Programma 2 | Welzijn en educatie

Programma 2 | Welzijn en educatie

Welzijn staat voor goed voelen en welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Het beleid richt zich onder andere op het versterken van de gezondheid en de sociale context zoals kwalitatieve contacten en maatschappelijke participatie. We willen bereiken dat alle jongeren zich ontwikkelen tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners. Inwoners die op een eigen manier een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het doel is dat jongeren het onderwijs met een startkwalificatie verlaten, zodat zij een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, bieden we een passend traject aan. Daarnaast richten we ons op kunst en cultuur. Dit is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Het levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Ooststellingwerf. 

 

Thema 2.1.1 Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken

 • We willen dat kunst en cultuur een bijdrage levert aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Ooststellingwerf.
 • We willen kunst en cultuur bekend en toegankelijk maken voor met name kinderen en jongeren.
 • We willen het cultureel erfgoed, inclusief de streektaal, beschermen en uitdragen.
 • We willen dat kunst en cultuur een bindmiddel is voor de samenleving in Ooststellingwerf.
 • We willen een faciliterende rol op het terrein van kunst en cultuur en ondersteunen initiatieven van inwoners op dit vlak.
 • We willen bestaande kunstwerken blijven onderhouden en de huidige regelingen continueren.
 • We willen de huidige bibliotheekvoorzieningen behouden.

 

Wat gaan we ervoor doen

 • Iedereen krijgt de kans en gelegenheid te participeren. Hierbij speelt het Kindpakket (Leergeld, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds) een belangrijke rol, om de toegang voor elk kind financieel mogelijk te maken.
 • Om het Stellingwerfs te stimuleren verwachten we initiatieven vanuit het veld, toegespitst op de vraag vanuit onze inwoners en organisaties, zoals het onderwijs.
 • We organiseren zelf geen culturele activiteiten, maar faciliteren en stimuleren activiteiten en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, inclusief cultuureducatie. Van het veld vragen we cultureel ondernemerschap. Het is aan onderwijs en culturele instellingen om het aanbod te promoten.
 • Het bestand van rijks- en gemeentelijke monumenten dragen we een warm hart toe. Dit willen we uitdragen door de Open Monumenten Dag jaarlijks mogelijk te maken in samenwerking met monumenteigenaren en vrijwilligers. Hiermee trekken we ook toeristen naar onze gemeente.
 • Bestaande kunstwerken, bijvoorbeeld Hein Mader route en kunstwerken langs de weg, en (oorlogs)monumenten blijven we onderhouden, volgens de huidige regelingen.
 • We behouden de huidige bibliotheekvoorziening.
 • Culturele dooradering: realisatie van het Mader Beelden-project en programmering Leeuwarden-Fryslân 2018. Deze agenda is in 2017 al gestart met financiering uit bestaande middelen en zetten we voort.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Kunst & cultuur is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Een veelzijdig aanbod is ook een stimulans voor de economie. De toeristische sector heeft hier baat bij.

 

Wat mag het kosten

Het huidige financieel kader voor Kunst & Cultuur is bepalend. Voor structurele subsidies is circa € 1.000.000 beschikbaar. We stellen u voor vanaf 2019 € 10.000 structureel beschikbaar te stellen voor extra ambtelijke capaciteit. En vanaf 2020 een structureel budget van € 30.000 voor incidentele initiatieven, monumentendag en groot onderhoud en restauratie van kunstwerken en monumenten.

 

Thema 2.1.2 Maatschappelijke activering

Wat willen we bereiken

 • We willen brede aandacht voor eenzaamheid.
 • We willen ruimte geven aan maatschappelijke welzijnsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld welzijn dorpse schaal Oldeberkoop. We willen dit faciliteren en actief zoeken naar (professionele) verbinding.
 • We willen dat inwoners goed op de hoogte zijn van de initiatieven die er zijn. We willen dat hulpverleners actief worden geïnformeerd over initiatieven opdat zij de mensen aan wie zij zorg verlenen goed kunnen informeren. We willen dat de gemeente actief over initiatieven communiceert via haar online- en offline kanalen.

 

Wat gaan we ervoor doen

Eenzaamheid
We gaan met inwoners in gesprek over thema's die leven in de dorpen. Zelf snijden we het onderwerp 'eenzaamheid' aan. Ook betrekken we de resultaten van de hackathon over eenzaamheid in Appelscha bij beleidsvorming en breiden mogelijk uit naar andere dorpen.

We doen ons best eenzame mensen te bereiken, met behulp van partners. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan jongeren. Mogelijk krijgt het Gebiedsteam hierin ook meer taken.

Maatschappelijke welzijnsinitiatieven
We ondersteunen initiatieven en zoeken naar (professionele) verbinding. Te denken valt aan aanvullende financiering (tot een bepaalde grens) als andere mogelijkheden uitgenut zijn, maar ook door als netwerkpartner partijen met elkaar te verbinden daar waar dat zelf nog niet is gelukt. Ook kijken we waar de samenhang is met bestaande initiatieven. Als maatschappelijke initiatieven 'vastlopen' kunnen we meedenken over mogelijke oplossingen.

Communicatie over initiatieven
We zorgen dat hulpverleners geïnformeerd worden over initiatieven. Zo kunnen zij dit weer doorgeven aan hun cliënten. Hiervoor zetten we onze on- en offline kanalen in. Dit nemen we mee in onze communicatiestrategie (zie ´Visie Sociaal Domein´). 

 

Wat merkt de inwoner ervan

Eenzaamheid
De problematiek rondom eenzaamheid wordt bespreekbaar en meer mensen zijn zich ervan bewust dat eenzaamheid in onze gemeente speelt. Er worden initiatieven opgestart waar inwoners gebruik van kunnen maken, met aandacht voor zingeving. De inwoner zal merken dat we samen met partners zichtbaar zijn in het veld, om eenzame mensen actief op te sporen.

Maatschappelijke welzijnsinitiatieven
Meer mogelijkheden voor de inwoner om mee te doen. 

Communicatie over initiatieven
Inwoners zijn beter geïnformeerd over initiatieven.

 

Wat mag het kosten

Eenzaamheid
Afhankelijk van de dorpsgesprekken en de visieontwikkeling kijken we wat nodig en mogelijk is. Ook onderzoeken we hoe o.a. het Gebiedsteam zichtbaar is in wijken en dorpen. Aan de hand daarvan doen we een voorstel. 

Maatschappelijke welzijnsinitiatieven
Dit kan vooralsnog binnen bestaande budgetten. Wanneer we dit verder uitbreiden komt er een voorstel. 

Communicatie over initiatieven
Bij de strategie komt een apart voorstel.

 

Thema 2.1.3 Dorpsbudgetten

Wat willen we bereiken

 • We willen ideeën vanuit dorpen over leefbaarheid (in de breedste zin van het woord) stimuleren. 
 • We willen de dorpsbudgetten voor alle inwoners in stand houden en indien gewenst uitbreiden.

 

Wat gaan we ervoor doen

Initiatieven en ideeën vanuit de dorpen over leefbaarheid maken we mogelijk. Hiervoor werken de beleidsafdeling, de buitendienst en het Gebiedsteam samen met plaatselijke belangen en bewonerscommissies om sterkere en krachtiger sociale netwerken te stimuleren. 

De dorpen krijgen dorpsbudgetten. Zij mogen het bedrag vrij besteden. Bijvoorbeeld voor bankjes, extra activiteiten van plaatselijke verenigingen of initiatieven van bewoners. Lekker snel, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures. Desgewenst kunnen ze het bedrag ook reserveren voor een grotere uitgave in een volgend jaar. Daarnaast kunnen ze het structurele budget gebruiken om andere fondsen aan te vragen, waarvoor cofinanciering nodig is.

Al met al geeft het budget de dorpen de kans om kleinere wensen snel te realiseren, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures. Dat stimuleert initiatief

 

Wat merkt de inwoner ervan

Inwoners kunnen door het vrij te besteden budget (is in 2018 structureel verhoogd met € 25.000) eigen initiatieven bedenken en uitvoeren.

 

Wat mag het kosten

Er is in totaal € 65.000 beschikbaar. Ieder dorp krijgt € 2.500 en € 1 per inwoner.

 

Beleidskaders

 • Notitie “Voortgang pilot dorpsagenda’s/gebiedsagenda’s” (voorjaar 2012)

 

Thema 2.2 Onderwijs

Wat willen we bereiken

 • We willen vroegtijdig schoolverlaten voorkomen. We willen eraan bijdragen dat kinderen minimaal hun startkwalificatie behalen.
 • We willen de samenwerking tussen instellingen binnen brede kindcentra stimuleren.
 • We willen de huidige voorzieningen voor laaggeletterden behouden en activiteiten, zoals het DigiTaalhuis, voortzetten.
 • Handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Dit binnen de (financiële) kaders van het Rijk.

 

Wat gaan we ervoor doen

Voorkomen vroegtijdige schoolverlaters
Het huidige beleid heeft deze inzet. We bieden optimale ontwikkelingskansen door een doorgaande leerlijn. Iedere jongere haalt een startkwalificatie. Is dit niet haalbaar, dan bieden we een passend traject aan om het hoogst haalbare niveau te bereiken. Met hulpverlening of begeleiding richting de arbeidsmarkt, inclusief opleiding.

Samenwerking tussen instellingen
Het huidige beleid stimuleert deze samenwerking. Zoals in de Brede School, een netwerk tussen partijen in en om de school. Zij hebben aandacht voor cognitief én sociaal-emotioneel leren. Daarnaast verzorgt het netwerk naschoolse activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en bewegen. Dit is belangrijk voor de binding en sociale samenhang met het dorp of de wijk.

Brede School en Integraal Kindcentrum (IKC)
De basis voor de Brede School is een netwerk tussen partijen in en om de school. Dit netwerk is gebaseerd op samenwerking. Alle betrokkenen in het netwerk besteden aandacht aan het cognitief leren. En zeker ook aan het sociaal-emotioneel leren van het kind. Daarnaast verzorgt de Brede School naschoolse activiteiten. Die zijn belangrijk voor de binding van de Brede School met het dorp of de wijk

In Oosterwolde is sinds maart 2016 een IKC. Dit is een voorziening waar kinderen komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Vertrekpunt is de behoefte van het kind. Binnen het IKC werken onder andere het basisonderwijs, kinderopvang en de peuterspeelgroep (Scala) nauw samen.

Voorzieningen laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid belemmert veel inwoners om mee te doen. We werken eraan deze mensen te vinden. Vervolgens ondersteunen we hen om te leren lezen, schrijven en rekenen. Dit doen we via de 3 lokale Digi-Taalhuizen, door deskundigheidsontwikkeling bij professionals en vrijwilligers en het Taalnetwerk.

We nemen verschillende maatregelen om taalachterstanden bij kinderen te voorkomen:

 • we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan alle kinderen die dat nodig hebben;
 • vanuit VVE-Thuis ondersteunen we ouders van wie de kinderen een taalachterstand dreigen op te lopen;
 • op alle peuterspeelgroepen en in de kinderopvang staan ten minste 2 gekwalificeerde pedagogische medewerkers, geschoold op taalniveau 3F;
 • de peuterspeelgroepen, de kinderopvang en het basisonderwijs werken nauw samen. Zo is er een doorgaande lijn van de peutergroepen naar groep 1 en 2.

De scholen van (over)morgen
We blijven werken aan de bewustwording van alle betrokkenen over het kleiner worden van het aantal scholen en proberen tegenstellingen te overbruggen. Conform de notitie ‘Toekomstvisie van het basisonderwijs Ooststellingwerf’ zijn de schoolbesturen, op basis van demografische ontwikkelingen, leidend met betrekking tot de toekomstige scholenverdeling in de gemeente.

In 2017 hebben Stichting Comprix en Stichting De Tjongerwerven CPO een spreidingsplan voor hun scholen in Ooststellingwerf vastgesteld. Als gevolg daarvan fuseren in 2018 de twee scholen voor primair onderwijs in Haulerwijk tot een identiteitsrijke samenwerkingsschool onder bestuur van Stichting De Tjongerwerven CPO.

De twee scholen in Donkerbroek zijn op 1 augustus 2018 ook tot een identiteitsrijke samenwerkingsschool gefuseerd onder bestuur van Stichting Comprix. Het schoolgebouw van o.b.s. 't Startblok wordt hiervoor uitgebreid met nieuwbouw.

Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed
De stichting beheert en exploiteert de Kampus voor de huidige gebruikers (het Stellingwerf College, Kunst & COO en de Openbare Bibliotheek) en ook voor culturele evenementen en overige activiteiten in het openbaar belang en voor de inwoners van Ooststellingwerf.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. Daardoor hebben zij een sterke positie op de arbeidsmarkt. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, bieden we een passend traject aan.
 • Laaggeletterden voelen zich gesteund en krijgen kansen hun situatie te veranderen.
 • De kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs in de gemeente blijft op peil.

 

Wat mag het kosten

Uit de evaluatie blijkt dat de pilot VVE Thuis succesvol is verlopen. Wij stellen u voor om de pilot om te zetten in een structurele werkwijze gemeentebreed. De kosten hiervan (in 2019 € 20.000 en vanaf 2020 € 40.000) kunnen we dekken uit een hogere rijksbijdrage.

Het stimuleren van samenwerken tussen gemeente, schoolbesturen en ouders betalen we uit de reguliere budgetten.

 

Thema 2.3 Sport

Wat willen we bereiken

 • We willen gezondere inwoners en bevorderen van onderlinge contacten door sport.
 • We willen bestaande sportaccommodaties behouden en zoveel mogelijk verduurzamen. We doen onderzoek naar mogelijkheden om in deze verduurzaming te investeren. En eventueel een terugbetalingsregeling mogelijk te maken uit een deel van de opbrengst.
 • We gaan in samenspraak met de dorpen, bewegen in de openbare ruimte stimuleren, bijvoorbeeld door ‘ommetjes’ en het multifunctioneel inzetten van bestaande sportveldjes.
 • We gaan onderzoeken wat maairobots kunnen betekenen voor de exploitatie en kwaliteit van de huidige sportvelden.
 • We willen de huidige sportstimuleringsregelingen voor iedereen tot 18 jaar, tot een bepaalde inkomensgrens, behouden.
 • We gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om iedereen vanaf 18 jaar, tot een bepaalde inkomensgrens, gratis te laten sporten. In ruil voor vrijwilligerswerk voor de sportvereniging.
 • We willen dat elk kind wordt gestimuleerd om een zwemdiploma te behalen. Waar nodig faciliteren we dat tot een bepaalde inkomensgrens.
 • We willen, in samenwerking met scholen en sportverenigingen, bewegen door kinderen stimuleren. Eventueel met inzet van buurtsportcoaches.
 • Uitvoeren van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030. In juni 2015 is de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 vastgesteld. Deze visie voeren we in 2016 en volgende jaren uit.

 

Wat gaan we ervoor doen

Gezondere inwoners en onderlinge contacten
We blijven investeren in de kwaliteit van bewegingslessen op basisscholen. We zorgen voor een breed aanbod van tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten en de verenigingen hebben voldoende geschoolde vrijwilligers. Sport maakt onderdeel uit van een integrale benadering op het gebied van onder andere gezondheid en armoedebestrijding.  Deze zaken realiseren we door inzet van de buurtsportcoaches, die in dienst zijn bij Stichting Scala. Zij werken samen met sportverenigingen, scholen, bewonerscommissies en plaatselijke belangen. De inzet van de buurtsportcoaches breiden we in 2019 uit ten opzichte van 2018. Het sportgala vindt in 2019 niet plaats.

Bestaande sportaccommodaties behouden en zoveel mogelijk verduurzamen in 2019 ev. 
We houden de gemeentelijke accommodaties in stand. We laten het sportcomplex Waskemeer uitbreiden met een wetraveld. 

We onderzoeken in 2019 welke mogelijkheden er zijn om in verduurzaming te investeren. Bijvoorbeeld een deel van de opbrengst te gebruiken voor de terugbetalingsregeling.

Bewegen in openbare ruimtes stimuleren
We gaan in gesprek met de dorpen: welke behoeften zijn er en welke mogelijkheden ziet men om bewegen in de openbare ruimte te stimuleren? Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van dat wat er al is (faciliteiten, verenigingen, activiteiten, buurtsportcoaches). Het onderwerp kan aan de orde komen in de wijk- en dorpsgesprekken (Visie Sociaal Domein).

Maairobots
Het lopende contract voor het onderhoud van de sportvelden loopt nog een aantal jaren. Vóór het einde van deze contractperiode doen we een pilot met maairobots. Dan weten we welke voordelen dit kan bieden.

Sportstimulering tot 18 jaar
De huidige sportstimuleringsregelingen blijven bestaan.

Sportstimulering vanaf 18 jaar
We overleggen met de sportverenigingen over de kansen en (on)mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen hun vereniging in ruil voor gratis sporten. Als die er zijn, onderzoeken we hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.

Ieder kind een zwemdiploma
Ouders met een laag inkomen kunnen al aanspraak maken op de Stichting Leergeld voor zwemlesvergoeding. Daarnaast kunnen sommige kinderen niet naar zwemles door bijvoorbeeld tijdgebrek of geen vervoer. Daarom overleggen we met naschoolse opvang over mogelijkheden om zwemles op te nemen in hun programma.

Bewegen door kinderen
We zetten buurtsportcoaches in. Deze willen we behouden. Daarnaast ontwikkelen we een breed programma om een gezonde leefstijl te stimuleren (zie 'Volksgezondheid').

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Inwoners kunnen op aanvaardbare afstand gebruikmaken van toekomstbestendige sportvoorzieningen in de buurt.
 • Inwoners worden actief benaderd en gestimuleerd om (meer) te bewegen en te sporten. Zij hebben keuze uit een divers aanbod aan sport- en beweegactiviteiten.
 • Er zijn veel mogelijkheden om te bewegen in de openbare ruimte.
 • Bij een laag inkomen zijn er financiële regelingen om kinderen en jongeren onder de 18 jaar toch te laten sporten.
 • Sportstimulering door onder andere de buurtsportcoaches.

 

Wat mag het kosten

 • Voor veel maatregelen zijn te zijner tijd waarschijnlijk aparte budgetten nodig. Deze bedragen kunnen pas worden ingeschat als hierover met de betrokken partners is overlegd en de plannen zijn geconcretiseerd.
 • Voor het inzetten van de buurtsportcoaches is vanaf 2019 een extra gemeentelijke bijdrage van € 60.000 nodig. Voor 2019-2021 wordt dit gedekt uit de GIDS-gelden (Gezond in de Stad).
 • Het sportgala vindt pas weer in 2020 plaats.
 • U heeft op 21 juni 2016 eenmalig € 180.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een wetraveld op het sportcomplex te Waskemeer.

 

Thema 2.4 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken

 • We willen goede en veilige zorg voor al onze inwoners.
 • We onderzoeken, in samenspraak met alle betrokken partijen, hoe we kunnen komen tot een integrale aanpak voor de verbetering van de leefstijl en het beschermen, behouden en bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid in het algemeen.
 • We willen de huidige vervoersvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten behouden.

 

Wat gaan we ervoor doen

Goede en veilige zorg
We zetten in op een aantal onderwerpen:

 • In het project de Vitale Regio werken we samen met De Friesland Zorgverzekeraar, de GGD, partners uit het gezondheidscentrum en de doelgroep zelf aan een contextuele aanpak van laaggeletterdheid. 
 • In 2018 kijken we met de OWO-gemeenten hoe we het contractmanagement voor de lokaal ingekochte zorg kunnen verbeteren. De kwaliteitsborging Sociaal Domein wordt herijkt.
 • Binnen het Escalatieplatform werken we met verschillende organisaties samen om inwoners met zeer complexe problematiek te ondersteunen.

Verbetering leefstijl en bevorderen gezondheid
We gaan door met de versterking van de vaardigheden voor het ouderschap, opvoedondersteuning en toeleiding naar de Voor- en Vroegschoolse educatie. De leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen en leerlingen op middelbare scholen krijgen preventielessen over leefstijl en gezondheid. Hierbij worden ervaringsdeskundigen ingezet. In de zomer van 2018 maken wij samen met de GGD een analyse op basis van de Gezondheidsmonitor 2016. We kijken naar de gezondheidsverschillen per leeftijdsgroep en regio (overgewicht, laaggeletterdheid, alcohol & drugs, etc.). Ook onderzoeken we waar op lange termijn de meeste gezondheidswinst te behalen valt. Op basis van deze analyse bepalen we waar we op in gaan zetten (doelen) en maken we een goede aanpak, in overleg met de dorpen en onze stakeholders. We zetten in op gezonde generaties. Via dorps- en wijkgesprekken gaan we de burgerkracht aanjagen. We stimuleren sociale cohesie en maatschappelijke participatie. We ontwikkelen een aanpak voor mensen met psychosociale problemen. Zij hebben extra ondersteuning nodig bij het versterken van hun gezondheid en welzijn.

Vervoersvoorzieningen
Goede vervoersvoorzieningen is een voorwaarde om mee te kunnen doen in onze samenleving.

 • De openbaar vervoervoorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau. In 2018 inventariseren we de haltevoorzieningen van het openbaar vervoer. Op basis hiervan stellen we een uitvoeringsplan op. Waar mogelijk verbeteren we de haltevoorzieningen van het openbaar vervoer. 
 • De pilot Drive (vervoer dagbesteding door vrijwilligers op taxi's) evalueren we en breiden we mogelijk uit. 
 • Het huidige WMO-vervoer loopt naar tevredenheid en behouden we.

Verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF)
Binnen de VRF werken Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRF werkt op het gebied van gezondheidszorg aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Friese inwoner.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Goede en veilige zorg

 • Het gezondheidscentrum is voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk. Ook voor mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven.
 • Inwoners krijgen betere zorg, omdat de gemeente aan de achterkant meekijkt/stuurt op de kwaliteit.
 • Escalerende situaties zijn sneller onder controle. Hervatting van reguliere zorg vindt gecoördineerd plaats door de samenwerkende partners in het Escalatieplatform.

Verbetering leefstijl en bevorderen gezondheid
Naar aanleiding van de analyse van de GGD op basis van de gezondheidsmonitor en de dorpsgesprekken (Visie Sociaal Domein) merkt de inwoner dat verschillende acties in de gemeente plaatsvinden om de fysieke en mentale gezondheid van inwoners te bevorderen. 

Vervoersvoorzieningen

 • Vernieuwde en waar mogelijk verbeterde en veilige bushaltevoorzieningen.
 • Drive biedt inwoners meer mogelijkheden voor vervoer naar dagbesteding. En op termijn mogelijk naar meer voorzieningen.
 • Ondanks beperkingen kunnen inwoners op een goede manier reizen. Wmo vervoer blijft qua actie radius hetzelfde.

 

Wat mag het kosten

Goede en veilige zorg

 • Voor het project de Vitale Regio krijgen we subsidie vanuit De Friesland Zorgverzekering. Dit co-financieren we met GIDS-gelden.
 • Contractmanagement verbeteren en kwaliteitsborging Sociaal Domein dekken we binnen de huidige begroting. 
 • Het Escalatieplatform wordt gedekt uit de lopende budgetten van het Gebiedsteam.

Verbeteren leefstijl
Na de analyse stellen we een integraal plan op. Dan kijken we hoeveel geld we nodig hebben. De verwachting is dat we de kosten kunnen dekken door de GIDS-gelden en het gezondheidsbudget. We nemen deel aan de GR VeiligheidsRegio Fryslan (VRF) voor de onderdelen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en GGD.

Vervoersvoorzieningen
Aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie berekenen we hoeveel geld we nodig hebben. Voor de pilot Drive geldt dat na de evaluatie bekend wordt wat de kansen zijn voor uitbreiding. Dan volgt ook een berekening van de kosten. Het WMO-vervoer voeren we uit binnen de lopende begroting. De vervoerskosten voor de Wmo worden wel jaarlijks geïndexeerd.

 

Begroting Programma 2

Begroting Programma 2

bedragen x € 1.000
2. Welzijn & educatie Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Resultaat voor bestemming
Lasten
2.1 Thema Kunst en cultuur -2.286 -2.668 -2.755 -2.655 -2.655 -1.880
2.2 Thema Onderwijs -3.647 -2.884 -2.722 -2.745 -2.717 -2.730
2.3 Thema Sport -1.444 -1.567 -1.310 -1.314 -1.309 -1.290
2.4 Thema Volksgezondheid -177 -306 -331 -332 -334 -242
Totaal Lasten -7.554 -7.425 -7.117 -7.046 -7.015 -6.142
Baten
2.1 Thema Kunst en cultuur 70 113 121 21 21 21
2.2 Thema Onderwijs 190 169 137 137 137 137
2.3 Thema Sport 365 342 345 345 345 345
Totaal Baten 625 623 603 503 503 503
Resultaat voor bestemming -6.929 -6.801 -6.515 -6.544 -6.512 -5.640
Mutatie reserves
Toevoegingen -58 58 - - - -
Onttrekkingen 466 461 - - - -
Mutatie reserves 408 519 - - - -
Resultaat na bestemming -6.521 -6.282 -6.515 -6.544 -6.512 -5.640