Bijlagen

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Terug naar navigatie - Fysieke kerngegevens

 

Fysieke kerngegevens Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Sociale structuur          
Aantal inwoners *1) 25.672 25.617 25.571 25.521 25.493
van 0 - 19 jaar 5.702 5.599 5.573 5.522 5.408
van 20 - 64 jaar 14.586 14.461 14.310 14.168 14.143
van 65 jaar en ouder 5.384 5.557 5.688 5.831 5.942
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 540 575 606 619 643
WWB 502 525 547 559 585
IOAW/IOAZ 38 50 59 60 58
Fysieke structuur          
Oppervlakte (in ha.) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
binnenwater 214 214 260 214 260 
land 22.397 22.397 22.351 22.397 22.351
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) *2) 12.093 11.721 11.740 11.760 11.806
Lengte van wegen (in km.) *3) 381 381 387 387 387
binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
buiten de bebouwde kom 249 249 255 255 255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) 76 76 79 78 79
Lengte van waterwegen (in km.) 32 32 32 32 32
Openbaar groen (in ha.) *3)          
beplanting 88 88 88 88 89
gras 198 197 207 207 204
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 35.742 35.742 36.011 36.300 36.000
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen 12.127 12.166 12.182 12.179 12.271
           

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningsjaar.

  • *1) Vanaf de begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
  • *2) Per 2015 gelden nieuwe aantallen voor de woonruimten voor de berekening van de algemene uitkering als gevolg van wet BAG. De negatieve aanpassing zit in de bijzondere woongebouwen (o.a. verzorgingstehuizen).
  • *3) Per 1-1-2016 is het traject van de N381 tussen Donkerbroek-Oosterwolde overgedragen aan de gemeente.

Financiële kerngegevens

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens

 

  bedragen x €1.000
Financiële kerngegevens Rekening
2014
Rekening
2015
Rekening
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
Exploitatie          
Exploitatielasten *1) 64.368 72.371 75.402 70.069 66.308
Opbrengst belastingen 4.926 4.424 4.036 4.414 4.385
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.678 2.779 2.829 2.780 2.780
Algemene uitkering gemeentefonds  *2) 27.387 25.167 26.225 25.086 26.834
Boekwaarde vaste activa 72.861 69.795 71.451 69.509 68.767
Balans          
Vaste schuld 35.663 35.111 33.552 31.893 26.367
Eigen financieringsmiddelen 44.054 44.038 41.161 34.206 36.649
Reserves 35.843 29.686 28.435 23.276 25.474
Voorzieningen 8.211 14.352 12.726 11.091 11.175
Overig          
Loonkosten  10.659 10.306 10.738 10.953 13.935
Bijdragen en subsidies *3) 2.994 6.865 4.193 4.601 3.498
           
  • *1) De toename van de exploitatielasten is het gevolg van het opnemen van de lasten als gevolg van de decentralisatie 3D's.
  • *2) Exclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.
  • *3) Subsidies als gevolg van het Sociaal Domein zijn nu ook opgenomen.

Financiële kerngegevens per inwoner

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens per inwoner

 

  bedragen in euro's
Financiële kerngegevens per inwoner Rekening
2014
      Rekening
2015
Rekening
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
Exploitatie          
Exploitatielasten 2.510 2.830 2.950 2.750 2.600 
Opbrengst belastingen 190 170 160 170 170 
Opbrengst onroerendezaakbelasting 100 110 110 110 110 
Algemene uitkering gemeentefonds 1.070 980 1.030 980 1.050 
Boekwaarde vaste activa 2.840 2.720 2.790 2.720 2.700 
Balans          
Vaste schuld 1.390 1.370 1.310 1.250 1.030 
Eigen financieringsmiddelen 1.720 1.720 1.610 1.340 1.440 
Reserves 1.400 1.160 1.110 910 1.000 
Voorzieningen 320 560 500 430 440 
Overig          
Loonkosten 420 400 420 430 550 
Bijdragen en subsidies 120 270 160 180 140 
           

 

B. Reserves en voorzieningen 2016-2021

Overzicht reserves 2016-2021

Terug naar navigatie - Overzicht reserves 2016-2021

 

   Bedragen x € 1.000
Reserves Saldo
ultimo
2016
Saldo
ultimo
2017
Saldo
ultimo
2018
Saldo
ultimo
2019
Saldo
ultimo
2020
Saldo
ultimo
2021
Algemene reserve            
Algemene reserve vrij aanwendbaar 15.658 13.189 12.068 11.361 10.655 10.453
Totaal Algemene reserve 15.658 13.189 12.068 11.361 10.655 10.453
Bestemmingsreserves            
Algemene reserve grondexploitatie 3.230 1.989 2.073 3.453 4.150 4.235
Reserve lastenverlichting 500 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115
Reserve overheveling kredieten 577 - - - - -
Reserve dorpsvernieuwing 71 - - - - -
Reserve streekagenda 65 16 16 16 16 16
Reserve strategische projecten 3.388 3.659 3.409 3.159 3.159 3.159
Reserve verruiming werkgelegenheid 28 - - - -
Rioleringsreserve 85 85 85 85 85 85
Reserve organisatieontwikkelingen 314 200 88 33 3 3
Reserve monumenten  73 73 73 73 73 73
Reserve sociaal domein 6.348 5.082 4.613 4.344 4.075 4.075
Reserve inbraakpreventie 88 67 48 29 11 11
Totaal Bestemmingsreserves 14.767 12.285 11.519 12.306 12.686 12.771
Totaal reserves 30.425 25.474 23.587 23.667 23.341 23.224

 

Overzicht voorzieningen 2016-2021

Terug naar navigatie - Overzicht voorzieningen 2016-2021

 

   bedragen x € 1.000
Voorzieningen Saldo
ultimo
2016
Saldo
ultimo
2017
Saldo
ultimo
2018
Saldo
ultimo
2019
Saldo
ultimo
2020
Saldo
ultimo
2021
             
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)            
Voorziening oninbare debiteuren 424 424 424 424 424 424
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 630 630 630 630 630 630
Totaal  1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)            
Voorziening onderhoud gymzalen 249 238 246 259 139 144
Voorziening onderhoudsgelden de Kompaan 127 119 134 148 67 81
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal 109 16 12 22 18 26
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's 1.785 1.419 1.159 1.083 848 830
Voorziening onderhoud gebouwen 532 552 530 341 372 426
Totaal  2.801 2.344 2.081 1.852 1.444 1.506
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)            
Voorziening riolering 5.789 5.010 5.248 5.453 5.680 5.907
Totaal 5.789 5.010 5.248 5.453 5.680 5.907
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen            
Voorziening lopende pensioen bestuurders 712 687 662 637 612 587
Voorziening pensioen vm. / huidige wethouders 2.030 2.080 2.130 2.180 2.230 2.280
Totaal  2.742 2.767 2.792 2.817 2.842 2.867
Totaal voorzieningen 12.386 11.175 11.175 11.175 11.019 11.333

 

       

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele lasten en baten

 

  bedragen x €1.000
  Lasten Baten
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1 Sociaal Domein                
1.2 Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ)                
Ondersteuning zorgeconomie, dekking algemene reserve - 50 - 50 - 50   50 50 50  
Tekort Huishoudelijke hulp bij huishouden, dekking reserve sociaal domein - 269 - 269 - 269   269 269 269  
1.3 Thema Participatie                
Re-integratiegelden, dekking reserve sociaal domein - 200       200      
2 Welzijn en Educatie                
2.1 Thema Kunst & Cultuur                
Project Mader, dekking algemene reserve - 75       75      
2.3 Thema Sport                
Buurtsportcoaches, dekking algemene reserve - 13       13      
3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen                
3.1 Thema Economische ontwikkelingen                
Biobased Economy, dekking algemene reserve - 300       300      
3.2 Thema Openbare ruimte                
Verkoop overhoeken/snippergroen, dekking algemene reserve         5      
MOP Wegen, dekking algemene reserve - 250 - 250 - 250   250 250 250  
Vooraanzicht gemeentehuis, dekking algemene reserve - 13 - 13 - 13   13 13 13  
Knelpunt wegen, dekking algemene reserve - 75       75      
Vergoeding overdracht N381 via algemene reserve         22      
3.4 Thema Bouwen en wonen                
Uitvoeringsagenda woonvisie, dekking algemene reserve - 60 - 70 - 70   60 70 70  
Omgevingswet, dekking algemene reserve - 128 - 72 - 72   128 72 72  
4 Strategische projecten                
4.2 Thema Masterplan Appelscha                
Masterplan Appelscha, dekking reserve strategische projecten - 250 - 250     250 250    
6 Bestuur en Dienstverlening                
6.1 Bestuur                
Verstrekking Ipads algemeen bestuur na verkiezingen - 19              
Verplichting voormalig wethouder - 10              
Verkiezingen, in 2019 zijn er twee verkiezingen gepland   - 25            
6.2 Dienstverlening                
Digitalisering en bedrijfsvoering, dekking algemene reserve - 30       30      
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid Innovatieprogramma, dekking algemene reserve         -75 -50 -50   75 50 50  
6.3 Financiën                
Formatie Bedrijfsvoering - interne controle (IC) - 32              
Totaal incidentele lasten en baten - 1.848 - 1.049 - 774 - 1.814 1.024 774 -
Saldo incidentele lasten en baten - 34 - 25            

Overzicht is exclusief lasten en baten nieuw beleid en dekkingsplan. Bedragen > € 5.000

D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021

D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021

Terug naar navigatie - D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021

Nr.

Amendementen en moties

Besluit raad Kaderbrief

20-6-2017

Toelichting

 

Amendementen

 

 

1

Tarieven OZB handhaven

Aangenomen

Zie thema 6.4 - Financiën: De trendmatige verhoging opbrengst OZB van 1½ % (€ 41.700) is niet primitief verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021 conform amendement.

2

Beide opties uitwerken in GRP

Aangenomen

De beide scenario’s zijn uitgewerkt en zijn in september 2017 ter besluitvorming aangeboden aan de raad (raad 26-9-2017).

 

Moties

 

 

1

Mobility Mentoring

Overgenomen

Zie thema 6.2 - Organisatie Gebiedsteams: We doen onderzoek naar de mogelijkheden van Mobility mentoring. Als we een pilot starten dekken we de kosten uit de reserve Sociaal Domein.

2

Invoeren “Omgekeerde toets” in  het Sociaal Domein

Aangepast overgenomen

Zie thema 6.2 - Organisatie Gebiedsteams: We gaan bij een nader te bepalen doelgroep een pilot doen. Mogelijke budgettaire consequenties voor scholing betrekken we bij de nadere analyse van het gehele Sociaal Domein.

3

Kosten verhuizing voedselbank

Overgenomen

Zie thema 1.4 - Inkomensverstrekking: In overleg met de Voedselbank is een voorschot van € 20.000 overgemaakt en kennen we subsidie toe op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dekking vindt plaats uit het budget armoedebeleid 2017.

4

Subsidie Stichting Kunstwerf

Overgenomen

Zie thema 2.1 - Kunst & Cultuur: De subsidie van Kunstwerf 2018 tot en met 2021 vaststellen op € 22.400. Een verhoging van € 10.000 per jaar.

5

Dorpsbudgetten

Overgenomen

Zie deelthema 1.3.3 - Dorpsbudgetten: Het extra budget dorpsbudgetten eenmalig verlengen. Voor 2018 begroten we € 25.000 voor het dorpswerk’ t.b.v. de leefbaarheid en de zelfredzaamheid in de dorpen / wijken. Voor een vervolg van het extra budget na 2018 zijn nieuwe afspraken nodig. Met de dorpen blijven we in overleg over de behoeften en de manier waarop deze middelen het beste tot hun recht komen.

6

Bewustwordingscampagne cyberpesten/ social media

Overgenomen

Zie deelthema 2.2.1 - Onderwijs algemeen: In overleg met de betrokken samenwerkingspartners kijken we wat al gebeurt in de landelijke campagne. Zo nodig komen we met voorstel voor aanvullende activiteiten.

7

Bijdrage Alzheimer café

Overgenomen

Zie thema 2.4 - Volksgezondheid: We doen onderzoek naar mogelijkheden voor het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage aan Alzheimer Café Ooststellingwerf. In overleg met het Alzheimercafé bepalen we het doel en de voorwaarden.

8

Uitbreiding uren opbouwwerk

Aangenomen

Zie thema 1.2 - WMO: In overleg met de Stichting Scala, het Gebiedsteam en woningbouwvereniging Actium geven we hieraan invulling. Dekking: binnen 'aandachtsgebieden; blok aanpak' is hiervoor een budget van € 26.000 beschikbaar.

10

Mobiliteit, bereikbaarheid en vervoersconcepten

Overgenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: Proeftuin voor nieuwe vervoersconcepten. Hierbij betrekken we de pilot zelfrijdend vervoer en de concepten voor gehandicaptenvervoer. In 2018 komen we eventueel met voorstellen voor de begroting 2019.

11

Toepassen graskeien en wegbelijning

Aangenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: Binnen de huidige budgetten voor het wegenonderhoud zijn geen middelen aanwezig om extra graskeien en wegbelijning aan te brengen. Om invulling aan deze motie te kunnen geven stellen we voor hiervoor in 2018 eerst eenmalig een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor alleen het aanbrengen van graskeien. Daarnaast onderzoeken we in 2018 (i.o.m. de Plaatselijke Belangen) waar aanvullend graskeien en belijning gewenst zijn. Afhankelijk van de uitkomsten worden voor de begroting van 2019 voorstellen gedaan.

15

Fietsvoorziening Ravenswoud-Appelscha

Aangenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: In 2018 gaan we na of en zo ja welke fietsvoorzieningen in de route Ravenswoud-Appelscha aangebracht kunnen/moeten worden. Binnen de gelden Masterplan Regio Appelscha (Programmabegroting 2017-2020) is geld beschikbaar voor proceskosten voor planontwikkeling. Afhankelijk van de uitkomsten worden voor de begroting van 2019 voorstellen gedaan. Mogelijkheden voor cofinanciering worden daarbij betrokken.

16

Veiligheid fietsers Grindweg Nijeberkoop-Oldeberkoop

Aangenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: Het is niet haalbaar om voor november 2017 eventuele maatregelen te nemen. Eind 2017/begin2018 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen. Dit in overleg met het “molen” overleg. We informeren u voor de zomer 2018. Hierbij betrekken we dan ook de budgettaire consequenties (mogelijkheden voor cofinanciering worden daarbij betrokken). Afhankelijk van de uitkomsten starten we in 2018 met eventuele maatregelen.

17

Nanningabrug (Flippobrug)

Aangenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: In 2019 (niet in 2018 i.v.m. noodzakelijk onderhoud aan overige bruggen) is gepland de Nanningabrug in de originele bestaande kleur rood te coaten en van een antigraffiti laag te voorzien. Bij specifiek ontwerp en uitvoering, verven van de brug in regenboogkleuren, is er sprake van een mogelijke meerprijs. In 2018 ontvangt u hierover een voorstel om uitvoering te geven aan de motie.

18

Zoutkisten in wijken en buurten

Aangenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: In de winter 2017/2018 geven we uitvoering aan de motie en starten we met een pilot. Een aandachtspunt hierbij is het bepalen of laten bepalen van de locaties van de zoutkisten (totaal 3 stuks; 1 per dorp/wijk). Op basis van de resultaten van de pilot komen we voor de zomer van 2018 met een advies (inclusief budgettaire consequenties). De pilot betalen we uit de reguliere onderhoudsbegroting (gladheidsbestrijding).

19

Verbetering openbaar groen

Aangepast overgenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: Het evalueren van het huidige Groenbeleidsplan en het opstellen van een vernieuwd plan ‘Groen in de openbare ruimte’ doen we voor 1 juli 2018 inclusief de budgettaire gevolgen. In 2017 starten we met de evaluatie en het opstellen van een vernieuwd plan ‘Groen in de openbare ruimte’. In de tweede managementrapportage 2017 is hiervoor € 30.000 geraamd. We betrekken hierbij de inwoners en het toeristische recreatieve bedrijfsleven.

20

Onderhoud groen, stoepen en parkeerplaatsen in dorpskernen

Aangenomen

Zie thema 3.2 - Openbare ruimte: Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen: We stellen voor met ingang van 2018 structureel € 61.000 extra beschikbaar te stellen voor onkruidbestrijding op verhardingen. Dit in verband met de overstap van chemische naar niet chemische bestrijding (als gevolg van een wetswijziging in 2016). Met dit geld kunnen we naar verwachting het huidige onderhoudsniveau continueren. Hiermee geven we invulling aan de motie.

23

Duurzaamheid

Aangenomen

Zie deelthema 3.3.1 - Milieubeleidsplan: We verwijzen hierbij naar de Versnellingsagenda Duurzaam Ooststellingwerf 2030 (doorstart van het Milieubeleidsplan 2010-2016, raad 26-9-2017) en Woonvisie 2017-2022 (raad 23-5-2017).

24

Circulair inkopen

Overgenomen

Zie deelthema 3.3.1 - Milieubeleidsplan: Het college heeft onlangs het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak stellen we in de tweede helft van 2017 op. Hierbij bezien we mede in welke mate circulair inkopen vorm kan krijgen en onderdeel kan worden van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

29

Cursus politiek actief en scholierenprogramma lokale democratie

Aangenomen

Zie thema 6.1 - Bestuur: In samenwerking met de Griffie en de leden van de raad (werkgroep) gaan we activiteiten organiseren. We stellen voor in de Programmabegroting 2018-2021 een structureel budget te ramen van € 7.500.

31

Fractiebudget

Aangenomen

Zie thema 6.1 - Bestuur: Vanaf 2018 begroten we jaarlijks een fractiebudget van € 10.100. NB: naar aanleiding de uitkomsten gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kan de hoogte van dit budget wijzigen.

   

 

 

  

E. Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
  bedragen x € 1.000
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -1.190 0 -1.190
0.10 Mutaties reserves -84 1.971 1.887
0.2 Burgerzaken -634 452 -183
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -25 1 -24
0.4 Overhead -10.257 2.151 -8.106
0.5 Treasury -146 78 -68
0.61 OZB woningen -172 2.252 2.080
0.62 OZB niet-woningen -156 632 475
0.64 Belastingen Overig -25 1.315 1.289
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 41.170 41.170
0.8 Overige baten en lasten -902 9 -893
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.446 0 -1.446
1.2 Openbare orde en veiligheid -526 0 -526
2.1 Verkeer en vervoer -2.750 28 -2.722
2.4 Economische havens en waterwegen -10 0 -10
3.1 Economische ontwikkeling -29 0 -29
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -53 148 95
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -183 0 -183
3.4 Economische promotie -147 331 184
4.2 Onderwijshuisvesting -1.684 21 -1.663
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.192 148 -1.044
5.1 Sportbeleid en activering -186 0 -186
5.2 Sportaccommodaties -1.080 126 -954
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -485 0 -485
5.5 Cultureel erfgoed -72 4 -69
5.6 Media -550 21 -529
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.125 67 -2.058
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.462 216 -1.246
6.2 Wijkteams -1.706 0 -1.706
6.3 Inkomensregelingen -10.992 8.974 -2.018
6.4 Begeleide participatie -4.359 0 -4.359
6.5 Arbeidsparticipatie -845 2 -843
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -582 0 -582
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.012 400 -5.612
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.255 0 -4.255
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -72 25 -47
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.006 0 -1.006
7.1 Volksgezondheid -979 0 -979
7.2 Riolering -2.337 2.954 616
7.3 Afval -2.422 2.755 333
7.4 Milieubeheer -558 101 -458
8.1 Ruimtelijke ordening -1.202 122 -1.080
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -240 256 15
8.3 Wonen en bouwen -1.249 524 -725
Resultaat na bestemming 66.392 67.252 860

 

F. Beleidsindicatoren

F. Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - F. Beleidsindicatoren

 Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Het besluit om beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en programmaverantwoording, om zo een betere financiële vergelijkbaarheid mogelijk te maken, komt onder andere voort uit het traject van de commissie Vernieuwing en Verantwoording BBV.

Als bijlagen voor deze begroting zijn 2 overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde respectievelijk alle Friese gemeenten:

Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland 

Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten 

Deze cijfers zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 12 september 2017.

Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan desgewenst met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.