Programma 6 | Bestuur en dienstverlening

Programma 6 | Bestuur en dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 6 | Bestuur en dienstverlening

Voor de eerste keer is in onze gemeente een raadsprogramma en uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de bestuursperiode 2018-2022. Hieraan toegevoegd is het coalitieprogramma 2018-2022 “Saemen an de slag”. Kenmerkend voor Ooststellingwerf is dat de gemeente open en transparant wil besturen richting zijn inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen; vertrouwen en ruimte geven om hen eigen verantwoordelijkheid te laten nemen en initiatief te ontplooien. De faciliterende rol van ons als “eerste overheid” vraagt steeds meer aandacht. Dit houdt tevens in dat de gemeente continu de dienstverlening verbetert, zowel in kwaliteit als in begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Verdere digitalisering staat het persoonlijke karakter van onze dienstverlening niet in de weg. “Ja mits” is hierbij altijd ons vertrekpunt.

 

Thema 6.1 Bestuur

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • De regelgeving houden we kritisch tegen het licht te houden.
 • We trekken gezamenlijk met u en het ambtelijk apparaat op bij alle onderwerpen, inclusief bijvoorbeeld bij de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.
 • We willen inzetten op minder regelgeving daar waar het niet effectief is, en daardoor meer verantwoordelijkheid neerleggen bij inwoners en bedrijven.
 • We willen de komende vier jaar de OWO samenwerking optimaliseren, met als doel efficiëntie en kwaliteit.
 • We willen de komende periode een inventarisatie en onderzoek naar de nut en noodzaak van bestaande, niet wettelijke verplichte gemeenschappelijke regelingen.
 • We willen staan voor een open en transparante gemeentelijke overheid die in samenspraak met inwoners, bedrijven een maatschappelijke organisaties beleid ontwikkelt en uitvoert en initiatieven mogelijk maakt (zie Programma 4 – Participatie).
 • We hanteren het uitgangspunt dat we vertrouwen en ruimte willen geven aan inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties om zelf verantwoordelijkheden op zich te nemen (zie Programma 4 – Participatie).
 • We stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving (zie Programma 4 – Fonds Ooststellingwerf).
 • We willen actief, in samenspraak u en de ambtelijke organisatie, werken aan burger- en overheidsparticipatie (zie Programma 4 – Participatie).
 • We willen raadsvoorstellen met daarin verwerkt de bijbehorende context (raadsprogramma, beleid, moties, amendementen etc.).

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

De formatie bestaat uit het begrote aantal formatieplaatsen op 1 januari 2019 per 1.000 inwoners. Bezetting is het aantal fte’s dat werkzaam is per 1.000 inwoners op 1 januari 2019 (formatie minus vacatureruimte).

Beleidsindicatoren thema Bestuur Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,7 8,2 8,6
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,9 7,5 8,0
Begroting 2019

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Overbodige regels schrappen
We houden regelgeving kritisch tegen het licht. Begin 2019 inventariseren we de gemeentelijke regelgeving en de niet-wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen. Op basis daarvan doen we - indien zinvol - nader onderzoek naar nut en noodzaak van deze regels en regelingen.

Meer samenwerking binnen de gemeente
De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie hebben ieder hun eigen rol en kracht.  We geven uitvoering aan de notitie 'Participatie in Ooststellingwerf, samen aan de slag! Hierin is nadrukkelijk aandacht voor de rol van de gemeenteraad vanuit de participatiegedachte.

OWO samenwerking
In samenwerking met de beide andere OWO-gemeenten worden de drie OWO-afdelingen verder geoptimaliseerd. Ook de bestuurlijke samenwerking geven we verder vorm op portefeuilleonderdelen. Daarnaast trekken we in regionale verbanden waar mogelijk gezamenlijk op.

Raadsvoorstellen
We willen de raadsvoorstellen kritisch onder de loep nemen. We kijken waar verbetering mogelijk is. Denk aan een heldere aanleiding/context. Bijvoorbeeld schrijftrainingen of cursussen politieke sensitiviteit voor ambtenaren. Dit traject loopt al en maakt onderdeel uit van een breder intern trainingsprogramma.

Daarnaast nemen we in ieder raadsvoorstel een participatieparagraaf op. Daarin staat hoe we inwoners bereiken en betrekken.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Mogelijk minder regelgeving en dus toegankelijkere regelingen. Dit hangt uiteraard af van de resultaten van de inventarisatie.
 • Inwoners merken dat de dienstverlening vanuit de diverse OWO-afdelingen structureel op orde is.
 • Een soepeler functionerende en wendbare lokale overheid.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
 • In de CAO gemeenten zijn afspraken gemaakt over het generatiepact. Het doel is dat oudere medewerkers minder gaan werken en daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie krijgen. In OWO-verband hebben we gekozen voor generatiegericht maatwerk als alternatief voor het generatiepact. Wij stellen u voor om in 2019 € 50.000, 2020 € 75.000 en vanaf 2021 € 100.000 hiervoor beschikbaar te stellen.
 • De afgelopen jaren is elke keer een incidenteel uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor ondersteuning en sturing, o.a. OWO-directiesecretaris, voor de OWO Directie. Wij stellen u voor om dit budget vanaf 2019 structureel te ramen (€ 50.000).
 • Door een aantal ontwikkelingen bij de OWO-afdelingen stellen we voor om in 2019 € 240.000 en in 2020 € 224.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Enerzijds is dit het gevolg van nieuwe en veranderende wettelijke kaders zoals de Omgevingswet, de 2e fase Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Algemene verordening persoonsgegevens en privacy wetgeving, de Digitale Agenda 2020. Anderzijds door gewijzigde omstandigheden waardoor de dienstverlening in kwantitatieve zin moet worden aangepast (groei totale personeelsbestand, meer afgifte van vergunningen). We willen 2019 en 2020 benutten om dit allemaal goed in kaart te brengen. Aansluitend maken we de afweging of dit leidt tot een structurele uitzetting van de OWO begroting.

 • Trainingskosten om raadsvoorstellen te verbeteren dekken we uit middelen voor innovatie.

 

Thema 6.2 Dienstverlening

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen
 • We moderniseren onze dienstverlening waar mogelijk (bijvoorbeeld door nieuwe media en blockchain).
 • We onderzoeken wat inwoners en bedrijven verwachten van ons, toetsen dit aan cijfers en feiten, en passen onze diensten daarop aan.
 • We zorgen voor begrijpelijke taal (niveau B1).
 • We zorgen dat inwoners zoveel mogelijk online gebruik kunnen maken van onze diensten.
 • We houden inwoners op de hoogte van de status van hun aanvraag.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Terug naar navigatie - Wat merkt de inwoner ervan
 • Inwoners merken dat onze dienstverlening begrijpelijk, open en persoonlijk is.
 • Inwoners zijn (zeer) tevreden over onze diensten.
 • Inwoners begrijpen onze communicatie.
 • Inwoners kunnen eenvoudig aanvragen doen via e-formulieren en krijgen ondersteuning bij het invullen daarvan.
 • Inwoners kunnen steeds meer relevante informatie vinden op onze website.
 • Inwoners kunnen via MijnOoststellingwerf de status van hun aanvraag volgen.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

Om bovenstaande mogelijk te maken investeren we in:

 • Ideeën van inwoners en bedrijven om onze diensten te verbeteren;
 • Het online beschikbaar maken van onze diensten;
 • Een onderzoek naar en verbeterplan voor digitale ongeletterdheid;
 • Om de kwaliteit te borgen en de dienstverlening verder uit te bouwen stellen wij u voor om de kwaliteitsmedewerker dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021 te continueren (€ 75.000 per jaar).
 • Een 'verbeter de buurt'-app en een app voor gevonden en verloren voorwerpen.

 

Thema 6.3 Financiën

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • We willen de komende periode blijven sturen op een meerjarige, structurele en een reëel sluitende begroting.
 • We willen dat er een onderzoek plaatsvindt naar mogelijkheden voor lastenverlichting voor onze inwoners voor de komende periode.
 • We willen dat gemeentelijke tarieven in principe kostendekkend zijn.
 • We willen in de komende periode mogelijke financiële overschotten riolering, passend in de meerjarenprognose, terug laten vloeien naar de inwoner.
 • We willen in de komende periode het bestaande kwijtscheldingsbeleid continueren.
 • We willen het inkoopbeleid verduurzamen, bij voorkeur met lokale partners.

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (o.a. loonkosten, ICT, huisvesting, facilitair etc.). Onder overhead verstaan we alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

 

Beleidsindicatoren thema Financiën Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Apparaatskosten In euro´s per inwoner 710 687 736
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 22,4% 5,7% 2,0%
Overhead % van totale lasten 11,1% 12,2% 12,2%
Begroting 2019

Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Begroting
We presenteren een reële begroting. De eerste twee jaarschijven van de begroting moeten structureel in evenwicht zijn. Het is gewenst dat de laatste twee jaarschijven ook structureel in evenwicht zijn. De gemeentelijke belastingen en heffingen verhogen we jaarlijks trendmatig.

Lastenverlichting
We gaan voor de zomer 2019 aan de hand van een informerende notitie met u in gesprek over de mogelijkheden voor lastenverlichting. De uitkomst bepaalt het vervolgproces en er volgt eventueel een besluitvormend voorstel.

Tarieven
De legestarieven voor producten houden we kostendekkend. De legestarieven voor de omgevingsvergunningen zijn voorlopig vastgesteld op 75% tot en met 2019.

Riolering
Vanaf 2019 werken we aan een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2024. Als er in de komende raadsperiode financiële overschoten zijn binnen het GRP, en passend in de meerjarenprognose, vloeien die terug naar de inwoner. Als binnen het GRP blijkt dat er middelen nodig zijn voor nieuw beleid bijvoorbeeld CO2 neutraal maken van de waterketen en /of het aanpakken van regenwateroverlast ten gevolge van klimaatveranderingen, komen we met voorstellen.

Kwijtschelding
Basis voor ons kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling van de Invorderingswet 1990. De inkomenstoets is 100% bijstandsnorm.

Duurzaam inkopen
Het door de OWO-gemeenten ondertekende (december 2017) manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen werken we, gezamenlijk met onze OWO-partners, uit in een plan van aanpak. Dit is uiterlijk voor de zomer van 2019 klaar.

Deelneming: N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
De BNG verstrekt tegen lage tarieven krediet aan Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van gewenste maatschappelijke investeringen.

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
 • In 2017 is gestart met de verschillende nieuwe projecten en werkzaamheden die voortvloeien uit het nieuw beleid eenmalige begrotingsruimte van € 5,7 miljoen. Inmiddels is een derde van dat geld besteed, onder andere aan lastenverlichting. De ingezette lijnen trekken we door in 2018 en de jaren erna.
 • U heeft op 17 juni 2018 ingestemd met het uitgangspunt voor de loonontwikkeling (inclusief pensioenpremie) van 2,5% in 2019. Als gevolg van een verwachte hogere loonontwikkeling (we verwijzen naar de onlangs afgesloten CAO’s voor het Rijk en de waterschappen) en de pensioenpremie (zie aankondiging van het ABP juni 2018) stellen we voor de loonkosten 2019 extra te verhogen (boven de aangekondigde loonontwikkeling van 2,5%) met 1%. De extra loonkosten bedragen € 144.000.
 • Als gevolg van een areaaluitbreiding ontvangen we € 95.000 jaarlijks meer bij de precariobelasting, dit geldt tot en met 2021. Door de aanleg van de verschillende zonneparken is het aantal metrages kabels met 43 km toegenomen. Dit is al verwerkt in de primitieve begroting 2019.
 • U heeft voor 2017 en 2018 besloten om de forensenbelasting niet trendmatig te verhogen, gelijk aan de OZB-opbrengst. Bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 heeft u besloten voor 2019 de nullijn te hanteren voor de OZB. We stellen u voor om met ingang van 2019 de trendmatige verhoging van de forensenbelasting te koppelen aan de verhoging van de OZB. Stijgt de opbrengst OZB, dan stijgt de opbrengst forensenbelasting. Daalt de OZB, dan daalt de opbrengst forensenbelasting. Besluit u de 'nullijn' te hanteren, dan geldt dat ook voor de forensenbelasting. Dit betekent een lagere opbrengst forensenbelasting van € 2.000.
 • De heffing van precariobelasting kan nog tot en met 2021. Vanaf 2017 is de structurele opbrengst in vijf stappen omgezet naar incidentele middelen. Een aantal zaken (bijvoorbeeld het budget Participatie en Het Fonds) zijn ten laste van deze beschikbare budgetten gebracht. Voor de jaarschijven 2020 en 2021 resteert nog een beschikbare budget van resp. € 234.000 en € 480.000. We stellen u voor deze twee bedragen te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

 

Begroting Programma 6

Begroting Programma 6

Terug naar navigatie - Begroting Programma 6
bedragen x € 1.000
6. Bestuur & Dienstverlening Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Resultaat voor bestemming
Lasten
6.1 Thema Bestuur -2.544 -1.565 -1.426 -1.401 -1.401 -1.419
6.2 Thema Dienstverlening -353 -388 -297 -280 -291 -278
6.3 Thema Financiën -17.891 -22.521 -21.537 -21.785 -21.877 -21.311
Totaal Lasten -20.788 -24.474 -23.259 -23.465 -23.568 -23.007
Baten
6.1 Thema Bestuur 1.206 - - - - -
6.2 Thema Dienstverlening 890 812 696 667 677 637
6.3 Thema Financiën 47.191 48.459 50.031 50.591 51.115 49.913
Totaal Baten 49.287 49.271 50.726 51.258 51.792 50.550
Resultaat voor bestemming 28.499 24.796 27.467 27.792 28.224 27.543
Mutatie reserves
Toevoegingen -401 361 - - - -
Onttrekkingen 1.270 904 350 188 69 65
Mutatie reserves 869 1.265 350 188 69 65
Resultaat na bestemming 29.368 26.061 27.817 27.980 28.292 27.608