Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid

In gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de drank- en horecawet. Voor de gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) is dit een nieuwe taak. De komende periode oefenen we nadrukkelijker toezicht uit op de horecagelegenheden.

5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen

Terug naar navigatie - Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen

Als we aan inwoners vragen wat ze belangrijk vinden, noemen zij naast de eigen gezondheid vaak het onderwerp veiligheid. Integrale Veiligheidszorg (IVZ) is beleid dat alle velden bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van het beleid regelt. Daarom zetten we in op samenwerking met alle betrokken partijen om een veilige en prettige woon- en leefomgeving te ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.1.2 Thema: Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren

Terug naar navigatie - Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren

We werken samen met interne en externe partners om risico’s te beheersen en samen met de partners coördineren we de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. De partners binnen de crisisbeheersing zijn vooral de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg).

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids-regio Fryslân (VRF) voor de onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor de crisisbeheersing is structureel een bedrag van € 35.000 beschikbaar. Dit budget zetten we in om de gemeentelijke organisatie goed voor te bereiden op crisissituaties en calamiteiten.

Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

Binnen VRF werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De samenwerking is aangegaan om (gezondheids)risico’s zo veel mogelijk te beperken. En om het beleid van gemeenten op het gebied van gezondheid en veiligheid te bevorderen. Voor de verschillende onderdelen zijn beleidsplannen opgesteld (Brandweer, GGD en Crisisbeheersing).

Als de afspraken over de begroting niet worden gerealiseerd door de VRF, krijgen de gemeenten achteraf alsnog de rekening gepresenteerd. Dit risico beheersen we intern door periodiek de uitgaven te monitoren en bij bestuurlijk en ambtelijk overleg input te leveren. Daarnaast bespreken we de begroting van de VRF in de planning- en controlcyclus binnen de Veiligheidsregio. En gebruiken we de jaarrekening als verantwoordingsdocument.

5.2 Thema: Handhaving

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving

Terug naar navigatie - Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving

De gemeente verleent vergunningen voor diverse evenementen en activiteiten. We zetten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om toezicht te houden. Deze BOA’s letten onder andere ook op het zwerfafval, de overlast van hondenpoep, het aanlijngebod van honden en het parkeren in de blauwe zone. Daarnaast houden de BOA’s toezicht op de regels vanuit de Drank- en horecawet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat merkt de inwoner ervan?

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoner ziet vaker een BOA. Hierdoor neemt het veiligheidsgevoel toe. Het zwerfafval en aantal dumpplaatsen van tuin- en grofvuil neemt af. Beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de blauwe zone neemt toe. Ook zal door consequente handhaving het naleefgedrag verbeteren.

Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Terug naar navigatie - Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Deelname aan de FUMO is wettelijk verplicht gesteld voor alle Friese gemeenten. Hiermee wordt beoogd de uitvoering van de milieuregelgeving te professionaliseren, te uniformeren en de afstemming met andere handhavingspartners (Justitie) te verbeteren. In het basistakenpakket is vastgelegd voor welke activiteiten (van bedrijven en instellingen) de FUMO haar werkzaamheden moet uitvoeren. De gemeente blijft het bevoegd gezag.

De FUMO voert voor de gemeente gedeeltelijk het omgevingsrecht uit: de vergunningverlening en het toezicht van het milieucomponent van grote en complexe bedrijven en instellingen. In 2017 of 2018 legt de FUMO het nieuwe bedrijfsplan ter goedkeuring aan de deelnemers voor. Dit naar aanleiding van de ontwikkelagenda FUMO 2.0 en het nieuwe Besluit Voorziening Toezichthandhaving (VTH).

De Gemeenschappelijke Regeling brengt een inherent risico mee: dat alle deelnemers moeten bijspringen bij eventuele tekorten. De FUMO vult een organisatie in op basis van uitgangspunten en een bedrijfsplan uit 2012. Intussen is gebleken dat die uitgangspunten niet meer actueel zijn. Dit verhoogt het risico van financiële tekorten in de aanloopfase. Diverse gemeenten, waaronder de OWO-gemeenten, hebben in een zienswijze aan de bel getrokken en dringend gevraagd om uiterst sober en zuinig te opereren.

Wij voeren toezicht op de uitvoering van de taken door de FUMO. Op bestuurlijk niveau in het Algemeen Bestuur. Op ambtelijk niveau door deelname aan de Controllersgroep en het Opdrachtgeversoverleg. We hebben enkel de wettelijk verplichte basistaken in de FUMO ondergebracht. Niet de plustaken. Daarmee zijn we niet aansprakelijk voor de risico’s die met de uitvoering van plustaken gepaard gaan.

Begroting Programma 5

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

 

  bedragen x €1.000
5. Openbare orde en veiligheid Rekening
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
MJB
2019
MJB
2020
MJB
2021
Resultaat voor bestemming            
Lasten            
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid  - 1.330 - 1.362 - 1.466 - 1.482 - 1.497 - 1.526
5.2 Thema Handhaving - 215 - 255 - 256 - 256 - 256 - 256
Totaal Lasten - 1.544 - 1.617 - 1.722 - 1.738 - 1.753 - 1.782
Baten            
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid  16 - - - - -
5.2. Thema Handhaving - - - - - -
Totaal Baten 16 - - - - -
Resultaat voor bestemming - 1.528 - 1.617 - 1.722 - 1.738 - 1.753 - 1.782
Mutatie reserves            
Toevoegingen - - - - - -
Onttrekkingen 33 20 19 19 19 -
Mutatie reserves 33 20 19 19 19 -
Resultaat na bestemming - 1.496 - 1.596 - 1.703 - 1.719 - 1.735 - 1.782