Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening

In de tweede helft van deze collegeperiode wil het college versterkt insteken op de eigen kracht van onze samenleving. We willen dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan. Echter niet langer primair vanuit een regierol maar meer vanuit een faciliterende rol. Het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en instanties betekent ook ‘loslaten’ door de overheid. Een verantwoord vangnet blijft hier van belang. Zowel op het sociale (voorzieningen, uitkeringen) als het ruimtelijk domein (handhaving).

We verbeteren onze dienstverlening op 3 punten. Ten eerste bieden we steeds meer producten en diensten digitaal aan, naast de gebruikelijke dienstverlening die de inwoner nu al van ons gewend is. Ten tweede bieden we snellere service, waarbij we de wachttijden verkorten en de kwaliteit verbeteren. Tot slot verbeteren we de kwaliteit en de zoekfunctie op de website. Voor onze inwoners behouden we het vertrouwde persoonlijk contact en het welkomstgevoel.

6.1 Thema: Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol

Terug naar navigatie - Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol

 In de tweede helft van deze collegeperiode wil het college versterkt insteken op de eigen kracht van onze samenleving. We willen dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan. Echter niet langer primair vanuit een regierol maar meer vanuit een faciliterende rol. Het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en instanties betekent ook ‘loslaten’ door de overheid. Een verantwoord vangnet blijft hier van belang. Zowel op het sociale (voorzieningen, uitkeringen) als het ruimtelijk domein (handhaving).Zaken als integriteit en integrale verantwoordelijkheid blijven het vertrekpunt in ons bestuurlijk handelen. Het afmaken, bestendigen en mogelijk uitbouwen van de OWO-samenwerking, met behoud van onze zelfstandigheid, is een belangrijk doel.

In het laatste deel van deze collegeperiode wil het college samen met de ambtelijke organisatie een hogere participatiegraad van burgers en bedrijven verder verkennen en uitwerken. Dit in samenhang met de verlangde transformatie op het sociaal en ruimtelijk domein. De gemeenteraad bezint zich eveneens op dit onderwerp. Hierbij onderzoeken wij ook een vernieuwde rolinvulling van ambtenaren en bestuurders: wat betekent een verschuiving van ‘regie’ naar ‘faciliteren’ voor óns doen en laten?


 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?
 • Inwoners en organisaties betrekken we actief bij de voorbereiding en uitvoering van plannen in hun omgeving;
 • Beschikbaarheid en betaalbaarheid van gemeentelijke dienstverlening.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De kosten van OWO-eenheden zijn in de primitieve begroting verwerkt. Voor doorlopende en nieuwe initiatieven zijn in 2018 aanvullend incidentele middelen nodig van € 50.000. 

We stellen voor vanaf 2018 een structurele fractievergoeding te begroten van € 10.100. Verder stellen we voor vanaf 2018 een structureel budget van € 7.500 te ramen voor een ‘cursus politiek actief worden en scholierenprogramma lokale democratie’.

6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant

Terug naar navigatie - Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer taken in het sociale domein. De dienstverlening en uitvoering van deze taken vanuit de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet vindt plaats in de Gebiedsteams. De gebiedsteammedewerkers werken vanuit een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant op de terreinen wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen en jeugd & gezin. Bij complexe vraagstukken bieden zij toegang tot zorg, lichte ondersteuning en regievoering (één gezin, één plan, één contactpersoon). Onze activiteiten en inspanningen zijn erop gericht de zelfredzaamheid, de participatie en het zelfbewustzijn van (jong)volwassenen te versterken en ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te wonen. We stellen inwoners en jeugdigen in het bijzonder in staat vanuit hun eigen kracht het leven positief in te vullen. Zelfstandig en/of samen met hun omgeving. De gemeente biedt, via de gebiedsteams, een vangnet als dit niet lukt. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Ons gebiedsteam is persoonlijk toegankelijk, professioneel en op de klant gericht. Bij het eerste contact proberen we de klant verder te helpen. Lukt dit niet meteen, dan koppelen we de klant aan een eigen team en volgt een afspraak voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek onderzoekt de inwoner met de gebiedsteammedewerker wat er nodig is, wat de inwoner zelf kan organiseren en welke ondersteuning het gebiedsteam biedt. Dit wordt vastgelegd in een ondertekend maatwerkplan. Inwoners kunnen bij hun contacten met het gebiedsteam altijd een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan uit het eigen netwerk zijn of, door de gemeente gefaciliteerd, via MEE Fryslân of Zorgbelang Fryslân. De gebiedsteammedewerker houdt regie op al de ondersteuningsvragen van de inwoner. De gebiedsteammedewerker betrekt indien nodig specialistische kennis van gebiedsteamcollega’s of van experts daarbuiten. Hierin gaan we zorgvuldig om met de privacy van de klant. We leggen afspraken vast en indiceren noodzakelijke voorzieningen in een beschikking.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Het budget voor de organisatie van de gebiedsteams is onderbouwd door een door u vastgesteld financieel kader. Dit kader is gebaseerd op gegevens uit 2014 (onder andere zorgconsumptie) en aannames over het effect van de integrale aanpak. In 2016 heeft de Raad voor 2 jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor de operationele uitvoer en de bouwopdracht. De jaren 2015 en 2016 geven al meer inzicht in de zorgkosten en bevestigen voor een deel de aannames uit het financieel kader. De uitwisseling van financiële gegevens met ketenpartners (SVB, SDF), de inkoopprocessen voor jeugdhulp en matig zicht op directe verwijzing blijven risicofactoren.

In 2017 zijn er incidentele middelen ingezet voor de projectorganisatie. Deze inzet loopt in 2018 nog door binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. In 2018 zal duidelijk zichtbaar worden hoe het gebiedsteam het beste ingericht en gepositioneerd kan worden. De systeemwijziging zal echter nog enige jaren van inregelen vragen, voordat het stabiliseert. De snelheid van verzelfstandigen en omvang van de verzelfstandiging moeten hierop afgestemd zijn. De komende jaren kan het gebiedsteam ook in vergaand verzelfstandigde vorm haar doelen realiseren, vooruitlopend op definitieve verzelfstandiging. Dit geeft de gemeentelijke organisatie en de ketenpartners de tijd ook te transformeren. De bouwopdracht geeft inzicht in de kosten die met de (interne) verzelfstandiging gemoeid zijn. Na 2017 is een meer helder beeld te verwachten van de totale exploitatiekosten van een vergaand intern verzelfstandigd integraal handelend gebiedsteam. De kosten voor zorg worden door de beleidsafdeling gemonitord en zijn kaderstellend voor het Gebiedsteam.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders
 • 3D’s contourennotitie Gebiedsteams (juli 2014)
 • Financieel kader sociaal domein (begroting 2016-2019)
 • Raadsbesluit voor de Businesscase Verzelfstandiging Gebiedsteams (november 2015)

6.3 Thema: Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren onze dienstverlening

Terug naar navigatie - We verbeteren onze dienstverlening

We verbeteren onze dienstverlening op 3 punten. Ten eerste bieden we steeds meer producten en diensten digitaal aan, naast de gebruikelijke dienstverlening die de inwoner nu al van ons gewend is. Ten tweede bieden we snellere service, waarbij we de wachttijden verkorten en de kwaliteit verbeteren. Tot slot verbeteren we de kwaliteit en de zoekfunctie op de website. Voor onze inwoners behouden we het vertrouwde persoonlijk contact en het welkomstgevoel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Onze dienstverlening is toegankelijk, professioneel en op de klant gericht.

 • Toegankelijk (open): we werken vanuit vertrouwen. We staan open voor (nieuwe) ideeën van inwoners en ondernemers. We werken vraagstukgericht en bieden waar mogelijk maatwerk.
 • Professioneel (zakelijk): het is duidelijk welke normen we hanteren en we zijn hierop aanspreekbaar. De medewerkers laten ondernemend vakmanschap zien in het werk dat ze uitvoeren. 
 • Op de klant gericht (betrokken): de meeste vragen handelen we in het eerste contact naar tevredenheid af. We vragen aan de klant geen informatie die hij al eens heeft aangeleverd. We luisteren naar de behoefte van de klant en zijn duidelijk in de mogelijkheden die er zijn.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De dekking van de activiteiten en ontwikkelingen vindt plaats uit ter beschikking gestelde middelen voor het Meerjarenonderhoud- en investeringsplan ICT/Dienstverlening. U heeft voor 2017 en 2018 € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Daarnaast is de komende vier jaar € 250.000,- nodig voor ontwikkeling en aansturing van het innovatieprogramma. En voor de interne organisatie ter uitvoering van de nieuwe visie van de gemeente.

6.4 Thema: Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inzetten om een solide financiële koers vast te houden

Terug naar navigatie - Inzetten om een solide financiële koers vast te houden

De huidige financiële positie blijvend borgen en verstevigen. We houden grip op ontwikkelingen, zodat we over voldoende middelen beschikken voor de vraagstukken in het sociale en ruimtelijke domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsindicatoren thema Financiën

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren thema Financiën

 

Beleidsindicatoren thema Financiën Eenheid 2017 2018
Apparaatskosten In euro´s per inwoner 651 687 
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 6,6 5,7
Overhead % van totale lasten 11,2 12,2
 Peildatum 1 september 2017      

 

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?
 • Transparante financiële huishouding van de gemeente;
 • Een kasboek met “zwarte cijfers”, ook op de lange termijn;
 • Geen onnodige lastenverhoging;
 • Betaalbare gemeentelijke producten en diensten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2017 heeft u besloten € 5,7 miljoen eenmalig te besteden voor de periode 2017 tot en met 2020.  Dit besteden we aan lastenverlichting voor de inwoners (€ 950.000) en aan andere eenmalige bestedingen (€4,734 miljoen) die de gemeente ten goede komen. Deze bestedingen hebben een incidenteel karakter, zonder structurele kosten en verstoren niet de goede structurele financiële positie van de gemeente.

De afbouw van de structurele opbrengst precariobelasting start in 2017 met een bedrag van € 246.000. Jaarlijks vermeerderen we dit bedrag met € 246.000,  oplopend naar €1,232 miljoen in 2021. In de afbouwfase is geen tariefsverhoging meer mogelijk. Deze geleidelijke afbouw kunnen we binnen ons structurele begrotingsperspectief 2017-2021 opvangen.

In de begroting zijn voorstellen opgenomen  voor formatie-uitbreiding bij de organisatieonderdelen Ruimtelijke ordening, Economische ontwikkeling, Communicatie, Sociaal Domein en Interne controle & Informatiebeveiliging (zie onderdeel Begrotingspositie 2018-2021, 3.1.4 - uitwerking nieuw beleid).

Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten

De kerntaak van de BNG is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van door overheden gewenste maatschappelijke investeringen. De aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De burgemeester van Ooststellingwerf vertegenwoordigt de gemeente.

BNG vertaalt haar missie in de volgende strategische doelstellingen:

 • Substantiële marktaandelen in de financiering van de Nederlandse publieke sector en het semipublieke domein;
 • Een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

De onderkende risico’s voor de verbonden partij zijn minimaal. BNG publiceert op hun website het risicoprofiel. Daaruit blijkt dat door de topratings de bank in staat is tegen lage prijzen geld aan te trekken op de geld- en kapitaalmarkt. De BNG hanteert een strak kapitalisatiebeleid. De bank heeft een gezonde financiële positie.

Begroting Programma 6

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

 

  bedragen x €1.000
6. Bestuur en Dienstverlening Rekening
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
MJB
2019
MJB
2020
MJB
2021
Resultaat voor bestemming            
Lasten            
6.1 Thema Bestuur - 1.775 - 1.733 - 1.223 - 1.215 - 1.190 - 1.190
6.2 Thema Dienstverlening - 421 - 388 - 388 - 393 - 388 - 393
6.3 Thema Financiën - 24.712 - 19.364 - 21.225 - 21.247 - 21.245 - 21.384
Totaal Lasten - 26.908 - 21.485 - 22.836 - 22.856 - 22.824 - 22.967
Baten            
6.1 Thema Bestuur 57 - - - - -
6.2 Thema Dienstverlening 886 767 812 812 812 812
6.3 Thema Financiën 56.914 46.404 47.809 47.825 47.846 47.893
Totaal Baten 57.857 47.171 48.621 48.637 48.658 48.705
Resultaat voor bestemming 30.949 25.686 25.785 25.781 25.834 25.737
Mutatie reserves            
Toevoegingen - 1.688 - - - - -
Onttrekkingen 2.806 1.833 243 307 282 202
Mutatie reserves 1.119 1.833 243 307 282 202
Resultaat na bestemming 32.067 27.519 26.028 26.088 26.116 25.939