Programma 2 | Welzijn en Educatie

Programma 2 | Welzijn en Educatie

Terug naar navigatie - Programma 2 | Welzijn en Educatie

Wij willen bereiken dat alle jongeren zich ontwikkelen tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners. Inwoners die op een eigen manier een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het doel is dat jongeren het onderwijs met een startkwalificatie verlaten, zodat zij een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, bieden we een passend traject aan. Daarnaast richten we ons op kunst en cultuur. Dit is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Het levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Ooststellingwerf. 

2.1 Thema: Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente

Terug naar navigatie - Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente

We voeren een cultuurbeleid dat erop gericht is jong en oud in contact te brengen (en te houden) met kunst en cultuur. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Ooststellingwerf. Het belang van cultuur voor de samenleving is dat het mensen ontwikkelt én verbindt. Iedereen krijgt de kans en gelegenheid te participeren. Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is een kans voor kunst & cultuur in onze gemeente, evenals de sector recreatie & toerisme. We faciliteren en stimuleren activiteiten en initiatieven die hiermee samenhangen. Van het veld vragen we cultureel ondernemerschap.

Zelf culturele activiteiten organiseren is geen gemeentelijke taak. Noch zich bezighouden met de operationele inhoud ervan. Dat is aan het culturele veld zelf. We hebben er vertrouwen in dat het veld deze taak ook oppakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Kunst & cultuur is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Een veelzijdig aanbod van kunst & cultuur is een stimulans voor de economie. In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad zal het aanbod toenemen. Vooral de werkgelegenheid in de toeristische sector heeft hier baat bij.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Het huidige financieel kader voor Kunst & Cultuur is bepalend. Voor structurele subsidies is circa € 1.000.000 beschikbaar.Voor de ondersteuning van de activiteiten voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (CH18), is een bedrag van € 275.000 beschikbaar. Specifiek om kunst & cultuur en recreatie & toerisme via een beeldenroute elkaar te laten versterken (Hein Mader-project). Daarnaast is er € 30.000 extra beschikbaar voor promotie en marketing van CH18.

In 2014 is besloten de subsidie voor de Stichting Kunstwerf voor de periode 2015 tot en met 2017 te verhogen van € 12.400 tot € 22.400. We stellen voor de subsidie van € 22.400 voor de Stichting Kunstwerf te verlengen tot en met 2021.

2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners

Terug naar navigatie - Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners

Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners die op een eigen manier een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. Daardoor hebben zij een sterke positie op de arbeidsmarkt. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, bieden we een passend traject aan. Mensen die een belemmering ondervinden door laaggeletterdheid, ondersteunen we actief.

In overleg met de betrokken samenwerkingspartners kijken we wat al gebeurt in de landelijke bewustwordingscampagne cyberpesten  en de omgang met sociale media aan ouders. Zo nodig komen we met een voorstel voor aanvullende activiteiten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Naast de uitkering van het Rijk zetten we gemeentelijke middelen in. Voor 2018 zijn de middelen van het Rijk gelijk aan 2017. De beschikbare middelen blijven bepalend.

 

2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs

Verbonden Partij: Beheer Multifunctioneel Vastgoed

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Beheer Multifunctioneel Vastgoed

De stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed beheert en exploiteert en houdt de voorziening (= de Kampus) in stand voor de huidige gebruikers (= het Stellingwerf College, Kunst & COO en de Openbare Bibliotheek). Maar ook voor culturele evenementen en overige activiteiten in het openbaar belang en voor de inwoners van Ooststellingwerf.

De privaatrechtelijke Stichting is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met de gebruikers. De Stichting is volle eigenaar en is verantwoordelijk voor de meerjarige instandhouding van de Kampus. Doelmatigheid en effectiviteit zijn hierbij de uitgangspunten. Indien nodig wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen.

Een risico is dat de Stichting door onvoorziene omstandigheden zijn taak niet meer kan uitvoeren (bijvoorbeeld als een van de huidige gebruikers ophoudt te bestaan). Dit risico wordt beperkt doordat indien nodig bestuurlijk overleg plaatsvindt. Daarnaast ontvangen wij als gemeente jaarlijks het jaarverslag van de Stichting, dat we aan de Raad ter decharge voorleggen.

Ooststellingwerf staat garant voor de lening van € 1.000.000,-. Uit de jaarrekening van de Stichting blijkt dat de stand van de liquide middelen samen met de activa ongeveer 1,5 keer de hoogte van de lening is. Daarom is het financiële risico voor ons gering.

2.3.1 Thema: Sport algemeen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Gezondere inwoners en terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten

Terug naar navigatie - Gezondere inwoners en terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten

Hiervoor verhogen we de kwaliteit van bewegingslessen op basisscholen. We zorgen voor een breed aanbod van tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten. En de verenigingen hebben voldoende geschoolde vrijwilligers. Sport maakt tot slot onderdeel uit van een integrale benadering op het gebied van onder andere gezondheid en armoedebestrijding.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Van het Rijk ontvangen we een bijdrage van € 92.400 voor 2017 en 2018. De overige kosten dekken we uit de budgetten sport, gezondheid en veiligheid. Aanvullend is nog een budget nodig voor buurtsportcoaches van in totaal € 50.000 voor de jaren 2017 en 2018. In 2018 en 2020 ramen we eenmalig een subsidie van € 5.000 voor de organisatie van een sportgala.

2.3.2 Thema: Sportaccommodaties

2.4 Thema: Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bescherming, behoud en bevordering van de gezondheid

Terug naar navigatie - Bescherming, behoud en bevordering van de gezondheid

In onze gemeente hebben we de volgende speerpunten:

  • Het percentage mensen met overgewicht terugbrengen naar 45%;
  • Het percentage schoolgaande kinderen met overgewicht terugbrengen naar 5%;
  • Een daling van het alcoholgebruik bij 13-18 jarigen naar het Friese gemiddelde van maximaal 32% en het cannabisgebruik naar maximaal 8%;
  • Een vermindering van het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor de preventielessen is jaarlijks een budget van € 20.000 beschikbaar. We nemen deel aan de GR VeiligheidsRegio Fryslân (VRF) voor de onderdelen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en GGD. We doen onderzoek naar mogelijkheden voor het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage aan Alzheimer Café Ooststellingwerf. In overleg met het Alzheimercafé bepalen we het doel en de voorwaarden.

Begroting Programma 2

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

 

  bedragen x €1.000      
2. Welzijn en Educatie Rekening
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
MJB
2019
MJB
2020
MJB
2021
Resultaat voor bestemming            
Lasten            
2.1 Thema Kunst en cultuur - 2.663 - 2.483 - 1.907 - 1.832 - 1.832 - 1.832
2.2 Thema Onderwijs - 3.878 - 3.606 - 2.776 - 2.697 - 2.720 - 2.692
2.3 Thema Sport - 1.527 - 1.596 - 1.335 - 1.188 - 1.192 - 1.187
2.4 Thema Volksgezondheid - 193 - 223 - 171 - 233 - 234 - 236
Totaal Lasten - 8.261 - 7.908 - 6.189 - 5.949 - 5.977 - 5.946
Baten            
2.1 Thema Kunst en cultuur 20 21 21 21 21 21
2.2 Thema Onderwijs 147 168 169 137 137 137
2.3 Thema Sport 364 349 342 342 342 342
Totaal Baten 531 538 531 500 500 500
Resultaat voor bestemming - 7.730 - 7.371 - 5.657 -5.449 - 5.478 - 5.447
Mutatie reserves            
Toevoegingen - 230 - - - - -
Onttrekkingen 1.225 947 88 - - -
Mutatie reserves 995 947 88 - - -
Resultaat na bestemming - 6.735 - 6.424 - 5.570 - 5.449 - 5.478 - 5.447