Programma 4 | Strategische projecten

Programma 4 | Strategische projecten

Er zijn 3 strategische projecten waar we ons intensief mee bezighouden. Ten eerste het project Venekoten-Centrum te Oosterwolde. We willen dat de inwoners en bezoekers van Oosterwolde een aantrekkelijk winkelgebied krijgen met voldoende parkeerruimte, waarbij het centrum ook goed bereikbaar is. Ten tweede het project Masterplan Appelscha, bedoeld om Appelscha in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Vanuit de nieuwe uitkijktoren is de wijde omgeving te zien. Ook worden er steeds meer activiteiten georganiseerd op of in de buurt van de Boerestreek. Tot slot het project Ecomunity Park te Oosterwolde met het Biosintrum als multifunctioneel centrum. Hier kan innovatie tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid een plek krijgen. Het Biosintrum biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren. 

De lasten en de baten van dit programma presenteren we in programma 3: ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

We gaan centrum en toegang Oosterwolde revitaliseren
Een compact, mooi en goed functionerend centrum dat goed bereikbaar is langs een kwalitatieve invalsweg. En een gerevitaliseerd Venekoten Noord.

Wat hebben we bereikt?

Bezoekers van het centrum van Oosterwolde kunnen hun auto’s beter parkeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De parkeergelegenheid van het parkeerterrein Brugkampweg en Trambaan is kwantitatief en kwalitatief enorm verbeterd.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Iedereen kan makkelijker parkeren en een mooiere omgeving.

4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha

Wat willen we bereiken?

Appelscha Verbindt!
Ondanks de investeringen in de recreatieve infrastructuur is er de laatste jaren sprake van een lichte daling in de werkgelegenheid in deze sector. Die willen we de komende jaren ombuigen in een significante groei.

Recreatie & toerisme biedt naast werkgelegenheid een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in tal van voorzieningen voor onze inwoners (fietspaden, zwembaden, horeca, etc.). We voeren het Masterplan Regio Appelscha (2017) uit via de 6 uitvoeringsagenda’s.

Wat hebben we bereikt?

We zijn een stap verder in de ontwikkeling van recreatie en toerisme in onze regio. Het jaar 2018 was een goed toeristenseizoen afgaande van verhalen van ondernemers en toeristische onderzoeken. Coöperatie Appelscha regio 3.0 is met ondernemers in gesprek over promotie van de regio en het vergroten van de gastvrijheid.

Elke 2 jaar verschijnt vanuit het Recreatieschap Drenthe de toerismemonitor. Hierin wordt Ooststellingwerf ook meegenomen. Conclusies voor ons uit dit rapport zijn:

  • Economisch belang van R&T in Ooststellingwerf is: over 2017 is er € 57 miljoen euro aan omzet gegenereerd in deze sector. Hiervan is € 41 miljoen toe te rekenen aan dagtochten en ca € 16 miljoen aan verblijfsrecreatie. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting van 2 jaar geleden.
  • Het aantal dagtochten is voor 2017 geschat op € 1,75 miljoen.
  • Werkgelegenheidsontwikkeling is licht positief: het aandeel (directe) werkzame personen in de R&T is gestegen van 10,2 % in 2015 naar 10,6 personen in 2017. Een stijging van 890 banen in 2015 naar 950 banen in 2017. Dus 1 op de 10 banen in Ooststellingwerf is toeristisch.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeringsagenda's

  • De agenda verbinding DF wold - Fochteloërveen: recreatievisie Fochteloërveen is gereed inclusief ontwikkelagenda. De eerste vervolgonderzoeken zijn uitgezet.
  • De agenda samenwerking ondernemers: coöperatie Appelscha regio 3.0 is opgericht en heeft een plan opgeleverd voor de komende twee jaar.
  • De agenda economische upgrading Turfroute: Binnen het project Ervaren en Turf zijn de diverse projecten in uitvoering. Het project is een project dat door de vijf gemeenten in zuidoost Friesland wordt uitgevoerd.
  • De agenda verbinding Boerestreek buitencentrum/centrum: diverse gesprekken zijn er gevoerd met ondernemers over investeringsplannen en ambities rondom Boerestreek en Bosbergtoren.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Er is meer reuring in de regio. Extra draagvlak onder lokale voorzieningen.

4.3 Thema: Biosintrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen
Dit ter versterking van innovatie op het gebied van biobased materials. En daarnaast om kennis en educatie te verspreiden op het gebied van de biobased economy en biobased society. Hiermee willen we onderwijsinstellingen structureel aan onze regio binden. Het Biosintrum biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

Wat hebben we bereikt?

Het bouwkundige gedeelte is inmiddels opgeleverd. Daarin zijn vele innovatieve biobased materialen gebruikt, dit levert ook de nodige aandacht op door bijvoorbeeld diverse nominaties. Zo is het gebouw de winnaar van de Nederlandse Bouwprijs 2019 in de categorie gebouwen. Er is een start gemaakt met de inrichting van het gebouw.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben het Biosintrum voor het bouwkundige en installatietechnische gedeelte gerealiseerd. We hebben 3 verschillende middelbare scholen, met in totaal 110 leerlingen, mee laten denken over de inrichting van het gebouw. Studenten van diverse opleidingen hebben meegedacht over de omgeving van het gebouw.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Dat het Biosintrum bijna klaar is.

4.4 Thema: Overheidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Actieve bijdrage leveren aan onze samenleving
Voor het slagen en voortbestaan van onze democratie is het belangrijk dat zowel de overheid als inwoners een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Voor de overheid is dat natuurlijk haar officiële taak. Voor onze inwoners is het een belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Bovendien zorgt de inbreng van onze inwoners ervoor dat het beleid van de overheid beter op de praktijk aansluit.

Wat hebben we bereikt?

Op 17 april 2018 is de notitie 'Participatie in Ooststellingwerf: Samen aan de slag!' vastgesteld en is het participatiebudget vastgesteld om initiatieven mogelijk te maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsmatig en financieel ruimte creëren voor overheidsparticipatie.
Stichting DO! heeft als eerste initiatief een subsidie ontvangen voor het initiëren en ondersteunen van de duurzaamheidsambities van gemeente Ooststellingwerf. Daarnaast zijn we nog in gesprek met initiatiefnemers over nieuwe initiatieven die nog in een voorbereidingsfase zitten.

Fonds Ooststellingwerf
In 2018 hebben we een nieuwe regeling en vorm aangehouden. De naam wijzigde in Het Fonds 2018-2021. Ook liep dit jaar de pilot met een regiobudget voor dorp overstijgende plannen. Dit jaar is er geen publieksjury meer maar een adviescommissie en een (onverplicht) pitchmoment. Dit pitchmoment werd door zowel de adviescommissie als initiatiefnemers als interessant en waardevol ervaren. Begin 2019 wordt de tender van 2018 geëvalueerd om het in 2019 nog beter te kunnen doen.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Voor het Fonds werden 25 aanvragen gedaan en één aanvraag voor het regiobudget. Van de ingediende aanvragen voor het fonds hebben we 20 aanvragen kunnen honoreren. Ook de aanvraag voor het regiobudget is gehonoreerd.