gestegen. Hierdoor is het benodigde kapitaal lager. Hierdoor geen toevoeging noodzakelijk. Daarnaast heeft een voormalig wethouder de pensioengerechtigde leeftijd gekregen, deze wordt toegevoegd aan de voorziening lopende pensioenen (€ 1.004.500).
17. Verklaren mutaties in voorziening voor de komende jaren. (2018-2022)  
18. Beslispunten  1.        In te stemmen met de vrijval van € 1.117.752