Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Als gemeente hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Zoals de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren, zodat het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector toeneemt. Daarnaast willen we in 2030 een CO2-neutrale gemeente zijn. Hiervoor voeren we diverse projecten uit. Ook willen we in 2020 75% van ons afval hergebruiken. Hiervoor stellen we samen met Omrin een plan van aanpak op.

De mogelijke ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet is 2020/2021. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze een omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen, ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijk opgaven (demografische krimp, voldoende woningaanbod, leegstand winkels). Voor de invoering van de Omgevingswet stellen we een implementatieplan op.

3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Werkgelegenheid recreatie en & toerisme ombuigen van lichte daling naar significante groei!

Terug naar navigatie - Werkgelegenheid recreatie en & toerisme ombuigen van lichte daling naar significante groei!

Ondanks de investeringen in de recreatieve infrastructuur is er de laatste jaren sprake van een lichte daling in de werkgelegenheid in deze sector. Die willen we de komende jaren ombuigen in een significante groei.

Recreatie & toerisme biedt naast werkgelegenheid een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in tal van voorzieningen voor onze inwoners (fietspaden, zwembaden, horeca, etc.).

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Het is zichtbaar dat het aantal toeristen toeneemt. Onze inwoners hebben recreatieve mogelijkheden van goede kwaliteit. Door economische groei komen er meer banen in de recreatieve en toeristische sector; de werkgelegenheid neemt toe.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van de Streekagenda is € 50.000 beschikbaar. Daarnaast zijn budgetten beschikbaar voor het VTRBO (€ 25.000, bijdrage VTRBO, TIP, en de regiomarketingorganisatie), Toeristisch beleid (€ 67.520 waaronder bijdrage aan Recreatieschap Drenthe, in 2018 verhoogd naar € 65.243) en de Turfroute (€ 43.000 voor instandhouding, brugbediening en afvalcontainers).

Verbonden Partij: Recreatieschap Drenthe

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Recreatieschap Drenthe

Vanaf 2006 zijn we toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe. Het samenwerkingsverband heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie & toerisme. De activiteiten die het Recreatieschap uitvoert kunnen worden onderverdeeld in:

 • Advisering, voorlichting en kennisontwikkeling;
 • Planontwikkeling;
 • Projectontwikkeling en –uitvoering;
 • Ontwikkeling en beheer routestructuren.

Het Recreatieschap heeft primair een ondersteunende en verbindende taak. Het is het instrument waarmee gezamenlijke acties kunnen worden ondernomen, beleidszaken kunnen worden afgestemd en gemeentegrens-overschrijdende zaken kunnen worden opgepakt. Individuele vraagstukken kunnen bovengemeentelijk (en daardoor in breder verband) worden opgepakt. “Samen is meer dan de som der delen”. Dankzij Recreatieschap Drenthe is sprake van een belangrijke bundeling van krachten.

De financiële risico’s voor de Gemeenschappelijke Regeling zijn gering. De bijdrage is beperkt en de regeling heeft een financieel gezonde positie.

3.1.2 Thema: Biobased Economy

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De transitie naar een Biobased Economy aanjagen

Terug naar navigatie - De transitie naar een Biobased Economy aanjagen

Hiervoor bedrijven, instellingen en maatschappelijke partners inspireren en motiveren door het vormgeven van een visie en strategie. Uiteindelijk met diverse partijen concrete projecten faciliteren en initiëren. Die moeten geleidelijk de transitie bewerkstelligen naar een economie die meer biobased en/of circulair van aard is. De focus ligt daarbij op de voor onze gemeente meest belangrijke sectoren Agro & Food, Bouw en Recreatie & Toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken. Ondernemers en inwoners ervaren ruimte voor nieuwe initiatieven met een duurzaam karakter. Er ontstaat nieuwe werkgelegenheid.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor het uitvoeringsprogramma is € 600.000 beschikbaar voor de eerstkomende 2 jaar (2017-2020), inclusief de kosten voor een coördinator. Zoals in het programmaplan is opgenomen, vindt na 2 jaar een tussenevaluatie door de Raad plaats. We zoeken nog alternatieve financieringsbronnen (EFRO-aanvraag, Onderwijs, etc.).

 

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

3.1.3 Thema: Werkgelegenheid

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Ondernemers hebben voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Inwoners hebben meer kans op een baan. De werkloosheid onder onze inwoners neemt af. Inwoners en ondernemers van de ‘witte’ adressen in het buitengebied beschikken over snel internet. Met deze aanpak is het mogelijk om de aansluitkosten acceptabel te houden. De inwoners van een ‘wit’ gebied betalen straks € 15 per maand voor de extra aanlegkosten. Deze aansluitbijdrage komt bovenop de kosten van een abonnement voor internet, tv en bellen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Het huidige budget economische aangelegenheden is € 20.000. Bij de Programmabegroting 2017-2020 is maximaal € 500.000 beschikbaar gesteld voor een breedbandvoorziening in de zogenaamde “witte” adressen in het buitengebied. Na afronding van de aanbesteding door de provincie Fryslân wordt duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn voor onze gemeente.

 

3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Goed onderhouden en veilige openbare ruimte

Terug naar navigatie - Goed onderhouden en veilige openbare ruimte
 • Goed onderhouden en veilige openbare ruimte voor onze inwoners en andere gebruikers;
 • Verkeersveilige en aantrekkelijke routes voor fietsers voor verbetering van de veiligheid, stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. Er worden goede en veilige fietspaden en fietsroutes gerealiseerd voor zowel de inwoners als voor de toeristen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
 • Om het MOP Wegen uit te voeren zetten we eenmalig € 1.000.000 extra in om in de periode 2017 tot en met 2020 te besteden (jaarlijks € 250.000).
 • Voor het opheffen van gevaarlijke of ongewenste situaties in het verkeer stellen we een budget knelpunten van € 75.000 voor 2018 beschikbaar.
 • Voor een beter vooraanzicht van het gemeentehuis besteden we met ingang van 2017 gedurende 4 jaar elk jaar € 12.500.

3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Onze inwoners merken dat de leefomgeving steeds schoner wordt. Daarnaast wordt het aanbod van milieuprojecten steeds breder en laagdrempeliger. Zo krijgen de inwoners meer mogelijkheden om hun bijdrage aan een schonere leefomgeving te leveren. Ook is samen met alle Friese gemeenten een digitaal duurzaam bouwloket ingericht. Hier kunnen bedrijven en inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Sinds 2016  communiceren we hier veelvuldig over.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Vanuit het Afvalfonds is tot en met 2022 extra geld beschikbaar voor het uitvoeren van projecten voor aanpak van zwerfafval. Voor 2017 is éénmalig € 50.000 beschikbaar, vanaf 2018 structureel € 100.000 (dekking opbrengsten zonnepaneelvelden). Voor het fonds Duurzaamheidslening wordt éénmalig € 300.000 beschikbaar gesteld.

3.3.2 Thema: Afval

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De kosten worden verwerkt in de afvalstoffenheffing. U hebt op 20 juni 2017 (Kaderbrief 2017-2021) ingestemd om het vaste tarief afvalstoffenheffing per perceel te egaliseren en langer op een laag niveau te houden, en zo mogelijk in te zetten om de VANG (Van Afval naar Grondstof )-doelstellingen te realiseren. Hiervoor reserveren we € 828.000 in de Egalisatiereserve lastenverlichting . Het vaste tarief afvalstoffenheffing is voor 2017 vastgesteld op € 96. We stellen voor dit tarief voor 2018 niet te wijzigen. Hiervoor wenden we deze reserve deels aan.

Vanuit het Afvalfonds is tot en met 2022 extra geld beschikbaar voor het uitvoeren van projecten extra aanpak zwerfafval.

Verbonden Partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin)

Afvalsturing komt voort uit de Gemeenschappelijke Regeling OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwerking Friesland). De samenwerking is aangegaan op basis van landelijke wetgeving, waarbij het uitgangspunt was dat de bewerking van huishoudelijk afval en de storting daarvan binnen de provincie dient te blijven.

Omrin (Afvalsturing en Fryslân Miljeu) is het bedrijf van en voor gemeenten voor de reinigingstaken. Zij verwerkt het ingezamelde huishoudelijke afval en exploiteert de gemeentelijke milieustraat. Het bedrijf wil als totaaloplosser de gehele afvalketen bestrijken (van kringloop tot storten). Samen met de aandeelhouders wordt het beleid bepaald.

De risico’s zijn beperkt. Op beleidsniveau is voor ons voldoende vertegenwoordiging en beslissingsbevoegdheid aanwezig. De onderneming heeft een gezonde financiële positie. 

Verbonden Partij: N.V. Fryslân Miljeu

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: N.V. Fryslân Miljeu

De activiteiten van Fryslân Miljeu betreffen reinigingstaken en bestaan uit:

 • Inzameling huishoudelijk afval (rest, gft en papier) en Klein Chemisch Afval; 
 • Machinaal straatvegen;
 • Reiniging putten en kolken riolering.

De risico’s zijn beperkt. Op beleidsniveau is voor ons voldoende vertegenwoordiging en beslissingsbevoegdheid aanwezig. De onderneming heeft een gezonde financiële positie.

3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen

Terug naar navigatie - De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen

Dit doen we door een goede verdeling van de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente, anticiperend op de demografische ontwikkelingen en de behoefte in de 4 regio’s. Daarnaast versterken we de verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid vanuit de lokale gemeenschappen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten (€ 65.000 dorpsbudgetten (€ 40.000 structureel en € 25.000 incidenteel 2014 t/m 2017) en € 40.000 Caparis (= 1.600 uur)).

3.4.2 Thema: Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning

Terug naar navigatie - Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning

Onze inwoners wonen in een huur- of koopwoning die past bij hun financiële situatie, gezinssamenstelling of zorgbehoefte. Daarnaast een woning die energieneutraal en digitaal ontsloten is. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor onze huidige en toekomstige inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In totaal is een budget van € 250.000 beschikbaar voor de uitvoeringsagenda’s van de woonvisie (in 2017 € 50.000, in 2018 € 60.000, in 2019 € 70.000 en in 2020 € 70.000).

3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

Bij de implementatie betrekken we de inwoners en ondernemers. De vergunningsprocedures worden sneller en eenvoudiger. Inwoners en ondernemers worden meer betrokken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft u € 400.000 beschikbaar gesteld voor 4 jaar (tot en met 2020). Voor projectmanagement is € 144.000 (4 jaar € 36.000) beschikbaar. De begrote lasten voor het uitvoeringsprogramma bedragen € 452.000. In totaal € 596.000. Het budget wordt overschreden met € 196.000. U hebt besloten het tekort op te vangen binnen de beschikbare middelen eenmalige begrotingsruimte 2017-2020 van €  4.734.000 (Raad 18-7-2017).

Verbonden Partij: Hûs en Hiem

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Hûs en Hiem

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem, welstandadvisering en monumentenzorg heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeente te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland. Betrokken gemeenten moeten op grond van de nieuwe Omgevingswet een onafhankelijke commissie benoemen die zich uitspreekt over verbouwingen, sloop of verplaatsing van rijksmonumenten. Daarnaast adviseert deze commissie ook over meer kwaliteitsvragen dan monumenten alleen. Er is echter tot op heden nog geen enkele duidelijkheid over hoe zich dat zal gaan ontwikkelen. Laat staan welke vorm dat zal krijgen binnen het nog te ontwikkelen beleid van de gemeente Ooststellingwerf.

In feite loopt de gemeente geen risico; kosten gemaakt door de commissie worden één-op-één in rekening gebracht bij de aanvrager. Daarnaast is de financiële positie van de regeling gezond. Wel is het zaak alert te blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het teruglopen van de bouwactiviteiten in relatie tot de financiële crisis zoals we die in de afgelopen jaren hebben ervaren. Dit risico kunnen we verminderen door in te spelen en actief te reageren op ontwikkelingen en toekomstprognoses in de begroting. Zo kunnen we daar waar nodig bijsturen of zelfs maatregelen afdwingen om de kosten dekkend te maken voor de komende jaren. Dit alles conform de eisen en voorschriften zoals die zijn gesteld in de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem.

Begroting Programma 3

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

 

  bedragen x €1.000
3. Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Rekening
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
MJB
2019
MJB
2020
MJB
2021
Resultaat voor bestemming            
Lasten            
3.1 Thema Economische ontwikkelingen - 1.447 - 1.056 - 599 - 342 - 342 - 342
3.2 Thema Openbare ruimte - 3.154 - 2.823 - 2.606 - 2.550 - 2.552 - 2.279
3.3 Thema Milieu - 5.809 - 4.530 - 4.514 - 4.577 - 4.513 - 4.512
3.4 Thema Bouwen en wonen - 2.289 - 2.085 - 608 - 697 - 610 - 453
Totaal Lasten - 12.699 - 10.494 - 8.327 - 8.167 - 8.016 - 7.586
Baten            
3.1 Thema Economische ontwikkelingen 320 296 322 322 322 322
3.2 Thema Openbare ruimte 528 68 68 68 68 68
3.3 Thema Milieu 5.795 5.454 5.810 5.873 5.809 5.808
3.4 Thema Bouwen en wonen 2.325 607 528 1.822 1.053 354
Totaal Baten 8.968 6.424 6.728 8.086 7.252 6.553
Resultaat voor bestemming - 3.731 - 4.070 - 1.599 - 81 - 764 - 1.033
Mutatie reserves            
Toevoegingen - 1.176 - 1.805 - 84 - 1.380 - 698 - 85
Onttrekkingen 2.615 5.701 1.102 655 405 -
Mutatie reserves 1.439 3.896 1.018 - 725 - 293 - 85
Resultaat na bestemming - 2.292 - 174 - 581 - 806 - 1.057 - 1.118