Begrotingspositie 2019-2022

Vertrekpunten programmabegroting 2019-2022

Vertrekpunten Programmabegroting 2019-2022

Terug naar navigatie - Vertrekpunten Programmabegroting 2019-2022

De vertrekpunten zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Op 17 juli 2018 hebt u ingestemd met het verwerken van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 in de Programmabegroting 2019-2022. Tevens hebt u ingestemd met de uitgangspunten, inclusief lokale lasten.

Verder hebt u op 17 juli 2018 kennis genomen van (budgettaire) gevolgen van de Meicirculaire 2018 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de budgettaire gevolgen voor het begrotingsperspectief 2018-2022. U hebt ingestemd met de voorstellen in de brief over de meicirculaire (BTW- compensatiefonds, Sociaal Domein, WMO-oud, beslagen autonome ontwikkelingen, InterBestuurlijk Programma (IBP) en de armoedegelden).

De opzet van de programmabegroting is grotendeels gelijk aan de Programmabegroting 2018-2021. Op basis van het Raadsprogramma 2018-2022 is wederom gekozen voor zes programma’s. De beleidsonderdelen: visie sociaal domein, de omgevingsvisie, participatie, de visie demografische ontwikkelingen en de aanleg snel internet zijn opgenomen in programma 4 – Strategische projecten en ontwikkelingen. Binnen de programma’s zijn een aantal thema’s samengevoegd of verplaatst naar een ander programmaonderdeel

 

Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

Terug naar navigatie - Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

De laatst verschenen circulaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de Meicirculaire 2018. De definitieve uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 delen wij u mee voorafgaand aan de behandeling van de begroting.

Het uitgangspunt voor deze programmabegroting was dat de jaarschijven 2019 en 2020 structureel en reëel in evenwicht zijn. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Het is gewenst dat de jaarschijven 2021 en 2022 eveneens structureel en reëel in evenwicht zijn. Echter noodgedwongen stellen we voor het uitgangspunt voor de komende vier jaar aan te passen. De jaarschijven 2019 en 2020 zijn niet structureel in evenwicht. De overschrijdingen binnen de jeugdzorg dekken we incidenteel uit de algemene reserve (2019 € 750.000 en 2020 € 400.000). Hierdoor zijn deze jaarschijven sluitend. De jaarschijven 2021 en 2022 zijn wel structureel sluitend. De overschrijding jeugdzorg  van € 400.000 in deze jaren dekken we uit bestaande middelen.

Het bestaand beleid is aangepast in verband met een aantal autonome ontwikkelingen. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de beleidslijn die het provinciaal bestuur van de provincie Fryslân heeft meegedeeld in de Begrotingscirculaire 2019-2022. De provincie gaat er vanuit dat de Meicirculaire 2018 de basis is voor de Programmabegroting 2019-2022.

Op basis van bestaand beleid hebben we bij het samenstellen van de primitieve ramingen de hierna genoemde uitgangspunten gehanteerd:

  • Het principe van bestaand beleid houdt in dat de ramingen voor de jaarschijf 2019 zijn gebaseerd op de ramingen zoals die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2018-2021.
  • De ramingen voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen hebben we gebaseerd op conceptbegrotingen 2019-2022 van deze regelingen, voor zover deze op 1 juli bekend waren.
  • In de primitieve begroting zijn de begrotingswijzigingen tot eind juni 2018 en de uitkomsten van de Voorjaarsrapportage 2018 (inclusief de structurele uitkomsten) opgenomen.

Daarnaast houden we rekening met de volgende uitgangspunten zoals die door u bij de behandeling van de Uitvoeringsprogramma 2018-2022 zijn vastgesteld:

Lonen
U heeft op 17 juni 2018 ingestemd met het uitgangspunt voor de loonontwikkeling (inclusief pensioenpremie) van 2,5% in 2019. Als gevolg van een verwachte hogere loonontwikkeling (zie Cao’s voor het Rijk en de waterschappen) en de pensioenpremie (prognose ABP) zijn de loonkosten 2019 extra verhoogd met 1%. Voor de loonontwikkeling gaan we uit van 3½ % verhoging in 2019, inclusief een pensioenpremiestijging.

Prijzen
De budgetten ramen we reëel in relatie tot de doelstelling en/of het beoogd effect. Automatische prijscompensatie uitbestede werkzaamheden en leveranties passen we niet toe.

Prijsontwikkeling gesubsidieerde instellingen
De subsidies en bijdragen worden in 2019 verhoogd met 2½%.

Systematiek doorwerking lonen en prijzen in relatie tot de algemene uitkering
Voor het eerstvolgende begrotingsjaar (2019) uitgaan van lopende prijzen en daarna (2020 tot en met 2022) van constante prijzen.

Afbouw leningenportefeuille
De leningenportefeuille verder afbouwen met behulp van een meerjarig begrotingsoverschot. Het (jaarlijks) overschot wenden we aan voor een lagere herfinanciering van de bestaande leningen.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
In 2019 hanteren we de nullijn voor de opbrengst OZB[1]. Bij een algehele waardedaling c.q. waardestijging van de onroerende goederen verhogen dan wel verlagen we het tarief van OZB, om de begrote opbrengst te realiseren.

Forensenbelasting 
U heeft voor 2017 en 2018 besloten om de forensenbelasting niet trendmatig te verhogen, gelijk aan de OZB-opbrengst. Bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 heeft u besloten voor 2019 de nullijn te hanteren voor de OZB. Wij stellen u voor om met ingang van 2019 de trendmatige verhoging van de forensenbelasting te koppelen aan de verhoging van de OZB. Stijgt de opbrengst OZB, dan stijgt de opbrengst forensenbelasting. Daalt de OZB, dan daalt de opbrengst forensenbelasting. Besluit u de 'nullijn' te hanteren, dan geldt dat ook voor de forensenbelasting.

Leges
Leges omgevingsvergunningen (titel 2):
75% kostendekking is voor de leges omgevingsvergunningen voor de periode 2016-2019 het uitgangspunt. Voor 2020 moet u een nieuw standpunt innemen. In 2019 stellen we een nieuw uitgangspunt kostendekking op. Dit betrekken we bij de Kaderbrief 2020-2023

Leges burgerzaken( titel 1 en 3):
Op 17 juli jl heeft u zich uitgesproken over een trendmatige verhoging van 2½%. Daarnaast wordt jaarlijks uitgegaan van in principe 100% kostdekking. Als gevolg van de 10-jarige verlenging van reisdocumenten en rijbewijzen worden de komende jaren veel minder documenten afgegeven. Hierdoor dalen de inkomsten. Als gevolg hiervan komt het percentage kostendekking voor 2019 uit op 91% . We stellen voor in 2019 niet uit te gaan van 100% kostendekking. De Visie Dienstverlening 2016 wordt in 2019 herijkt. Hierbij worden ook de servicenormen en de kostendekking van de leges burgerzaken betrokken.

Afvalstoffenheffing
Uitgangspunt is kostendekking. Het vaste tarief afvalstoffenheffing per perceel ook na 2018 egaliseren en langer op een laag niveau houden. Het bedrag dat beschikbaar is in de reserve Lastenverlichting zetten we hiervoor in. Het besluit over het invoeren van Diftar+ wordt heroverwogen.

Rioolheffing
Uitgangspunt is kostendekking. Het tarief is vanaf 2018 voor de gehele heffing (gebruikers- en eigenarendeel) met 7,5% verlaagd ten opzichte van het GRP 2014-2019. De inkomsten vanuit de rioolheffing gebruiken we om investeringen in de vrijvervalrioleringen direct af te boeken, om de exploitatielasten te dekken en om de voorziening Riolering de komende jaren op peil te houden.

Toeristenbelasting
De tarieven zijn vanaf 2014 bevroren op € 1,00 per overnachting. Het tarief 2019 blijft ongewijzigd.

Precariobelasting
Het tarief € 2,18 per m1, dat per 1 januari 2016 is bepaald, blijft van kracht. In de afbouwfase is geen tariefsverhoging meer mogelijk. Tot en met 2021 blijven we de geraamde opbrengst van € 1,327 miljoen heffen. Het aantal metrages is hoger als gevolg van aanleg kabels en leidingen voor de zonnepaneelvelden.

 

[1] Aangenomen amendement  9 – behandeling Uitvoeringsprogramma 2018-2022 op 17 juli 2018.

 

Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid

Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen

In 2017 zijn we voortvarend gestart met de verschillende nieuwe projecten en werkzaamheden die voortvloeien uit het nieuw beleid eenmalige begrotingsruimte € 5,7 miljoen. Een derde van dit budget is in 2017 besteed, inclusief de meerjarige lokale lastenverlichting die vanaf 2017 is ingevuld voor € 950.000. De ingezette (beleids)lijnen trekken we door naar 2019 en volgende jaren. Zo wordt o.a. invulling gegeven aan: de uitvoering van de woonvisie, initiatieven binnen de zorgeconomie, het project kunstroute Hein Mader, de realisatie van breedband, het masterplan regio Appelscha, de uitvoering van Biobased Economy, extra middelen voor onderhoud van wegen en de digitalisering van dienstverlening & bedrijfsvoering.

Het nieuw beleid beperkt zich tot de zaken uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Het overige nieuw beleid beperken we tot het uitvoeren van wettelijke taken en het doen van vervangingsinvesteringen. Verder houden we rekening met autonome ontwikkelingen.

Ten aanzien van wettelijke taken hanteert u het standpunt dat we ons hierbij beperken tot de middelen die het Rijk hiervoor (extra) beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld binnen het Gemeentefonds of specifieke uitkeringen. Regelingen met een open einde karakter vormen hierbij een risico.

Op 17 juli 2018 heeft u bepaald dat we de lasten en baten van het Sociaal Domein integraal en budgettair neutraal voor 2019 ramen. Vanaf 2020 is het uitgangspunt van budgettair neutraal losgelaten en gaan we over op uitgavenraming met 2019 als basisjaar. Voorts indexeren we jaarlijks de lasten voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen. Het budgettair neutraal ramen van uitgaven voor Wmo-oud laten we al vanaf 2019 los. Voor Wmo-oud is het wel mogelijk om de uitgaven vanaf 2019 in te schatten.

Met betrekking tot de gemeentelijke kapitaalgoederen bieden de opgestelde beheersplannen en de daaraan gekoppelde budgetten voldoende duidelijkheid en zekerheid.

De gemeentelijke financiële bijdragen aan strategische projecten (Masterplan Venekoten Centrum, Masterplan Regio Appelscha, Biosintrum) zijn gedekt binnen de bestaande middelen.

Het begrotingsresultaat voor de jaren 2019 tot en met 2022 ziet er uit zoals in onderstaande tabel. Na verwerking van bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen) en het nieuw beleid is het begrotingsperspectief 2019-2022 positief. Het positieve begrotingsperspectief geeft ons geen aanleiding om te komen met nadere dekkingsvoorstellen.

 

bedragen x € 1.000
Begrotingsresultaat Begroting MJB MJB MJB
2019 2020 2021 2022
Begrotingsresultaat
Saldo bestaand beleid 359 671 659 714
Saldo nieuw beleid -347 -469 -466 -732
Totaal begrotingsresultaat 12 202 193 -18

Uitwerking nieuw beleid Uitvoeringsprogramma

Financiële tabel nieuw beleid uitvoeringsprogramma

Terug naar navigatie - Financiële tabel nieuw beleid uitvoeringsprogramma
bedragen x € 1.000
Nieuw beleid uitvoeringsprogramma Incidenteel/ Begroting MJB MJB MJB
Structureel 2019 2020 2021 2022
Programma 1. Sociaal Domein
Financieringslasten Verzilverlening S -25 -25 -25 -25
Totaal programma 1 -25 -25 -25 -25
Programma 2. Welzijn en Educatie
Buurtsportcoaches I -60 -60 -60 -60
Dekking GIDS-middelen I 60 60 60
Kunst en cultuur incidentele initiatieven S -10 -40 -40 -40
Totaal programma 2 -10 -40 -40 -100
Programma 3. Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Recreatief fietspadennetwerk I -161 -185 -170
Dekking reserve Strategische projecten I 161 185 170
Biobased Economy (vervolg) I -100 -100 -100
Dekking algemene reserve beschikbare middelen € 5,7 miljoen I 100 100 100
Fietsroute Oldeberkoop-Makkinga (motie) I -200 -
Dekking reserve Strategische projecten I 200
Vervangen walbeschoeiing Quadoelenweg Oosterwolde I -125
Vervangen fiets- en voetgangersbrug Molenweg Oosterwolde I -250
Dekking reserve Strategische projecten I 250
Aanleg graskeien S -33 -66
Nestkastjes koolmees (eikenprocessierups) I -3
Nulmeting onderhoudsplanning bomen I -15
Financieringslasten verhoging budget duurzaamheidsleningen S -17 -17 -17 -17
Dekking budget Milieubeleid S 17 17 17 17
Financieringslasten stimuleringsregeling duurzame initiatieven S -13 -13 -13 -13
Dekking budget Milieubeleid S 13 13 13 13
Totaal programma 3 -18 - -158 -66
Programma 4. Strategische projecten
Inzet GBT visie Sociaal Domein en doorontwikkeling GBT I -175 -85
Communicatiestrategie en monitor Sociaal Domein I -65
Regie visie Sociaal Domein I -80
Inzet Scala dorpsgesprekken I -6
Eén aanspreekpunt per gezin/inwoner I -60
Jeugd: weerbaarheid en jongerenplekken I -50 -50
Dekking reserve Sociaal Domein I 376 135
Dekking GIDS-middelen I 60
Visie op demografische ontwikkelingen I -25 -25 -25
Dekking budget overheidsparticipatie I 25 25 25
Totaal programma 4 - - - -
Programma 6. Bestuur en Dienstverlening
Voortzetting kwaliteitsborging Dienstverlening I -75 -75
Formatie duurzame ontwikkelingen S -78 -78 -78 -78
Financieringslasten inzet reserves S -74 -134 -155 -173
Totaal programma 6 -152 -287 -308 -251
Totaal nieuw beleid Uitvoeringsprogramma -205 -352 -531 -442

Programma 1: Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 1: Sociaal Domein

Wet maatschappelijke ondersteuning: Lang(er) thuis blijven wonen
We stellen u voor een kapitaal van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de Verzilverlening. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) bieden we dan laagrentende leningen aan om inwoners in staat te stellen langer thuis te kunnen wonen. De financieringslasten begroten we op € 25.000.

 

Programma 2: Welzijn en Educatie

Terug naar navigatie - Programma 2: Welzijn en Educatie

Sport: Buurtsportcoaches
Voor het inzetten van de buurtsportcoaches is vanaf 2019 tot en met 2022 een extra gemeentelijke bijdrage van € 60.000 nodig. Voor de jaren 2019-2021 wordt dit gedekt uit de GIDS-gelden (Gezond in de Stad).

Kunst & Cultuur: Incidentele initiatieven
Voor incidentele initiatieven, de jaarlijkse Monumentendag en groot onderhoud en restauratie van kunstwerken en monumenten zijn nu geen middelen en capaciteit. We stellen u voor vanaf 2019 € 10.000 structureel beschikbaar te stellen voor extra capaciteit. En vanaf 2020 een structureel budget van € 30.000 voor incidentele initiatieven, monumentendag en groot onderhoud en restauratie van kunstwerken en monumenten.

 

Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Recreatie en toerisme: (recreatieve) fietspaden
We stellen u voor om een aantal halfverharde recreatieve (fiets)paden te verbeteren en te vervangen door betonverharding. Het betreffen de volgende fietspaden: in 2020 Fp Schansmeerweg Donkerbroek € 161.000, in 2021 Fp Linde traject (Bovenweg - Linde) € 185.000 en in 2022 Fp Linde traject (Linde - Bekhof) € 170.000. De voorgestelde dekking is de reserve Strategische projecten.

BioBased Economy (BBE): vervolg BBE
Voor het uitvoeringsprogramma BBE (2017-2020) is € 600.000 beschikbaar voor de eerste 2 jaar (2017-2018), inclusief de kosten voor een coördinator. Op basis van de evaluatie stellen wij u voor in totaal € 300.000 voor de periode 2019-2021 beschikbaar te stellen ter initiatie en stimulatie van al gedefinieerde en nieuwe biobased projecten. Dit bedrag vangen we op binnen de beschikbare middelen (breedband) eenmalige begrotingsruimte 2017-2020 van € 5,7 miljoen.

Verkeer, Wegen en Groen: Wegen & Verkeersveiligheid

  • Wij stellen u voor € 200.000 in 2019 beschikbaar te stellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de fietsroute Oldeberkoop - Makkinga (motie 20 juni 2017). Hiervoor wordt over de gehele lengte een tweekleurige slijtlaag aangebracht. Daarnaast wordt op een aantal locaties snelheidsremmende maatregelen genomen. Op een aantal kruispunten worden verhoogde plateaus in een afwijkende rode kleur aangebracht. Daarnaast worden op een aantal locaties (in overleg met de bewoners) drempels aangelegd. De gehele route wordt onderdeel van een verblijfsgebied met een maximale snelheid van 60 km/uur.
  • Voor vervanging de houten walbeschoeiing in de Opsterlandse Compagnonsvaart ter hoogte van de Quadoelenweg te Oosterwolde stellen wij u voor € 125.000 in 2021 beschikbaar te stellen.
  • Voor vervanging van de fiets- en voetgangersbrug Groote Singel-Molenweg te Oosterwolde stellen wij u voor € 250.000 in 2020 beschikbaar te stellen.
  • Op basis van de inventarisatie bermschades stellen wij u voor om de prioriteit 1 maatregelen uit te voeren. Met de aanleg van graskeien starten we in 2020 (de uitvoering vindt plaats in drie jaar) en de totale kosten komen uit op € 978.000. De kapitaallasten bedragen € 33.000 in 2021 en € 66.000 in 2022.

Verkeer, Wegen en Groen: Openbaar Groen

  • Voor de 0-meting van het huidige bomenbestand stellen wij u voor € 15.000 in 2019 beschikbaar te stellen.
  • Voor de proef om de problematiek van de eikenprocessierups beheersbaar te houden, door middel van het ophangen van koolmezennestkastjes, stellen wij u voor in 2019 € 3.000 beschikbaar te stellen.

Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides: Duurzaamheidslening
In het fonds Duurzaamheidslening zit momenteel € 500.000. Vanwege het succes van de Duurzaamheidslening is het startbudget van € 300.000 in 2018 aangevuld met € 200.000. Dit bedrag is overgeheveld uit het fonds Blijverslening. Wij stellen voor in 2019 wederom het budget te verhogen met € 200.000. De financieringslasten begroten we op € 17.000. Dit komt ten laste van het budget voor milieubeleid.

Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides: Stimuleringsregeling duurzame initiatieven (postcoderoosregeling)
In 2018 is € 40.000 beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsregeling duurzame initiatieven (postcode roos regeling) door overheveling van middelen van de Blijverslening. Wij stellen voor in 2019 € 160.000 extra beschikbaar te stellen voor deze stimuleringsregeling. De financieringslasten begroten we op € 13.000. Dit komt ten laste van het budget voor milieubeleid.

 

Programma 4: Strategische projecten

Terug naar navigatie - Programma 4: Strategische projecten

Visie Sociaal Domein: Incidentele uitbreiding Gebiedsteam voor ontwikkeling Visie Sociaal Domein
Voor de inzet van gebiedsteammedewerkers in het proces (deelname aan dorpsgesprekken, actieve bijdrage aan uitwerken van initiatieven in dorpen, Hackathons ) is in 2019 extra capaciteit (€ 90.000) nodig. Dit om te voorkomen dat de inzet ten koste gaat van de uitvoering van het reguliere werk van de gebiedsteams.  

Visie Sociaal Domein: Doorontwikkeling Gebiedsteam
De doorontwikkeling van het Gebiedsteam is een integraal en belangrijk onderdeel bij de implementatie van de Visie Sociaal Domein en richt zich op: kwaliteit van ondersteuning van hulpvragen van inwoners en servicegerichtheid, bereikbaarheid, 1 aanspreekpunt per inwoner/gezin en bekendheid en zichtbaarheid in de dorpen. We stellen voor in 2019 en in 2020 € 85.000 beschikbaar te stellen.

Visie Sociaal Domein: Communicatiestrategie
We brengen in kaart welke doelgroepen inwoners en samenwerkingspartners we willen bereiken in het sociaal domein. We willen derhalve een breder onderzoek dan alleen een specifieke medewerker laten belasten met Jeugd. Vervolgens onderzoeken we hun informatiebehoefte, wat zij van de huidige informatievoorziening vinden, wat beter kan en hoe zij graag met de gemeente in gesprek willen. Hiervoor is in 2019 een eenmalig budget nodig van € 45.000.

Visie Sociaal Domein: Monitor Sociaal Domein
Voor de doorontwikkeling is in 2019 € 20.000 nodig.

Visie Sociaal Domein: Regie visie Sociaal Domein
Het proces om te komen tot de nieuwe visie gaat over verschillende strategische opdrachten op verschillende niveaus. Om dit proces op meta-niveau te regisseren en te zorgen voor samenhang tussen de verschillende strategische opdrachten en niveaus huren wij in 2019 externe expertise (€ 80.000) in.

Visie Sociaal Domein: Inzet stichting Scala in dorpsgesprekken
Voor de inzet van stichting Scala is ook extra capaciteit nodig. Stichting Scala draagt hier zelf een belangrijk deel (€ 10.000) aan bij. Van de gemeente is in 2019 eenmalig nog een extra bedrag van € 6.000 nodig. 

Visie Sociaal Domein: 1 aanspreekpunt per gezin/inwoner
Om aan het verzoek 1 gezin (huishouden), 1 plan, 1 coördinator te kunnen gaan voldoen, is een adequate ICT ondersteuning een randvoorwaarde. Voor de uitbreiding en verlenging van project "totaal digitaal" is in 2019 eenmalig € 60.000 nodig om dit te realiseren. 

Jeugd: Weerbaarheid en Ontmoetingsplekken
We stellen voor in 2019 en 2020 extra capaciteit in te zetten voor jongerenwerk (€ 50.000) gericht op weerbaarheid van jongeren en jongerenplekken.

Visie op demografische ontwikkelingen
We stellen u voor in de periode 2019-2021 elk jaar € 25.000 beschikbaar te stellen. De bedragen kunnen we jaarlijks dekken uit het budget voor overheidsparticipatie.

 

Programma 6: Bestuur en Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 6: Bestuur en Dienstverlening

Dienstverlening: Modernisering dienstverlening
Om de kwaliteit te borgen en de dienstverlening verder uit te bouwen stellen wij u voor om de kwaliteitsmedewerker dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021 te continueren (€ 75.000 per jaar).

Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides: Formatie duurzame ontwikkelingen
Wij willen vanaf 2019 meer en structureel aandacht besteden aan duurzame ontwikkelingen (biobased economy, versnellingsagenda, klimaatakkoord). We stellen voor de formatie met 1 fte uit te breiden (€ 78.000).

Financieringslasten inzet reserves
Ter dekking van investeringen in de openbare ruimte en voor het dekken van incidentele lasten voor de visie Sociaal Domein en extra re-integratie gelden zijn reserves ingezet. De financieringslasten bedragen € 74.000 in 2019, oplopend naar € 173.000 in 2022.

 

Uitwerking overig nieuw beleid

Financiële tabel overig nieuw beleid

Terug naar navigatie - Financiële tabel overig nieuw beleid
bedragen x € 1.000
Overig nieuw beleid Incidenteel/ Begroting MJB MJB MJB
Structureel 2019 2020 2021 2022
Programma 1. Sociaal Domein
Re-integratiebudget I -100
Dekking reserve Sociaal Domein I 100
Totaal programma 1 - - - -
Programma 2. Welzijn en Educatie
Voor- en vroegschoolse educatie S -20 -40 -40 -40
Dekking uitkering Rijk S 20 40 40 40
Totaal programma 2 - - - -
Programma 3. Ruimtelijke en economische ontwikkeling
StraatCoöperatie Centrum Oosterwolde UA I -40
Dekking budget overheidsparticipatie I 40
Plan van aanpak woningbouw I -25
Wijkvernieuwing Haerenkwartier I -1.800
Dekking reserve Strategische projecten I 1.800
Totaal programma 3 -25 - - -
Programma 4. Strategische projecten
Omgevingswet I -196
Dekking algemene reserve beschikbare middelen € 5,7 miljoen I 196
Verschuiving budget overheidsparticipatie I 125 -125
Totaal programma 4 125 - -125 -
Programma 6. Bestuur en Dienstverlening
Generatiegericht maatwerk S -50 -75 -100 -100
Samenwerking OWO uitvoeringsbudget S -50 -50 -50 -50
Samenwerking OWO diverse ontwikkelingen I -240 -224
Forensenbelasting S -2 -2 -2 -2
Vrijval budget gefaseerde afbouw precariobelasting I 234 480
Financieringslasten inzet reserves (Haerenkwartier) S -138 -138
Eenmalige inzet budget "kort geld" I 100
Totaal programma 6 -242 -117 190 -290
Totaal nieuw beleid -142 -117 65 -290

Programma 1: Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma 1: Sociaal Domein

Uitvoering participatiewet: re-integratie
In 2017 en 2018 is het re-integratiebudget met € 200.000 per jaar verhoogd (dekking reserve Sociaal Domein) om de uitstroom te vergroten. In het voorjaar van 2019 staat de evaluatie van dit ingezette beleid gepland. In afwachting van de evaluatie stellen wij u voor om in 2019 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen, dekking reserve Sociaal Domein. 

 

Programma 2: Welzijn en Educatie

Terug naar navigatie - Programma 2: Welzijn en Educatie

Onderwijs: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) verlengen
Uit de evaluatie blijkt dat de pilot VVE Thuis succesvol is verlopen. Wij stellen u voor om de pilot om te zetten in een structurele werkwijze gemeentebreed. De kosten hiervan (in 2019 € 20.000 en vanaf 2020 jaarlijks € 40.000) kunnen we dekken uit de hogere rijksbijdrage.

 

Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Werkgelegenheid: Coöperatie Centrum Oosterwolde UA
De gemeente is samen met Oosterwolde Promotion, de Commerciële Club Ooststellingwerf en de Rabobank een traject ingegaan om te komen tot verbetering van de Detailhandelsstructuur in Oosterwolde. Om ons de weg te wijzen hierin is het platvorm DNWS (De Nieuwe Winkel Straat) ingehuurd. Het platform DNWS heeft een rapport opgesteld. We stellen voor 2019 rekening te houden met het verstrekken van een eenmalige bijdrage van € 40.000 van de gemeente voor het verwezenlijken van de doelstellingen genoemd in het rapport van DNWS voor de coöperatie Coöperatie Centrum Oosterwolde UA . Dekking kan gebeuren uit het budget Overheidsparticipatie. Op welke wijze we willen participeren in de coöperatie is nog niet duidelijk. Hierover volgt een nader voorstel.

Bouwen en wonen, plan van aanpak woningbouw
Voor het opstellen van het Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf is in de periode 1-8-2018 tm 31-7-2019 (1 jaar) extra capaciteit en deskundigheid nodig. De lasten bedragen € 86.000. De lasten voor 2018 (€ 36.000) betrekken we bij de Najaarsrapportage 2018. De lasten voor 2019 bedragen € 50.000. We stellen voor € 25.000 te dekken uit het beschikbare budget uitvoeringsagenda woonvisie. € 25.000 kunnen we dekken binnen de begrotingsruimte voor 2019.

Verkeer, Wegen en Groen: Wegen & Verkeersveiligheid
Voor de Wijkvernieuwing Haerenkwartier is een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld (dekking reserve Strategische projecten). Bij de besluitvorming (raad 20-2-2018) is aangegeven dat het restant van het benodigde budget van € 1.800.000 mee wordt genomen bij de Programmabegroting 2019-2022. Wij stellen u dan ook voor om in 2020 € 1.800.000 beschikbaar te stellen voor de Wijkvernieuwing Haerenkwartier. Dekking is de reserve Strategische projecten.

 

Programma 4: Strategische Projecten

Terug naar navigatie - Programma 4: Strategische Projecten

Nieuwe Omgevingswet
Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft u € 400.000 beschikbaar gesteld voor vier jaar (tot en met 2020). De verwachte lasten bedragen € 596.000, u heeft in juli 2017 besloten om het tekort van € 196.000 op te vangen binnen de beschikbare middelen (breedband) eenmalige begrotingsruimte 2017-2020 van € 5,7 miljoen.

Participatie
In de begroting 2018 is een budget vrijgemaakt van € 250.000 (aanloopjaar). Voor 2019-2021 is er jaarlijks een budget van € 500.000. De budgetten zijn inclusief uitvoeringskosten. Ter dekking van het begrotingssaldo voor de jaarschijf 2019 stellen we voor het budget 2019 te verlagen met € 125.000. Gelijktijdig verhogen we het budget voor 2021met € 125.000. Per saldo blijft het totale budget voor participatie voor de periode 2019-2021 gelijk.

 

Programma 6: Bestuur en Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 6: Bestuur en Dienstverlening

Bestuur: Generatiegericht maatwerk
In de CAO gemeenten zijn afspraken gemaakt over het generatiepact. Het doel is dat oudere medewerkers minder gaan werken en daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie krijgen. In OWO-verband hebben we gekozen voor generatiegericht maatwerk als alternatief voor het generatiepact. Wij stellen u voor om in 2019 € 50.000, 2020 € 75.000 en vanaf 2021 € 100.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

Bestuur: Samenwerking Oost- en Weststellingwerf en Opsterland - uitvoeringsbudget
De afgelopen jaren is elke keer een incidenteel uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor ondersteuning en sturing (o.a. OWO-directiesecretaris) voor de OWO Directie. Wij stellen u voor om dit budget vanaf 2019 structureel te ramen (€ 50.000).

Bestuur: Samenwerking Oost- en Weststellingwerf en Opsterland – begroting 2019 en 2020
Door een aantal ontwikkelingen bij de OWO-afdelingen stellen we voor om in 2019 € 240.000 en in 2020 € 224.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Enerzijds is dit het gevolg van nieuwe en veranderende wettelijke kaders zoals de Omgevingswet, de 2e fase Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Algemene verordening persoonsgegevens en privacy wetgeving en de Digitale Agenda 2020. Anderzijds door gewijzigde omstandigheden waardoor de dienstverlening in kwantitatieve zin moet worden aangepast (groei totale personeelsbestand, meer afgifte van vergunningen). We willen 2019 en 2020 benutten om dit allemaal goed in kaart te brengen. Aansluitend maken we de afweging of dit leidt tot een structurele uitzetting van de OWO begroting.

Bestuur: Forensenbelasting
Bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 heeft u besloten voor 2019 de ‘nullijn’ te hanteren voor de OZB. Wij stellen u voor om met ingang van 2019 de trendmatige verhoging van de forensenbelasting te koppelen aan de verhoging van de OZB. Dit betekent een structurele lagere opbrengst forensenbelasting van € 2.000.

Financiën: beschikbare middelen gefaseerde afbouw opbrengst precariobelasting 2020 en 2021
De heffing van precariobelasting kan nog tot en met 2021. Vanaf 2017 is de structurele opbrengst in vijf stappen omgezet naar incidentele middelen. Een aantal zaken (bijvoorbeeld het budget Participatie en het Fonds) zijn ten laste van deze beschikbare budgetten gebracht. Voor de jaarschijven 2020 en 2021 resteert nog een beschikbaar budget van resp. € 234.000 en € 480.000. Wij stellen u voor deze twee bedragen te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Financiën: financieringslasten Haerenkwartier
De financieringslasten van de  inzet van de reserve Strategische projecten (€1,8 miljoen) voor de investering Wijkvernieuwing Haerenkwartier bedragen vanaf 2021 € 138.000 per jaar.

Financiën: eenmalige inzet budget ‘kort geld’
Op basis van de liquiditeitsprognose en de huidige rentestand (kort geld is ‘gratis’) stellen we voor het budget ‘kort geld’ van € 100.000 eenmalig in te zetten ter dekking van het begrotingssaldo 2019.