Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling

We gaan een visie formuleren over de wijze waarop de gemeente kan anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Daarnaast willen we inzetten op het behoud en versterken van recreatie en toerisme waarbij we aandacht hebben voor regionale samenwerking. Ook blijven we zorgen voor veilige fietspaden, wegen en kruisingen en hebben aandacht voor groen in de dorpen.

De mogelijke ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet is 2021. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze een omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen, ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijk opgaven (demografische ontwikkelingen, voldoende woningaanbod, leegstand winkels).

Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen de promotie en marketing van Regio Appelscha 3.0 voortzetten.
 • We willen inzetten op het ontwikkelen van werkgelegenheid in de recreatieve sector.
 • We willen inzetten op het behoud en de versterking van recreatie en toerisme, passend bij de aard en schaal van de gemeente en de ruimtelijke kwaliteit.
 • We willen inzetten op regionale samenwerking. We willen over grenzen heen kijken.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

We gaan door met de promotie en marketing van Appelscha Regio 3.0. Daarnaast doen we het volgende:

 • We vergroten de aantrekkingskracht van het gebied onder meer door kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Zo wordt de vraag naar toeristische voorzieningen - en daarmee de werkgelegenheid - groter;
 • We zorgen voor meer samenwerking tussen onderwijs en toerisme/recreatie;
 • We benutten bestaande natuur voor de beleving. Daarnaast zorgt wilde natuur voor aantrekking van andere doelgroepen.
 • We versterken het toeristische fietspadennetwerk.
 • We werken meer samen met onze regionale partners.
 • We helpen inwoners en ondernemers om initiatieven te starten.
 • We maken initiatieven mogelijk die beleving van het gebied versterken.


Realisatie projecten in samenwerking

Het betreft hier de realisatie van ontbrekende schakels in MTB-routes, het project Vitale vakantieparken, de economische upgrading van de Turfroute en het fietsroutenetwerk in de provincie Fryslân. 

Ontbrekende schakels MTB
Het betreft hier de aanleg van drie verbindingen vanuit Appelscha naar respectievelijk Veenhuizen, Hoogersmilde en Wateren/Noordwolde. 

Bedrijfsbezoeken
Jaarlijks doen wij 10-15 bedrijfsbezoeken, waarvan het merendeel bestuurlijk. 

Verbonden partij: Recreatieschap Drenthe
Het Recreatieschap Drenthe is een gemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van recreatie & toerisme in de provincie Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf. We ondernemen gezamenlijke acties op het gebied van recreatie en toerisme, we stemmen beleidszaken af en kunnen gemeentegrens overschrijdende zaken oppakken.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Inwoners mogen meedenken over en dragen bij aan toeristische ontwikkelingen.
 • Het aantal toeristen neemt toe.
 • Er komen meer banen in de recreatieve en toeristische sector.
 • Inwoners profiteren van de goede recreatieve voorzieningen.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Jaarlijks is € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering van de Streekagenda. Daarnaast is € 25.000 beschikbaar voor de Vereniging voor Toeristisch en Recreatief Belang Ooststellingwerf (VTRBO)en de regiomarketingorganisatie, € 57.000 voor toeristisch beleid (waaronder bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe) en € 43.000 voor de Turfroute (instandhouding, brugbediening en afvalcontainers).

We stellen u voor om een aantal halfverharde recreatieve (fiets)paden te verbeteren en te vervangen door betonverharding. Het betreffen de volgende fietspaden: in 2020 Fp Schansmeerweg Donkerbroek € 161.000, in 2021 Fp Linde traject (Bovenweg - Linde) € 185.000 en in 2022 Fp Linde traject (Linde - Bekhof) € 170.000. De voorgestelde dekking is de reserve Strategische projecten.

 

Thema 3.1.2 BioBased Economy

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen de ingezette koers van BioBased Economy (BBE) en de stimulerende rol van de gemeente voortzetten.
 • We zetten in op het binnenhalen van bedrijven die passen binnen BioBased Economy en te stimuleren dat reeds hier gevestigde bedrijven zich hierin ontwikkelen.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Ingezette koers voortzetten en ondersteunen
Hiervoor hebben we ons BBE programma. Gezamenlijk met ondernemers, onderwijs en overheid pakken we projecten uit het programma op. Ook starten we nieuwe projecten.

Bedrijven binnenhalen en bestaande helpen te ontwikkelen in BBE
Bedrijven halen we binnen als we ze iets te bieden hebben. Daarvoor ontwikkelen we het Biosintrum, dat in 2019 gereed voor gebruik is. Dit is ons unique selling point.  Natuurlijk kunnen ook bestaande bedrijven hiervan gebruikmaken.

Het BBE programma is in september 2018 door u geëvalueerd.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Op de lange termijn zorgt BBE voor meer banen. Zowel voor praktijkgericht- als hoger opgeleiden.
 • Als gemeente dragen we zichtbaar de BBE-ambities en -identiteit uit.
 • Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Voor alle ambities is structureel tijd, mankracht en projectbudget nodig.

Voor het uitvoeringsprogramma BBE (2017-2020) is € 600.000 beschikbaar voor de eerste 2 jaar (2017-2018), inclusief de kosten voor een coördinator. Op basis van de evaluatie stellen we u voor in totaal € 300.000 voor de periode 2019-2021 beschikbaar te stellen ter initiatie en stimulatie van al gedefinieerde en nieuwe biobased projecten. Dit bedrag vangen we op binnen de beschikbare middelen eenmalige begrotingsruimte 2017-2020 van € 5,7 miljoen.

 

Thema 3.1.3 Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen onze energie richten op hier reeds gevestigde bedrijven. Als bedrijven zich in onze gemeente willen vestigen, moeten we ervoor zorgen kwaliteit te leveren. We besteden aandacht aan de kwaliteit van bedrijventerreinen.
 • We willen dat er aandacht is voor de (her)ontwikkeling van alle bedrijventerreinen in onze gemeente.
 • We willen een gunstig vestigingsklimaat bevorderen.
 • We willen een visie formuleren om reeds gevestigde bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken.
 • We willen blijven investeren in de rol van de bedrijvencontactfunctionaris.
 • We willen startende ondernemers en zzp-ers stimuleren en de weg wijzen.
 • We willen het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid continueren.
 • We willen leer-werktrajecten stimuleren.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Bedrijventerreinen

 • We eisen veel kwaliteit op het Ecomunitypark; de acquisitie is niet een zaak van de gemeente maar van de ontwikkelaar, daar waar mogelijk ondersteunen we de ontwikkelaar.
 • We investeerden de afgelopen jaren al veel in de kwaliteit van bedrijventerreinen. Dit houden we op peil.
 • We zetten ons in om leegstand te voorkomen. Bijvoorbeeld door terughoudend te zijn bij de uitgifte van nieuwe kavels. Eerst wordt het aanbod van bestaande panden onder de aandacht gebracht.

Gunstig vestigingsklimaat
We bevorderen het vestigingsklimaat door aandacht en klantvriendelijkheid. Aan dit laatste aspect besteden we de komende 4 jaar extra aandacht:

 • We bezoeken veel bedrijven.
 • We organiseren jaarlijks 1 of 2 ondernemersbijeenkomsten.
 • We blijven lid van diverse ondernemersverenigingen en bezoeken hun activiteiten zoveel mogelijk.
 • We bezoeken ook andere netwerkbijeenkomsten.
 • We blijven lid van de businessclub van SC Heerenveen.
 • We willen de detailhandelstructuur verbeteren in Oosterwolde (De Nieuwe Winkel Straat - DNWS)

Bedrijfscontactfunctionaris en ondernemers voorlichten
De bedrijvencontactfunctionaris blijft de komende jaren de spil tussen de ondernemers en de gemeente. Deze functionaris blijft ook startende ondernemers/zzp'ers voorlichten.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
We controleren of het beleid ook correct wordt uitgevoerd.

Leer-werktrajecten
We stimuleren leer-werktrajecten, zowel in de eigen organisatie als daarbuiten. Hierbij krijgen we hulp van het bedrijfsleven.

We zetten ons in om samen met het bedrijfsleven de werkzoekenden uit de eigen gemeente weer in te zetten in het arbeidsproces. Daarbij besteden we meer aandacht aan de speciale doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We willen een bemiddelende en stimulerende rol spelen in de samenwerking tussen bedrijven onderling en onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld bij de vestiging van een lokaliteit voor onderwijs, startende ondernemers en zzp’ers. 

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan

Hetzelfde aantal óf meer banen, en dus meer besteedbaar inkomen voor meer mensen. Mensen geven meer uit, waar ondernemers weer van profiteren. Voorzieningen blijven of er komen er meer bij. Zo ontstaat een domino-effect, dat leidt tot grotere tevredenheid bij inwoners en ondernemers.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

De lasten dekken we uit de bestaande budgetten. Wij stellen u voor om € 40.000 eenmalig beschikbaar te stellen voor de coöperatie Centrum Oosterwolde UA. Dit bedrag kunnen we dekken uit het budget Participatie. Op welke wijze we willen participeren in de coöperatie is nog niet duidelijk. Hierover volgt begin 2019 een nader voorstel.

 

Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen de extra investeringen op onderhoud wegen, zoals in de Meerjaren Onderhouds Planning wegen is vastgesteld, structureel doorzetten en uitvoeren.
 • We zorgen voor veilige fietspaden, wegen en kruisingen.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Wegen & Verkeersveiligheid

 • We blijven wegen onderhouden. De structurele extra investeringen worden daarbij betrokken. 
 • Vervolgens maken we een plan om ze veiliger te maken.
 • We maken de resultaten van de bermeninventarisatie kenbaar en stellen een uitvoeringsprogramma op.
 • We vervangen bruggen en oevervoorzieningen die de komende 4 jaar aan het einde van hun levensduur zijn.
 • Als het nodig is, ontmoedigen we verkeer om het onderliggend wegennet van de N381 te gebruiken.
 • We maken een plan om de verkeersveiligheid van onder meer de fietsroutes Oldeberkoop-Makkinga en Appelscha-Ravenswoud te verbeteren.
 • Op 20 februari 2018 heeft u ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting Wijkvernieuwing Haerenkwartier te Oosterwolde en de verdere uitwerking van het voorgestelde scenario en uitwerkingsopgaven.

Openbaar Groen

 • We voorkomen onveilige situaties met bomen zoveel mogelijk. Hiervoor doen we eerst een 0-meting. Op basis daarvan maken we een MeerjarenOnderhoudsPlanning voor bomen (MOP-bomen).
 • De eikenprocessierups is sterk in opkomst. We houden dit in de gaten en blijven bestrijden om de overlast te beperken. Daarvoor doen we in 2019 een proef door middel van het ophangen van koolmezennestkastjes langs wegen en fietspaden die veel worden gebruikt door schoolgaande kinderen. Hierbij betrekken we in het kader van burgerparticipatie de leerlingen van deze scholen zoveel mogelijk. Indien deze proef succesvol blijkt, breiden we deze methode uit.

Riolering & Water

 • We geven doelmatig, efficiënt en rechtmatig invulling aan de afvalwater-, hemelwater- en grondwaterzorgplicht. De wijze waarop we dat doen is omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Vanaf 2019 wordt een nieuw GRP 2020-2024 opgesteld.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan

Wegen & Verkeersveiligheid

 • De gebruikers merken en zien dat de kwaliteit verbetert.
 • De verkeersdeelnemers merken en zien dat de verkeersonveilige situaties aangepakt en verkeersveiliger worden.
 • De weggebruikers merken en zien dat de bermen in goede staat zijn.
 • De gebruikers merken en zien dat verouderde bruggen en oevervoorzieningen vervangen worden.
 • De gebruikers en bewoners merken dat het verkeer, indien nodig, ontmoedigd wordt om het onderliggend weggennet te gebruiken.
 • De weggebruikers merken en zien dat de fietsroutes veiliger worden.

Openbaar Groen

 • De gebruikers van de openbare ruimte maken gebruik van fietspaden en wegen waarlangs veilige bomen staan.
 • De gebruikers van de openbare ruimte worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups.

Riolering & Water

 • Inwoners maken gebruik van een veilig, functioneel, heel en schoon afvalwaterafvoersysteem.
 • Inwoners ervaren zo weinig mogelijk overlast en schade door extreme neerslag en/of de grondwaterstand.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Wegen & Verkeersveiligheid

 • Voor de periode 2017-2020 is jaarlijks € 250.000 toegevoegd aan het budget onderhoud wegen. De actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) wegen start in 2019. Op basis van de geactualiseerde MOP komen we in 2019/2020 met voorstellen.
 • Op basis van de inventarisatie bermschades stellen we u voor om de prioriteit 1 maatregelen uit te voeren. Met de aanleg van graskeien starten we in 2020 (de uitvoering vindt plaats in drie jaar) en de totale kosten komen uit op € 978.000.
 • Voor vervanging van de fiets- en voetgangersbrug Groote Singel-Molenweg te Oosterwolde stellen we u voor € 250.000 in 2020 beschikbaar te stellen.
 • Voor vervanging de houten walbeschoeiing in de Opsterlandse Compagnonsvaart ter hoogte van de Quadoelenweg te Oosterwolde stellen we u voor € 125.000 in 2021 beschikbaar te stellen.
 • We stellen u voor € 200.000 in 2019 beschikbaar te stellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsroute Oldeberkoop - Makkinga (motie 20 juni 2017). Hiervoor wordt over de gehele lengte een tweekleurige slijtlaag aangebracht. Daarnaast nemen op een aantal locaties snelheidsremmende maatregelen. Op een aantal kruispunten brengen we plateaus in een afwijkende rode kleur aan. Daarnaast leggen we op een aantal locaties (in overleg met de bewoners) drempels aan. De gehele route wordt onderdeel van een verblijfsgebied met een maximale snelheid van 60 km/uur.
 • Voor de Wijkvernieuwing Haerenkwartier is een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld (dekking reserve Strategische projecten). Bij de besluitvorming (20-2-2018) is aangegeven dat het restant van het benodigde budget van € 1.800.000 mee wordt genomen bij de Programmabegroting 2019-2022. Wij stellen u dan ook voor om in 2020 € 1.800.000 beschikbaar te stellen voor de Wijkvernieuwing Haerenkwartier. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve Strategische projecten. De financieringslasten van deze investering bedragen vanaf 2021 € 138.000 per jaar.

Openbaar Groen

 • Voor de 0-meting van het huidige bomenbestand stellen we u voor € 15.000 in 2019 beschikbaar te stellen.
 • In de op te stellen MOP-bomen staan de kosten voor de uitvoering van het onderhoud.
 • Voor de proef om de problematiek van de eikenprocessierups beheersbaar te houden, door middel van het ophangen van koolmezennestkastjes, stellen we u voor in 2019 € 3.000 beschikbaar te stellen.

Riolering & Water

 • De bekostiging van de watertaken worden bepaald in het GRP.

 

Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We zijn in 2030 een duurzame CO2-neutrale gemeente.
 • We willen organisaties zoals bijvoorbeeld De Eendracht en DO! ondersteunen en betrekken bij het behalen van de milieudoelstellingen.
 • We willen duurzaamheid bevorderen en faciliteren.
 • We willen de bewustwording over duurzaamheid bevorderen.
 • We willen het beleid rondom zonneparken herzien, als de provincie meer ruimte geeft in het buitengebied. Voorwaarde is dat zonneparken goed worden ingepast in de omgeving, dat inwoners goed worden geïnformeerd en dat er wordt gestreefd naar draagvlak.
 • We willen aandacht voor groen in de dorpen. In de komende periode stellen we een biodiversiteitsplan vast.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen
 • We faciliteren, stemmen af en werken samen met externe partijen zoals de stichting DO! en de energiecoöperatie 'de Eendracht' bij uitvoering van projecten op het terrein van duurzame energie.
 • In samenwerking met SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) bieden we laagrentende leningen aan voor duurzame initiatieven, zoals de duurzaamheidslening, de blijverslening, de verzilverlening en een algemene stimuleringsregeling voor duurzame initiatieven zoals de postcoderoosregeling.
 • Nieuwe projecten uitvoeren en bestaande projecten continueren voor inwoners ter verbetering van bewustwording en vergroting van inzicht op het terrein van verduurzaming.
 • We bevorderen, faciliteren en doen onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie in Ooststellingwerf.
 • Pilots voorstellen zoals introductie kleine windmolens, lokale opslag van duurzaam opgewekte energie los van het netwerk en met studenten en ondernemers onderzoek doen naar de mogelijkheden van waterstof.
 • Mocht de provincie haar beleid ten aanzien van zonneparken wijzigen, zullen we ons lokaal beleid hierop aanpassen, waarbij draagvlak in de buurt en de landschappelijke inpassing in de omgeving voorop staat.
 • De opgave van het energieverbruik in Ooststellingwerf toegankelijk, inzichtelijk en raadpleegbaar maken voor inwoners en ondernemers.
 • In de tweede helft van 2018 starten we een breed participatief traject op om te komen tot een biodiversiteitsplan.
 • Samen met het basisonderwijs en diverse lokale partijen zetten we een meerjarig schoolbreed programma op voor duurzaamheidseducatie. We maken afspraken over verdeling van de uitvoeringskosten.


Circulair inkopen
We hebben onlangs het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak stellen we in 2018 op. Hierbij bezien we mede in welke mate circulair inkopen vorm kan krijgen en onderdeel kan worden van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Het milieubeleidsplan voeren we uit
Om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn vergt veel inspanning. Projecten als goed voorbeeld doet goed volgen en het koplopersproject met bedrijven zijn pas een begin. Voor de deelnemers wordt het inzichtelijk tegen welke kosten hun woning of bedrijf energie neutraal kan worden gemaakt en hoe dat eventueel kan worden gefinancierd. Samen met de deelnemers moet een lokaal energienetwerk worden opgebouwd. In een dergelijk netwerk voorzien de deelnemers elkaar van energie. Ook de gemeentelijke gebouwen moeten energie neutraal worden. Hiervoor zal een analyse worden opgesteld met bijbehorende investeringen. Ter vervanging van het huidige milieubeleidsplan zal een uitvoeringsagenda Milieu worden opgesteld in afstemming met de uitvoeringsagenda Wonen en duurzaamheid (zie woonvisie).

In september 2017 is door u de Versnellingsagenda Duurzaam Ooststellingwerf 2030 vastgesteld. Voor de thema's in deze versnellingsagenda wordt gewerkt met een uitvoeringsagenda. Het betreft de thema's: Duurzame Energie, Afval, Biodiversiteit en Biobased Economy. Voor Biobased Economy is al een uitvoeringsagenda opgesteld. Voor de overige thema's komen de uitvoeringsagenda's gereed in 2019/2020.

Zonneweides
Om de ambitie van een energieneutraal Ooststellingwerf in 2030 te kunnen realiseren stimuleren we onder randvoorwaarden de aanleg van zonneweides op zowel gemeentelijk als particulier bezit. Het toetsingskader "beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf" is in september 2017 door u vastgesteld.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Meer (financiële) mogelijkheden om aan de slag te gaan met duurzaamheid.
 • Steeds meer mensen treffen (zichtbaar) duurzame maatregelen. Zoals isolatie van de woning of de aanleg van zonnepanelen.
 • Inwoners worden betrokken bij het maken van het biodiversiteitsplan.
 • Basisschoolkinderen krijgen structureel les over duurzaamheid.
 • Alle basisschoolkinderen in de gemeente doen ieder jaar mee aan een leuk project over duurzaamheid. Familie en buren worden betrokken bij huiswerk of presentaties.
 • Onze inwoners merken dat de leefomgeving steeds schoner wordt. Daarnaast wordt het aanbod van milieuprojecten steeds breder en laagdrempeliger. Zo krijgen de inwoners meer mogelijkheden om hun bijdrage aan een schonere leefomgeving te leveren. Ook is samen met alle Friese gemeenten een digitaal duurzaam bouwloket ingericht. Hier kunnen bedrijven en inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Sinds 2016 communiceren we hier veelvuldig over.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
 • Jaarlijks is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor de uitvoering van milieu-/duurzaamheidsbeleid. We stellen u voor om € 30.000 voor de financieringslasten van de duurzaamheidsleningen en stimuleringsregeling (zie hieronder) ten laste te brengen van het oorspronkelijke budget van € 100.000 voor de uitvoering milieu-/duurzaamheidsbeleid. Hierna resteert € 70.000.
 • In het fonds Duurzaamheidslening zit momenteel € 500.000. Vanwege het succes van de Duurzaamheidslening is het startbudget van € 300.000 in 2018 aangevuld met € 200.000. Dit bedrag is overgeheveld uit het fonds Blijverslening. Wij stellen voor in 2019 wederom het budget te verhogen met € 200.000. De financieringslasten begroten we op € 17.000.
 • In 2018 is € 40.000 beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsregeling duurzame initiatieven (postcoderoosregeling). Dit is gebeurd door overheveling van middelen van de Blijverslening. Wij stellen voor in 2019 € 160.000 extra beschikbaar te stellen voor deze stimuleringsregeling. De finacieringslasten begroten we op € 13.000.
 • We willen vanaf 2019 meer en structureel aandacht besteden aan duurzame ontwikkelingen (biobased economy, versnellingsagenda, klimaatakkoord). We stellen voor de formatie met 1 fte uit te breiden (€ 78.000).
 • In 2018 iseenmalig € 30.000 beschikbaar om een biodiversiteitsplan op te stellen.

 

Thema 3.3.2 Afval

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken

 • Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval.We hebben ons aangesloten bij de VANG-doelstellingen van het Rijk (VANG = Van Afval Naar Grondstof). In 2020 moet worden voldaan aan de landelijke richtlijnen om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden en maximaal 100 kg per inwoner per jaar aan te verbranden restafval te hebben.
 • We onderzoeken wat de gevolgen en mogelijkheden zijn van het heroverwegen van het besluit Diftar+.
 • We willen op zaterdag ruimere openingstijden van de milieustraat.
 • We informeren u over de mogelijkheid om het slagboomtarief te verlagen en maken de financiële consequenties daarvan voor ons inzichtelijk te maken.
 • We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden voor luierinzameling zijn.
 • We willen een bewustwordingscampagne organiseren om samen met onze inwoners zwerfafval terug te dringen en onze afvalstromen beter te scheiden.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen
 • Scenario's voor heroverweging Diftar+ onderzoeken en beschrijven. Deze zijn in het najaar van 2018 aan u aangeboden.
 • In het voorjaar 2019 starten we met een onderzoek naar mogelijkheden van verruiming van de openingstijden op de milieustraat.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het slagboomtarief te verlagen. De uitkomsten hiervan ontvangt u in het najaar van 2018. Op basis hiervan zullen de tarieven voor 2019 ter vaststelling aan u worden voorgelegd.
 • De ontwikkelingen in de gescheiden inzameling van luiers volgen we op de voet. Op dit moment zijn er nog geen verwerkingsmogelijkheden.
 • Voor het verbeteren van afval scheiden loopt de Friese communicatie campagne 'Sortibak, samen halen we alles eruit'. Daarnaast hebben we een 'eigen' campagne 'Afval scheiden, dat loont'. Deze is in maart 2018 gestart. Beide campagnes hebben niet een einddatum.
 • We gaan de bestaande projecten uit het beleids- en uitvoeringsprogramma aanpak zwerfafval 2014-2022 continueren. 

Zwerfafval
Voor de aanpak zwerfafval is een beleids- en uitvoeringsplan 2014-2022 opgesteld. Met dit plan zetten we vooral in op gedragsbeïnvloeding en participatie. Jaarlijks voeren we een aantal projecten met onder andere deze thema’s uit. Voor buitenschoolse opvang, basisscholen en voortgezet onderwijs is een educatief lesprogramma zwerfafval ontwikkeld.

Verbonden partij: Omrin (Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu)
Omrin is het bedrijf van en voor gemeenten voor de reinigingstaken. Afvalsturing verwerkt het ingezamelde huishoudelijke afval en exploiteert de gemeentelijke milieustraat. Fryslân Miljeu zamelt afval in en doet reinigingstaken.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Diftar+: wel of geen wijziging in de Diftar+-afrekensystematiek.
 • Milieustraat: meer service door passende openingstijden.
 • Slagboomtarief: verlaging van de slagboomtarieven betekent een verschuiving in de verrekening van kosten afvalinzameling naar het vaste tarief afvalstoffenheffing.
 • Afval scheiden: de milieustraat aan de Nanningaweg richten we optimaal in voor het scheiden van afvalstromen.
 • Zwerfafval: inwoners roepen we regelmatig op mee te doen aan inzamelacties. We stellen vrijwilligers aan die zwerfafval opruimen. Met basisscholen houden we jaarlijks de Himmelwike. Met het voorgezet onderwijs doen we zwerfafvalprojecten.
 • Van Afval Naar Grondstof: de genoemde communicatieprojecten moeten leiden tot minder afval en betere afvalscheiding.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
 • Alle kosten van afvalinzameling verrekenen we met onze inwoners via de afvalstoffenheffing (100% kostendekkend).
 • Voor de aanpak van zwerfafval ontvangen we jaarlijks (tot 2022) € 1,19 per inwoner. Dit budget besteden we aan diverse projecten.

 

Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting)

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor onze huidige en toekomstige inwoners.
 • De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen.
 • Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning.
 • Onze inwoners wonen in een huur- of koopwoning die past bij hun financiële situatie, gezinssamenstelling of zorgbehoefte. Daarnaast een woning die energieneutraal en digitaal ontsloten is.
 • We blijven inzetten op inbreiding vóór uitbreiding. We kiezen daarbij voor het behoud van ruimtelijke kwaliteit.
 • We willen aandacht voor sociale woningbouw zoals benoemd in de Woonvisie.
 • We willen dat de uitvoeringsprogramma’s van de Woonvisie voortvarend worden ontwikkeld en aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling.

 

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Ruimtelijke kwaliteit behouden
We wegen nieuwe woningbouw zorgvuldig af. Hiervoor is een Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf opgesteld. Binnen het Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf willen we ruimte bieden aan experimentele woningbouw om duurzaamheid te bevorderen.

Sociale woningbouw

 • We maken jaarlijks prestatieafspraken met de corporaties.
 • We ondersteunen particuliere initiatieven om vrijvallende sociale woningbouw beschikbaar te houden voor de doelgroep.
 • We staan open voor alternatieve vormen van sociale huur, zoals wooncoöperaties.

Uitvoeringsprogramma's
Samen met de betrokken partijen voeren we de programma's van de Woonvisie uit. Focus ligt daarbij op nieuwbouw, duurzaamheid, wonen/welzijn/zorg, betaalbaarheid & beschikbaarheid en leefbaarheid.

Het platteland is aan zet 
De gevolgen van de demografische ontwikkelingen in onze gemeente heeft onze speciale aandacht. We kiezen voor een goede verdeling van de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente, anticiperend op de demografische ontwikkelingen en de behoefte in de 4 regio’s. Daarnaast versterken we de verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid vanuit de lokale gemeenschappen.

Wonen in Ooststellingwerf
In mei 2017 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Op basis daarvan stellen we uitvoeringsagenda’s vast en actualiseren we jaarlijks de prestatieovereenkomsten met Actium en WoonFriesland. We leggen afspraken vast, onder andere over: betaalbaarheid en beschikbaarheid, verkoop sociale huurwoningen, zorg, leefbaarheid, energie en duurzaamheid. Samen met betrokkenen gaan we de verschillende vraagstukken oppakken en tot uitvoering brengen. Hierbij gaat het niet alleen over de huurwoningen van de woningbouwcorporaties, maar ook over verduurzaming van particuliere woningen. Evenals de vraag wat er allemaal moet gebeuren om het mogelijk te maken dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.


De prestatieafspraken met de corporaties voor 2019 zijn opgesteld, vastgesteld en doorgestuurd naar de Autoriteit Wonen. In 2018 zijn met de provincie Fryslân afspraken gemaakt over het woningbouwvolume tot en met 2025. Het plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf met afwegingskader is in 2018 vastgesteld en is in uitvoering. De verduurzaming van bestaande particuliere woningen gaat stapsgewijs; nieuwe woningen zijn aardgasvrij. De verzilveringslening wordt ingezet om inwoners langer thuis te laten wonen.

Hûs en Hiem
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, behartigt de belangen op het gebied van bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Inwoners zien dat er een vastgesteld afwegingskader is voor nieuwbouw(initiatieven).
 • Inwoners zien dat er ruimte is voor particuliere initiatieven voor de instandhouding van de sociale woningbouw.
 • We spannen ons maximaal in zodat de inwoner snel een sociale woning kan vinden.
 • Inwoners zien dat er kavels in de verkoop staan.
 • Inwoners zien dat we Ooststellingwerf promoten als woonregio.
 • Het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de gebieden blijft ook in de toekomst in stand.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
 • In totaal is een budget van € 250.000 beschikbaar voor de uitvoeringsagenda’s van de Woonvisie (in 2017 € 50.000, in 2018 € 60.000, in 2019 € 70.000 en in 2020 € 70.000).
 • Voor het opstellen van het Plan van Aanpak woningbouw Ooststellingwerf stellen we u voor eenmalig in 2019 € 50.000 beschikbaar te stellen voor extra capaciteit en deskundigheid. We stellen voor € 25.000 te dekken uit het beschikbare budget uitvoeringsagenda woonvisie. € 25.000 kunnen we dekken binnen de begrotingsruimte voor 2019.

 

Begroting Programma 3

Begroting Programma 3

Terug naar navigatie - Begroting Programma 3
bedragen x € 1.000
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Resultaat voor bestemming
Lasten
3.1 Thema Economische ontwikk. -660 -1.875 -528 -278 -278 -278
3.2 Thema Verkeer, wegen en groen -2.946 -2.939 -2.517 -2.516 -2.278 -2.273
3.3 Thema Milieu -4.322 -4.363 -4.412 -4.429 -4.428 -4.426
3.4 Thema Bouwen en wonen -2.500 -1.596 -508 -354 -442 -385
Totaal Lasten -10.428 -10.772 -7.965 -7.577 -7.426 -7.363
Baten
3.1 Thema Economische ontwikk. 590 572 322 322 322 322
3.2 Thema Verkeer, wegen en groen 152 68 92 92 92 92
3.3 Thema Milieu 5.435 5.366 5.730 5.730 5.729 5.729
3.4 Thema Bouwen en wonen 1.017 1.759 1.589 1.326 361 357
Totaal Baten 7.195 7.766 7.733 7.469 6.504 6.500
Resultaat voor bestemming -3.233 -3.006 -232 -107 -922 -863
Mutatie reserves
Toevoegingen -2.306 -217 -1.232 -1.123 - -53
Onttrekkingen 4.397 3.389 655 405 - -
Mutatie reserves 2.091 3.171 -577 -719 - -53
Resultaat na bestemming -1.141 166 -809 -826 -922 -916