Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Leeswijzer Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Beleidsbegroting Blz. 6
Financiële begroting Blz. 7
Bijlagen Blz. 8
Aanbieding Blz. 9
Aanbieding Blz. 10
Inleiding Blz. 11
Begrotingsperspectief 2018 – 2021 Blz. 12
Kaderbrief 2018-2021 Blz. 13
Programma's Blz. 14
Strategische projecten Blz. 15
Overheidsparticipatie Blz. 16
Fonds Ooststellingwerf Blz. 17
Personeel en organisatie Blz. 18
Begrotingsbeeld Blz. 19
Algemeen Blz. 20
Meerjarige lokale lastenverlichting Blz. 21
Precariobelasting Blz. 22
Tot slot Blz. 23
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 24
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 25
1.1 Thema: Jeugd Blz. 26
Wat willen we bereiken? Blz. 27
Ieder kind en iedere jongere groeit op in een veilige en gezonde omgeving Blz. 28
We geven uitvoering aan jeugdhulp, prioriteit ligt bij preventie Blz. 29
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 30
Wat mag het kosten? Blz. 31
Beleidskaders Blz. 32
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 33
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 34
1.2 Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ) Blz. 35
Wat willen we bereiken? Blz. 36
Vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoners Blz. 37
Binnen de zorgeconomie zetten we in op een nieuwe samenwerking Blz. 38
Instellen van een revolverend fonds Blijverslening Blz. 39
We geven uitvoering aan de WMO Blz. 40
We handhaven het huidige beleid huishoudelijke hulp Blz. 41
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 42
Wat mag het kosten? Blz. 43
Beleidskaders Blz. 44
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 45
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 46
1.3.1 Thema: Participatie algemeen Blz. 47
Wat willen we bereiken? Blz. 48
Mensen stimuleren mee te doen aan de samenleving door werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding Blz. 49
Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! Blz. 50
We gebruiken de talentenbank Blz. 51
We vergroten de arbeidsparticipatie Blz. 52
We werken een pilot beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding uit Blz. 53
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 54
Wat mag het kosten? Blz. 55
Beleidskaders Blz. 56
1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening Blz. 57
Wat willen we bereiken? Blz. 58
WSW-medewerkers zoveel mogelijk in reguliere arbeid plaatsen Blz. 59
We geven uitvoering aan de herstructurering van de WSW Blz. 60
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 61
Wat mag het kosten? Blz. 62
Beleidskaders Blz. 63
Verbonden Partij: SW Fryslân / Caparis N.V. Blz. 64
1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten Blz. 65
Wat willen we bereiken? Blz. 66
Ideeën vanuit de dorpen over leefbaarheid stimuleren Blz. 67
We stimuleren een actieve rol van plaatselijke belangen en bewonerscommissies Blz. 68
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 69
Wat mag het kosten? Blz. 70
Beleidskaders Blz. 71
1.4 Thema: Inkomensverstrekking Blz. 72
Wat willen we bereiken Blz. 73
Mensen betrekken bij de samenleving. Verdere achterstand tot de maatschappij voorkomen. Een goede gezondheid bevorderen. Blz. 74
Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving Blz. 75
We geven uitvoering aan armoedebeleid Blz. 76
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 77
Wat mag het kosten? Blz. 78
Beleidskaders Blz. 79
Begroting Programma 1 Blz. 80
Wat mag het kosten ? Blz. 81
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 82
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 83
2.1 Thema: Kunst & Cultuur Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente Blz. 86
We faciliteren en stimuleren kunst & cultuur Blz. 87
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 88
Wat mag het kosten Blz. 89
Beleidskaders Blz. 90
2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen Blz. 91
Wat willen we bereiken? Blz. 92
Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners Blz. 93
Ontwikkeling van de Brede School Blz. 94
Optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen Blz. 95
Tegengaan laaggeletterdheid Blz. 96
Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 97
Voorkomen voortijdig schoolverlaten Blz. 98
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 99
Wat mag het kosten? Blz. 100
Beleidskaders Blz. 101
2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs Blz. 102
Wat willen we bereiken? Blz. 103
Handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs Blz. 104
De scholen van (over)morgen Blz. 105
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 106
Wat mag het kosten? Blz. 107
Beleidskaders Blz. 108
Verbonden Partij: Beheer Multifunctioneel Vastgoed Blz. 109
2.3.1 Thema: Sport algemeen Blz. 110
Wat willen we bereiken? Blz. 111
Gezondere inwoners en terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten Blz. 112
Ooststellingwerf in beweging! Blz. 113
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 114
Wat mag het kosten? Blz. 115
Beleidskaders Blz. 116
2.3.2 Thema: Sportaccommodaties Blz. 117
Wat willen we bereiken? Blz. 118
Uitvoeren van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 Blz. 119
Instandhouding sportaccommodaties Blz. 120
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 121
Wat mag het kosten? Blz. 122
Beleidskaders Blz. 123
2.4 Thema: Volksgezondheid Blz. 124
Wat willen we bereiken? Blz. 125
Bescherming, behoud en bevordering van de gezondheid Blz. 126
Verdergaan met het investeren in de veranderingen van leefstijl Blz. 127
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 128
Wat mag het kosten? Blz. 129
Beleidskaders Blz. 130
Begroting Programma 2 Blz. 131
Wat mag het kosten? Blz. 132
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 133
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 134
3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme Blz. 135
Wat willen we bereiken? Blz. 136
Werkgelegenheid recreatie en & toerisme ombuigen van lichte daling naar significante groei! Blz. 137
Recreatie & toerisme is economisch speerpunt Blz. 138
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 139
Wat mag het kosten? Blz. 140
Beleidskaders Blz. 141
Verbonden Partij: Recreatieschap Drenthe Blz. 142
3.1.2 Thema: Biobased Economy Blz. 143
Wat willen we bereiken? Blz. 144
De transitie naar een Biobased Economy aanjagen Blz. 145
Uitvoeringsprogramma Biobased Economy Blz. 146
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 147
Wat mag het kosten? Blz. 148
Beleidskaders Blz. 149
3.1.3 Thema: Werkgelegenheid Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
Uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente. Blz. 152
Actieve inzet op groei werkgelegenheid Blz. 153
Alle ‘witte’ gebieden breedbandaansluiting Blz. 154
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 155
Wat mag het kosten? Blz. 156
Beleidskaders Blz. 157
3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen Blz. 158
Wat willen we bereiken? Blz. 159
Goed onderhouden en veilige openbare ruimte Blz. 160
Aan de slag met vervoersconcepten Blz. 161
Evalueren en opstellen vernieuwd plan "Groen in de openbare ruimte" Blz. 162
Fietsroutes aanleggen en/of verbeteren Blz. 163
Flexibel maaibeleid continueren Blz. 164
Onderhoud wegen en bruggen uitvoeren volgens plan Blz. 165
Onkruidbeheersing op verhardingen met heetwatertechniek Blz. 166
Vooraanzicht gemeentehuis verbeteren Blz. 167
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 168
Wat mag het kosten? Blz. 169
Beleidskaders Blz. 170
3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan Blz. 171
Wat willen we bereiken Blz. 172
We zijn in 2030 een duurzame CO2-neutrale gemeente Blz. 173
Circulair inkopen Blz. 174
Het milieubeleidsplan voeren we uit Blz. 175
Instelling van een revolverend fonds Duurzaamheidslening Blz. 176
Zonneweides Blz. 177
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 178
Wat mag het kosten? Blz. 179
Beleidskaders Blz. 180
3.3.2 Thema: Afval Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval Blz. 183
Aanpak zwerfafval Blz. 184
Van Afval Naar Grondstof Blz. 185
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 186
Wat mag het kosten? Blz. 187
Beleidskaders Blz. 188
Verbonden Partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) Blz. 189
Verbonden Partij: N.V. Fryslân Miljeu Blz. 190
3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen Blz. 191
Wat willen we bereiken? Blz. 192
De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen Blz. 193
Het platteland is aan zet Blz. 194
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 195
Wat mag het kosten? Blz. 196
Beleidskaders Blz. 197
3.4.2 Thema: Volkshuisvesting Blz. 198
Wat willen we bereiken? Blz. 199
Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning Blz. 200
Wonen in Ooststellingwerf Blz. 201
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 202
Wat mag het kosten? Blz. 203
Beleidskaders Blz. 204
3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen Blz. 205
Wat willen we bereiken? Blz. 206
We willen goed voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet Blz. 207
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen Blz. 208
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 209
Wat mag het kosten? Blz. 210
Beleidskaders Blz. 211
Verbonden Partij: Hûs en Hiem Blz. 212
Begroting Programma 3 Blz. 213
Wat mag het kosten? Blz. 214
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 215
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 216
4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde Blz. 217
Wat willen we bereiken? Blz. 218
We gaan centrum en toegang Oosterwolde revitaliseren Blz. 219
Uitvoering projecten Venekoten Centrum Blz. 220
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 221
Wat mag het kosten? Blz. 222
Beleidskaders Blz. 223
4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha Blz. 224
Wat willen we bereiken? Blz. 225
Appelscha Verbindt! Blz. 226
Zes uitvoeringsagenda's Blz. 227
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 228
Wat mag het kosten? Blz. 229
Beleidskaders Blz. 230
4.3 Thema: Biosintrum te Oosterwolde Blz. 231
Wat willen we bereiken? Blz. 232
De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen Blz. 233
We realiseren het Biosintrum Blz. 234
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 235
Wat mag het kosten? Blz. 236
Beleidskaders Blz. 237
4.4 Thema: Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie Blz. 238
Wat willen we bereiken? Blz. 239
Actieve bijdrage leveren aan onze samenleving Blz. 240
Beleidsmatig en financieel ruimte creëren voor overheidsparticipatie en burgerparticipatie Blz. 241
Fonds Ooststellingwerf Blz. 242
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 243
Wat mag het kosten? Blz. 244
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 245
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 246
5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid Blz. 247
Wat willen we bereiken? Blz. 248
Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen Blz. 249
Uitvoeringskalender integrale veiligheid Blz. 250
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 251
Wat mag het kosten? Blz. 252
Beleidskaders Blz. 253
5.1.2 Thema: Crisisbeheersing Blz. 254
Wat willen we bereiken? Blz. 255
Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren Blz. 256
Gecoördineerde samenwerking met crisispartners Blz. 257
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 258
Wat mag het kosten? Blz. 259
Beleidskaders Blz. 260
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 261
5.2 Thema: Handhaving Blz. 262
Wat willen we bereiken Blz. 263
Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving Blz. 264
Zichtbare handhaving Blz. 265
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 266
Wat mag het kosten? Blz. 267
Beleidskaders Blz. 268
Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Blz. 269
Begroting Programma 5 Blz. 270
Wat mag het kosten? Blz. 271
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 272
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 273
6.1 Thema: Bestuur Blz. 274
Wat willen we bereiken? Blz. 275
Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol Blz. 276
Insteken op de ‘Eigen Kracht’ van Ooststellingwerf Blz. 277
Beleidsindicatoren thema Bestuur Blz. 278
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 279
Wat mag het kosten? Blz. 280
Beleidskaders Blz. 281
6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams Blz. 282
Wat willen we bereiken? Blz. 283
Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant Blz. 284
Gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd Blz. 285
Vergaand intern verzelfstandiging gebiedsteams Blz. 286
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 287
Wat mag het kosten? Blz. 288
Beleidskaders Blz. 289
6.3 Thema: Dienstverlening Blz. 290
Wat willen we bereiken? Blz. 291
We verbeteren onze dienstverlening Blz. 292
Digitalisering en nieuwe media van onze dienstverlening Blz. 293
Lef om te experimenteren en te innoveren Blz. 294
We ontwikkelen de dienstverlening op kwaliteit Blz. 295
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 296
Wat mag het kosten? Blz. 297
Beleidskaders Blz. 298
6.4 Thema: Financiën Blz. 299
Wat willen we bereiken? Blz. 300
Inzetten om een solide financiële koers vast te houden Blz. 301
Budgettaire gevolgen invoering notitie rente (BBV) per 2018 Blz. 302
De begroting is op orde! Blz. 303
Gefaseerde afbouw opbrengst precariobelasting Blz. 304
Beleidsindicatoren thema Financiën Blz. 305
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 306
Wat mag het kosten? Blz. 307
Beleidskaders Blz. 308
Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 309
Begroting Programma 6 Blz. 310
Wat mag het kosten? Blz. 311
Paragrafen Blz. 312
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 313
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 314
> Blz. 315
1.1 Algemene beleidslijn Blz. 316
1.2 Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 317
1.2.a Precariobelasting Blz. 318
1.2.b De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) Blz. 319
1.2.c Basisregistraties Blz. 320
1.2.d Ontwikkelingen Blz. 321
1.2.e Omgevingswet Blz. 322
1.3 Belastingsoorten Blz. 323
1.3.a Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 324
1.3.b Woningwaarderingstelsel Blz. 325
1.3.c Rioolheffing Blz. 326
1.3.d Leges Blz. 327
1.3.e Toeristenbelasting Blz. 328
1.3.f Forensenbelasting Blz. 329
1.3.g Baatbelasting Blz. 330
1.3.h Afvalstoffenheffing Blz. 331
1.3.i Reclamebelasting Blz. 332
1.3.j Kwijtschelding Blz. 333
1.4 Inkomsten Blz. 334
1.4.a Lokale heffingen en leges Blz. 335
1.4.b Lokale heffingen Blz. 336
1.4.c Leges Blz. 337
1.5 Kostendekking Blz. 338
1.5.a Toelichting kostendekking Blz. 339
1.5.b Berekening van kostendekkendheid Blz. 340
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 341
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 342
> Blz. 343
2.1 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 344
2.1.a Grondexploitatie Blz. 345
2.1.b Open einde regelingen Blz. 346
2.2 Algemene beleidslijn Blz. 347
2.2.a Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 348
2.2.b Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 349
2.2.c Risicobeheersing Blz. 350
2.3 Kwantificeerbare risico's Blz. 351
2.3 Kwantificeerbare risico's Blz. 352
2.4 Sociaal Domein Blz. 353
2.4.a Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Blz. 354
2.4.b Jeugdzorg Blz. 355
2.4.c Participatiewet Blz. 356
2.5 Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans Blz. 357
2.5.a Conclusie kengetallen Blz. 358
2.5.b Geprognosticeerde balans Blz. 359
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 360
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 361
> Blz. 362
3.1 Financiële consequenties Blz. 363
3.2 Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 364
3.2.a Wegen Blz. 365
3.2.b Civieltechnische kunstwerken Blz. 366
3.2.c Openbare verlichting Blz. 367
3.3 Groen, riolering en gebouwen Blz. 368
3.3.a Groen Blz. 369
3.3.b Riolering Blz. 370
3.3.c Gymnastieklokalen Blz. 371
3.3.d Overige gebouwen Blz. 372
3.4 Sport en ICT Blz. 373
3.4.a Sportaccommodaties Blz. 374
3.4.b Sportterreinen Blz. 375
3.4.c ICT Blz. 376
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 377
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 378
> Blz. 379
4.1 Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 380
4.1.a Algemene beleidslijn Blz. 381
4.1.b Risicobeheer Blz. 382
4.2 Leningenportefeuille Blz. 383
4.2.a Opgenomen gelden Blz. 384
4.2.b Uitgezette gelden Blz. 385
4.2.c Overig Blz. 386
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 387
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 388
> Blz. 389
5.1 Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 390
5.1.a Interbestuurlijk toezicht Blz. 391
5.1.b Human Resource Management Blz. 392
5.2 Financiën, Planning en Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 393
5.2.a Financiën, Planning & Control Blz. 394
5.2.b Juridische kwaliteitszorg Blz. 395
5.3 Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 396
5.3.a Rechtmatigheid Blz. 397
5.3.b Inkoop Blz. 398
5.3.c Informatiebeveiliging en privacy Blz. 399
5.4 Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 400
5.4.a Communicatie Blz. 401
5.4.b Informatie- en communicatietechnologie Blz. 402
5.4.c OWO afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 403
Paragraaf 6 | Verbonden Partijen Blz. 404
Paragraaf 6 | Verbonden Partijen Blz. 405
> Blz. 406
6.1 Algemene beleidslijn Blz. 407
6.2 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 408
6.2.a Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden Blz. 409
6.2.b Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (VRF) Blz. 410
6.2.c Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten Blz. 411
6.2.d Recreatieschap Drenthe te Diever Blz. 412
6.2.e Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw Blz. 413
6.2.f Hûs en Hiem te Leeuwarden Blz. 414
6.3 Deelnemingen Blz. 415
6.3.a Caparis NV te Drachten Blz. 416
6.3.b OMRIN Blz. 417
6.3.c Enexis (voorheen Essent) + alle BV’s die zijn ontstaan uit de verkoop van Essent te Den Bosch Blz. 418
6.3.d N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag Blz. 419
6.4 Overige verbonden partijen Blz. 420
6.4.a Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde Blz. 421
6.4.b OWO-samenwerking Blz. 422
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 423
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 424
> Blz. 425
7.1 Algemene beleidslijn Blz. 426
7.1.a Algemene beleidslijn Blz. 427
7.1.b Doelstelling Blz. 428
7.2 Uitvoering Blz. 429
7.2.a Woningbouwopgave Blz. 430
7.2.b Complexen grondexploitatie Blz. 431
7.3 Grondexploitatie Blz. 432
7.3.a Winstnemingen grondexploitatie Blz. 433
7.3.b Algemene reserve grondexploitatie Blz. 434
7.3.c Budget strategische aankopen Blz. 435
7.3.d Meerjarenbegroting grondexploitatie Blz. 436
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 437
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 438
> Blz. 439
8.1 Algemene beleidslijn Blz. 440
8.1.a Blik op de toekomst Blz. 441
8.1.b Coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’ Blz. 442
8.1.c Vastgesteld beleid Blz. 443
8.2 Gebiedsbeleid Blz. 444
8.2.a Gebiedsagenda’s (Programma 3, Thema 3.4 Bouwen & Wonen) Blz. 445
8.2.b Dorpsbudgetten (Programma 1, Thema 1.3 Participatie) Blz. 446
8.2.c Bottum-up projecten in relatie tot de Streekagenda Zuidoost Blz. 447
8.2.d Aanvalsplan Aandachtsgebieden/gelden Benedictus (Programma, Thema 1.3 Participatie) Blz. 448
8.3 Financiën Blz. 449
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 450
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 451
> Blz. 452
9.1 Energie Blz. 453
9.2 Afval als grondstof Blz. 454
9.3 Biobased Economy Blz. 455
9.4 Biodiversiteit Blz. 456
9.5 Financiën Blz. 457
Begrotingspositie 2018-2021 Blz. 458
3.1.1 Vertrekpunten programmabegroting 2018-2021 Blz. 459
3.1.1 Vertrekpunten programmabegroting 2018-2021 Blz. 460
3.1.2 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 461
3.1.2 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 462
3.1.3 Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 463
Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 464
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 465
3.1.4 Uitwerking nieuw beleid Blz. 466
Financiële tabel nieuw beleid Blz. 467
Programma 1: Sociaal Domein Blz. 468
Programma 2: Welzijn en Educatie Blz. 469
Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 470
Programma 4: Strategische projecten Blz. 471
Programma 6: Bestuur en Dienstverlening Blz. 472
Personeel en organisatie Blz. 473
Financieel meerjarenperspectief Blz. 474
3.2.1 Budgetten per programma Blz. 475
Budgetten per programma Blz. 476
3.2.2 Financiële positie Blz. 477
3.2.2 Financiële positie Blz. 478
Financiële positie voor de komende begrotingsperiode samengevat Blz. 479
Samenvatting Blz. 480
1. Budgettaire positie in 2018-2021 Blz. 481
2. Weerstandsvermogen Blz. 482
3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 483
4. Grondexploitatie Blz. 484
5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit Blz. 485
6. Reserves en voorzieningen Blz. 486
Bijlagen Blz. 487
A. Kerngegevens Blz. 488
Fysieke kerngegevens Blz. 489
Financiële kerngegevens Blz. 490
Financiële kerngegevens per inwoner Blz. 491
B. Reserves en voorzieningen 2016-2021 Blz. 492
Overzicht reserves 2016-2021 Blz. 493
Overzicht voorzieningen 2016-2021 Blz. 494
C. Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 495
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 496
D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021 Blz. 497
D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021 Blz. 498
E. Overzicht taakvelden Blz. 499
Overzicht taakvelden Blz. 500
F. Beleidsindicatoren Blz. 501
F. Beleidsindicatoren Blz. 502
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap