Programma 4 | Strategische projecten

Programma 4 | Strategische projecten

Terug naar navigatie - Programma 4 | Strategische projecten

Er zijn 3 strategische projecten waar we ons intensief mee bezighouden. Ten eerste het project Venekoten-Centrum te Oosterwolde. We willen dat de inwoners en bezoekers van Oosterwolde een aantrekkelijk winkelgebied krijgen met voldoende parkeerruimte, waarbij het centrum ook goed bereikbaar is. Ten tweede het project Masterplan Appelscha, bedoeld om Appelscha in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Vanuit de nieuwe uitkijktoren is de wijde omgeving te zien. Ook worden er steeds meer activiteiten georganiseerd op of in de buurt van de Boerestreek. Tot slot het project Ecomunity Park te Oosterwolde met het Biosintrum als multifunctioneel centrum. Hier kan innovatie tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid een plek krijgen. Het Biosintrum biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoners en bezoekers van Oosterwolde krijgen een aantrekkelijk winkelgebied met voldoende parkeerruimte. Het centrum is goed bereikbaar. De ontsluiting van het centrum via de Venekoterweg, Houtwal en Trambaan vormt het visitekaartje van Oosterwolde.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De omvang van het Masterplan is in totaal (inclusief bijdragen van het Rijk, provincie en gemeente zelf) gesteld op € 9.550.000. U neemt afzonderlijk nog besluiten over de uitvoering van de (deel)projecten.

4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Appelscha Verbindt!

Terug naar navigatie - Appelscha Verbindt!

Ondanks de investeringen in de recreatieve infrastructuur is er de laatste jaren sprake van een lichte daling in de werkgelegenheid in deze sector. Die willen we de komende jaren ombuigen in een significante groei.

Recreatie & toerisme biedt naast werkgelegenheid een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in tal van voorzieningen voor onze inwoners (fietspaden, zwembaden, horeca, etc.). We voeren het Masterplan Regio Appelscha (2017) uit via de 6 uitvoeringsagenda’s.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Wat merkt de burger? Dat varieert per agenda:

Het meeste effect zal merkbaar zijn binnen de sector. Daar kan het verbeteren van de onderlinge samenwerking positief uitwerken op het ondernemerschap. Een sterke recreatiesector draagt bij aan het voorzieningenniveau van de inwoners.
Culturele Hoofdstad 2018 beleven de burgers van dichtbij. Ook de eigen gemeente en het eigen dorp doen mee en merkt wel iets van het evenement. De ondernemers in de branche profiteren van de grotere bezoekersaantallen. Op langere termijn meer bezoekers en bestedingen (na 2018). Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrekken we bij het  ontwikkelingsproces. De voorzieningen langs de Turfroute zijn van goede kwaliteit en het beheer is duurzaam geborgd. Er is meer te beleven langs de Turfroute voor inwoners en bezoekers. De winkeliers en inwoners uit de omgeving worden betrokken bij de ontwikkeling van de kern Appelscha.

 De bezoekers van het Buitencentrum en de Boerestreek ervaren een kleinere afstand tussen beiden. De verbinding zelf is een leuke ervaring. Staatsbosbeheer en ondernemers in Appelscha krijgen meer bezoekers en een hogere omzet.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wat merkt de burger? Dat varieert per agenda:

Het meeste effect zal merkbaar zijn binnen de recreatiesector. Daar kan het verbeteren van de onderlinge samenwerking positief uitwerken op het ondernemerschap. Een sterke sector draagt bij aan het voorzieningenniveau van de inwoners.

De Culturele Hoofdstad 2018 beleven de burgers van dichtbij. Ook Ooststellingwerf en de dorpen in Ooststellingwerf doen mee. De ondernemers in de branche profiteren van de grotere bezoekersaantallen.

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrekken we bij het  ontwikkelingsproces van de upgrading van de Turfroute. De voorzieningen langs de Turfroute zijn van goede kwaliteit en het beheer is duurzaam geborgd. Er is meer te beleven langs de Turfroute voor inwoners en bezoekers.

De winkeliers en inwoners uit de omgeving worden betrokken bij de ontwikkeling van de kern Appelscha.

De bezoekers van het Buitencentrum en de Boerestreek ervaren een kleinere afstand tussen beiden. De verbinding zelf is een leuke ervaring. Inwoners worden betrokken bij de  ruimtelijke processen. Staatsbosbeheer en ondernemers in Appelscha krijgen meer bezoekers en een hogere omzet.

4.3 Thema: Biosintrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen

Terug naar navigatie - De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen

Dit ter versterking van innovatie op het gebied van biobased materials. En daarnaast om kennis en educatie te verspreiden op het gebied van de biobased economy en biobased society. Hiermee willen we onderwijsinstellingen structureel aan onze regio binden. Het Biosintrum biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Er ontstaan hoogwaardige arbeidsplaatsen en meer dynamiek door het binden van jonge talenten. Een plek waar volwassenenonderwijs, voorlichting en educatie gegeven kan worden.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Op 26 september a.s. is een raadsvoorstel geagendeerd over de akte van oprichting stichting Biosintrum en het beschikbaar stellen van het investeringskrediet van € 3,5 miljoen. De investering wordt gedekt door een  bijdrage van € 1 miljoen van de provincie Fryslân, een bijdrage van €1 miljoen van de gemeente Ooststellingwerf (dekking Algemene reserve) en € 1,5 miljoen voorinvestering gemeente Ooststellingwerf.  Het gebouw wordt uiteindelijk door middel van het verstrekken van een lening verkocht aan de stichting. Daarnaast is € 100.000 nodig voor communicatie en PR (dekking reserve Strategische projecten).  De reserve 'Verruiming werkgelegenheid' is beschikbaar gesteld voor ondersteunende werkzaamheden.

4.4 Thema: Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Actieve bijdrage leveren aan onze samenleving

Terug naar navigatie - Actieve bijdrage leveren aan onze samenleving

Voor het slagen en voortbestaan van onze democratie is het belangrijk dat zowel de overheid als inwoners een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Voor de overheid is dat natuurlijk haar officiële taak. Voor onze inwoners is het een belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Bovendien zorgt de inbreng van onze inwoners ervoor dat het beleid van de overheid beter op de praktijk aansluit.

Wat merkt de inwoner ervan?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Bij overheidsparticipatie is sprake van een omgekeerde samenwerking: de overheid participeert in bestaande initiatieven van inwoners, geeft deze de ruimte en verbindt ze waar mogelijk met elkaar. Het gaat om inwoners die al initiatief nemen in het publieke domein, maar waarbij de overheid een al dan niet faciliterende functie kan vervullen om verdere realisatie mogelijk te maken. Wij herkennen dit duidelijk in de wijze waarop onze ondernemers en inwoners het initiatief nemen om met ons in gesprek te gaan over hun eigen ideeën en projecten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor 2018 stellen we een budget voor van  € 250.000 (aanloopjaar). Voor 2019-2021 jaarlijks een budget van € 500.000. De budgetten zijn inclusief uitvoeringskosten. Daarnaast gaan we onderzoeken in welke mate we budget vrij kunnen maken uit de reguliere budgetten, zodat het op termijn (na 2021) budgetneutraal kan worden uitgevoerd.