Programma 1 | Sociaal domein

Programma 1 | Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 1 | Sociaal Domein

Om de transformatie binnen het sociaal domein verder vorm te geven is een brede en integrale visie op het sociaal domein nodig. Gericht op het stimuleren van de burgerkracht in wijken en dorpen, dichtbij de inwoners, zorg en ondersteuning organiseren door middel van keukentafel gesprekken en zichtbaar zijn in het veld. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat preventieve maatregelen gericht op gezondheid en leefbaarheid op lokaal niveau op termijn winst gaan opleveren. De doorontwikkeling van het monitoren van de programma’s binnen het sociaal domein geeft mogelijkheden om te sturen op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Het Gebiedsteam is er voor iedereen en is laagdrempelig bereikbaar. Inwoners kunnen er terecht met vragen. Het Gebiedsteam helpt de situatie helder te krijgen en samen met de inwoner te kijken wat nodig is om de situatie zelf het hoofd te bieden. Kan de inwoner dit niet op eigen kracht of met hulp van het netwerk? Dan kan het Gebiedsteam zelf lichte vormen van hulp en ondersteuning bieden. Is er meer nodig, dan zorgt het Gebiedsteam voor een passende oplossing in de vorm van geïndiceerde zorg.

We stimuleren de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers door hen te ondersteunen en te waarderen. We stimuleren mensen mee te doen aan de samenleving door hen te helpen met het vinden van werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Hierbij werken we intensief samen met maatschappelijke partners. 

 

Thema 1.1 Jeugd

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • Kinderen en jongeren groeien op in een veilige en gezonde omgeving en krijgen de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen tot zelfredzame en zelfbewuste (jong)volwassenen. 
 • We willen ervoor zorgen dat Ooststellingswerfse jongeren weerbaar worden gemaakt op het gebied van voeding, alcohol, drugs, roken, gokken, budgettering en social-media. Preventie begint bij de (aanstaande) ouders.
 • We staan open voor overleg met jongeren om te kijken naar meer ontmoetingsplekken voor jongeren in de gemeente.
 • We willen graag dat er binnen het team communicatie een specifieke medewerker beschikbaar is die zich richt op jongeren.
 • We willen dat bij de indicatiestelling voor zorg geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van jongeren tot 18 jaar als mantelzorger.
 • We willen dat er vanuit het Gebiedsteam wordt gewerkt met één aanspreekpunt per gezin (zie Visie Sociaal Domein).
 • We willen de monitor sociaal domein handhaven.
 • Goede zorg voor de jeugd is leidend. Elke jongere krijgt de hulp die nodig is. Dat blijft ook de komende jaren het uitgangspunt.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Veilige en gezonde omgeving

 • Met alle Friese gemeenten geven we sinds 2018 uitvoering aan onze verantwoordelijkheid voor (de inkoop van) jeugdhulp. Het Gebiedsteam biedt zelf lichte vormen van ondersteuning en regelt zo nodig dat de jeugdige en/of gezinsleden elders passende (zwaardere vormen van) ondersteuning krijgen.
 • We zetten lokaal in op preventie. Bijvoorbeeld door prenatale voorlichting en preventielessen in het onderwijs. 
 • We geven actief vorm aan jongerenparticipatie door middel van Chats & Quests.
 • We stimuleren korte lijnen en samenwerking tussen de gemeenschap en de algemene jeugdvoorzieningen, zoals basisscholen en sportverenigingen. 
 • Met het onderwijsveld hebben we afspraken over het Passend Onderwijs en de samenwerking tussen het Gebiedsteam en de scholen.
 • Daar waar veiligheid een rol speelt, zijn veiligheidspartners zoals Veilig Thuis betrokken.
 • Het Gebiedsteam onderhoudt goede contacten met eerstelijns (zorg)voorzieningen, zoals de huisartsen. 
 • Evaluatie effectiviteit bestuurlijke inkoop jeugd.
 • Een pilot met een outreachend medewerker verslavingszorg in het veld.
 • Preventie is een belangrijk middel om zorgkosten te beperken. De pilot met Praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts geeft goede resultaten omdat vroegtijdige interventie wordt aangeboden aan jongeren en het gezin wat het aantal verwijzingen van de huisarts naar ‘dure’ zorg kan beperken.

 

Weerbaarheid jongeren
Preventie begint bij (aanstaande) ouders en jonge kinderen. Er is in de gemeente Ooststellingwerf een sluitend palet van zorg en ondersteuning voor de eerste 1.000 dagen van het kind ontwikkeld. Dit bestaat uit de cursus Prenatale Voorlichting, Voorzorg, Vroegsignalering en HomeStart.

Met de uitkomsten van de Chats&Quests stellen we een breed en samenhangend programma op om een gezonde leefstijl onder jongeren te stimuleren. In gesprek met jongeren, ouders en experts verkennen we waar hun behoeften liggen, waar hun 'drive' zit om gezond te leven en wat hen zou helpen. Uit de laatste Gezondheidsmonitor van de GGD (2016) blijkt dat 10% van de jongeren last heeft van overgewicht. In de zomer van 2018 wordt samen met de GGD een analyse gemaakt op basis van de Gezondheidsmonitor 2016.

Op de basisscholen (groep 7 en 8) geven we preventielessen. We besteden aandacht aan roken en alcoholgebruik. Ook is op de basisschool in Haulerwijk een pilot gestart met een les over budgettering. Als deze succesvol is, bieden we de les op alle basisscholen aan.

Op het voortgezet onderwijs verzorgt Stichting Voorkom! de preventielessen. Daar is ook een ervaringsdeskundige bij. Via huiswerkopdrachten in de vorm van lesbrieven worden ook de ouders betrokken bij onderwerpen als roken, alcohol- en drugsgebruik, gameverslaving en groepsdruk. In samenspraak met het onderwijs gaan we onderzoeken of intensivering van de preventielessen, door deze in twee schooljaren aan te bieden, wenselijk is. Ook bekijken we de mogelijkheid om het "Jongerenevent over preventieonderwerpen" te herhalen.

Uit de laatste Gezondheidsmonitor van de GGD (2016) blijkt dat 6% van de jongeren in Ooststellingwerf tussen 12 en 18 jaar ooit harddrugs heeft gebruikt (Friesland 4%). Vanuit integraal veiligheidsbeleid wordt uitvoering gegeven aan de aanpak rondom drugs. Deze aanpak wordt verwoord in het Uitvoeringsplan dat in de loop van 2018 wordt vastgesteld. In dit plan wordt aandacht geschonken aan zowel de preventieve kant als de repressieve kant.

Vanuit de aanpak rondom drugs is samen met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een project gestart om het jongerenwerk, het Gebiedsteam en andere partners de tools te geven om beter te signaleren en door te verwijzen. Aan het eind van het project worden de uitkomsten gedeeld.

Ontmoetingsplekken
Uit de Quest&Chats blijkt dat jongeren elkaar vooral willen ontmoeten tijdens activiteiten. We vragen Stichting Scala (Jongerenwerk, buurtcoaches) in kaart te brengen aan welke activiteiten precies behoefte is. Vervolgens kunnen we samen met de jongeren én hun ouders initiatieven en ideeën verder uitwerken en mogelijk maken.

Communicatie jongeren
Dit is meegenomen onder het kopje ´Visie Sociaal Domein´ (Communicatiestrategie). Sinds 2013 communiceren wij met jongeren via de door +Participatie ontwikkelde Quests&Chats en hun online vragenlijsten. Met moderne tools weten zij jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkeling.

Indicatiestelling voor zorg
In de huidige WMO- en Jeugdverordeningen is dit al geregeld. 

Monitor Sociaal Domein handhaven
Dit is meegenomen onder het kopje ´Visie Sociaal Domein´.

Verbonden partij: Gemeenschappelijke regling Sociaal Domein Fryslân (SDF)
Binnen de Centrumregeling SDF werken Friese gemeenten samen aan beleidsvoorbereiding en de inkoop van specialistische jeugdhulp en het bijbehorende contractbeheer. Het algemene doel is om waar nodig specialistische jeugdhulp en ondersteuning te leveren aan inwoners van alle Friese gemeenten.

Verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
Binnen de VRF werken Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRF werkt op het gebied van gezondheidszorg aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Friese inwoner.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan

Veilige en gezonde omgeving
We regelen lokaal wat lokaal kan en regionaal/provinciaal wat moet. Bijvoorbeeld de inkoop van specialistische jeugdhulp en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Hulp en ondersteuning zijn dicht bij de inwoners georganiseerd. Inwoners weten dat zij bij het Gebiedsteam terecht kunnen. Het Gebiedsteam helpt inwoners snel verder door vragen te beantwoorden. En zo nodig lichte vormen van ondersteuning te bieden. Waar nodig regelt het Gebiedsteam zwaardere vormen van jeugdhulp. De zorg wordt goed gecoördineerd. En het aantal hulpverleners in een gezin wordt beperkt. 

Weerbaarheid
Jongeren en hun ouders worden op een positieve manier 'verleid' om gezond(er) te leven. Jongeren met een gezonde leefstijl ontwikkelen zich beter en hebben minder ondersteuning en zorg nodig.

Ontmoetingsplekken
Jongeren ontwikkelen, samen met Stichting Scala, zelf hun activiteiten. Zo hebben zij meer te doen in hun dorp. Hierdoor is er ook geen overlast door hangjongeren.

Communicatie
Enkele malen per jaar bezoekt +Participatie de scholen voor voortgezet onderwijs om jongeren te vragen mee te denken over beleid.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Jeugd algemeen

Op basis van huidige gegevens over de zorgkosten binnen Jeugd constateren wij dat de kosten (conform de landelijke trend) stijgen, terwijl de bijdragen vanuit het rijk niet stijgen. Om deze stijging op te vangen is het budget verhoogd met € 750.000 in 2019 en vanaf 2020 met € 400.000. De stijging van de budgetten in 2019 en in 2020 komen ten laste van de Algemene reserve. In 2021 verwachten we dat we de uitgaven kunnen dekken vanuit eigen middelen. 

Weerbaarheid en Ontmoetingsplekken
We stellen voor in 2019 en 2020 extra capaciteit in te zetten voor jongerenwerk (€ 50.000) gericht op weerbaarheid van jongeren en jongerenplekken.

 

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Thema 1.2 WMO

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • Onze inwoners zijn zelfredzaam en samenredzaam. Ze doen mee aan de (lokale) samenleving. Voor mensen die het niet op eigen kracht redden, bieden we een vangnet. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Indien nodig krijgen zij zorg dicht bij huis.
 • We willen dat onze inwoners zo lang mogelijk op de door hen zelf gewenste plek kunnen wonen en hier zelf regie over hebben. Wij vinden dat kangoeroewoningen mogelijk moeten blijven.
 • We willen mantelzorgers ondersteunen door te zorgen voor heldere informatievoorziening.
 • We willen dat de gemeente een vangnet biedt voor mensen die niet de benodigde ondersteuning kunnen ontvangen.
 • We willen onze zorgeconomie behouden en waar mogelijk versterken.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

We geven uitvoering aan de Wmo en de huishoudelijke hulp blijft toegankelijk en betaalbaar.

Lang(er) thuis blijven wonen
Naast kangoeroewoningen zetten we ons in voor mantelzorgwoningen en andere vormen van langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast blijven we inwoners bewust maken van wat er (vanuit eigen kracht en met ondersteuning van het Gebiedsteam) nodig en mogelijk is om lang(er) thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld door projecten als 'Mijn huis op maat' en 'preventief huisbezoek ouderen'.

We bieden inwoners de mogelijkheid om bij aanpassingen aan hun huis gebruik te maken van de Blijverslening en de Verzilverlening (zie ‘Milieu 2030 CO2 neutraal’ - Programma 3). De blijverslening valt onder WMO, hier is de verzilverlening aan gekoppeld. 

Heldere informatievoorziening
Dit nemen we mee in de te ontwikkelen communicatiestrategie (zie 'Visie Sociaal Domein'), zodat we op alle onderdelen transparant communiceren.

Vangnet
Wij willen inwoners in staat stellen zelfstandig hun leven te leiden. Voor wie hier moeite mee heeft, bieden we, via het Gebiedsteams, een vangnet en hulp. Hierbij gaan we uit van eigen kracht en zelfregie. Dit betekent dat we oplossingen zo veel mogelijk in de directe omgeving en het netwerk van mensen zoeken. Dit vergroot de eigenwaarde en leidt tot duurzame oplossingen. Wanneer iemand zorg nodig heeft, moet diegene meteen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, als het eigen netwerk niet (direct) beschikbaar is. Mantelzorg moet altijd veilig aanvoelen voor de zorgvrager en de mantelzorger. Als dat uiteindelijk niet het gewenste effect heeft dan is er voor iedereen die het echt nodig heeft een stevig vangnet. 

Dorpsgesprekken
Voor alle onderdelen geldt dat we dorpsgesprekken voeren om onze Visie Sociaal Domein te ontwikkelen. Input daaruit nemen we weer mee in beleidsvorming.

Zorgeconomie
Binnen de zorgeconomie zetten we in op een nieuwe samenwerking. Doelstelling is: projecten te initiëren tussen onderwijs, zorg en bedrijfsleven, innovatie te brengen in de sector en werkgelegenheid creëren.

Verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
Binnen de VRF werken Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRF werkt op het gebied van gezondheidszorg aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Friese inwoner.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan

Door alle maatregelen hebben inwoners meer regie over onderwerpen als langer thuis wonen en mantelzorg. De inwoner die de benodigde ondersteuning niet kan ontvangen vanuit het eigen netwerk, lokale netwerk of via de algemene voorzieningen kan dan een beroep doen op een stevig vangnet. Bij het beoordelen of huishoudelijke hulp nodig is, laten we de eventuele aanwezige inzet van mantelzorgers onder de 18 jaar buiten beschouwing.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

WMO Hulp in de huishouding
Het budget voor de hulp in de huishouding verhogen we van € 1,4 miljoen naar € 1,9 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt doordat de alfa hulpen in dienst komen bij de instellingen, waardoor de kosten stijgen.

Eigen bijdrage WMO
De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning is straks voor iedereen gelijk (abonnementstarief). Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar € 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige Kabinet. Hierdoor verwachten wij een daling van de inkomsten van € 200.000.

Lang(er) thuis blijven wonen
We stellen u voor een kapitaal van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de Verzilverlening. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) bieden we dan laagrentende leningen aan om inwoners in staat te stellen langer thuis te wonen.  De kapitaalslasten begroten we op € 25.000.

 

Thema 1.3 Uitvoering Participatiewet

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen mensen stimuleren om mee te doen aan de samenleving, door werk, scholing, vrijwilligerswerk of een dagbesteding.
 • We komen met een plan van aanpak waarmee ondernemers in Ooststellingwerf worden gestimuleerd om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht te geven op werk.
 • We willen dat een onderzoek / monitor inzichtelijk maakt hoeveel inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk voor langere tijd aan het werk komen.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Het Gebiedsteam zet zich in om uitkeringsgerechtigden met arbeidsperspectief of een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Mensen met beperkte mogelijkheden om direct aan het werk te gaan, kunnen gebruik maken van zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding, beschut werk of vrijwilligerswerk. Ook worden zij gestimuleerd in het kader van de tegenprestatie. We stimuleren jongeren om hun opleiding voort te zetten of weer naar school te gaan om een startkwalificatie te halen.

Vergroten arbeidsparticipatie
De afstand van de uitkeringsgerechtigde tot de arbeidsmarkt is bepalend voor de keuze van het re-integratie- of participatietraject. Mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt worden direct bemiddeld door het Gebiedsteam. Hierbij maken zij gebruik van een integrale privaat-publieke samenwerking via Baanbrekend Fryslân, Flextensie en de eigen accountmanager. Uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden door het Gebiedsteam voorbereid op de arbeidsmarkt door (maatwerk)re-integratietrajecten in te zetten. Denk hierbij aan leerwerkplekken, stages en vakgerichte opleidingen zoals het Groen traject i.s.m. Terra Next en OlmenEs. Mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt betrekken we bij de samenleving door participatietrajecten (zoals Wijknet), vrijwilligerswerk, (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk. Voor diegenen waarvoor dat mogelijk lijkt, blijven we ons inzetten op uitstroom uit de uitkering. Hen bieden we leerwerkplekken en scholing aan, waarin zij werknemers- en vakvaardigheden aanleren. In samenwerking met de buitendienst bieden we trajecten aan in het onderhoud van de openbare ruimte. Zo investeren we niet alleen in de ontwikkeling van mensen, maar ook in de leefbaarheid van onze gemeente.

Ontwikkeling nieuw beleid 2019 - 2021
In 2018 werken we aan het vormgeven van nieuw beleid Arbeidsparticipatie. Door de casemanagers werk is een bestandsanalyse gedaan. Hieruit blijkt dat de doelgroepen zoals benoemd in huidig beleid (2015 - 2018) niet meer aansluiten bij het huidige bestand. De groep 'kansrijken' is gedaald, de groep 'doorstromers' is gelijk gebleven, maar de aandachtsgroep is met 200 gestegen. Op deze groep zal in nieuw beleid dan ook de nadruk liggen. We willen als gemeente een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit vraagt, in samenwerking met de doelgroep(en) zelf, werkgevers, onderwijs en aanbieders, om intensieve begeleiding. De uitvoering van dit beleid zal vanaf 2019 plaatsvinden. Daarnaast willen we het succes van onze trajecten, voorlichtingen en begeleiding van kansrijken en doorstromers voorzetten. Voor dit alles is passende capaciteit nodig.

Ondernemers stimuleren
In het najaar van 2018 maken we een plan van aanpak, met daarin aandacht voor de volgende punten:

 • Naast de al bestaande goede relaties, het netwerk uitbreiden en ondernemers informeren/stimuleren;
 • Zorgen voor een goede opvolging en verbinding naar/met account- en casemanagers;
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar afstemmen;
 • Mensen met een uitkering begeleiden in het klaarstomen voor werk, met basis- en werknemersvaardigheden als startpunt;
 • Rol van en verbinding met andere partners verhelderen, zoals het UWV en Caparis;
 • Verbinding maken op de vlakken Onderwijs – Ondernemers – Overheid;
 • Tegenprestatie uitvoeren op basis van maatwerk, in een breed maatschappelijk perspectief (zie ook 'Inkomensverstrekking').

Inzicht in aantal inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt
Met een monitor wordt inzichtelijk hoeveel inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk voor langere tijd aan het werk komen. De monitor biedt informatie over in- en uitstroom. Nadruk ligt niet alleen op aantallen, maar ook op (deeltijd)plaatsing in alle mogelijke constructies (dus bijvoorbeeld ook loonkostensubsidie, waarbij iemand niet uit de uitkering gaat).

OWO Participatie beweging
Een 3-jarige pilot in OWO verband focust zich op de doorontwikkeling van mensen van dagbesteding naar werk. Er wordt gezocht naar nieuwe en experimentele vormen van beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding. Hierin wordt samengewerkt door lokale partijen zoals werkgevers, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, zorgaanbieders en de gebiedsteams. Binnen onze eigen gemeente werken met de kopgroep 'doorontwikkelen'. Hierbij kijken casemanagers werk en gebiedsteammedewerkers (Brink) samen naar de behoeften en ontwikkelpotentie van onze inwoners. De 3-jarige pilot wordt begeleid door Movisie. Dit is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken. We krijgen voor het begeleiden van de pilot extra geld van de provincie Fryslân.

Verbonden Partij: GR SW Fryslân / Caparis N.V
GR SW Fryslân / Caparis NV dragen bij aan het aanbieden van arbeidsplaatsen in het kader van de voormalige wet sociale werkvoorziening voor onze inwoners. Sinds 2015 is er geen instroom meer, door de invoering van de Participatiewet. Daarom heeft de GR besloten de WSW verantwoord en versneld af te bouwen. In december 2018 wordt het voorstel voor de nieuwe governance structuur verwacht. Ondertussen is de eerste groep (Fase 1) WSW-medewerkers overgenomen door onze Stichting Werk Ooststellingwerf. Deze mensen werken nu bij de buitendienst. Op dit moment wordt verkend of in Fase 2 meer mensen kunnen worden overgenomen.

We willen uiteindelijk zoveel mogelijk WSW-medewerkers in regulier arbeid plaatsen, waar mogelijk en passend. Dit doen we dicht bij huis en in onze lokale samenleving. De WSW-medewerkers die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving, blijven aan het werk bij Caparis. We maken de uitgaven voor de WSW beheersbaar door een versnelde en verantwoorde afbouw van Caparis. We doen dit samen met Caparis en de 7 andere gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Bij de uitvoering hebben we oog voor de individuele sw-medewerker.

Regionale werkbedrijf ‘Fryslân Werkt!’
Binnen het regionale werkbedrijf ‘Fryslân Werkt!’ werken we samen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin mensen zo veel mogelijk en duurzaam meedoen. We doen dit met de andere Friese gemeenten, het UWV en de sociale partners in onze regio. Binnen het werkbedrijf werken we samen om baanafspraakbanen (voor mensen met een arbeidsbeperking) in te vullen. We kijken hierbij niet naar beperkingen, maar naar de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde. We faciliteren werkgevers door een regionaal afgestemd aanbod voor werkgeversdienstverlening en re-integratieinstrumenten. Daarnaast geven we uitvoering aan ons eigen beleid. We blijven lokaal doen wat lokaal kan en gaan kijken waar de koppeling met Fryslân Werkt een meerwaarde kan leveren. 

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Uitkeringsgerechtigden hebben meer perspectief op werk en kunnen meedoen. Meer inwoners doen weer mee in de samenleving door (vrijwilligers)werk. Indien mogelijk worden zij (weer) financieel onafhankelijk. Inwoners die nog niet klaar zijn voor de (reguliere) arbeidsmarkt, doen actief mee aan de samenleving door scholing, re-integratietrajecten, beschut werk, (arbeidsmatige) dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of het leveren van een tegenprestatie.
 • Ondernemers kunnen hun toenemende vraag naar arbeid beter invullen en zijn tevreden over de (werkgevers) dienstverlening van de gemeente.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

We maken gebruik van het bestaande Participatiebudget.

In 2017 en 2018 is het re-integratiebudget met € 200.000 per jaar verhoogd (dekking reserve Sociaal Domein) om de uitstroom te vergroten. In het voorjaar van 2019 staat de evaluatie van dit ingezette beleid gepland. In afwachting van de evaluatie stellen wij u voor om in 2019 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen, dekking reserve Sociaal Domein. 

 

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Thema 1.4 Inkomensverstrekking, armoedebeleid, schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen aandacht voor armoedebestrijding en vinden het belangrijk dat alle inwoners die hier recht op hebben op de hoogte zijn van de regelingen.
 • We willen het huidige kwijtscheldingsbeleid handhaven.
 • We verlangen een tegenprestatie van mensen in de bijstand op basis van maatwerk.
 • We zetten op het gebied van armoedebestrijding in op het zo effectief en volledig mogelijk besteden van de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn.
 • We betrekken mensen bij de samenleving, voorkomen verdere achterstand tot de maatschappij en bevorderen een goede gezondheid.
 • We onderzoeken of er meer of andere regelingen zijn die kunnen worden ingezet om inwoners met een schuld ruimte te geven hun schuld af te betalen.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Aandacht voor armoedebestrijding
We doen extra ons best om mensen te bereiken. Daarvoor onderzoeken we de verschillende doelgroepen en hun behoeften. Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving.

Effectieve en volledige besteding budgetten

 • We onderzoeken of de administratieve lasten omlaag kunnen en het aanvraagproces eenvoudiger (zie ook Programma 6, 'Regelgeving kritisch tegen het licht houden').
 • We kijken hoe we meer maatwerk kunnen bieden bij de tegenprestatie (zie ook 'Uitvoering Participatiewet - plan van aanpak met ondernemers').
 • We stellen kinderen en hun ouders in staat om mee te doen, zodat ze (later) meer kansen krijgen.

Begin 2019 komen we met de resultaten van ons beleid.

Schuldhulpverlening
Het onderzoek uitvoeren. Daarbij betrekken we ook onze eigen positie als schuldeiser. Zoals onze beperkingen vanuit wet- en regelgeving. 

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan

Inwoners zijn goed geïnformeerd. Zij weten wat de mogelijkheden zijn en waar zij terecht kunnen voor ondersteuning bij een laag inkomen.

De inwoner ontvangt maatwerk (onder andere in natura). Bij belemmeringen in de zelfredzaamheid of participatie is ondersteuning vanuit het Gebiedsteam beschikbaar. Op die manier bieden we niet alleen compensatie, maar stellen we de inwoner ook in staat om te participeren.

De inwoner heeft meer mogelijkheden om van zijn schulden af te komen.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

In de begroting is € 650.000 beschikbaar voor bijzondere bijstand (inclusief € 350.000 voor bewindvoering). Het budget voor de schuldhulpverlening bedraagt € 142.000 jaarlijks. Voor minimaregelingen is € 599.000 beschikbaar. In 2019 en 2020 is het budget met € 39.000 verhoogd doordat we middelen ontvangen via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (Meicirculaire 2018).

 

Begroting Programma 1

Begroting programma 1

Terug naar navigatie - Begroting programma 1
bedragen x € 1.000
1. Sociaal Domein Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Resultaat voor bestemming
Lasten
1.1 Thema Jeugd -8.246 -6.057 -7.020 -6.536 -6.502 -6.487
1.2 Thema WMO (incl. AWBZ) -6.623 -6.298 -6.848 -6.835 -6.798 -6.823
1.3 Thema Participatie -4.782 -4.854 -4.157 -4.067 -3.947 -3.768
1.4 Thema Inkomensverstrekking -10.179 -10.773 -10.192 -10.260 -10.355 -10.557
Totaal Lasten -29.829 -27.982 -28.217 -27.697 -27.602 -27.635
Baten
1.1 Thema Jeugd 24 - - - - -
1.2 Thema WMO (incl. AWBZ) 418 437 225 225 225 225
1.3 Thema Participatie 76 2 2 2 2 2
1.4 Thema Inkomensverstrekking 8.937 8.974 8.563 8.628 8.759 8.955
Totaal Baten 9.454 9.413 8.790 8.856 8.986 9.182
Resultaat voor bestemming -20.374 -18.569 -19.427 -18.842 -18.616 -18.453
Mutatie reserves
Toevoegingen -337 175 - - - -
Onttrekkingen 3.720 940 1.094 719 269 -
Mutatie reserves 3.384 1.115 1.094 719 269 -
Resultaat na bestemming -16.991 -17.454 -18.333 -18.123 -18.347 -18.453