Programma 2 | Welzijn en educatie

Thema 2.2 Onderwijs (huisvesting)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan

Met de schoolbesturen voor primair onderwijs is de lijn uitgezet voor een in 2022 vast te stellen geactualiseerde Toekomstvisie op het Basisonderwijs en een op te stellen Duurzaam Integraal Huisvestingsplan. Voor het voorgezet onderwijs is, binnen het kader van de Wet op het Voorgezet Onderwijs, meegewerkt aan het realiseren van bestuurlijke fusies zodat het onderwijsaanbod in onze gemeente op peil blijft. 

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders
  • Beleidsnota peuterspeelzaalwerk ‘Een goed begin is het halve werk’ (augustus 2010)
  • Toekomstvisie van het Basisonderwijs in Ooststellingwerf (december 2013)
  • Omvormingsplan peuterspeelzaalwerk Ooststellingwerf (juni 2016)

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Wat heeft het ons gekost? Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2020 Begroting Begroting 2021
Saldo van baten en lasten
Lasten
2.2 Thema Onderwijs -1.671 -1.383 -1.420 -1.383 36 V
Totaal Lasten -1.671 -1.383 -1.420 -1.383 36 V
Baten
2.2 Thema Onderwijs 211 46 46 48 2 V
Totaal Baten 211 46 46 48 2 V
Saldo van baten en lasten -1.460 -1.336 -1.373 -1.335 38 V
Mutatie reserves
Toevoegingen -24 - - - -
Onttrekkingen 148 12 35 31 -4
Mutatie reserves 125 12 35 31 -4
Resultaat -1.335 -1.325 -1.338 -1.304 34 V

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting belangrijkste afwijkingen

In onderstaand overzicht lichten we afwijkingen > € 25.000 toe.

Thema 2.2 Onderwijs
Huisvesting onderwijs, voordeel € 38.000
Dit voordeel komt hoofdzakelijk door lagere kapitaallasten bij de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs.