Programma 1 | Sociaal Domein

Programma 1 | Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 1 | Sociaal Domein

Wij willen inwoners in staat stellen zelfstandig hun leven te leiden. Voor wie hier moeite mee heeft, bieden wij via de gebiedsteams een vangnet en hulp. Hierbij gaan we uit van eigen kracht en zelfregie. Dit betekent dat we oplossingen zo veel mogelijk in de directe omgeving en het netwerk van mensen zoeken. Dit vergroot de eigenwaarde en leidt tot duurzame oplossingen. 

Het gebiedsteam is er voor iedereen en is laagdrempelig bereikbaar. Inwoners kunnen er terecht met vragen. Het gebiedsteam helpt de situatie helder te krijgen en samen met de inwoner te kijken wat nodig is om de situatie zelf het hoofd te bieden. Kan de inwoner dit niet op eigen kracht of met hulp van het netwerk? Dan kan het gebiedsteam zelf lichte vormen van hulp en ondersteuning bieden. Is er meer nodig, dan zorgt het gebiedsteam voor een passende oplossing in de vorm van geïndiceerde zorg.

We stimuleren de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers door hen te ondersteunen en te waarderen. We stimuleren mensen mee te doen aan de samenleving door hen te helpen met het vinden van werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Hierbij werken we intensief samen met maatschappelijke partners. 

1.1 Thema: Jeugd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ieder kind en iedere jongere groeit op in een veilige en gezonde omgeving

Terug naar navigatie - Ieder kind en iedere jongere groeit op in een veilige en gezonde omgeving

Ze krijgen de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen tot zelfredzame en zelfbewuste (jong)volwassenen. Hiermee vergroten we de groep jongeren die in staat is het leven positief in te vullen, zelfstandig en/of samen met hun omgeving. We doen dit samen met jeugdigen, ouders en maatschappelijke partners. Waar nodig ondersteunen we jongeren en/of hun ouders/opvoeders: preventie dichtbij, zware zorg als dat gewenst is. Prioriteit ligt bij preventie, zodat zware zorg minder nodig is. Daar waar zware zorg op zijn plaats is, zetten we deze snel in. Binnen het Passend Onderwijs krijgt een kind een aanbod dat bij hem of haar past.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

We regelen lokaal wat lokaal kan en regionaal/provinciaal wat moet. Bijvoorbeeld de inkoop van specialistische jeugdhulp en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Hulp en ondersteuning zijn dicht bij de inwoners georganiseerd. Inwoners weten dat zij bij het gebiedsteam terecht kunnen. Het gebiedsteam helpt inwoners snel verder door vragen te beantwoorden. En zo nodig lichte vormen van ondersteuning te bieden. Waar nodig regelt het gebiedsteam zwaardere vormen van jeugdhulp. De zorg wordt goed gecoördineerd. En het aantal hulpverleners in een gezin wordt beperkt. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Vanaf 2018 werken we voor specialistische jeugdhulp met een nieuw inkoopmodel. Op dit moment kunnen we de financiële consequenties nog niet volledig overzien. We gaan door met de transformatie, waarbij kwaliteit voorop staat. Zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF)

Binnen de Centrumregeling Sociaal Domein Friese Gemeenten (uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein Friesland (SDF)) werken de Friese gemeenten samen aan de inkoop van specialistische jeugdhulp en het bijbehorende contractbeheer. Het algemene doel van de regeling is specialistische zorg en ondersteuning leveren aan inwoners van alle Friese gemeenten.

Als SDF de afspraken over de begroting niet halen, krijgen de gemeenten achteraf alsnog de rekening gepresenteerd. Dit risico beheersen we intern door periodiek de uitgaven te monitoren en bij bestuurlijk en ambtelijk overleg input te leveren. Daarnaast bespreken we de begroting van het SDF in de planning- en controlcyclus rond het SDF. De jaarrekening dient als verantwoordingsdocument.

Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is een samenwerkingsverband van de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners. In de VRF werken zij samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo willen we (gezondheids)risico’s zo veel mogelijk beperken. En het beleid van gemeenten op het gebied van gezondheid en veiligheid bevorderen. Voor de verschillende onderdelen zijn beleidsplannen opgesteld (Brandweer, GGD en Crisisbeheersing).

Als de VRF zich niet houdt aan afspraken over de begroting, krijgen de gemeenten achteraf alsnog de rekening gepresenteerd. Dit risico beheersen we intern door periodiek de uitgaven te monitoren en bij bestuurlijk en ambtelijk overleg input te leveren. Daarnaast bespreken we de begroting van de VRF in de planning- en controlcyclus rond de VRF. De jaarrekening dient als verantwoordingsdocument.

1.2 Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoners

Terug naar navigatie - Vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoners

Onze inwoners zijn zelfredzaam en samenredzaam. Ze doen mee aan de (lokale) samenleving. Voor mensen die het niet op eigen kracht redden, bieden we een vangnet. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Indien nodig krijgen zij zorg dicht bij huis.

Onze gemeente kent een sterke zorgeconomie. Deze willen we behouden en waar mogelijk versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Inwoners onderzoeken en benutten bij problemen eerst de eigen mogelijkheden om problemen op te lossen. Lukt dat niet, ontvangen ze ondersteuning vanuit het gebiedsteam. Zij kunnen met al hun vragen bij het gebiedsteam terecht. Dankzij hun eigen kracht en ondersteuning van het gebiedsteam wonen ze langer thuis. Huishoudelijke hulp blijft toegankelijk en betaalbaar. Bij het beoordelen of huishoudelijke hulp nodig is, laten we de eventuele aanwezige inzet van mantelzorgers onder de 18 jaar buiten beschouwing. Het zorglandschap in onze gemeente is modern, toegankelijk en betaalbaar.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De middelen voor de decentralisatie AWBZ zijn kostenneutraal opgenomen. De decentralisatie-uitkering WMO is fors verlaagd. Hieruit wordt hulp bij het huishouden betaald. Voor het verder ontwikkelen van de zorgeconomie is de komende 4 jaar een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar. Voor het fonds Blijverslening wordt éénmalig € 300.000 beschikbaar gesteld. In overleg met de Stichting Scala, het Gebiedsteam en woningbouwvereniging Actium geven we invulling aan opbouwwerk. Binnen 'aandachtsgebieden; blok aanpak' is hiervoor een budget van € 26.000 beschikbaar.

Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF)

Het samenwerkingsverband SDF is aangegaan vanwege de decentralisatie van een aantal zorgtaken naar gemeenten per 1 januari 2015. Op die datum hadden de gemeenten nog niet de beschikking over de kennis op het gebied van contractbeheer en administratieve verwerking van deze zorgtaken. Daarom richtten we hiervoor een Gemeenschappelijke regeling op. Het algemene doel van de regeling is om bovenlokale (specialistische) zorg en ondersteuning te leveren voor inwoners van Ooststellingwerf en de andere Friese gemeenten.

Hierbij is een risico dat de informatie over zorgkosten, aantallen en zwaarte van de zorg niet altijd actueel is. Dit risico beperken we door aanwezige informatie te vergelijken met beschikkingen. De financiële risico’s van de samenwerking zijn beperkt. De uitvoeringskosten voor het SDF worden door de gemeenten versleuteld op basis van vooraf vastgestelde uitgangspunten. Iedere gemeente betaalt de zorgkosten voor de eigen inwoners. Binnen de regeling vinden diverse periodieke overleggen plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is een samenwerkingsverband van de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners. In de VRF werken zij samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zo willen we (gezondheids)risico’s zo veel mogelijk beperken. En het beleid van gemeenten op het gebied van gezondheid en veiligheid bevorderen. Voor de verschillende onderdelen zijn beleidsplannen opgesteld (Brandweer, GGD en Crisisbeheersing).

Als de VRF zich niet houdt aan afspraken over de begroting, krijgen de gemeenten achteraf alsnog de rekening gepresenteerd. Dit risico beheersen we intern door periodiek de uitgaven te monitoren en bij bestuurlijk en ambtelijk overleg input te leveren. Daarnaast bespreken we de begroting van de VRF in de planning- en controlcyclus rond de VRF. De jaarrekening dient als verantwoordingsdocument.

1.3.1 Thema: Participatie algemeen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Mensen stimuleren mee te doen aan de samenleving door werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding

Terug naar navigatie - Mensen stimuleren mee te doen aan de samenleving door werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding

Het gebiedsteam zet zich in om uitkeringsgerechtigden met arbeidsperspectief of een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Mensen met beperkte mogelijkheden om direct aan het werk te gaan, kunnen gebruik maken van zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werk of vrijwilligerswerk. Ook worden zij gestimuleerd in het kader van de tegenprestatie. Jongeren stimuleren we hun opleiding voort te zetten of weer naar school te gaan om een startkwalificatie te halen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Meer inwoners doen weer mee in de samenleving door (vrijwilligers)werk. Indien mogelijk worden zij (weer) financieel onafhankelijk. Inwoners die nog niet klaar zijn voor de (reguliere) arbeidsmarkt, doen actief mee aan de samenleving door scholing, re-integratietrajecten, beschut werk, (arbeidsmatige) dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of het leveren van een tegenprestatie.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor de inzet op re-integratie en participatie hebben we jaarlijks € 550.000 (exclusief BTW) tot onze beschikking uit het ongedeelde Participatiebudget. In 2018 wordt dit budget verhoogd met € 200.000 om de uitstroom te vergroten. Verder zetten we nog extra middelen in die we vanuit Europese subsidie (ESF) en provinciale subsidies en bijdragen ontvangen.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

WSW-medewerkers zoveel mogelijk in reguliere arbeid plaatsen

Terug naar navigatie - WSW-medewerkers zoveel mogelijk in reguliere arbeid plaatsen

Dit doen we dicht bij huis en in onze lokale samenleving. De WSW-medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving, blijven aan het werk bij Caparis. We maken de uitgaven voor de WSW beheersbaar door een versnelde en verantwoorde afbouw van Caparis. We doen dit samen met Caparis en de 7 andere gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Bij de uitvoering hebben we oog voor de individuele medewerker.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

We bieden een alternatief voor onze WSW-medewerkers die reguliere arbeid kunnen verrichten. Deze medewerkers gaan aan de slag binnen onze eigen gemeente. We zorgen het hele jaar door voor werk. De medewerkers leveren een zichtbare bijdrage aan de woon- en leefomgeving.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Het ongedeelde Participatiebudget (P-budget) bevat onvoldoende middelen om de kosten van de WSW en re-integratie te betalen. Dit is nog wel afhankelijk van de uitstroom van werknemers uit de WSW. Het aantal werknemers zal de komende jaren afnemen door natuurlijk verloop. Ook de korting op de fictieve bijdrage per werknemer (SE) heeft invloed op de hoogte van het P-budget. Een tekort op het ongedeelde P-budget brengen we ten laste van de algemene middelen.

Verbonden Partij: SW Fryslân / Caparis N.V.

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: SW Fryslân / Caparis N.V.

De taken vanuit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (WSW) moeten door ons als gemeente worden uitgevoerd. Op basis van efficiency en financiële redenen zijn deze taken uitbesteed aan de GR. Vanuit deze regeling nemen wij deel in Caparis N.V. De kernactiviteit is “het aanbieden van arbeidsplaatsen in het kader van de (voormalige Wet) sociale werkvoorziening voor inwoners uit de gemeente Ooststellingwerf” .

Vanaf 1 januari 2015 is nieuwe instroom in de WSW niet meer mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat de WSW alleen nog van kracht blijft voor de huidige werknemers met een vaste aanstelling. Voor de toekomst heeft de GR besloten de WSW verantwoord en versneld af te bouwen, met aandacht voor de positie van de huidige werknemers. Dit doen we door een gezamenlijk beschutwerkbedrijf (met 8 deelnemende gemeenten) in stand te houden. Nieuwe activiteiten van Caparis N.V. komen niet voor rekening van de aandeelhouders. Verder streeft de GR naar het terugdringen van het subsidie- en exploitatietekort bij Caparis N.V.

Het beleidsvoornemen voor de deelname in Caparis N.V. is het stimuleren van de beweging van binnen naar buiten. Dit betekent dat meer SW-werknemers gaan werken in het reguliere bedrijfsleven door middel van uitplaatsing, detachering, jobcarving en functiecreatie. Verder is het streven het bedrijfsresultaat te verbeteren. Dit wil Caparis N.V. realiseren door meer en nieuwe opdrachten te verwerven, het verbeteren van de netto toegevoegde waarde op arbeid en het verlagen van huisvesting- en personeelslasten.

Als gemeente lopen we het risico dat het subsidietekort oploopt in de komende jaren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor uitstaande geldleningen van de GR.

1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

We stellen voor het reguliere jaarlijkse budget van € 40.000 eenmalig in 2018 te verhogen met € 25.000. In totaal is in 2018 dan € 65.000 beschikbaar.

1.4 Thema: Inkomensverstrekking

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Mensen betrekken bij de samenleving. Verdere achterstand tot de maatschappij voorkomen. Een goede gezondheid bevorderen.

Terug naar navigatie - Mensen betrekken bij de samenleving. Verdere achterstand tot de maatschappij voorkomen. Een goede gezondheid bevorderen.

Het accent ligt op het bevorderen van participatie van kinderen. Preventie loopt als rode draad door alle activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoner ontvangt maatwerk (onder andere in natura). Inwoners ontvangen geen categoriale financiële tegemoetkomingen meer. Bij belemmeringen in de zelfredzaamheid of participatie is ondersteuning vanuit het gebiedsteam beschikbaar. Op die manier bieden we niet alleen compensatie, maar stellen we de inwoner ook in staat om te participeren.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In de begroting is € 300.000 beschikbaar voor minimaregelingen. In 2015 is hieraan € 142.000 toegevoegd (structurele Rijksmiddelen) en in 2017  € 118.000. Dit laatste betreft structurele middelen vanuit de decembercirculaire. Daarnaast is er € 400.000 voor individuele bijzondere bijstand en € 192.000 voor schuldhulpverlening.  We zetten het budget in voor de doelgroep. De kosten voor bewindvoering zijn explosief gestegen (landelijke trend). In onze gemeente loopt hier een onderzoek naar.

Begroting Programma 1

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?

 

  bedragen x € 1.000
1. Sociaal Domein Rekening
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
MJB
2019
MJB
2020
MJB
2021
Resultaat voor bestemming            
Lasten            
1.1 Thema Jeugd - 4.974 - 5.775 - 5.890 - 6.050 - 6.103 - 6.092
1.2 Thema WMO (incl. AWBZ) - 5.428 - 6.239 - 6.368 - 6.434 - 6.478 - 6.204
1.3 Thema Participatie - 5.394 - 5.051 - 4.470 - 4.156 - 4.041 - 3.927
1.4 Thema Inkomensverstrekking - 10.094 - 10.471 - 10.506 - 10.569 - 10.690 - 10.905
Totaal Lasten - 25.890 - 27.536 - 27.234 - 27.208 - 27.312 - 27.127
Baten            
1.1 Thema Jeugd 5 - - - - -
1.2 Thema WMO (incl. AWBZ) 732 460 425 425 425 425
1.3 Thema Participatie 49 32 2 2 2 2
1.4 Thema Inkomensverstrekking 8.599 8.680 8.974 9.039 9.160 9.369
Totaal Baten 9.385 9.173 9.401 9.467 9.587 9.796
Resultaat voor bestemming - 16.504 - 18.363 - 17.833 - 17.742 - 17.725 - 17.331
Mutatie reserves            
Toevoegingen - 2.556 - 37 - - - -
Onttrekkingen 177 569 519 319 319 -
Mutatie reserves - 2.379 533 519 319 319 -
Resultaat na bestemming - 18.883 - 17.831 - 17.314 - 17.423 - 17.406 - 17.331