Bijlagen

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Terug naar navigatie - Fysieke kerngegevens
Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2015 2016 2017 2018 2019
Sociale structuur
Aantal inwoners *1) 25.617 25.571 25.540 25.493 25.406
van 0 - 18 jaar 4.727
van 0 - 19 jaar 5.599 5.573 5.494 5.408
van 19 - 64 jaar 14.618
van 20 - 64 jaar 14.461 14.310 14.247 14.143
van 65 jaar en ouder 5.557 5.688 5.799 5.942 6.061
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 575 606 623 643 613
WWB 525 547 565 585 566
IOAW/IOAZ 50 59 58 58 47
Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
binnenwater 214 260 264 260 264
land 22.397 22.351 22.347 22.351 22.347
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) *2) 11.721 11.740 11.773 11.806 11.841
Lengte van wegen (in km.) *3) 381 387 387 387 387
binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
buiten de bebouwde kom 249 255 255 255 255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) 76 79 78 79 79
Lengte van waterwegen (in km.) 32 32 32 32 32
Openbaar groen (in ha.) *3)
beplanting 88 88 88 89 87
gras 197 207 207 204 219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 35.742 36.011 36.300 36.000 36.000
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen 12.166 12.182 12.179 12.271 12.350
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd.
*2) Per 2015 gelden nieuwe aantallen voor de woonruimten voor de berekening van de algemene uitkering als gevolg van
wet BAG. De negatieve aanpassing zit in de bijzondere woongebouwen (o.a. verzorgingstehuizen).
*3) Per 1-1-2016 is het traject van de N381 tussen Donkerbroek-Oosterwolde overgedragen aan de gemeente.

Financiële kerngegevens

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens
bedragen x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie
Exploitatielasten *1) 72.371 75.402 70.180 66.308 68.360
Opbrengst belastingen 4.424 4.036 4.530 4.385 4.485
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.779 2.829 2.925 2.780 2.784
Algemene uitkering gemeentefonds *2) 25.167 26.225 26.019 26.834 43.241
Boekwaarde vaste activa 69.795 71.451 71.223 68.767 64.660
Balans
Vaste schuld 35.111 33.552 31.893 26.367 25.304
Eigen financieringsmiddelen 44.038 41.161 42.812 36.649 33.224
Reserves 29.686 28.435 30.425 25.474 22.861
Voorzieningen 14.352 12.726 12.386 11.175 10.363
Overig
Loonkosten 10.306 10.738 11.766 13.935 14.984
Bijdragen en subsidies *3) 6.865 4.193 3.855 3.498 3.976
*1) De toename van de exploitatielasten is het gevolg van het opnemen van de lasten als gevolg van de decentralisatie 3D's.
*2) Vanaf begroting 2019 inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.
*3) Subsidies als gevolg van het Sociaal Domein zijn nu ook opgenomen.

Financiële kerngegevens per inwoner

Terug naar navigatie - Financiële kerngegevens per inwoner
bedragen in euro's
Financiële kerngegevens per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatie
Exploitatielasten 2.830 2.950 2.750 2.600 2.690
Opbrengst belastingen 170 160 180 170 180
Opbrengst onroerendezaakbelasting 110 110 110 110 110
Algemene uitkering gemeentefonds 980 1.030 1.020 1.050 1.700
Boekwaarde vaste activa 2.720 2.790 2.790 2.700 2.550
Balans
Vaste schuld 1.370 1.310 1.250 1.030 1.000
Eigen financieringsmiddelen 1.720 1.610 1.680 1.440 1.310
Reserves 1.160 1.110 1.190 1.000 900
Voorzieningen 560 500 480 440 410
Overig
Loonkosten 400 420 460 550 590
Bijdragen en subsidies 270 160 150 140 160

B. Reserves en voorzieningen 2017-2022

Overzicht reserves

Terug naar navigatie - Overzicht reserves
bedragen x € 1.000
Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar 15.444 14.448 13.163 12.229 12.229 12.229
Totaal Algemene reserve 15.444 14.448 13.163 12.229 12.229 12.229
Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie 2.178 2.250 3.482 4.605 4.605 4.658
Reserve lastenverlichting 1.106 880 880 880 880 880
Res.overheveling kredieten 527 - - - - -
Reserve Streekagenda 52 0 0 0 0 0
Reserve strategische projecten 3.592 3.162 2.912 2.912 2.912 2.912
Rioleringsreserve 219 219 219 219 219 219
Res.organisatieontwikkelingen 210 98 39 0 0 0
Reserve monumenten 97 97 97 97 97 97
Reserve Sociaal Domein 2.823 1.707 1.266 997 728 728
Reserve inbraakpreventie 67 0 0 0 0 0
Totaal Bestemmingsreserves 10.870 8.413 8.895 9.710 9.441 9.494
Totaal reserves 26.314 22.861 22.059 21.940 21.671 21.723

Overzicht voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht voorzieningen
bedragen x € 1.000
Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 316 316 316 316 316 316
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 613 613 613 613 613 613
Totaal Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b) 929 929 929 929 929 929
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderhoud gymzalen 268 246 259 139 144 157
Voorziening onderhoud geld de Kompaan 131 134 148 67 81 84
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal 99 12 22 18 25 2
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs 1.571 1.159 1.083 848 830 718
Voorziening onderhoud gebouwen 585 315 234 265 320 340
Totaal Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c) 2.654 1.866 1.745 1.337 1.399 1.301
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering 5.002 5.002 4.951 5.007 5.063 5.118
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2) 5.002 5.002 4.951 5.007 5.063 5.118
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders 1.629 1.604 1.579 1.554 1.529 1.504
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders 912 962 1.012 1.062 1.112 1.162
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen 2.541 2.566 2.591 2.616 2.641 2.666
Totaal voorzieningen 11.127 10.363 10.217 9.890 10.032 10.015

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele lasten en baten
bedragen x € 1.000
Incidentele lasten en baten Lasten Baten
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 Sociaal Domein
1.1 Thema Jeugd
Stappenplan en tijdspad visie Sociaal Domein, dekking reserse Sociaal Domein -25 25
Tekort Jeugd, dekking algemene reserve 750 400
1.2 Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ)
Ondersteuning zorgeconomie, dekking algemene reserve -50 -50 50 50
Tekort Huishoudelijke hulp bij huishouden, dekking reserve sociaal domein 269 269 269
Budget Wmo onvoorzien -30 -30
1.4 Thema Inkomensverstrekking
Extra budget armoedebeleid, dekking algemene uikering -39 -39
2 Welzijn en Educatie
2.1 Kunst en Cultuur
Het betrokken dorp, dekking Benedictusmiddelen -100 100
Budget overheidsparticipatie -500 -500 -500
Budget Het Fonds -250 -250 -250
2.4 Volksgezondheid
Gids-middelen -95 -95 -95
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.2 Thema Verkeer, wegen en groen
MOP Wegen, dekking algemene reserve -250 -250 250 250
Vooraanzicht gemeentehuis, dekking algemene reserve -13 -13 13 13
3.4 Thema Bouwen en wonen
Uitvoeringsagenda woonvisie, dekking algemene reserve -70 -70 70 70
Omgevingswet, dekking algemene reserve -72 -72 72 72
4 Strategische projecten
4.2 Thema Masterplan Appelscha
Masterplan Appelscha, dekking reserve strategische projecten -250 250
6 Bestuur en Dienstverlening
6.2 Dienstverlening
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid Innovatieprogram- -80 -80 80 80
ma, dekking algemene reserve
6.3 Financien
Heffing precariobelasting (t/m 2021) 1.327 1.327 1.327
Nog te bestemmen middelen afbouw precariobelasting -234 -480
Algemene uitkering, GIDS-middelen en armoede 134 134 95
Formatie Samenleving, dekking reserve Sociaal Domein 147
Totaal incidentele lasten en baten -1.824 -1.683 -1.325 - 3.537 2.665 1.691 -
Saldo incidentele lasten en baten 1.713 982 366

D. Overzicht Amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Terug naar navigatie - Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Nr. *) Amendementen en moties Besluit raad Uitvoerings-programma 17-7-2018 Toelichting
Amendementen
3 Mantelzorg Aangenomen Thema WMO: De tekstpassage: ‘We investeren eerst … van algemene voorzieningen’ is in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vervangen door ‘Wanneer iemand zorg nodig heeft, moet diegene meteen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, indien het eigen netwerk niet (direct) beschikbaar is. Mantelzorg moet altijd veilig aanvoelen voor de zorgvrager en de mantelzorger’.
4 Koolmees Aangenomen Thema Verkeer, wegen en groen:  In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is achter de tekstpassage ‘overlast te beperken’  over de eikenprocessierups toegevoegd:  ‘Daarvoor doen we in 2019 een proef door middel van het ophangen van koolmezennestkastjes langs wegen en fietspaden die veel worden gebruikt door schoolgaande kinderen. Hierbij betrekken we in het kader van burgerparticipatie de leerlingen van deze scholen zoveel mogelijk. Indien deze proef succesvol blijkt, breiden we deze methode uit’.
6 Snel een sociale woning Aangenomen Thema Bouwen en wonen: In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022  is onder het kopje ‘Wat merkt de inwoner ervan?’ toegevoegd de tekst passage: Inwoners zien dat het college zich maximaal inspant zodat de burger snel een sociale woning kan vinden.
8 Riolering Aangenomen Thema Financiën: ‘Binnen dit GRP bekijken … t.g.v. klimaatveranderingen’ is in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vervangen door ‘Als er in de komende raadsperiode financiële overschoten zijn binnen het GRP, en passend in de meerjarenprognose, vloeien terug naar de burger. Als binnen het GRP blijkt dat er middelen nodig zijn voor nieuw beleid bijv. CO2 neutraal maken van de waterketen en /of het aanpakken van regenwateroverlast t.g.v. klimaatveranderingen, komt het College met voorstellen naar de Raad’.
9 Onroerendezaakbelasting Aangepast aangenomen In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is in de bijlage ‘Uitgangspunten inclusief lokale lasten, onderdeel Onroerendezaakbelastingen  de  zin ‘De opbrengst OZB verhogen we in 2019 trendmatig met 2½ %’, is vervangen door ‘We hanteren de nullijn in de OZB’. In de primitieve Programmabegroting 2019-2022  is geen OZB verhoging geraamd.
Moties
7 Bereikbaarheid en doorverwijzing Gebiedsteam Aangenomen Thema Visie Sociaal Domein:  We hebben onderzocht of buiten de openstellingsuren van de gebiedsteams er bijvoorbeeld een technische oplossing beschikbaar is om middels een keuzeoptie directe doorverwijzing naar bijvoorbeeld 112 en GGZ te bewerkstelligen. We informeren u hierover in uw vergadering van oktober 2018.
8 Uitvoering Participatiewet Aangenomen Thema Uitvoering Participatiewet: Het onderzoek naar aanleiding van de motie tot uitbreiding van de mogelijkheden van de casemanagers heeft plaatsgevonden. De uitkomsten vertalen we in nieuw beleid Arbeidsparticipatie, die we in het voorjaar van 2019 aan u voorleggen.
9 Opheffen blauwe zone parkeerterrein Oosterwolde Aangenomen Thema Verkeer, wegen en groen: We onderzoeken de voor- en nadelen van het (gedeeltelijk) opheffen van de blauwe zones in Oosterwolde. Het (participatieve) onderzoek naar de voor- en nadelen beslaat een langere doorlooptijd dan de periode tot eind 2018. Ingeschat wordt dat de resultaten van het onderzoek in mei 2019 aan u kunnen worden voorgelegd.  We betrekken hierbij de mogelijkheid om een verkeersbesluit te nemen de blauwe zones geheel of gedeeltelijk in Oosterwolde te laten vervallen.
10 Onkruidbeheersing stoepen, straten en parkeerplaatsen Aangepast Thema Verkeer, wegen en groen: We hebben u op 5 september 2018 via een mededeling  'Motie Onkruidbeheersing' geïnformeerd. We hebben er vertrouwen in dat we het onkruid gaan beheersen zoals we dat op voorhand voor ogen hadden. Het lijkt ons verstandig om de huidige methode voor onkruidbeheersing door te zetten en dus vooralsnog geen invulling aan de motie te geven (niet voor de programmabegroting van 2019). Als de machine een jaar draait komen we met een evaluatie (na 5 juni 2019). Mocht uit de evaluatie blijken dat de onkruidbeheersing op de betreffende verhardingen dan toch nog onvoldoende is, dan komen we met een voorstel voor verbetering naar u toe.
aangenomen

E. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
bedragen x € 1.000
Taakvelden Begroting 2019 Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -1.368 0 -1.368
0.10 Mutaties reserves -1.232 2.098 867
0.2 Burgerzaken -612 296 -317
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -59 1 -58
0.4 Overhead -10.472 2.147 -8.325
0.5 Treasury -138 84 -54
0.61 OZB woningen -212 2.280 2.068
0.62 OZB niet-woningen -195 658 462
0.64 Belastingen Overig -26 1.410 1.384
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds 0 43.241 43.241
0.8 Overige baten en lasten -180 9 -171
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.492 0 -1.492
1.2 Openbare orde en veiligheid -526 0 -526
2.1 Verkeer en vervoer -2.632 28 -2.604
2.2 Parkeren 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -7 0 -7
3.1 Economische ontwikkeling -20 0 -20
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3 1.089 1.086
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -184 0 -184
3.4 Economische promotie -201 332 131
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.624 21 -1.603
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.199 116 -1.083
5.1 Sportbeleid en activering -133 0 -133
5.2 Sportaccommodaties -1.108 129 -979
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -383 0 -383
5.5 Cultureel erfgoed -122 4 -119
5.6 Media -563 21 -542
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.430 90 -2.339
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.395 316 -2.079
6.2 Wijkteams -2.080 0 -2.080
6.3 Inkomensregelingen -10.706 8.563 -2.143
6.4 Begeleide participatie -3.889 0 -3.889
6.5 Arbeidsparticipatie -980 2 -978
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -458 0 -458
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.568 200 -6.368
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -5.367 0 -5.367
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -65 25 -40
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.023 0 -1.023
7.1 Volksgezondheid -1.196 0 -1.196
7.2 Riolering -2.177 2.805 628
7.3 Afval -2.495 2.825 330
7.4 Milieubeheer -607 101 -506
8.1 Ruimtelijke ordening -953 122 -831
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -213 385 171
8.3 Wonen en bouwen -1.297 556 -741
Resultaat na bestemming -69.591 69.950 359

F. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 14 september 2018. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.