Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

In gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de drank- en horecawet. Voor de gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) is dit een taak. 

5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen
Als we aan inwoners vragen wat ze belangrijk vinden, noemen zij naast de eigen gezondheid vaak het onderwerp veiligheid. Integrale Veiligheidszorg (IVZ) is beleid dat alle velden bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van het beleid regelt. Daarom zetten we in op samenwerking met alle betrokken partijen om een veilige en prettige woon- en leefomgeving te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Het integraal veiligheidsbeleid 2017 - 2021 is in juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het afgelopen jaar is er gestart met de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. De belangrijke thema's als aanpak overlast, high-impact crimes en aanpak van jeugdgroepen stonden centraal. De gemeente gaat samen met de partners met deze onderwerpen aan de slag om de overlast te verminderen, bewustwording te vergroten en/of een integrale samenwerking te bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeringskalender integrale veiligheid
Het afgelopen jaar is met name ingezet op de thema's van aanpak overlast, jeugdgroepen, drugsproblematiek en ondermijning:

  • Verbeteren samenwerking veiligheid met het gemeentelijke Gebiedsteam en het escalatieplatform.
  • Vernieuwd samenwerkingsovereenkomst met het Veiligheidshuis Fryslân.
  • Plan van aanpak drugsproblematiek. Een integrale aanpak die is afgestemd wordt in 2019 door u vastgesteld.
  • Op basis van de systematiek van het 7 stappenmodel een jeugdgroep aangepakt.
  • Integrale samenwerking op evenementen.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Met de uitvoering van het Integraal veiligheidsbeleid zien de inwoners dat er concrete maatregelen genomen worden die bijdragen aan de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving in de gemeente.

5.1.2 Thema: Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren
We werken samen met interne en externe partners om risico’s te beheersen en samen met de partners coördineren we de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. De partners binnen de crisisbeheersing zijn vooral de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg).

Wat hebben we bereikt?

Een gemeentelijke organisatie die goed is voorbereid op calamiteiten. De gemeente Ooststellingwerf beschikt over recentelijk geschoolde en getrainde medewerkers die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gecoördineerde samenwerking met crisispartners
De Veiligheidsregio Fryslân organiseert voor de Friese gemeenten de opleidingen en trainingen. In het bijzonder is er dit jaar aandacht geweest voor de bestuurders. Als gevolg van de verkiezingen zijn er verschuivingen geweest in het college. De nieuwe bestuurders hebben een introductietraining gehad. Dit om hun voor te bereiden en te informeren over de rollen en positie van de gemeente in de crisisbeheersing.

Verbonden partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
Binnen de VRF werken Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRF werkt op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg aan veiligheid en het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

Door te oefenen en te trainen is de gemeentelijke organisatie op een mogelijke crisis of calamiteit voorbereid, zodat de inwoners kunnen rekenen op een professionele organisatie die weet te handelen in een abnormale situatie.

5.2 Thema: Handhaving

Wat willen we bereiken?

Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving
De gemeente verleent vergunningen voor diverse evenementen en activiteiten. We zetten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om toezicht te houden. Deze BOA’s letten onder andere ook op het zwerfafval, de overlast van hondenpoep, het aanlijngebod van honden en het parkeren in de blauwe zone. Daarnaast houden de BOA’s toezicht op de regels vanuit de Drank- en horecawet.

Wat hebben we bereikt?

Door de inzet van Toezichthouders/Boa’s voor de controle en het toezicht in het openbaar domein worden incidenten en kleine ergernissen sneller opgepakt, neemt de kwaliteit van de openbare ruimte toe en worden regels uit de APV beter nageleefd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zichtbare handhaving
Door toezichthouders/Boa’s zijn het afgelopen jaar honderden controles, waaronder 800 APV-controles, uitgevoerd en zijn er meer dan 1000 klachten en meldingen afgehandeld op het gebied van afval, hondenpoep en parkeren. Naast waarschuwen en sanctioneren wordt op de toezichthouders vaak een beroep gedaan om te bemiddelen in conflicten.

Verbonden partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Met de Fumo wordt beoogd de uitvoering van de milieuregelgeving te professionaliseren, te uniformeren en de afstemming met andere handhavingspartners (Justitie) te verbeteren. De FUMO voert voor de gemeente gedeeltelijk het omgevingsrecht uit: de vergunningverlening en het toezicht van het milieucomponent van grote en complexe bedrijven en instellingen.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?

In 2018 zijn er meer controles uitgevoerd in de openbare ruimte dan in 2017. Deels is dit te verklaren door het nog makkelijker melden van zaken door www.verbeterdebuurt.nl. Daarmee is laagdrempelig en makkelijk een melding openbare ruimte door te geven en kunnen de BOA’s efficiënter en sneller optreden. In 2018 is naast de reguliere inzet op de meldingen ook meer preventieve inzet geweest op zwerfafval en hondenpoep, maar ook op parkeren. Preventieve inzet moet gaan leiden tot minder klachten op die aspecten. Dat is in 2018 ook deels gebleken. In 2019 en verder wordt dit verder gemonitord en de bevindingen vormen dan weer input voor het uitvoeringsprogramma VTH voor het jaar daarop.

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5

Wat heeft het gekost?

x € 1.000
Wat heeft het ons gekost? Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2017 Begroting Begroting 2018
Saldo van baten en lasten
Lasten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid -1.348 -1.466 -1.510 -1.550 - 40 N
5.2 Thema Handhaving -233 -256 -257 -257 0 V
Totaal Lasten -1.581 -1.722 -1.767 -1.806 - 39 N
Baten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 9 - - 49 49 V
5.2 Thema Handhaving - - - 13 13
Totaal Baten 9 - - 62 62 V
Saldo van baten en lasten -1.572 -1.722 -1.767 -1.744 23 V
Mutatie reserves
Onttrekkingen 21 19 57 67 10
Mutatie reserves 21 19 57 67 10
Resultaat -1.552 -1.703 -1.710 -1.678 33 V

Tabel belangrijkste afwijkingen

x € 1.000
Belangrijkste afwijkingen Programma 5 Verschil
Overige kleine afwijkingen 33 V
Totaal afwijkingen 33 V

Toelichting belangrijkste afwijkingen

In programma 5 zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.