Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven we de opbouw van de Programmabegroting 2018 (inclusief de meerjarenramingen 2019-2021). De Programmabegroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting

Aanbieding

Terug naar navigatie - Aanbieding

In de aanbieding gaan we op hoofdlijnen in op een aantal onderwerpen. Onder andere het begrotingsperspectief en de nieuwe eenmalige bestedingen.

Beleidsbegroting

Terug naar navigatie - Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan (de programma's) en de paragrafen. Per programma beantwoorden we 4 vragen:

  • 1e W: Wat willen we bereiken?
  • 2e W: Wat doen we daarvoor?
  • 3e W: Wat merkt de inwoner ervan?
  • 4e W: Wat mag het kosten? 

In de programma's is informatie opgenomen over de verbonden partijen. Op grond van de vernieuwing van de BBV moeten we dit opnemen in de programma's. Een aantal financiële aspecten in de begroting gaat over de programma's heen. Deze beschrijven we in negen paragrafen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma's.

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit de begrotingspositie 2018-2021 en het financieel meerjarenperspectief 2018-2021. In de financiële begroting is opgenomen: de financiële vertaling van de 6 programma's, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de lokale heffingen, de deelnemingen en de post onvoorzien van het lopende begrotingsjaar.

Bijlagen

Terug naar navigatie - Bijlagen

Er is een aantal (vooral cijfermatige) bijlagen opgenomen, zoals de kerngegevens, de reserves en voorzieningen 2016-2021 en een overzicht van de incidentele lasten en baten 2018-2021.  Verder is een overzicht amendementen en moties Kaderbrief 2018-2021  bijgevoegd. Ook is een overzicht van taakvelden opgenomen. Daarnaast is het vanaf 2017 voor gemeenten verplicht een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze indicatoren zijn nog volop in ontwikkeling. Een lijst van beleidsindicatoren hebben we als bijlage bijgevoegd. Meer informatie over beleidsindicatoren vindt u op waarstaatjegemeente.nl.