Aanbieding

Aanbieding

Terug naar navigatie - Aanbieding

Ooststellingwerf 2019, werken aan uitnodigende ambities en een beheersbare toekomst.

U ontvangt hierbij de Programmabegroting 2019-2022. In deze programmabegroting vertalen we nieuwe beleidswensen en doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

In de raadsperiode 2018-2022 blijven we ons inzetten voor duurzame ontwikkelingen, een krachtige samenleving die we betrekken bij onze planvorming en uitvoering en consistent financieel beleid. De lasten van het nieuwe beleid zijn financieel ingepast binnen de beschikbare budgetten en/of gedekt uit de vrije ruimte van de reserves.

 

Ambities Uitvoeringsprogramma
Het college wil zoveel mogelijk ambities uit het Uitvoeringsprogramma realiseren in de komende vier jaar. We investeren in de openbare ruimte zoals de wijkvernieuwing Haerenkwartier, de fiets- en voetgangersbrug Groote Singel – Molenweg en de aanpak van de bermen. We zetten in op het behoud en de versterking van recreatie en toerisme. Hierbij past ook het versterken van het toeristische fietspadennetwerk. Daarnaast wordt verder geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingen, zoals Biobased Economy en de Versnellingsagenda. Met Het Fonds worden maatschappelijke initiatieven vanuit de dorpen ondersteund en gerealiseerd door inwoners. Het jaar 2019 zal verder in het teken staan van de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet.

Tevens ronden we in 2019 de visie op het Sociaal Domein af. Hierin zal (opgavegestuurd) aandacht zijn voor de transformatie; een beweging naar een samenleving waarin de zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en passende zorg wordt geboden. Binnen de verdere uitwerking richten we ons op de monitoring van zorg en ondersteuning en de bijbehorende kosten.

 

Begrotingsperspectief 2019-2022
Het bestaande en breed gedragen behoedzame financiële beleid blijft ook de komende jaren ons uitgangspunt. Het begrotingsperspectief is voor de komende vier jaar budgettair in evenwicht. Het perspectief is echter nog niet structureel in evenwicht. Dit komt door beperkt beïnvloedbare overschrijdingen en de gevraagde budgetuitzettingen binnen het Sociaal Domein. Hiervoor wordt de Algemene Reserve ingezet. Voor de andere ambities zetten we de reserve Sociaal Domein en de reserve Strategische projecten in.

We gebruiken de komende twee jaar als voorbereiding om te zorgen voor een robuust begrotingsevenwicht met structurele meerjarige dekking. We gaan onderzoeken hoe we de kosten, met name binnen het Sociaal Domein, beheersbaar krijgen, mogelijk met aanvullende maatregelen buiten het Sociaal Domein in de overige programma’s. De woonlastendruk blijft de komende jaren gelijk door de meerjarige lokale lastenverlichting van de tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast heeft u bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 besloten voor het jaar 2019 wederom de ‘nullijn’ te hanteren voor de opbrengst van de OZB. Dit is in de primitieve begroting zo verwerkt.

U heeft bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma op 17 juli 2018 diverse moties en amendementen ingediend. In de bijlage ‘Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022’ kunt u nalezen op welke wijze de aangenomen amendementen en moties verwerkt zijn in de begroting.

 

 

bedragen x € 1.000

Begrotingsperspectief

Begroting 2019

MJB 2020

MJB 2021

MJB 2022

Begrotingsresultaat

 

 

 

 

Saldo bestaand beleid

359

671

659

714

Saldo nieuw beleid

-347

-469

-466

-732

Totaal begrotingsperspectief

12

202

193

-18

 

Begrotingsperspectief

Het begrotingsperspectief 2019-2022 op basis van bestaand beleid wijkt af van de uitkomsten van de Meicirculaire 2018. De daling van begrotingsresultaten wordt vooral veroorzaakt door autonome invloeden, zoals salarissen en invoering abonnementstarief WMO.

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 zijn nog niet verwerkt in deze programmabegroting. Voor de begrotingsbehandeling zullen wij u hierover separaat informeren.

Met deze Programmabegroting 2019-2022 is ons inziens uw Raadsprogramma verwerkt en een goed evenwicht gevonden tussen enerzijds het realiseren van de ambities in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 en anderzijds het beheersbaar maken van de lasten die daarmee samenhangen.

 

Oosterwolde, 18 september 2018.

 

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders

 

 

Sander Kastelein                                    Harry Oosterman

secretaris                                                    burgemeester