Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven we de opbouw van de Programmabegroting 2019 (inclusief de meerjarenramingen 2020-2022). De Programmabegroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting

 

Aanbieding

In de aanbieding gaan we op hoofdlijnen in op een aantal onderwerpen. Onder andere het begrotingsperspectief en ambities vanuit het uitvoeringsprogramma.

 

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan (de programma's) en de paragrafen. Per programma beantwoorden we 4 vragen:

  • 1e W: Wat willen we bereiken?
  • 2e W: Wat gaan we ervoor doen?
  • 3e W: Wat merkt de inwoner ervan?
  • 4e W: Wat mag het kosten? 

Een aantal financiële aspecten in de begroting gaat over de programma's heen. Deze beschrijven we in negen paragrafen die een dwarsdoorsnede van de programma's geven.

 

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit de begrotingspositie 2019-2022 en het financieel meerjarenperspectief 2019-2022. In de financiële begroting is opgenomen: de financiële vertaling van de 6 programma's, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de lokale heffingen, de deelnemingen en de post onvoorzien van het lopende begrotingsjaar.

 

Bijlagen

Er is een aantal (vooral cijfermatige) bijlagen opgenomen, namelijk:

  • de kerngegevens
  • een overzicht van de reserves en voorzieningen 2017-2022
  • een overzicht van de incidentele lasten en baten 2019-2022
  • een overzicht amendementen en moties naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022
  • een overzicht van taakvelden 
  • een lijst van beleidsindicatoren. Meer informatie over beleidsindicatoren vindt u op waarstaatjegemeente.nl.