Jaarrekening

Balans

Balans - Activa

bedragen x € 1.000
Activa 31-dec-16 31-dec-17
Vaste Activa
Immateriele vaste activa 1.622 1.597
Bijdrage activa derden 1.622 1.597
Materiele vaste activa 60.997 60.100
Invest. Met een economisch nut 39.365 37.934
Invest. Met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven 21.633 21.372
Invest. In de openbare ruimte maatschappelijk nut - 794
Financiele vaste activa 8.605 5.867
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 151 151
Leningen aan woningcorporaties 6.493 2.767
Overige langlopende leningen 485 1.049
Overige uitzettingen met een typische looptijd van een
jaar of langer 1.476 1.900
Totaal Vaste Activa 71.223 67.564
Vlottende activa
Voorraden 2.344 2.835
Niet in exploitatie opgenomen bouwgrond - -
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond 2.344 2.835
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 9.164 4.866
Overige vorderingen 1.781 1.843
Vorderingen openbaar lichaam 3.325 3.023
RC Schatkistbankieren 4.058 -
Liquide middelen (kas, bank) 620 -
Liquide middelen (kas, bank) 620 -
Overlopende activa 1.075 510
Overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 1.075 510
Totaal Vlottende activa 13.204 8.211
Totaal Activa 84.428 75.776

Balans - Passiva

bedragen x € 1.000
Passiva 31-dec-16 31-dec-17
Vaste passiva
Eigen vermogen 33.087 29.478
Algemene reserve 15.658 15.444
Bestemmingsreserves 14.767 10.870
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in 2.662 3.164
de jaarrekening
Voorzieningen 11.332 10.197
Voorzieningen 11.332 10.197
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 31.893 26.367
Onderhandse leningen van binnenlandse banken 31.893 26.367
Totaal Vaste Passiva 76.312 66.042
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 3.194 3.761
Overige schulden 3.194 2.237
Banksaldi - 1.524
Overlopende passiva 4.923 5.973
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen - 154
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen 4.923 5.819
Totaal Vlottende passiva 8.117 9.734
Totaal Passiva 84.428 75.776
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 1.934 1.847

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel eigen vermogen. De algemene dekkingsmiddelen en de overhead vallen bij de programmaverantwoording onder programma 6. De vennootschapsbelasting valt bij de programmaverantwoording onder programma 3. Het voordeel op overhead is te verklaren door diverse voordelen gepresenteerd in programma 6 (huisvesting, automatisering, overhead en diverse kostenplaatsen) en doordat meer salarislasten direct konden worden toegerekend aan de taakvelden.

bedragen x € 1.000
Overzicht baten en lasten Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2016 Begroting Begroting 2017
Saldo van baten en lasten
Programma's
Lasten
1. Sociale Domein -25.890 -27.833 -27.567 -29.828 - 2.261 N
2. Welzijn & educatie -8.261 -7.741 -7.924 -7.554 370 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. -12.799 -8.614 -12.174 -10.408 1.766 V
5. Openbare orde en veiligheid -1.544 -1.618 -1.617 -1.581 36 V
6. Bestuur & Dienstverlening -21.654 -6.972 -9.295 -9.609 - 315 N
Totaal Lasten -70.148 -52.778 -58.577 -58.981 - 404 N
Baten
1. Sociale Domein 9.385 9.123 9.122 9.454 332 V
2. Welzijn & educatie 531 406 537 625 88 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 9.068 7.410 6.968 7.195 227 V
5. Openbare orde en veiligheid 16 - 9 8 - 1 N
6. Bestuur & Dienstverlening 3.924 1.640 1.159 2.925 1.766 V
Totaal Baten 22.924 18.579 17.795 20.207 2.413 V
Totaal Programma's -47.224 -34.198 -40.782 -38.773 2.009 V
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering -
Deelnemingen -31 -
Lokale heffingen -65 -
Saldo financieringsfunctie -4.909 -2.252 -1.159 -1.186 - 27 N
Overige algemene dekkingsmiddelen -249 -223 -230 -232 - 2 N
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen -5.254 -2.475 -1.389 -1.418 - 29 N
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 41.582 39.839 40.357 40.511 154 V
Deelnemingen 1.159 26 38 53 15 V
Lokale heffingen 3.711 3.550 3.752 3.816 64 V
Saldo financieringsfunctie 7.426 141 83 22 - 61 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 55 40 40 50 10 V
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 53.933 43.596 44.270 44.452 182 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 48.679 41.121 42.881 43.034 153 V
Overhead
Lasten Overhead -9.363 -10.589 -9.759 831 V
Baten Overhead 1.503 1.805 1.909 104 V
Totaal Overhead -7.861 -8.784 -7.850 934
Vennootschapsbelasting
Lasten vennootschapsbelasting - -20 -20 0 V
Baten Venootschapsbelasting - - - -
Totaal vennootschapsbelasting - -20 -20 0
Saldo van baten en lasten 1.455 -938 -6.705 -3.608 3.097
Mutatie reserves
Mutatie reserves
Toevoegingen -5.650 -8 -2.447 -3.101 - 654 N
Onttrekkingen 6.856 1.429 10.689 9.874 - 815 N
Totaal Mutatie reserves 1.206 1.421 8.242 6.773 - 1.469 N
Mutatie reserves 1.206 1.421 8.242 6.773 - 1.469 N
Resultaat 2.661 483 1.537 3.164 1.627 V

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het gerealiseerde resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Kosten en opbrengsten worden verantwoord op basis van het baten en lasten stelsel. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico`s die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de cijfers.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Immateriële vaste activa
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • er is sprake van een investering door een derde;
  • de investering draagt bij aan de publieke taak;
  • de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen;
  • de bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven als was het actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente.

Materiële vaste activa
De vaste activa worden onderscheiden in activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut en activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Activa met een maatschappelijk nut en verkrijgingsprijs van minder dan € 250.000 worden niet geactiveerd. Activa met een economisch en maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van daarvoor ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Bij activering wordt het actief lineair afgeschreven, hier kan bij raadsbesluit van worden afgeweken qua afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut zijn investeringen in aanleg en onderhoud van waterwegen, waterbouwkundige werken, wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte en openbaar groen. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Het resterende wordt in èèn keer afgeschreven. In de Financiële verordening 2017 Ooststellingwerf ex. artikel 212 Gemeentewet zijn de te hanteren afschrijvingstermijnen vastgelegd. Vaste activa wordt lineair afgeschreven, tenzij de raad in voorkomend geval anders besluit. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste afschrijvingstermijnen weer.

Afschrijvingstermijnen: Zie onderstaande tabel. 

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa
Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, vermeerderd met de toegekende beheerskosten (w.o rente) en verminderd met gerealiseerde verkopen en eventuele voorzieningen. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

De inschattingen rondom de opbrengsten van de grondexploitatie kennen een inherente onzekerheid die groter wordt naarmate de te verwachten opbrengsten verder weg in de tijd liggen. Daarom maken we voor het realiteitsgehalte van de verwachte opbrengsten een knip tussen de eerste vijf jaar en de periode daarna. Voor de bepaling van de tussentijdse winstneming neme we de gerealiseerde opbrengsten alsmede de verwachte opbrengsten voor de eerste vijf jaren mee. In het geval die lijn zou leiden tot een tekort, terwijl gedurende de periode daarna nog voldoende opbrengsten worden verwacht dan stellen we de nemen we een deel van de opbrengsten in de restant periode mee, zodat per saldo geen verlies hoeft te worden genomen. Dat zou niet reëel zijn bij voldoende winstpotentie.


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden). Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders wordt op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord. Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Afschrijvingstermijnen

Omschrijving Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen, hierop wordt niet afgeschreven. Als een investering inclusief grond is en de grondkosten niet afzonderlijk tot uitdrukking kunnen worden gebracht, wordt afgeschreven volgens de voor de opstallen geldende waarderingsmethodiek. Investeringen met een economisch nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 25.000. Investeringen met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 250.000.
1. Immateriële activa
1.1 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (niet toe te rekenen aan een actief) 5
1.2 Bijdrage activa in eigendom van derden Divers
2. Gebouwen
2.1 Nieuwbouw gebouwen (inclusief onderwijs) 40
2.2 Renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen 25
2.3 Ingrijpende bouwkundige aanpassingen 40
2.4 Uitbreidingen/verbouwingen bestaande activa 20
2.5 Kantoorinventaris, schoolmeubilair, onderwijsleerpakketten, gebruiksduur verlengend groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 10
3. Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken
3.1 Rioleringen en milieumaatregelen 50
3.2 Bouwkundige delen van gemalen, persleidingen 45
3.3 Mechanisch/elektrisch gedeelte pompen en gemalen riolering 25
3.4 Aanleg begraafplaatsen en vaarten 40
3.5 Oevervoorzieningen 15
4. Vervoer- en hulpmiddelen
4.1 Zware vrachtauto`s, minikraan, aanhangers 10
4.2 Zware tractoren, grote houtversnipperaars 9
4.3 Sneeuwploegen, schaftwagens, aanhangstrooiers 15
4.4 Maaimachines 6
4.5 Lichte bestelauto`s 5
4.6 Zwaardere bestelauto`s 7
4.7 Opzetstrooiers 10
5. Machines, apparaten en installaties
5.1 Telefooninstallaties, veiligheidsvoorzieningen 10
5.2 Technische installaties bedrijfsgebouwen (lift, c.v.) 15
5.3 Automatiseringsapparatuur (hardware en software) 5
6. Grond-,weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
6.1 Wegen, bruggen, viaducten, walbeschoeiing 15
6.2 Betonnen wegen, betonnen fietspaden, betonnen en kunststof bruggen 50
6.3 Stalen bruggen 25
6.4 Houten (fiets-) bruggen 25
6.5 Verkeersinstallaties 10
6.6 Armaturen straatverlichting 20
6.7 Lichtmasten 40

Toelichting op de balans - Activa

Immateriële vaste activa

bedragen x € 1.000
Immateriële vaste activa Boek- waarde 31/12/2016 Vermeer- Vermin- Afschrij- Bijdragen Boek-
deringen deringen vingen van derden waarde
31-12-2017
Bijdragen activa aan derden
Bijdragen activa aan derden 1.622 - - -25 1.597
Totaal Bijdragen activa aan derden 1.622 - - -25 - 1.597
Totaal 1.622 - - -25 - 1.597
Bijdrage activa aan derden: Dit is een bijdrage voor de realisatie van het MFA Oldeberkoop

Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000
Materiële vaste activa Boek- waarde 31/12/2016 Vermeer- Vermin- Afschrij- Duurzame waardeverminderingen Bijdragen Boek-
deringen deringen vingen van derden waarde
31-12-2017
Invest.met een economisch nut
Bedrijfsgebouwen 35.563 1.166 -600 -1.053 -400 34.676
Grond en terreinen 2.236 - -316 1.920
Machines en apparaten 892 - -236 656
Overige materiele vaste activa 149 -12 137
Vervoermiddelen 525 116 -96 545
Totaal Materiele Vaste activa Ec.nut 39.365 1.282 -600 -1.397 -716 - 37.934
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven.
Riolering 21.633 645 -906 21.372
Tot.invest.met een econ.nut waarv.ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 21.633 645 - -906 - - 21.372
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Grond- weg- en waterbouwkundige werken - 2.723 -447 -1.102 -380 794
Totaal Materiele Vaste Activa MTS nut - 2.723 -447 -1.102 - -380 794
Totaal 60.997 4.650 -1.047 -3.405 -716 -380 60.100

Toelichting tabel materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen:
In verband met de voorgenomen verkoop van een boerderij vindt er een afwaardering van de boekwaarde plaats van € 400.000.

Gronden en terreinen
Door een voorgenomen verkoop van grond in Appelscha vindt er een afwaardering van de boekwaarde plaats van € 316.000.

Grond-weg en waterbouwkundige werken

  • Bij het Centrumplan Oosterwolde en Venekoten noord is een afwaardering geweest van € 1.100.000, betreft een sloop van een kiosk en het verschil van aankoop en verkoop gebouw Dertien Aprilstraat.
  • Bijdragen van derden: dit zijn subsidies van de provincie voor het Hearenkwartier en het Stipeplein en voor het Masterplan Appelscha.
  • Verminderingen: Dit is de verkoop van het gebouw aan de Dertien Aprilstraat.

Investeringen materiële vaste activa

bedragen x € 1.000
Investeringen Materiële vaste activa Beschikbaar Werkelijk Werkelijk
gesteld besteed in besteed t/m
krediet 2017 2017
Invest.met een economisch nut
Gebouw Biosintrum 3.600 372 412
Renovatie Sporthal Oosterwolde 385 11 400
Aanschaf inventaris gemeentehuis 2016 145 1 139
Strategische aankopen centrumplan - 600 820
Renovatie gymzaal Kampus 190 181 181
Aanschaf bedrijfswagen 27 en 28 80 78 78
Aanschaf bedrijfswagen 21 38 37 37
Totaal invest.met een economisch nut 4.438 - 1.280 2.067
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding v.d.kosten een heffing kan worden geheven
Vrijverval riolering 2015 491 23 362
Vrijverval riolering 2016(K) 441 134 304
Vrijverval riolering 2017 488 488
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding v.d.kosten een heffing kan worden geheven 932 - 645 1.154
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Project Oosterwolde Centrum en Venekoten nrd 8.844 2.324 8.022
Masterplan Appelscha N381-gelden 719 263 544
Uitbreiding sportcomplex Waskemeer 240 60 60
Masterplan Appelscha 2017 - 2019 75 75
Totaal invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut 9.803 - 2.722 8.701
Totaal 15.173 - 4.647 11.922

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

bedragen x € 1.000
Financiële vaste activa Boek- Vermeer- Vermin- Aflos- Boek-
waarde deringen deringen singen waarde
31-12-2016 31-12-2017
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 151 - - 151
Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 151 - - - 151
Leningen aan
Woningbouwcorporaties 6.493 - - -3.726 2.767
Totaal Leningen aan woningcorporaties 6.493 - - -3.726 2.767
Overige langlopende leningen
Overige langlopende leningen 485 600 - -36 1.049
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van een jaar of langer 1.476 600 - -176 1.900
Totaal Overige langlopende leningen 1.961 1.200 - -212 2.949
Totaal 8.605 1.200 - -3.938 5.867
Leningen aan woningbouwcorporaties: het betreft leningen aan Woningstichting Actium.

Deelnemingen

bedragen x € 1.000
Deelnemingen Boek- Boek-
waarde waarde
31-12-2016 31-12-2017
Deelnemingen kapitaalverstrekkingen
Aandelen Afvalsturing Friesland N.V. 54 54
Aandelen Caparis N.V. 3 3
Aandelen Enexis + alle B.V's die uit de verkoop van Essent zijn ontstaan 4 4
Aandelen Fryslan Miljeu 47 47
Aandelen N.V. Bank Ned. Gemeenten 42 42
Totaal deelnemingen kapitaalverstrekking 151 151
Totaal 151 151

Overige langlopende geldleningen

Overige langlopende leningen: de volgende geldleningen zijn verstrekt:

bedragen x € 1.000
Overige langlopende geldleningen Boek- Boek-
waarde waarde
31-12-2016 31-12-2017
Overige langlopende leningen
Leningen sportverenigingen 50 32
Leningen dorpshuizen 36 32
Leningen fietsprive personeel 6 -
Stichting MFC Oldeberkoop 275 266
Stichting Stimuleringsfonds - 600
Stichting Kredietbank Nederland 119 119
Totaal nieuwe leningen 485 1.049

Voorraden

Bedragen x € 1.000
Voorraden 31-dec-16 31-dec-17
Onderhanden werk incl. expl. bouwgrond voorraad
Onderh. Werk incl. expl.bouwgr.voorraad 2.344 2.835
Totaal Onderhanden werk incl.expl.bouwgrond voorraad 2.344 2.835
Totaal 2.344 2.835

Bouwgronden in exploitatie 1

bedragen x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Boek- Investe- Inkomsten Winst- uitname Voor- Balans-
waarde ringen ziening waarde
31-12-2016 31-12-2017
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 1.359 30 - 1.388
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 4 - 272 276
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase -148 3 122 249 -18
59 Makkinga Lyclamaweg -9 - - 9 -
104 De Kromten Waskemeer 29 5 19 53
111 Langedijke Melman II 222 25 88 159
113 Nijntje Oosterwolde -78 42 - 35 -
117 Elsloo 478 10 488
128 Donkerbroek-west 489 46 55 11 491
Totaal 2.344 161 265 594 - 2.835

Bouwgronden in exploitatie 2

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de huidige inzichten en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is van onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. 

Bouwgronden in exploitatie Boek- Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbreng-sten Geraamd resultaat (eind-waarde) Genomen verliezen tm. 2016
waarde
31-12-2017
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 1.388 766 6.426 -4.272 298
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 276 15 673 -382 -
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase -18 55 864 -827 87
59 Makkinga Lyclamaweg - - - - 66
104 De Kromten Waskemeer 53 56 162 -54 -
111 Langedijke Melman II 159 251 811 -401 -
113 Nijntje Oosterwolde - - - - 15
117 Elsloo 488 190 881 -203 -
128 Donkerbroek-west 491 198 932 -244 -
Totaal - 2.835 1.531 10.749 -6.382 466

Uitzettingen korter dan 1 jaar

bedragen x € 1.000
Uitzettingen korter dan één jaar 31-dec-16 31-dec-17
Vorderingen openbaar lichaam
Debiteuren Openbaar lichaam 461 316
Rekening Courant schatkistbankieren 4.058 -
BCF belastingdienst 2.864 2.707
Totaal Vorderingen openbaar lichaam 7.383 3.023
Overige vorderingen
Debiteuren 425 443
Debiteuren belastingen 618 538
Debiteuren SoZaWe/uitkeringen 1.792 1.792
Totaal Overige vorderingen 2.835 2.773
Voorzieningen oninbaarheid
Voorz. oninbare (belasting)debiteuren -424 -317
Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe -630 -613
Totaal Voorzieningen oninbaarheid -1.054 -930
Totaal 9.164 4.866

Liquide middelen en overlopende activa

bedragen x € 1.000
Liquide middelen (kas, bank) 31-dec-16 31-dec-17
Banksaldo 620 -
Totaal 620 -
bedragen x € 1.000
Overlopende activa 31-dec-16 31-dec-17
Vooruitbetaalde bedragen 33 -
Nog te ontvangen bedragen 1.042 510
Totaal 1.075 510

Toelichting op de balans - Passiva

Reserves

De specifieke toelichting over het verloop, de aard en de reden van de reserves en voorzieningen is in de bijlage 'Nota reserves en voorzieningen per 31-12-2017' opgenomen. In de kolom 'toevoegingen' is het resultaat over dienstjaar 2016, een bedrag van € 2.662.000, volgens het besluit over de resultaatbestemming verwerkt. 

bedragen x € 1.000
Reserves Boek- Toevoe- Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
1-1-2017 31-12-2017
Algemene reserves
Algemene reserve vrij aanwendbaar 15.658 2.826 -3.040 15.444
Totaal Algemene reserves 15.658 2.826 -3.040 15.444
Bestemmingsreserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie 3.230 595 -1.647 2.178
Totaal Bestemmingsreserves grondexploitatie 3.230 243 -1.132 2.178
Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven
Lastenverlichting 500 950 -344 1.106
Totaal Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven 500 950 -344 1.106
Overige bestemmingsreserves
Reserve dorpsvernieuwing 71 - -71 -
Reserve strategische projecten 3.388 521 -317 3.592
Reserve verruiming werkgelegenheid 28 - -28 -
Reserve monumenten (2013) 73 23 - 97
Reserve sociaal domein 6.348 187 -3.711 2.824
Reserve inbraakpreventie 88 - -20 67
Reserve streekagenda 65 - -14 52
Reserve organisatieontwikkelingen 314 - -104 210
Reserve rioleringen 85 134 - 219
Reserve overheveling budgetten 577 527 -577 527
Totaal Overige bestemmingsreserves 11.037 1.392 -4.842 7.588
Totaal 30.425 5.411 -9.358 26.314

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

bedragen x € 1.000
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Actuele Begroting Rekening 2017 Verschil
Structurele toevoegingen
- - -
Totaal structurele toevoegingen - - -
Structurele onttrekkingen
P6 Reserve Organisatie-ontwikkelingen 213 104 - 109 N
Totaal structurele onttrekkingen 213 104 - 109 N
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen 213 104 - 109 N

Reserve overheveling kredieten

In het volgende overzicht volgt een nadere uiteenzetting van de reserve overheveling kredieten. 

bedragen x € 1.000
Reserve overheveling kredieten 31-dec-17
Incidenteel budget Prikkedam 20
Armoedebeleid 150
Gezondheidsbeleid 40
Lokaal stimuleringsbeleid 18
Milieubeleid 85
Gebiedsteam/Gezondheid 102
ICT dienstverlening 112
Totaal 527

Voorzieningen

bedragen x € 1.000
Voorzieningen Boek- Toevoe- Vrijval Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
31-12-2016 31-12-2017
Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)
Voorz.onderh.geld de Kompaan 127 16 - 12 131
Voorz.onderh.geld Steegdenhal 109 15 - 25 99
Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s 1.785 - - 213 1.571
Voorz. Onderhoud gymlokalen 249 25 - 6 268
Voorz.onderhoud gebouwen 532 65 - 13 585
Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) 2.801 122 - 269 2.654
Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)
Voorziening riolering 5.789 - - 786 5.002
Totaal Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2) 5.789 - - 786 5.002
Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.
Voorz. lopende pens. bestuurders 712 1.000 - 84 1.629
Voorz.pensioen vm./huidige wethouders 2.030 - 1.118 - 912
Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. 2.742 1.000 1.118 84 2.541
Totaal 11.332 1.122 1.118 1.139 10.197

Vaste schulden

In onderstaande tabel staat het verloop van de vaste schulden over het jaar 2017.

bedragen x € 1.000
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 31-dec-16 Opname Aflossing 31-dec-17
Onderhandse leningen
Opgen. onderhandse leningen van bin.landse banken 100.583 3.000 - 103.583
Aflos. onderhandse leningen van bin.landse banken -68.690 - -8.525 -77.215
Totaal 31.893 3.000 -8.525 26.367
De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 656.000. De opgenomen geldleningen voor de woningbouwcorporaties bedragen in totaliteit € 2.767.172. Het restant van € 23.600.000 is opgenomen voor onze eigen huishouding. De te verrichten aflossingen voor 2018 bedragen € 1,0 miljoen afgerond.

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva

bedragen x € 1.000
Kortlopende schulden korter dan één jaar 31-dec-16 31-dec-17
Banksaldi - 1.524
Overige schulden 3.194 2.237
Totaal 3.194 3.761
bedragen x € 1.000
Overlopende passiva 31-dec-16 31-dec-17
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen - 154
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen 4.923 5.819
Totaal 4.923 5.973

Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kunnen we als volgt specificeren:

bedragen x € 1.000
Waarborgen en garanties Aard/ Omschrijving Oorspronk. bedrag Percentage borgstelling Restant eind 2016 Restant eind 2017
Stg. ZuidOostZorg Renovatie Stellinghaven 2.087 100% 139 70
Stg. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde Aankoop/afbouw gebouw en financiering overdrachts-belasting + aanloopkosten 1.600 100% 1.000 1.000
Stg. Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf Uitbreiding van gebouw E van de Kampus Oosterwolde, max. 8 jaar 560 100% 420 402
Gemeente Smallingerland Verdubbeling N381 Drachten-Donkerbroek 250 100% 250 250
Coöperatieve Vereniging Fryslân Aanleg breedband in Langedijke 125 100% 125 125
Totaal 4.622 1.934 1.847

Toelichting

In 2017 is niets betaald wegens verleende borg- en garantiestellingen voor geldleningen. De woningbouwcorporaties, actief in onze gemeente, maken gebruik van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties kunnen door het WSW geborgde leningen afsluiten. Het schuldrestant van deze leningen bedraagt per 31 december 2017 € 52,7 miljoen. Voor Stichting WoonFriesland is het € 10,0 miljoen, Stichting Woonzorg Nederland € 1,8 miljoen en als laatste Stichting Actium € 40,9 miljoen. De gemeente kan als gevolg van de ‘achtervangregeling’ nog in beperkte mate worden aangesproken.

Contractuele verplichtingen
De gemeente heeft meerjarige contractuele verplichtingen afgesloten. Op basis van geregistreerde contracten uit de contractenbank blijkt dat dit € 4,9 miljoen bedraagt. Overigens moet hierbij wel worden vermeld dat de contractenbank op dit moment nog niet volledig is gevuld.

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Toelichting overzicht baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

De toelichting op de afwijkingen baten en lasten tussen rekening en begroting is in overeenstemming met artikel 28 lid a BBV opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma geven we bij de 4e W-vraag antwoord op de vraag ‘Wat heeft het gekost’. Afwijkingen > € 25.000 zijn daar toegelicht.

Overzicht onvoorzien

Overzicht onvoorzien

bedragen x € 1.000
Onvoorziene uitgaven Algemeen College Totaal
Primitieve begroting
Vast bedrag per inwoner (€ 0,68) 21 21
Budget college 15 15
Totaal Primitieve begroting 21 15 36
Begrotingswijzigingen
Subsidie Ravenswoud ivm 500 jaar Ooststellingwerf -4 -4
Incidentele middelen gefaseerde afbouw precariobelasting jaar 2017 246 246
Totaal begrotingswijzigingen 246 - 4 242
Restant onvoorziene uitgaven 267 11 278

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000
Algemene dekkingsmiddelen Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2016 Begroting Begroting 2017
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering -
Deelnemingen -31 -
Lokale heffingen -65 -
Saldo financieringsfunctie -4.909 -2.252 -1.159 -1.186 - 27 N
Overige algemene dekkingsmiddelen -249 -223 -230 -232 - 2 N
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen -5.254 -2.475 -1.389 -1.418 - 29 N
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 41.582 39.839 40.357 40.511 154 V
Deelnemingen 1.159 26 38 53 15 V
Lokale heffingen 3.711 3.550 3.752 3.816 64 V
Saldo financieringsfunctie 7.426 141 83 22 - 61 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 55 40 40 50 10 V
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 53.933 43.596 44.270 44.452 182 V
Totaal 48.679 41.121 42.881 43.034 153 V

Toelichting

Saldo financieringsfunctie, nadeel € 88.000
Hoofdzakelijk veroorzaakt door een nadeel van € 77.000 bij de betaalde rente. Bij een algeheel afgeloste lening is de renteberekening bij de raming onjuist geweest. Bij de raming is de rentevalutadag verkeerd gehanteerd.


Algemene uitkering, voordeel € 154.000
Verrekening algemene uitkering eerdere dienstjaren, voordeel € 34.000. Het gevolg van de decembercirculaire 2017 is € 37.000 positief, dit kon niet meer worden gewijzigd in de begroting. En als laatste een voordeel van € 83.000, omdat een aantal maatstaven nog niet definitief zijn vastgesteld.

Lokale heffingen, voordeel € 64.000
Met name door hogere legesontvangsten vooral door meer afgiftes rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten. Ook zijn er meer drank- en horeca- en gebruiksvergunningen afgegeven(€ 40.000).

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In het overzicht staan per programma de incidentele baten en lasten hoger dan € 100.000. De toelichting op de verschillende posten uit het onderstaand overzicht staat bij de diverse programma's. Dit is aangegeven met een *. De toelichting van de posten die niet zijn toegelicht bij de programma's staan onder de tabel. 

bedragen x € 1.000
Incidentele baten en lasten Actuele Rekening Verschil
Begroting 2017
Incidentele lasten
P1 Vergunninghouders -301 -301 -
P1 Participatiebudget -200 -200 -
P2 Uitbreiding sportcomplex Waskemeer -240 - 240 V
P2 Project Mader -232 -50 183 V
P2 Fonds Ooststellingwerf -320 -269 51 V
P3 Uitvoeringsprogramma biobased economy -300 -293 7 V
P3 MOP wegen -250 -250 -
P3 Breedband -500 - 500 V
P3 Omgevingswet/bestemmingsplannen -128 -49 79 V
P3 Venekoten noord -2.344 -1.102 1.242 V
P4 Biosintrum -1.000 - 1.000 V
P4 Reserve strategische projecten, subsidie Masterplan Appelscha N381 -750 -500 250 V
P4 Masterplan Appelscha N381 -219 -262 - 43 N
P6 Samenwerking OWO -102 -102 -
P6 Jubileum 500 jaar Stellingwerven -250 -260 - 10 N
P6 Gebiedsteam (bouwopdracht) -666 -229 437 V
P6 Dotatie voorziening oninbare debiteuren - -164 - 164 N
Totaal incidentele lasten -7.802 -4.029 3.773 V
Incidentele baten
P1 Algemene reserve, Vergunninghouders 301 301 -
P1 Reserve Sociaal Domein, Participatiebudget 200 200
P2 Algemene reserve, uitbreiding sportcomplex Waskemeer 240 - - 240 N
P2 Algemene reserve, project Mader 125 50 - 76 N
Reserve strategische projecten, project Mader 107 - - 107 N
P2 Algemene reserve, Fonds Ooststellingwerf 320 269 - 51 N
P3 Algemene reserve, Biobased economy 300 293 - 7 N
P3 Algemene reserve, MOP wegen 250 250 -
P3 Algemene reserve, Breedband 500 - - 500 N
P3 Algemene reserve, Omgevingswet/bestemmingsplannen 128 49 - 79 N
P3 Reserve grondexploitatie - 515 515 V
P4 Algemene reserve, Biosintrum 1.000 - - 1.000 N
P4 Subsidie provincie Masterplan Appelscha N381 gelden 750 500 - 250 N
P4 Reserve strategische projecten, Masterplan Appelscha N381 219 262 43 V
P4 Reserve grondexploitatie, Venekoten Noord 2.344 1.102 - 1.242 N
P6 Algemene reserve, samenwerking OWO 102 102 -
P6 Algemene reserve, Jubileum 500 jaar Stellingwerven 250 260 10 V
P6 Reserve Sociaal domein, Gebiedsteam Bouwopdracht 666 229 - 437 N
P6 Vrijval voorziening lopende pensioenverplichting bestuurders - 192 192 V
Totaal incidentele baten 7.802 4.572 - 3.230 N
Totaal incidentele baten en lasten - 543 543 V

Toelichting

Participatiebudget
Bij de nota reserves en voorzieningen 2016 is besloten in 2017 € 200.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor inzet re-integratie en participatie. Dit is conform besteed.

Uitvoeringsprogramma biobased economy
Voor het uitvoeringsprogramma biobased economy was bij nieuw beleid 2017-2020 € 300.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Hiervan is in 2017 € 293.000 uitgegeven.

MOP wegen
Bij nieuw beleid 2017-2020 is € 250.000 beschikbaar gesteld voor 2017 voor de MOP wegen. Dit is conform besteed.

Samenwerking OWO
Voor samenwerking OWO is bij de nota reserves en voorzieningen 2016 € 102.000 beschikbaar gesteld voor 2017. Dit is conform besteed.

Jubileum 500 jaar Stellingwerven
Voor het jubileum 500 jaar Stellingwerven was € 250.000 beschikbaar gesteld bij nieuw beleid 2017-2020. Nadeel € 10.000.