Bijlagen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

In 2006 heeft de Rijksoverheid haar besluitvorming rondom de wet Single Information/Single Audit (SISA) voor specifieke uitkeringen afgerond. Hiermee wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen van ministeries aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid voldoende heeft aan de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de voor de Rijksoverheid noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering wordt opgenomen.

Op grond van artikel 24 lid 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maakt de bijlage met verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen onderdeel uit van de jaarrekening van de gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de regelingen waarover verantwoording wordt afgelegd aan het ministerie.

Tabel sisa

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018
Gemeenten Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
€ 151.797 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Eindverantwoording Ja/Nee
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09
1
2
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
Provinciale beschikking en/of verordening Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05
1 1308002 verkeersveiligheid € 5.123 € 5.123
2
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10
1 1308002 verkeersveiligheid € 17.165 € 17.165 Nee
2
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente Gemeente
I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 7.045.447 € 271.579 € 648.939 € 4.607 € 84.655 € 1.093
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 40.096 € 1.279 € 0 € 211.915 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 50.297 € 82.000 € 5.236 € 106.048 € 17.817 € 0
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT verantwoording 2018

De WNT is van toepassing op Gemeente Ooststellingwerf. Het voor Gemeente Ooststellingwerf toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

 WNT 2018 S. Kastelein M. van Bergen
Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 t/m 30-11 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,89
Dienstbetrekking? ja ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 172.947 € 168.002
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 96.230 € 64.927
Beloningen betaalbaar op termijn € 15.937 € 10.998
Subtotaal € 112.167 € 75.925
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - -
Totaal bezoldiging € 112.167 € 75.925
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1-1 tm 31-12 1-1 tm 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,89
Dienstbetrekking? Ja Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 104.804 € 65.771
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.171 € 10.205
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 181.000 € 160.891
Totaal bezoldiging 2017 € 120.975 € 75.976

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

 WNT 2018 J. van Delden
Functie(s) Interim gemeentesecretaris
Kalenderjaar 1-1 t/m 30-11
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 1
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 182
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 25.300
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 25.300
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode € 15.600
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 15.600
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -
Totaal bezoldiging, exclusief BTW € 15.600
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Overzicht schatkistbankieren

Overzicht Schatkistbankieren

x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
2018
-1 Drempelbedrag 497
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
-2 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 497 497 497 497
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - -
(1) Berekening drempelbedrag
2018
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 66.308
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen 66.308
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 497
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

De door u vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door u zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat er bij programma 5 en 6 en de algemene dekkingsmiddelen overschrijdingen zijn bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2018. Voor een toelichting op de overschrijding verwijzen we naar het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

x € 1.000
Actuele Begroting Rekening 2018 Afwijking
Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van baten en lasten
Programma
1. Sociale Domein 9.333 -29.504 -20.171 10.089 -28.806 -18.716 756 V 699 V 1.455 V
2. Welzijn & educatie 623 -7.296 -6.672 663 -6.705 -6.042 40 V 591 V 631 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 7.121 -10.367 -3.246 7.170 -8.535 -1.365 49 V 1.832 V 1.880 V
5. Openbare orde en veiligheid - -1.767 -1.767 62 -1.806 -1.744 62 V - 39 N 23 V
6. Bestuur & Dienstverlening 1.169 -12.128 -10.960 1.282 -12.981 -11.699 114 V - 853 N - 739 N
Totaal programma 18.247 -61.063 -42.816 19.267 -58.834 -39.567 1.020 V 2.229 V 3.250 V
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 41.261 - 41.261 41.730 - 41.730 469 V - 469 V
Deelnemingen 54 -1 53 72 -1 71 17 V - 17 V
Lokale heffingen 4.266 -7 4.259 6.712 -8 6.703 2.446 V - 2 N 2.444 V
Saldo financieringsfunctie 54 11 64 29 -22 8 - 24 N - 32 N - 57 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 9 -532 -523 9 - 9 - 0 N 532 V 532 V
Totaal algemene dekkingsmiddelen 45.643 -529 45.114 48.551 -31 48.520 2.908 V 498 V 3.406 V
Overhead
Overhead 2.119 -11.523 -9.404 2.320 -10.376 -8.055 202 V 1.147 V 1.349 V
Totaal overhead 2.119 -11.523 -9.404 2.320 -10.376 -8.055 202 V 1.147 V 1.349 V
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting - - - - -24 -24 - - 24 N - 24 N
Totaal vennootschapsbelasting - - - - -24 -24 - - 24 N - 24 N
Saldo van baten en lasten 66.008 -73.115 -7.106 70.138 -69.265 874 4.130 V 3.850 V 7.980 V
Mutatie reserve
Toevoegingen en onttrekkingen
Toevoegingen -864 -864 -3.625 -3.625 - - 2.761 N - 2.761 N
Onttrekkingen 6.361 6.361 3.692 3.692 - 2.670 N - - 2.670 N
Totaal toevoegingen en onttrekkingen 6.361 -864 5.498 3.692 -3.625 67 - 2.670 N - 2.761 N - 5.431 N
Resultaat 72.370 -73.978 -1.608 73.830 -72.890 940 1.460 1.089 2.549

Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar. 

Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2015 2016 2017 2018 2018
Sociale structuur
Aantal inwoners 25.617 25.571 25.540 25.493 25.459
• van 0 - 19 jaar 5.599 5.573 5.494 5.408 5.417
• van 20 - 64 jaar 14.461 14.310 14.247 14.143 14.120
• van 65 jaar en ouder 5.557 5.688 5.799 5.942 5.922
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 575 606 623 643 593
• WWB / BBZ 525 547 565 585 546
• IOAW / IOAZ 50 59 58 58 47
Fysieke structuur
Oppervlakte in hectare 1) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
• binnenwater 214 260 264 260 276
• land 22.397 22.351 22.347 22.351 22.335
Aantal woonruimten voor de algemene uitkering 11.721 11.740 11.773 11.806 11.816
Lengte van de wegen (km) 381 387 387 387 387
• binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
• buiten de bebouwde kom 249 255 255 255 255
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 76 79 79 79 79
Lengte van waterwegen (km) 32 32 32 32 32
Openbaar groen in hectare 285 295 295 293 306
• beplanting 88 88 88 89 87
• gras 197 207 207 204 219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 35.742 36.011 36.300 36.000 36.000
Aantal rioolaansluitingen voor rioolbelastingen 12.166 12.182 12.179 12.271 12.351

Financiële kerngegevens

x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2015 2016 2017 2018 2018
Exploitatielasten 72.371 75.402 70.180 66.308 70.138
Opbrengst belastingen 4.424 4.036 4.530 4.385 6.964
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.779 2.829 2.925 2.780 2.919
Algemene uitkering gemeentefonds 1) 25.167 26.225 26.019 26.834 41.730
Boekwaarde vaste activa 69.795 71.451 71.223 68.767 67.564
Vaste schuld 35.111 33.552 31.893 26.367 26.367
Eigen financieringsmiddelen: 44.038 41.161 42.811 36.649 37.441
Reserves 29.686 28.435 30.425 25.474 26.314
Voorzieningen 14.352 12.726 12.386 11.175 11.127
Loonkosten 10.306 10.738 11.766 13.935 12.853
Bijdragen en subsidies 6.865 4.193 3.855 3.498 3.839
1) miv rekening 2018 inclusief sociaal domein

Bedrag per inwoner

Bedrag per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2015 2016 2017 2018 2018
Exploitatielasten 2.825 2.949 2.748 2.600 2.755
Opbrengst belastingen 173 158 177 170 274
Opbrengst onroerendezaakbelasting 108 111 115 110 115
Algemene uitkering gemeentefonds 982 1.026 1.019 1.050 1.639
Boekwaarde vaste activa 2.725 2.794 2.789 2.700 2.654
Vaste schuld 1.371 1.312 1.249 1.030 1.036
Eigen financieringsmiddelen:
Reserves 1.159 1.112 1.191 1.000 1.034
Voorzieningen 560 498 485 440 437
Loonkosten 402 420 461 550 505
Bijdragen en subsidies 268 164 151 140 151

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

x € 1.000
Begroting 2018 na wijziging Jaarrekening 2018
Taakvelden Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Verschil saldo
0.1 Bestuur -1.665 50 -1.615 -1.775 75 -1.700 85
0.10 Mutaties reserves -864 6.361 5.498 -3.625 3.692 67 5431
0.2 Burgerzaken -621 398 -223 -681 449 -232 10
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -45 366 321 -50 220 171 150
0.4 Overhead -11.523 2.119 -9.404 -10.376 2.320 -8.055 -1349
0.5 Treasury 10 108 117 -22 101 78 39
0.61 OZB woningen -247 2.391 2.143 -407 2.376 1.969 174
0.62 OZB niet-woningen -194 680 486 -132 645 513 -27
0.64 Belastingen Overig -25 1.315 1.289 -29 3.762 3.733 -2444
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 41.261 41.261 0 41.874 41.874 -613
0.8 Overige baten en lasten -532 9 -523 -96 9 -87 -436
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 -24 0 -24 24
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.446 0 -1.446 -1.452 0 -1.452 6
1.2 Openbare orde en veiligheid -570 0 -570 -629 49 -580 10
2.1 Verkeer en vervoer -3.037 28 -3.009 -3.005 50 -2.955 -54
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -10 0 -10 -11 0 -11 1
3.1 Economische ontwikkeling -29 0 -29 -24 0 -24 -4
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -477 481 4 -28 335 307 -303
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -217 0 -217 -192 0 -192 -25
3.4 Economische promotie -199 330 131 -184 331 147 -16
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.736 21 -1.715 -1.745 25 -1.720 5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.231 148 -1.083 -1.202 152 -1.050 -33
5.1 Sportbeleid en activering -191 0 -191 -199 8 -191 0
5.2 Sportaccommodaties -1.338 126 -1.212 -1.089 127 -962 -250
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -533 0 -533 -501 76 -426 -108
5.5 Cultureel erfgoed -118 4 -114 -105 6 -99 -15
5.6 Media -550 21 -529 -550 20 -530 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.693 342 -2.350 -2.559 341 -2.219 -132
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.123 308 -1.815 -1.803 256 -1.547 -268
6.2 Wijkteams -1.706 0 -1.706 -1.860 0 -1.860 154
6.3 Inkomensregelingen -11.310 8.974 -2.336 -10.401 9.337 -1.064 -1272
6.4 Begeleide participatie -4.213 0 -4.213 -4.071 0 -4.071 -142
6.5 Arbeidsparticipatie -1.362 2 -1.360 -1.478 103 -1.375 15
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -417 0 -417 -292 0 -292 -125
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -5.828 320 -5.508 -6.129 294 -5.834 326
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -6.092 0 -6.092 -6.264 0 -6.264 172
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -77 37 -40 -138 334 196 -236
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.006 0 -1.006 -1.053 21 -1.033 26
7.1 Volksgezondheid -1.059 0 -1.059 -975 1 -974 -85
7.2 Riolering -2.120 2.737 617 -2.160 2.749 589 28
7.3 Afval -2.422 2.529 107 -2.485 2.634 149 -42
7.4 Milieubeheer -655 101 -555 -546 129 -417 -138
8.1 Ruimtelijke ordening -2.221 122 -2.098 -1.282 241 -1.041 -1058
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -27 122 95 -40 154 113 -19
8.3 Wonen en bouwen -1.258 562 -696 -1.219 534 -685 -11
Resultaat na bestemming -73.978 72.370 -1.608 -72.890 73.830 940 -2.549

Verdelingsprincipe taakvelden

In onderstaand overzicht staat het verdelingsprincipe van de taakvelden. De taakvelden sluiten niet 1 op 1 aan op de programma's (en thema's) in de jaarstukken. Dit komt hoofdzakelijk doordat in de jaarstukken de salarislasten in programma 6 worden verantwoord, terwijl bij het overzicht van de taakvelden de (directe) salarislasten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. 

Programma/Thema Taakvelden
Programma 1
1.1 Thema Jeugd 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
1.2 Thema WMO (incl. AWBZ) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
1.3 Thema Participatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
1.4 Thema Inkomensverstrekking 6.3 Inkomensregelingen
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1.9 Thema Reserves programma 1 0.10 Mutaties reserves
Programma 2
2.1 Thema Kunst en cultuur 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.6 Media
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.2 Thema Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.3 Thema Sport 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.4 Thema Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
2.9 Thema Reserves programma 2 0.10 Mutaties reserves
Programma 3
3.1 Thema Economische ontwikk. 0.64 Belastingen Overig
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ordening
3.2 Thema Openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.3 Thema Milieu 0.64 Belastingen Overig
6.3 Inkomensregelingen
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
3.4 Thema Bouwen en wonen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.5 Cultureel erfgoed
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
3.9 Thema Reserves programma 3 0.10 Mutaties reserves
Programma 5
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
5.2 Thema Handhaving 7.4 Milieubeheer
5.9 Thema Reserves programma 5 0.10 Mutaties reserves
Programma 6
6.1 Thema Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
6.2 Thema Dienstverlening 0.2 Burgerzaken
5.5 Cultureel erfgoed
8.3 Wonen en bouwen
6.3 Thema Financiën 0.1 Bestuur
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen Overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.5 Cultureel erfgoed
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
6.9 Thema Reserves programma 6 0.10 Mutaties reserves

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze jaarstukken zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 25 januari 2019. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.