Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

In de gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de drank- en horecawet. Voor de gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) is dit een taak. 

 

Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen een veilige woon- en leefomgeving.
 • We beheersen risico's en coördineren hulpverlening bij incidenten en crises.
 • We willen richting scholen en ouders inzetten op preventie en voorlichting over drugs- en alcoholgebruik.
 • We willen een uitvoeringsprogramma tot bestrijding van overlast inzake drugs en alcohol.
 • We willen rondom scholen een inventarisatie van de verkeersveiligheid zowel qua fysieke inrichting als gedrag, voor zover de gemeente daar invloed op kan uitoefenen.
 • We willen de komende periode een handhavingsbeleidsplan ontwikkelen en vaststellen.
 • We leggen een uitvoeringsplan handhaving parkeren aan u voor.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Integraal Veiligheidsbeleid
Op basis van het vastgestelde integraal veiligheidsbeleid stellen we jaarlijks een uitvoeringskalender op. Hierin staan voor het betreffende jaar de concrete acties en maatregelen ter uitvoering van het veiligheidsbeleid. Denk aan preventie woninginbraken en preventie overlast gevende jeugdgroepen. De acties realiseren we samen met alle betrokken partijen.

Crisisbeheersing
We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. De partners binnen de crisisbeheersing zijn vooral de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg). De gemeentelijke medewerkers die een rol hebben in de crisisbeheersing krijgen trainingen en doen oefeningen waardoor we goed zijn voorbereid op crisissituaties. De veiligheidsregio Fryslân heeft hierin de coördinatie. Als gemeente zorgen we ervoor dat het aanbod voor vakbekwaamheid ook aansluit bij de wensen en de behoeften van de medewerkers.

Uitvoeringsprogramma drugs en alcohol
In het najaar van 2018 is er een uitvoeringsprogramma gemaakt. Daarin staat wat we doen - samen met partners - tegen overlast door drugs en alcohol. Bijvoorbeeld een pilot met VNN, samen met het Gebiedsteam en jongerenwerk. We evalueren de resultaten en kijken wat beter kan.

Verkeerssituatie scholen
We inventariseren de verkeerssituatie bij alle scholen. Waar het beter kan, maken we een verbeterplan met de school en andere betrokkenen. Sowieso voeren we op school verkeerseducatieprojecten uit om het gedrag te verbeteren.

Handhavingsbeleidsplan
We vormen het bestaande handhavingsplan om tot een actueel VTH-breed (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) beleidsplan. Daarin staat ook het strategisch beleid rond vergunningverlening.

Uitvoeringsplan handhaving parkeren
In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH staat ook de aanpak van parkeeroverlast.

Veiligheidsregio Fryslân(VRF)
Binnen de VRF werken Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRF werkt op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg aan veiligheid en het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten.

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Met de Fumo wordt beoogd de uitvoering van de milieuregelgeving te professionaliseren, te uniformeren en de afstemming met andere handhavingspartners (Justitie) te verbeteren. De FUMO voert voor de gemeente gedeeltelijk het omgevingsrecht uit: de vergunningverlening en het toezicht van het milieucomponent van grote en complexe bedrijven en instellingen.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • De ervaren veiligheid blijft minstens gelijk of neemt toe.
 • In crisissituaties merken onze inwoners dat de crisisbeheersing goed en professioneel is geregeld. Onze inwoners worden goed opgevangen en de communicatie is helder.
 • Minder overlast door alcohol en drugs door goede maatregelen.
 • Veiliger verkeer rondom scholen.
 • Duidelijke en actuele gemeentelijke regels en procedures.
 • Minder overlast door illegaal parkeren.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
 • Voor de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid is een structureel bedrag van € 58.000 beschikbaar.
 • We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor de crisisbeheersing is structureel een bedrag van € 30.000 beschikbaar. Dit budget zetten we in om de gemeentelijke organisatie goed voor te bereiden op crisissituaties en calamiteiten.
 • Na de evaluatie Uitvoeringsprogramma drugs en alcohol maken we een berekening van het benodigde budget. De kosten voor de aanpak van verwarde personen berekenen we als het plan klaar is.
 • Na de inventarisatie van de verkeerssituaties scholen berekenen we de kosten.
 • Handhavingsplan: na de probleem- en risicoanalyse berekenen we de kosten.
 • Uitvoeringsplan handhaving parkeren: bij het maken van het uitvoeringsprogramma VTH berekenen we de kosten.

 

Begroting Programma 5

Begroting programma 5

Terug naar navigatie - Begroting programma 5
bedragen x € 1.000
5. Openbare orde en veiligheid Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Resultaat voor bestemming
Lasten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid -1.348 -1.510 -1.501 -1.516 -1.551 -1.585
5.2 Thema Handhaving -233 -256 -301 -301 -301 -301
Totaal Lasten -1.581 -1.766 -1.802 -1.817 -1.852 -1.886
Baten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 9 - - - - -
Totaal Baten 9 - - - - -
Resultaat voor bestemming -1.572 -1.766 -1.802 -1.817 -1.852 -1.886
Mutatie reserves
Onttrekkingen 21 57 - - - -
Mutatie reserves 21 57 - - - -
Resultaat na bestemming -1.552 -1.709 -1.802 -1.817 -1.852 -1.886