Jaarrekening

Balans

Balans Activa

Terug naar navigatie - Balans Activa

  

x € 1.000
Activa 31-dec-20 31-dec-21
Vaste Activa
Immateriele vaste activa 1.472 1.430
Bijdrage activa derden 1.472 1.430
Materiele vaste activa 60.690 59.845
Invest. Met een economisch nut 38.812 37.477
Invest. Met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven 19.637 19.033
Invest. In de openbare ruimte maatschappelijk nut 2.241 3.335
Financiele vaste activa 18.667 9.775
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 148 148
Leningen aan woningcorporaties 2.574 2.506
Overige langlopende leningen 1.944 1.943
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van èèn jaar of langer 12.183 3.360
Overige uitzettingen met een typische looptijd van een jaar of langer 1.818 1.818
Totaal Vaste Activa 80.829 71.050
Vlottende activa
Voorraden 2.749 2.415
Niet in exploitatie opgenomen bouwgrond 2.749 2.415
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond -
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 4.406 7.053
Vorderingen openbaar lichaam 2.570 3.216
Overige vorderingen 1.836 3.837
Liquide middelen (kas, bank) 476 457
Liquide middelen (kas, bank) 476 457
Overlopende activa 1.530 2.284
Overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 1.530 2.284
Totaal Vlottende activa 9.161 12.209
Totaal Activa 89.990 83.259

Balans Passiva

Terug naar navigatie - Balans Passiva

   

x € 1.000
Passiva 31-dec-20 31-dec-21
Vaste passiva
Eigen vermogen 32.074 33.942
Algemene reserve 19.062 22.738
Bestemmingsreserves 8.426 7.165
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 4.586 4.039
Voorzieningen 10.827 11.010
Voorzieningen 10.827 11.010
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 38.874 30.107
Onderhandse leningen van binnenlandse banken 38.874 30.107
Totaal Vaste Passiva 81.775 75.059
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 1.171 2.562
Kasgeldlening - -
Banksaldi -
Overige schulden 1.171 2.562
Overlopende passiva 7.044 5.639
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen 3.658 1.066
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 3.386 4.573
Totaal Vlottende passiva 8.215 8.201
Totaal Passiva 89.990 83.259
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 1.325 1.313

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel eigen vermogen. De algemene dekkingsmiddelen en de overhead vallen bij de programmaverantwoording onder programma 6. De vennootschapsbelasting valt bij de programmaverantwoording onder programma 3. Het voordeel op overhead is te verklaren door diverse voordelen gepresenteerd in programma 6. Het saldo per programma staat in de tabel begrotingsrechtmatigheid in de bijlage.

x € 1.000
Overzicht baten en lasten Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2020 Begroting Begroting 2021
Saldo van baten en lasten
Programma's
Lasten
1. Sociale Domein -35.825 -33.647 -34.112 -35.289 -1.177
2. Welzijn & educatie -1.671 -1.383 -1.420 -1.383 36
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. -9.476 -9.625 -13.173 -10.217 2.956
5. Openbare orde en veiligheid -1.980 -2.122 -2.157 -2.122 35
6. Bestuur & Dienstverlening -14.376 -14.361 -14.594 -15.343 -749
Totaal Lasten -63.329 -61.138 -65.455 -64.354 1.101 V
Baten
1. Sociale Domein 11.951 9.439 9.674 11.498 1.824
2. Welzijn & educatie 211 46 46 48 2
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 10.589 9.476 10.250 8.008 -2.241
5. Openbare orde en veiligheid 18 - - - -
6. Bestuur & Dienstverlening 1.606 1.095 1.354 1.318 -36
Totaal Baten 24.374 20.056 21.324 20.872 - 452 N
Totaal Programma's -38.955 -41.082 -44.131 -43.482 649 V
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering - - - -
Deelnemingen -1 -1 -1 -1 0 V
Lokale heffingen -60 -50 -50 -82 - 32 N
Saldo financieringsfunctie -27 -4 91 -48 - 139 N
Onvoorzien - -36 -21 - 21 V
Overige algemene dekkingsmiddelen - - -1.823 - 1.823 V
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen -88 -91 -1.804 -131 1.673 V
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 46.218 45.660 48.372 49.239 867 V
Deelnemingen 69 31 71 152 81 V
Lokale heffingen 5.433 5.306 5.306 5.366 60 V
Saldo financieringsfunctie 58 73 28 75 47 V
Onvoorzien - -
Overige algemene dekkingsmiddelen 8 9 9 7 - 2 N
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 51.786 51.079 53.786 54.839 1.053 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 51.698 50.988 51.982 54.708 2.726 V
Overhead
Lasten Overhead -10.946 -11.384 -12.948 -11.989 959 V
Baten Overhead 2.513 2.289 2.289 2.627 338 V
Totaal Overhead -8.433 -9.095 -10.659 -9.362 1.297 V
Vennootschapsbelasting
Lasten vennootschapsbelasting 4 - - 4 4 V
Baten Venootschapsbelasting - - - - -
Totaal vennootschapsbelasting 4 - - 4 4 V
Saldo van baten en lasten 4.315 812 -2.808 1.868 4.676 V
Mutatie reserves
Mutatie reserves
Toevoegingen -3.959 -2.422 -2.116 -3.745 - 1.629 N
Onttrekkingen 4.231 1.480 6.642 5.916 - 726 N
Totaal Mutatie reserves 272 -943 4.527 2.171 - 2.356 N
Mutatie reserves 272 -943 4.527 2.171 - 2.356 N
Resultaat 4.586 -131 1.719 4.039 2.320 V

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Terug naar navigatie - Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het gerealiseerde resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Kosten en opbrengsten worden verantwoord op basis van het baten en lasten stelsel. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico`s die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de cijfers.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Immateriële vaste activa
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd als aan de volgende vereisten is voldaan:

  • Er is sprake van een investering door een derde.
  • De investering draagt bij aan de publieke taak.
  • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
  • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven als was het actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente.

Materiële vaste activa
De vaste activa worden onderscheiden in activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut en activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Activa met een maatschappelijk nut en verkrijgingsprijs van minder dan € 250.000 worden niet geactiveerd.

Activa met een economisch en maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van daarvoor ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Vanaf 2020 wordt bij investeringen in bedrijfsgebouwen een restwaarde gehanteerd. Deze restwaarde bedraagt maximaal 50% van de WOZ waarde na investering. Bij activering wordt het actief lineair afgeschreven, hier kan bij raadsbesluit van worden afgeweken qua afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na het gereedkomen van het actief. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut zijn investeringen in aanleg en onderhoud van waterwegen, waterbouwkundige werken, wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte en openbaar groen. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Het resterende wordt in één keer afgeschreven.

Afschrijvingstermijnen
In de Financiële verordening 2020 Ooststellingwerf ex. artikel 212 Gemeentewet zijn de te hanteren afschrijvingstermijnen vastgelegd. Vaste activa wordt lineair afgeschreven, tenzij de raad in voorkomend geval anders besluit. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste afschrijvingstermijnen weer.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (‘kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen’ in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa
Voorraden
De als ‘onderhanden werken’ opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

De inschattingen rondom de opbrengsten van de grondexploitatie kennen een inherente onzekerheid die groter wordt naarmate de te verwachten opbrengsten verder weg in de tijd liggen. Daarom maken we voor het realiteitsgehalte van de verwachte opbrengsten een knip tussen de eerste vijf jaar en de periode daarna. Voor de bepaling van de tussentijdse winstneming nemen we de gerealiseerde opbrengsten alsmede de verwachte opbrengsten voor de eerste vijf jaren mee. In het geval die lijn zou leiden tot een tekort, terwijl gedurende de periode daarna nog voldoende opbrengsten worden verwacht, nemen we een deel van de opbrengsten in de restant periode mee, zodat per saldo geen verlies hoeft te worden genomen. Dat zou niet reëel zijn bij voldoende winstpotentie.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden). Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders wordt op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord. Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Afschrijvingstermijnen

Terug naar navigatie - Afschrijvingstermijnen

   

Omschrijving Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen, hierop wordt niet afgeschreven. Als een investering inclusief grond is en de grondkosten niet afzonderlijk tot uitdrukking kunnen worden gebracht, wordt afgeschreven volgens de voor de opstallen geldende waarderingsmethodiek. Investeringen met een economisch nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 25.000. Investeringen met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 250.000.
1. Immateriële activa
1.1 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (niet toe te rekenen aan een actief) 5
1.2 Bijdrage activa in eigendom van derden Divers, conform 2 tot en met 6, afhankelijk van het soort actief.
2. Gebouwen
2.1 Nieuwbouw gebouwen (inclusief onderwijs) 40
2.2 Renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen 25
2.3 Ingrijpende bouwkundige aanpassingen 40
2.4 Uitbreidingen/verbouwingen bestaande activa 20
2.5 Kantoorinventaris, schoolmeubilair, onderwijsleerpakketten, gebruiksduur verlengend groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 10
3. Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken
3.1 Rioleringen en milieumaatregelen 50
3.2 Bouwkundige delen van gemalen, persleidingen 45
3.3 Mechanisch/elektrisch gedeelte pompen en gemalen riolering 25
3.4 Aanleg begraafplaatsen en vaarten 40
3.5 Oevervoorzieningen 15
4. Vervoer- en hulpmiddelen
4.1 Zware vrachtauto`s, minikraan, aanhangers 10
4.2 Zware tractoren, grote houtversnipperaars 9
4.3 Sneeuwploegen, schaftwagens, aanhangstrooiers 15
4.4 Maaimachines 6
4.5 Lichte bestelauto`s 5
4.6 Zwaardere bestelauto`s 7
4.7 Opzetstrooiers 10
5. Machines, apparaten en installaties
5.1 Telefooninstallaties, veiligheidsvoorzieningen 10
5.2 Technische installaties bedrijfsgebouwen (lift, c.v.) 15
5.3 Automatiseringsapparatuur (hardware en software) 5
6. Grond-,weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
6.1 Wegen, bruggen, viaducten, walbeschoeiing 15
6.2 Betonnen wegen, betonnen fietspaden, betonnen en kunststof bruggen 50
6.3 Stalen bruggen 25
6.4 Houten (fiets-) bruggen 25
6.5 Verkeersinstallaties 10
6.6 Armaturen straatverlichting 20
6.7 Lichtmasten 40

Toelichting op de balans activa

Immateriele vaste Activa

Terug naar navigatie - Immateriele vaste Activa

  

x € 1.000
Immateriële vaste activa Boek- waarde 31-dec-20 Vermeer- Vermin- Afschrij- Bijdragen Boek-
deringen deringen vingen van derden waarde
31-dec-21
Bijdragen activa aan derden
Bijdragen activa aan derden 1.472 - - -42 1.430
Totaal Bijdragen activa aan derden 1.472 - - -42 - 1.430
Totaal 1.472 - - -42 - 1.430

Materiele vaste activa

Terug naar navigatie - Materiele vaste activa

  

x € 1.000
Materiële vaste activa Boek- waarde 31-dec-20 Vermeer- Vermin- Afschrij- Duurzame waardeverminderingen Bijdragen Boek-
deringen deringen vingen van derden waarde
31-dec-21
Invest.met een economisch nut
Bedrijfsgebouwen 35.784 70 -1.371 34.483
Grond en terreinen 1.991 360 -360 1.991
Machines en apparaten 573 251 -24 -148 652
Overige materiele vaste activa 103 -11 92
Vervoermiddelen 361 -101 260
Totaal Materiele Vaste activa Ec.nut 38.812 681 -384 -1.631 - - 37.477
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven.
Riolering 19.637 169 -773 19.033
Tot.invest.met een econ.nut waarv.ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 19.637 169 - -773 - - 19.033
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2.241 2.261 -25 -943 -200 3.335
Totaal Materiele Vaste Activa MTS nut 2.241 2.261 -25 -943 - -200 3.335
Totaal 60.690 3.111 -409 -3.347 - -200 59.845

Toelichting tabel materiele vaste activa

Terug naar navigatie - Toelichting tabel materiele vaste activa

Verminderingen

  • Grond en terreinen: er is een strategische aankoop grondpositie gedaan voor het Duurzaam Mobiliteit Centrum Oosterwolde (DMCO), om dit DMCO te faciliteren. De grond is eind 2021 geleverd aan de initiatiefnemers.
  • Machines en apparaten: er is bij de beregeningsinstallatie voor de sportterreinen een SPUK uitkering ontvangen voor de betaalde btw.
  • Grond- weg- en waterbouwkundige werken: er is bij het sportcomplex Waskemeer een SPUK uitkering ontvangen voor de betaalde btw.


Bijdrage van derden

  • Grond- weg- en waterbouwkundige werken: Er is een subsidie van de provincie Fryslân ontvangen voor de aanleg van het fietspad Haule – Donkerbroek.

Investeringen materiele vaste activa

Terug naar navigatie - Investeringen materiele vaste activa

Bij een aantal investeringen is het krediet overschreden. De uitgaven passen binnen het beleid en binnen het doel waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Wij verzoeken u de overschrijdingen in onderstaande kredieten alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2021.

x € 1.000
Investeringen Materiële vaste activa Beschikbaar Werkelijk Werkelijk
gesteld besteed in besteed t/m
krediet 2021 2021
Invest.met een economisch nut
Gebouw Biosintrum 3.600 70 4.032
Aanschaf inventaris 2018 108 38
Aanschaf inventaris 2019 199 41
DoarpsSintrum Donkerbroek 2.000 -
Beregeningsinstallatie 2021 116 140 140
Minikraan en mlchmaaier 111 111 111
Strategische aankoop ondergrond DMCO - 360 360
Totaal invest.met een economisch nut 6.134 - 681 4.722
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding
v.d.kosten een heffing kan worden geheven
Vrijverval riolering 2021 871 169 169
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding 871 - 169 169
v.d.kosten een heffing kan worden geheven
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Uitbreiding sportcomplex Waskemeer 240 142 239
Wijkvernieuwing Haerenkwartier 2.000 55 328
Openbare verlichting naar LED armatuur 488 64 394
Openbare verlichting naar LED armatuur vanaf 2021 94 - -
Openbare verlichting naar LED mast vanaf 2021 187 189 189
Recr.fietspad Schansmeerweg Donkerbroek 161 166 166
Vervanging walbeschoeiing Quadoelenweg 125 137 137
Vervanging fiets- en voetgangerbrug Molenweg 350 316 357
Aanleg graskeien 326 145 326
Recr.fietspad Bovenweg - Linde 185 154 154
Recr.fietspad Linde - Bekhof 170 147 147
Fietspad Haule - Donkerbroek 434 440 440
Aanleg graskeien 326 304 304
Totaal invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut 5.086 - 2.259 3.181
Totaal 12.091 - 3.109 8.072

Financiele vaste activa

Terug naar navigatie - Financiele vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

x € 1.000
Financiële vaste activa Boek- Vermeer- Vermin- Aflos- Boek-
waarde deringen deringen singen waarde
31-dec-20 31-dec-21
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 148 148
Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 148 - - - 148
Leningen aan
Woningbouwcorporaties 2.574 - -68 2.506
Totaal Leningen aan woningcorporaties 2.574 - - -68 2.506
Overige langlopende leningen
Overige langlopende leningen 1.944 20 -21 1.943
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd van èèn jaar of langer 12.183 -8.823 3.360
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van een jaar of langer 1.818 1.818
Totaal Overige langlopende leningen 15.945 20 -8.823 -21 7.121
Totaal 18.667 20 -8.823 -89 9.775

Deelnemingen

Terug naar navigatie - Deelnemingen

   

x € 1.000
Deelnemingen Boek- Boek-
waarde waarde
31-dec-20 31-dec-21
Deelnemingen kapitaalverstrekkingen
Aandelen Afvalsturing Friesland N.V. 54 54
Aandelen Enexis + alle B.V.s die uit d everkoop van Essent zijn ontstaan 4 4
Aandelen Fryslan Miljeu 47 47
Aandelen N.V. Bank Ned. Gemeenten 42 42
Totaal deelnemingen kapitaalverstrekking 148 148
Totaal 148 148

Overige langlopende geldleningen

Terug naar navigatie - Overige langlopende geldleningen

De volgende geldleningen zijn verstrekt:

x € 1.000
Overige langlopende geldleningen Boek- Boek-
waarde waarde
31-dec-20 31-dec-21
Overige langlopende leningen
Leningen sportverenigingen 8 3
Leningen dorpshuizen 18 13
Stichting MFC Oldeberkoop 239 228
Stichting Stimuleringsfonds 1.560 1.560
Vereniging Toeristisch Rec. Belang - 20
Stichting Kredietbank Nederland 119 119
Totaal nieuwe leningen 1.944 1.943

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

 

x € 1.000
Voorraden 31-dec-20 31-dec-21
Onderhanden werk incl. expl. bouwgrond voorraad
Onderh. Werk incl. expl.bouwgr.voorraad 2.749 2.525
Totaal Onderhanden werk incl.expl.bouwgrond voorraad 2.749 2.525
Totaal 2.749 2.525

Bouwgrond in exploitatie 1

Terug naar navigatie - Bouwgrond in exploitatie 1

  

x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Boek- Investe- Inkomsten Winst- uitname Voor- Balans-
waarde ringen ziening waarde
31-dec-20 31-dec-21
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 2.393 125 287 78 2.308
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 291 2 0 -2 291
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase 168 3 0 -11 159
104 De Kromten Waskemeer 55 0 0 0 55
111 Langedijke Melman II -253 5 0 3 -245
117 Elsloo 17 8 0 1 26
128 Donkerbroek-west 80 13 334 64 -178
Totaal 2.750 156 621 133 - 2.416

Bouwgrond in exploitatie 2

Terug naar navigatie - Bouwgrond in exploitatie 2

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de huidige inzichten en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is van onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Boek- Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbreng-sten Geraamd resultaat (eind-waarde) Genomen verliezen tm. 2021
waarde
31-dec-21
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 2.308 93 4.067 -1.666 298
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 291 6 673 -377 1
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase 159 0 877 -718 87
104 De Kromten Waskemeer 55 52 162 -55
111 Langedijke Melman II -245 203 92 -135
117 Elsloo 26 145 228 -57
128 Donkerbroek-west -178 136 0 -42
Totaal - 2.416 634 6.098 -3.048 386

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen korter dan 1 jaar

  

x € 1.000
Uitzettingen korter dan één jaar 31-dec-20 31-dec-21
Vorderingen openbaar lichaam
Debiteuren Openbaar lichaam 106 50
BCF belastingdienst 2.464 3.166
Totaal Vorderingen openbaar lichaam 2.570 3.216
Overige vorderingen
Debiteuren 877 687
Debiteuren belastingen 307 2.362
Debiteuren SoZaWe/uitkeringen 1.399 1.394
Totaal Overige vorderingen 2.583 4.443
Voorzieningen oninbaarheid
Voorz. oninbare (belasting)debiteuren -200 -82
Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe -546 -524
Totaal Voorzieningen oninbaarheid -746 -606
Totaal 4.406 7.053

Liquide middelen en overlopende activa

Terug naar navigatie - Liquide middelen en overlopende activa

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een kredietfaciliteit van € 4,5 miljoen afgesproken.

x € 1.000
Liquide middelen (kas, bank) 31-dec-20 31-dec-21
Banksaldo 476 457
Totaal 476 457
x € 1.000
Overlopende activa 31-dec-20 31-dec-21
Vooruitbetaalde bedragen 367 511
Nog te ontvangen bedragen 1.163 1.773
Totaal 1.530 2.284

Toelichting op de balans passiva

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De specifieke toelichting over het verloop, de aard en de reden van de reserves en voorzieningen is in de bijlage 'Nota reserves en voorzieningen per 31-12-2021' opgenomen. In de kolom 'toevoegingen' is het resultaat over dienstjaar 2020, een bedrag van € 4.586.274 volgens het besluit over de resultaatbestemming verwerkt. Daarnaast is de kapitaalreserve gevoed met € 1.240.000 vanuit de algemene reserve en € 358.000 vanuit de reserves strategische projecten ter dekking van de kapitaallasten voor de uitbreiding van het sportcomplex Waskemeer, het Biosintrum en de fiets- en voetgangersbrug Molenweg. Daarnaast is het restant van de reserve ambitiefonds (€ 1.137.600) overgebracht naar de algemene reserve.

x € 1.000
Reserves Boek- Toevoe- Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
31-dec-20 31-dec-21
Algemene reserves
Algemene reserve vrij aanwendbaar 19.062 5.653 -1.976 22.738
Totaal Algemene reserves 19.062 5.653 -1.976 22.738
Bestemmingsreserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie 1.055 137 -184 1.007
Totaal Bestemmingsreserves grondexploitatie 1.055 137 -184 1.007
Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven
Lastenverlichting 721 -148 573
Totaal Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven 721 - -148 573
Overige bestemmingsreserves
Reserve precariobelasting - -
Reserve strategische projecten 2.916 -853 2.063
Reserve monumenten (2013) 94 -9 84
Reserve sociaal domein 590 -313 277
Reserve organisatieontwikkelingen 163 71 -98 136
Reserve rioleringen 219 - -219 0
Reserve overheveling budgetten 568 273 -568 273
Reserve kapitaallasten 1.315 1.598 -162 2.751
Reserve ambitiefonds 785 600 -1.385 0
Totaal Overige bestemmingsreserves 6.650 2.542 -3.607 5.585
Totaal 27.488 8.331 -5.916 29.904

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen

De structurele onttrekkingen komen uit de kapitaalreserve. 

x € 1.000
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Actuele Rekening Verschil
Begroting 2021
Structurele toevoegingen
- -
Totaal structurele toevoegingen - - -
Structurele onttrekkingen 307 162 145 V
-
Totaal structurele onttrekkingen 307 162 145 V
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen 307 162 145 V

Reserve overheveling budgetten

Terug naar navigatie - Reserve overheveling budgetten

In het volgende overzicht volgt een nadere uiteenzetting van de reserve overheveling budgetten.

x € 1.000
Reserve overheveling budgetten 31-dec-21
Doe agenda uitvoering Visie op samenleving 27
Klimaatmiddelen 135
Pilot MDA++ 20
Brede aanpak dak- en thuisloosheid 50
Uitvoering JOGG 30
Uitvoering nota preventie en alcohol 11
Totaal 273

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

   

x € 1.000
Voorzieningen Boek- Toevoe- Vrijval Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
31-dec-20 31-dec-21
Voorz. Verplichtingen, verliezen en risico (art 44, 1a)
Voorziening bodemsanering 475 - - - 475
Totaal Voorz. Verplichtingen, verliezen en risoco (art 44, 1a) 475 - - - 475
Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)
Voorz.onderh.geld de Kompaan 103 20 - -9 114
Voorz.onderh.geld Steegdenhal 64 16 -6 74
Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s 634 35 - -44 625
Voorz. Onderhoud gymlokalen 120 15 - -18 117
Voorziening Onderhoud MFS de Boekebeam 164 16 - - 180
Voorz.onderhoud gebouwen 547 75 - -29 592
Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) 1.632 177 - -106 1.703
Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)
Voorziening riolering 5.365 433 - -169 5.628
Voorziening kostendekking leges - - - - -
Totaal Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2) 5.365 433 - -169 5.628
Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.
Voorz. lopende pens. bestuurders 1.996 - -68 -107 1.821
Voorz.pensioen vm./huidige wethouders 1.358 24 - - 1.382
Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. 3.354 24 -68 -107 3.204
Totaal 10.827 633 -68 -382 11.010

Vaste schulden

Terug naar navigatie - Vaste schulden

In onderstaande tabel staat het verloop van de vaste schulden over het jaar 2021.

x € 1.000
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 31-dec-20 Opname Aflossing 31-dec-21 Rente 2021
Onderhandse leningen
Opgen.onderhands leningen van bin.landse banken 131.383 131.383
Aflos.onderhands leningen van bin.landse banken -92.509 -8.768 -101.276
Totaal 38.874 - -8.768 30.107 417

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva

Terug naar navigatie - Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva

Onder de tabel overlopende passiva is een verloopoverzicht toegevoegd van de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

x € 1.000
Kortlopende schulden korter dan één jaar 31-dec-20 31-dec-21
Kasgeldlening - -
Overige schulden 1.171 2.562
Totaal 1.171 2.562
x € 1.000
Overlopende passiva 31-dec-20 31-dec-21
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen 3.658 1.066
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 3.386 4.573
Totaal 7.044 5.639
x € 1.000
Vooruit ontvangen doeluitkeringen 31-dec-20 Toevoegingen Uitgaven Vrijval 31-dec-21
Onderwijsachterstandsbeleid (OAB) 0 85 0 0 85
SPUK Sportakkoord 0 45 0 0 45
RREW 0 358 0 0 358
Uitvoering R&T 0 24 0 0 24
vliegwielbudget laaggeletterdheid (Gem L'den) 0 15 0 0 15
Manifest verkeersveiligheid (provincie) 0 20 0 0 20
Aandachtsgebieden 220 160 -70 0 310
Correctie aandachtsgebieden 0 3 0 0 3
Totaal 220 710 -70 0 860

Toelichting op de balans niet uit balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Terug naar navigatie - Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kunnen we als volgt specificeren:

x € 1.000
Waarborgen en garanties Aard/ Oorspronk. Percentage Restant Restant
Omschrijving bedrag borgstelling eind 2020 eind 2021
Stg. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde aankoop/afbouw gebouw en financiering overdrachts-belasting + aanloopkosten 1.600 100% 1.000 1.000
Gemeente Smallingerland verdubbeling N381 Drachten-Donkerbroek 250 100% 250 250
Coöperatieve Vereniging Fryslân aanleg breedband in Langedijke 125 100% 75 63
Totaal 1.975 1.325 1.313

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In 2021 is niets betaald wegens verleende borg- en garantiestellingen voor geldleningen. De woningbouwcorporaties, actief in onze gemeente, maken gebruik van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties kunnen door het WSW geborgde leningen afsluiten. Het schuldrestant van deze leningen bedraagt per 31 december 2021 € 49,028 miljoen, hiervoor staan we gezamenlijk met het Rijk garant. Voor Stichting WoonFriesland is het € 11,4 miljoen, Stichting Woonzorg Nederland € 1,8 miljoen en als laatste Stichting Actium € 35,6 miljoen. De gemeente kan als gevolg van de ‘achtervangregeling’ nog in beperkte mate worden aangesproken.

Vóór 1 augustus 2021 stonden gemeenten rechtstreeks in de achtervang voor individuele leningen. Voor leningen na 1 augustus 2021 worden leningen achteraf aan gemeenten toegerekend naar rato van het DAEB-bezit van de betreffende corporatie dat zich in de gemeente bevindt. 

Contractuele verplichtingen

Terug naar navigatie - Contractuele verplichtingen

De gemeente heeft meerjarige contractuele verplichtingen afgesloten. Op basis van geregistreerde contracten uit de contractenbank blijkt dat dit € 5,6 miljoen bedraagt. Overigens moet hierbij wel worden vermeld dat de contractenbank op dit moment nog niet volledig is gevuld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatum

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt.

De oorlog in Oekraïne heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021, maar wel voor onze begroting 2022 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu niet te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit.

Toelichting overzicht baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht baten en lasten

De toelichting op de afwijkingen baten en lasten tussen rekening en begroting is in overeenstemming met artikel 28 lid a BBV opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma geven we bij de 4e W-vraag antwoord op de vraag ‘Wat heeft het gekost’. Afwijkingen > € 25.000 zijn daar toegelicht.

Overzicht onvoorzien

Overzicht onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht onvoorzien

  

x € 1.000
Onvoorziene uitgaven Algemeen College Totaal
Primitieve begroting
Vast bedrag per inwoner (€ 0,68) 21 21
Budget college 15 15
Totaal Primitieve begroting 21 15 36
Begrotingswijzigingen
Reparatie lift Bosbergtoren -15 -15
Totaal begrotingswijzigingen - -15 -15
Restant onvoorziene uitgaven 21 - 21

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

   

x € 1.000
Algemene dekkingsmiddelen Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2020 Begroting Begroting 2021
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering - - - - -
Deelnemingen -1 -1 -1 -1 0 V
Lokale heffingen -60 -50 -50 -82 - 32 N
Saldo financieringsfunctie -27 -4 91 -48 - 139 N
Onvoorzien - -36 -21 - 21
Overige algemene dekkingsmiddelen - - -1.823 - 1.823 V
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen -88 -91 -1.804 -131 1.673 V
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 46.218 45.660 48.372 49.239 867 V
Deelnemingen 69 31 71 152 81 V
Lokale heffingen 5.433 5.306 5.306 5.366 60 V
Saldo financieringsfunctie 58 73 28 75 47 V
Onvoorzien - - - - -
Overige algemene dekkingsmiddelen 8 9 9 7 - 2 N
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 51.786 51.079 53.786 54.839 1.053 V
Totaal 51.698 50.988 51.982 54.708 2.726 V

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

In het overzicht staan per programma de incidentele baten en lasten hoger dan € 100.000. De toelichting op de verschillende posten uit het onderstaand overzicht staat bij de diverse programma's.

bedragen x € 1.000
Incidentele lasten en baten 2021 Lasten Baten
Actuele begroting Rekening 2021 Verschil Actuele begroting Rekening 2021 Verschil
1 Sociaal Domein
Tekort Hulp Huishouden, dekking reserve sociaal domein - - - 269 269 -
2 Welzijn en Educatie
Sportcomplex Waskemeer, dekking algemene reserve -240 - 240 V 240 - - 240 N
Pilot opbouwwerk, dekking reserve ambitiefonds -143 -143 - 143 143 -
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
Recreatief fietspadennetwerk, dekking reserve strategische projecten -516 -467 49 V 516 467 - 49 N
Walbeschoeiing Quadoelenweg -125 -137
Vervangen fiets-/voetgangersbrug Molenweg, dekking reserve strategische projecten -350 - 350 V 350 - - 350 N
Vrijval reserve grondexploitatie - - - - 184 184 V
Omgevingswet, dekking algemene reserve -361 -47 314 V 361 47 - 314 N
4 Strategische projecten
Biobased Economy/programma duurzaamheid, dekking algemene reserve -273 - 273 V 273 - - 273 N
Biosintrum, dekking algemene reserve -1.000 - 1.000 V 1.000 - - 1.000 N
Het Fonds, deels dekking algemene reserve -344 -199 145 V 124 124 -
Overheidsparticipatie, toevoeging ambitiefonds -600 -600 - -
6 Bestuur en Dienstverlening
Projectleider Taskforce, dekking algemene reserve -170 -11 159 V 170 11 - 159 N
Coronacompensatie en lasten -1.823 -555 1.268 V 1.823 1.503 - 320 N
Compensabele btw - - - - 130 130 V
Totaal incidentele lasten en baten -5.945 -2.159 3.798 V 5.269 2.878 - 2.391 N
Saldo incidentele lasten en baten -676 719 V 1.407 V
Lijst verschillen incidentele lasten en baten
Vrijval reserve grondexploitatie 184
Het Fonds, zie voorstel resultaatsbestemming 145
Compensabele btw 130
Coronacompensatie en lasten (zie paragraaf corona) 948
1.407