Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

In de tweede helft van deze collegeperiode heeft het college versterkt ingestoken op de eigen kracht van onze samenleving. We willen dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan. Niet alleen langer primair vanuit een regierol maar meer vanuit een faciliterende rol. Het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en instanties betekende ook ‘loslaten’ door de overheid. Een verantwoord vangnet blijft hier van belang. Zowel op het sociale (voorzieningen, uitkeringen) als het ruimtelijk domein (handhaving).

We verbeterden onze dienstverlening op drie punten. Ten eerste bieden we steeds meer producten en diensten digitaal aan, naast de gebruikelijke dienstverlening die de inwoner nu al van ons gewend is. Ten tweede bieden we snellere service, waarbij we de wachttijden verkorten en de kwaliteit blijven verbeteren. Tot slot verbeteren we de kwaliteit en de zoekfunctie op de website. Voor onze inwoners behouden we het vertrouwde persoonlijk contact en het welkomstgevoel dat u van onze gemeente gewend bent.

6.1 Thema: Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In de tweede helft van deze collegeperiode wil het college versterkt insteken op de 'Eigen Kracht' van onze samenleving. De gemeente wil dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan, echter niet langer primair vanuit een regie-rol maar meer vanuit een faciliterende rol. Het eigen initiatief, en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en instanties betekent ook ‘loslaten’ door de overheid. Een verantwoord vangnet blijft hier van belang op zowel het sociale (voorzieningen, uitkeringen) als het ruimtelijk domein (handhaving). Zaken als integriteit en integrale verantwoordelijkheid blijven het vertrekpunt in ons bestuurlijk handelen. Het afmaken, bestendigen en mogelijk uitbouwen van de OWO-samenwerking, met behoud van onze zelfstandigheid, is een belangrijk doel.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol

Terug naar navigatie - Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol

Het contact en de samenwerking met inwoners en bedrijven zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk versterkt; dit met vertegenwoordigende organisaties van dorpen, wijken, scholen, maar ook vanuit initiatieven die uit de samenleving op ons afkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren thema Bestuur

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren thema Bestuur

De formatie bestaat uit het begrote aantal formatieplaatsen op 1 januari 2017 per 1.000 inwoners. Bezetting is het gemiddelde aantal fte’s dat werkzaam is per 1.000 inwoners, waarbij we het gemiddelde hebben berekend op basis van de werkelijke bezetting op 1 januari 2017 en 31 december 2017. De bezetting is hoger omdat in 2017 meer mensen in dienst zijn gekomen (Backoffice en Gebiedsteam).

Beleidsindicatoren thema Bestuur Eenheid Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,7 6,7
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,0 6,9
2017

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Inwoners, bedrijven, dorpen en wijken vinden meer dan voorheen een luisterend oor bij de gemeente. Een initiatief komt op de gemeente af, en we bekijken hoe we dit kunnen faciliteren en ook onder welke randvoorwaarden. Het jubileumjaar 2017 alsook Fonds Ooststellingwerf hebben inwoners in beweging gekregen. Vele initiatieven van onderop zijn gehonoreerd.

6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer taken in het sociale domein. De dienstverlening en uitvoering van deze taken vanuit de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet vindt plaats in de Gebiedsteams. De gebiedsteammedewerkers werken vanuit een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant. Zij bieden toegang tot zorg, lichte ondersteuning en regievoering (één gezin, één plan, één contactpersoon) bij complexe vraagstukken op de terreinen wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen en jeugd & gezin. Onze activiteiten en inspanningen zijn erop gericht de zelfredzaamheid, participatie en zelfbewustzijn van (jong)volwassenen te versterken en ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te wonen. We stellen inwoners en jeugdigen in het bijzonder in staat vanuit hun eigen kracht het leven positief in te vullen, zelfstandig en/of samen met hun omgeving. De gemeente biedt, via de gebiedsteams, een vangnet als dit niet lukt.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant

Terug naar navigatie - Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant

De aanleiding voor inwoners om met een hulpvraag naar het Gebiedsteam te komen is zeer divers. In de teams van het Gebiedsteam zijn veel diverse professionele disciplines vertegenwoordigd. Samen weten zij veel en elke medewerker is goed toegerust om in de volle breedte signalen te zien. De gebiedsteam medewerker kijkt samen met de klant naar de problemen en de doelen die de klant wenst te bereiken en welke oplossingen daar passend bij zijn. Het kijken vanuit de behoefte en doelen van de klant, past in het gedachtegoed van de "omgekeerde toets" en is de leidraad van waaruit gewerkt wordt. De ervaring leert dat bij meervoudige en complexe problematiek schulden en/of laaginkomen veelvoorkomend zijn en een belangrijke belemmering zijn voor een duurzame zelfstandige oplossing. Hier steken we op verschillende manieren op in. Het project met de budgetcoaches en vrijwilligers is laagdrempelig en versterkt het financiële bewustzijn en zelfstandig beheer van inwoners. De integrale aanpak van werk & inkomen met zorg zorgt voor een meer randvoorwaardelijke aanpak gericht op stabiliteit, voortgang en kans op (betaald) werk. Bij hulpvragen rondom jeugdigen wordt het hele gezin betrokken en eveneens gekeken of ondersteuning van de ouders bijdraagt tot een duurzame oplossing.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

In 2017 hebben we veel aandacht besteed aan communicatie en contact. Op de website van de gemeente is een aparte button gekomen met informatie over de dienstverlening van het Gebiedsteam. We hebben in begrijpelijke taal onze algemene folders aangepast en in de zomer de zorgbrochure uitgegeven. Eind december volgt de inkomensbrochure. De budgetcoaches hebben met verschillende acties veel mensen bereikt en hebben we voorkomen dat mensen dieper in de financiële problemen raken. Het wekelijkse whatsapp spreekuur wordt goed gebruikt. Dit project wordt in 2018 geëvalueerd. Samen met beleid is ervaring opgedaan met een andere vorm van in gesprek zijn met inwoners. Met de resultaten zijn inwoners en ondernemers zelf aan de slag gegaan. Door het project GIDS zijn er nieuwe waardevolle onderlinge contacten gelegd met organisaties die met ouderen werken. Het boekje met de resultaten van het project wordt eind 2018 opgeleverd. In 2018 gaan we met concrete gerichte activiteiten verder. In twee huisartspraktijken is ervaring opgedaan met de praktijkondersteuner jeugd met positieve ervaringen. Ook dit project wordt geëvalueerd in 2018. Met onze nieuwe applicatie maken we in rapportages zichtbaar hoeveel signalen van hulpvragen ons hebben bereikt en op welk gebied. Dit is input voor de monitor sociaal domein. De eerste publicaties hierover worden in 2018 opgeleverd en resultaten worden zichtbaar gemaakt.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders
 • 3D’s contourennotitie Gebiedsteams (juli 2014)
 • Financieel kader sociaal domein (begroting 2016-2019)
 • Raadsbesluit voor de Businesscase Verzelfstandiging Gebiedsteams (november 2015)
 • Handreiking gegevensdeling (vastgesteld in B&W april 2017)

6.3 Thema: Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren onze dienstverlening op drie punten. Ten eerste bieden we steeds meer producten en diensten digitaal aan naast de gebruikelijke dienstverlening die de inwoner nu al van de gemeente gewend is. Daarnaast bieden we snellere service, waarbij we de wachttijden verkorten en de kwaliteit verbeteren. Tot slot verbeteren we de kwaliteit en de zoekfunctie op de website. Voor onze inwoners behouden we het persoonlijk contact en het gevoel van welkom wat u van ons gewend bent.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We verbeteren onze dienstverlening

Terug naar navigatie - We verbeteren onze dienstverlening

We verbeterden onze dienstverlening op drie punten. We bieden inmiddels meer producten en diensten digitaal aan. Dit naast de gebruikelijke dienstverlening die de inwoner altijd al van de gemeente gewend was. Daarnaast bieden we snellere service, wisten we de wachttijden te verkorten en hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit van medewerkers en middelen. We hebben samen met inwoners, college- en raadsleden een nieuwe website gebouwd en gelanceerd. Voor onze inwoners scoren we ondanks alle digitale inspanningen ook nog steeds goed in de klantonderzoeken waar het gaat om de baliedienstverlening.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.4 Thema: Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De huidige financiële positie blijvend borgen en verstevigen. Daarnaast grip houden op ontwikkelingen om over voldoende middelen te beschikken voor de vraagstukken in het sociale en ruimtelijke domein.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Inzetten om een solide financiële koers vast te houden

Terug naar navigatie - Inzetten om een solide financiële koers vast te houden

De huidige financiële positie is blijvend geborgd en verstevigd (o.a. verdere afbouw van langlopende geldleningen). De afgelopen vier jaar hebben we u sluitende begrotingen gepresenteerd met ruimte voor nieuwe (strategische) ontwikkelingen. We beschikken over voldoende middelen voor de vraagstukken in het sociale en ruimtelijke domein. Het beschikbare weerstandsvermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) is voldoende om risico’s af te dekken. De risico’s binnen het Sociaal Domein (WMO, jeugd en participatie) zijn gedekt door de reserve Sociaal Domein. De lokale lasten zijn de afgelopen jaren zeer beperkt gestegen. Ook voor de komende jaren is er sprake van lokale lastenverlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsindicatoren thema Financiën

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren thema Financiën

Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (o.a. loonkosten, ICT, huisvesting, facilitair etc.). Onder overhead verstaan we alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Beleidsindicatoren thema Financiën Eenheid Begroting 2017 Jaarrekening 2017
Apparaatskosten In euro´s per inwoner 651 710
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 6,6% 22,4%
Overhead % van totale lasten 11,2% 11,1%
 Peildatum 31 december 2017

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?
 • Transparante financiële huishouding van de gemeente;
 • Een kasboek met 'zwarte cijfers', ook op de lange termijn;
 • Geen onnodige lastenverhoging;
 • Betaalbare gemeentelijke producten en diensten;
 • In 2017 is via het fonds Ooststellingwerf € 316.000 geïnvesteerd in maatschappelijke initiatieven met een aantoonbaar economisch en/of maatschappelijk rendement.

Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten

De kerntaak van de BNG is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van door overheden gewenste maatschappelijke investeringen. De aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De burgemeester van Ooststellingwerf vertegenwoordigt de gemeente.

BNG vertaalt haar missie in de volgende strategische doelstellingen:

 • Substantiële marktaandelen in de financiering van de Nederlandse publieke sector en het semipublieke domein;
 • Een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

De onderkende risico’s voor de verbonden partij zijn minimaal. BNG publiceert op hun website het risicoprofiel. Daaruit blijkt dat door de topratings de bank in staat is tegen lage prijzen geld aan te trekken op de geld- en kapitaalmarkt. De BNG hanteert een strak kapitalisatiebeleid. De bank heeft een gezonde financiële positie.

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1.000
Wat heeft het ons gekost? Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2016 Begroting Begroting 2017
Saldo van baten en lasten
Lasten
6.1 Thema Bestuur -1.775 -1.281 -1.789 -2.544 - 755 N
6.2 Thema Dienstverlening -421 -388 -395 -353 42 V
6.3 Thema Financiën -24.712 -17.141 -19.090 -17.890 1.199 V
Totaal Lasten -26.908 -18.810 -21.273 -20.787 486 V
Baten
6.1 Thema Bestuur 57 - 55 1.206 1.151 V
6.2 Thema Dienstverlening 886 767 827 890 63 V
6.3 Thema Financiën 56.914 45.972 46.907 47.191 285 V
Totaal Baten 57.857 46.739 47.788 49.287 1.499 V
Saldo van baten en lasten 30.949 27.929 26.515 28.500 1.985 V
Mutatie reserves
Toevoegingen -1.688 - -214 -401 - 188 N
Onttrekkingen 2.806 202 1.833 1.270 - 563 N
Mutatie reserves 1.119 202 1.619 869 - 750 N
Resultaat 32.068 28.132 28.134 29.369 1.234 V

Tabel belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel belangrijkste afwijkingen
bedragen x € 1.000
Belangrijkste afwijkingen programma 6 Verschil
College B&W 212 V
Samenwerking 154 V
Algemene reserve - 154 N
Omgevingsvergunningen 55 V
Reserve monumenten - 24 N
Burgerzaken 40 V
Huisvesting en werkplek 104 V
Advies en ondersteuning 67 V
Automatisering 21 V
Algemene reserve - 21 N
Algemene overheadkosten 47 V
Saldo financieringsfunctie - 209 N
Algemene uitkering 154 V
Nagekomen/buitengewone posten 32 V
Onvoorzien 278 V
Nog te bestemmen posten 700 V
Organisatorische - en OWO kostenplaatsen 208 V
Algemene reserve - 59 N
Reserve Sociaal Domein - 482 N
Overige kleine afwijkingen 111 V
Totaal afwijkingen 1.234 V

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting belangrijkste afwijkingen

In onderstaand overzicht lichten we de afwijkingen in de ‘overige baten en lasten’ > € 25.000 toe.

College B&W, voordeel € 212.000
Voordeel van € 192.000* bij de voorzieningen lopende pensioenverplichtingen bestuurders en pensioenverplichting voormalige wethouders en huidige wethouders. Door de stijging van de rekenrente is er een vrijval van € 117.000 bij de voorziening pensioenverplichting voormalige wethouders en huidige wethouders en hoeft de geraamde dotatie van € 75.000 niet plaats te vinden. En omdat een voormalige wethouder de pensioengerechtigde leeftijd in 2017 heeft behaald is er een mutatie tussen beide voorzieningen. Voordeel van € 20.000 bij uitkeringen oud-wethouders, door verrekening van neveninkomsten zijn de lasten lager.

Samenwerking, voordeel € 154.000*
De lasten voor het Jubileum 500 jaar Stellingwerven zijn € 10.000 hoger. De evaluatie van het project is via een mededeling dd 12 december 2017 met u gedeeld. Lagere lasten OWO-samenwerking € 164.000. Het restantbudget OWO-samenwerking wordt doorgeschoven naar 2018, omdat de verplichtingen over het jaar 2017 lopen. De verplichtingen zijn o.a. implementatie en uitrol zaakgericht werken en extra lasten bij VTH in verband met toegenomen werkzaamheden en het moeilijk kunnen vervullen van specialistische functies.

Algemene reserve, nadeel € 154.000*
De hogere lasten (voordeel € 10.000) voor het project 500 jaar Stellingwerven zijn ten laste van de algemene reserve gebracht. Hogere toevoeging € 164.000 in verband met de verplichtingen OWO-samenwerking.

Omgevingsvergunningen, voordeel € 55.000

 • Het jaarlijkse budget voor subsidie is € 25.000, er is voor € 1.353 aan subsidie verleend. Het restant € 23.647 wordt toegevoegd aan de reserve monumenten. De subsidietoekenning was hoger, maar door o.a ingetrokken aanvragen en lagere definitieve vaststellingen is de uiteindelijke subsidie in 2017 op € 1.353 uitgekomen.
 • Per saldo een voordeel van € 31.000 bij de omgevingsvergunningen. Er is een hogere legesopbrengst van € 25.000. Dit komt voornamelijk doordat er ook behoorlijk wat meer vergunningen zijn verleend in 2017 ten opzichte van de afgelopen jaren. De bouwcrisis, waarbij de bouw behoorlijk stil heeft gelegen, is nu enige jaren geleden, maar nog steeds zijn de effecten van de aantrekkende markt en het inhalen van de uitgestelde bouwactiviteiten door de crisis voelbaar. Daarnaast zijn er lagere lasten.


Reserve monumenten, nadeel € 24.000
Het niet bestede deel wordt gereserveerd, zie hiervoor bij omgevingsvergunningen.

Burgerzaken, voordeel € 40.000
Hogere legesontvangsten vooral door meer afgiftes rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten. Ook zijn er meer drank- en horeca- en gebruiksvergunningen afgegeven.

Huisvesting en werkplek, voordeel € 104.000
Dit komt door minder klachtenonderhoud (€ 25.000), lagere telefoonkosten door de implementatie van de gezamenlijke telefooncentrale binnen OWO (€ 25.000), minder aangekochte kantoorartikelen (€ 28.000), en een positieve verrekening van de multifunctionals over voorgaande jaren (€ 26.000). De eventuele structurele voordelen die hieruit voortkomen nemen we mee in de voorjaarsrapportage van 2018.

Advies en ondersteuning, voordeel € 67.000
Lagere lasten € 67.000, voor de uitvoering van de afspraken uit het Sociaal Akkoord over de Banenafspraken voor mensen met een arbeidsbeperking is budget (€ 45.000) beschikbaar. Inmiddels zijn twee fte hiervoor gerealiseerd, de lasten daarvan zijn verantwoord op de betreffende afdelingskostenplaatsen. Ook zijn de lasten van het centrale budget voor re-integratie/herplaatsing inclusief begeleiding functioneel verantwoord op de betreffende kostenplaatsen.

Automatisering, voordeel € 21.000
Voordeel van € 21.000 bij project Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering. In samenwerking met de ontwikkelaar is de nieuwe website ontwikkeld. Door de vorm; co-creatie zijn de kosten lager uitgevallen. Informatie, communicatie en projecten rondom open- en big data en gegevensmanagement worden in OWO-verband opgepakt en niet eerder dan in 2018 uitgewerkt.

Algemene reserve, nadeel € 21.000
Lagere lasten project Digitalisering dienstverlening & bedrijfsvoering. Zie hierboven.

Algemene overheadkosten, voordeel € 47.000
Centrale personeelsbudgetten voor vervanging wegens zwangerschap-, ouderschapsverlof en overige personele knelpunten staan hier geraamd. De lasten voor vervanging staan bij de organisatorische kostenplaatsen verantwoord.

Saldo financieringsfunctie, nadeel € 209.000

 • Eenmalig nadeel van € 77.000 bij de betaalde rente. Bij een algeheel afgeloste lening is de renteberekening bij de raming onjuist geweest. Bij de raming is de rentevalutadag verkeerd gehanteerd.
 • Een nadeel van € 132.000 bij de toegekende rente. Bij de programma’s komt dit weer als een voordeel terug. De raming van de toegekende rente gebeurt op basis van de verwachte boekwaarde van de betrokken activa. De werkelijke boekwaarde is lager dan de verwachte boekwaarde. Ook zijn er twee woningbouwleningen algeheel afgelost, dus is er minder rente doorgerekend.

Algemene uitkering, voordeel € 154.000
Verrekening algemene uitkering eerdere dienstjaren, voordeel € 34.000. Het gevolg van de decembercirculaire 2017 is € 37.000 positief, dit kon niet meer worden gewijzigd in de begroting. En als laatste een voordeel van € 83.000, omdat een aantal maatstaven nog niet definitief zijn vastgesteld.

Nagekomen/buitengewone posten, voordeel € 32.000
Een voordeel van € 11.000 van de zogenaamde doorschuif compensabele btw 2017. Daarnaast een voordeel van € 21.000 als gevolg van afrekeningen 2012-2015 compensabele btw met de fiscus.

Onvoorzien, voordeel € 278.000
Voordeel € 32.000 budget onvoorzien regulier. Het budget is eenmaal in 2017 aangesproken voor subsidie Ravenswoud in het kader van Jubileum 500 jaar Stellingwerven. Conform de besluitvorming bij de Kaderbrief 2018-2021 zijn in 2017 de incidentele middelen gefaseerde afbouw precariobelasting beschikbaar gesteld. Deze zijn niet ingezet, voordeel € 246.000.

Nog te bestemmen posten, voordeel € 700.000*
Op deze post staan twee budgetten die nog niet functioneel zijn toegewezen. Dit betreft € 500.000 voor breedband en € 200.000 voor Masterplan Appelscha. De dekking van deze budgetten gaan via de algemene reserve (zie toelichting programma 3) en de reserve strategische projecten (zie toelichting programma 3). De budgetten blijven beschikbaar in de komende jaren. Dit voordeel is een nadeel bij programma 3, omdat daar de onttrekkingen waren geraamd die niet plaatsvinden.

Organisatorische kostenplaatsen en OWO kostenplaatsen, voordeel € 208.000

 • Project Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid voordeel € 59.000*. Er is meer tijd genomen voor het organisatievisie traject, waarbij minder gebruikt gemaakt is van externe advisering en bewust is geïnvesteerd in het ontwikkelen van de eigen kracht. De operationele kosten zijn later in het jaar gemaakt en vallen vooralsnog lager uit. De onttrekking uit de Algemene reserve wordt ook hiermee lager, zie hieronder. Het budget blijft beschikbaar voor de komende jaren.
 • Het resultaat op de organisatorische kostenplaatsen (exclusief het Gebiedsteam) is € 308.000 nadelig. Hogere afschrijving (auto 97) € 22.000 in verband met het aanpassen van de financiële verordeningen (activeringsgrens naar € 25.000). Hogere nettolasten personeel en personeelsgerelateerde kosten (abonnementen, vorming en opleiding etc) € 81.000 en lagere doorbelaste apparaatskosten € 205.000.
 • Bij het gebiedsteam is er een voordeel van € 454.000*. Oorzaak is lagere uitgaven voor het project, mede omdat het project een looptijd heeft tot medio 2018.
 • En bij de OWO-kostenplaatsen is er een voordeel van € 3.000.


Algemene reserve, nadeel € 59.000*
Lagere lasten bij project Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid, zie hierboven.

Reserve Sociaal Domein, nadeel € 482.000
Lagere lasten bij kostenplaats Gebiedsteam betekent ook een lagere onttrekking, nadeel € 454.000*. Wordt doorgeschoven naar 2018. Verder is er een lagere onttrekking voor uitvoeringscapaciteit afdeling K&O, nadeel € 28.000.

 

* Maakt onderdeel uit van de incidentele baten en lasten.