Nota Reserves en Voorzieningen

Algemeen en beslispunten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Verloop reserves en voorzieningen
Het belangrijkste doel van de nota reserves en voorzieningen 2021 is het herijken van de reserves en voorzieningen. De nota is bij uitstek een kaderstellend instrument voor u. Het doel van de nota is immers het bepalen en vaststellen van de kaders rondom de reserves en voorzieningen. De nota moet de uitgangspunten voor de te vormen reserves en voorzieningen helder maken, de scheiding tussen reserves en voorzieningen consequent doorvoeren en bevoegdheden waar nodig definiëren. Dit alles uiteraard in het kader van de BBV-regelgeving. Voor het opstellen van de nota reserves en voorzieningen en het daaraan gekoppelde verloop van de reserves en voorzieningen zijn uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn nodig om ervoor te zorgen dat de beoordeling van de reserves en voorzieningen eenduidig wordt uitgevoerd. Het college heeft de uitgangspunten vastgesteld, zoals hieronder weergegeven.

Uitgangspunten
Voor een transparante, éénduidige verwerking van reserves en voorzieningen zijn onderstaande uitgangspunten van belang. Hierbij is rekening gehouden met bestaande nota’s over reserves en voorzieningen, BBV-regelgeving en nieuwe inzichten. De uitgangspunten zijn onderverdeeld in een drietal categorieën namelijk: bevoegdheden college/raad, verloop reserves en voorzieningen en voorwaarden die van toepassing zijn bij de uitvoering van een correcte beoordeling reserves en voorzieningen.

Bevoegdheden

 1. Vorming en opheffing van reserves en voorzieningen vindt plaats met expliciete toestemming van de raad. Daarbij wordt onder meer vastgelegd: het doel, de reden, functie, minimum en maximum hoogte, periode, wijze van voeding, bestedingsraming en budgethouder.
 2. De raad heeft de bevoegdheid tot het wijzigen van een bestemming van een reserve.
 3. De raad stelt door middel van vaststelling van de begroting de jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vast. Binnen dit kader kan het college op grond van de noodzakelijke onderbouwing aanwendingen doen.
 4. De raad kan de bestemming van een (bestemmings-)reserve wijzigen. Bij een voorziening kan de raad de bestemming niet zonder meer wijzigen. Veelal liggen er wettelijke verplichtingen (BBV-wetgeving) aan een voorziening ten grondslag.
 5. De verantwoordelijkheid van de aanwending van voorzieningen ligt bij het college.


Verloop

 1. Jaarlijks, ten tijde van de opstelling van de jaarrekening, vindt er een evaluatie van bestemmingsreserves en voorzieningen plaats. Reserves en voorzieningen met een specifiek doel of een concrete aflooptermijn waarbij de realisatie uitblijft, worden heroverwogen.
 2. De nota reserves en voorzieningen geeft de raad de mogelijkheid van integrale afweging bij resultaatbestemming.
 3. De nota reserves en voorzieningen moet een beter inzicht opleveren in de samenhang tussen de exploitatie enerzijds en de reserves en voorzieningen anderzijds. Vermeden moet worden dat het verschil tussen resultaat voor en na bestemming sterk afwijkt. Ter bevordering van de transparantie is het noodzakelijk om meer baten en lasten in het resultaat voor bestemming te begroten en te verantwoorden.
 4. Aan alle onderhoudsvoorzieningen moeten beheersplannen ten grondslag liggen. Deze beheersplannen (t.b.v. onderhoud) moeten minimaal eens in de 4 jaar geactualiseerd worden. De (deel-)PVM-ers stellen de beheersplannen op. Indien er geen beheersplan aanwezig is, is er volgens de BBV-regels geen sprake van een voorziening, maar van een reserve. Daarbij wordt het geld “geparkeerd” in een bestemmingsreserve en is dus nog steeds beschikbaar.


Voorwaarden

 1. Negatieve reserves en voorzieningen zijn niet toegestaan.
 2. Overschrijdingen van lasten in het kader van de begrotingsonrechtmatigheid zijn relevant zodra deze overschrijdingen van de lasten op het totale programma veroorzaken. De raad is verplicht hierover een begrotingswijziging vast te stellen.
 3. Op een investering met een economisch en maatschappelijk nut moet volgens de BBV-voorschriften altijd worden afgeschreven. Er moet ‘bruto’ geactiveerd worden. De bestemmingsreserves kunnen hierbij gebruikt worden als dekkingsmiddel voor de jaarlijkse kapitaalslasten.
 4. Er vindt geen rentetoerekening plaats aan voorzieningen en reserves, met uitzondering van in de BBV voorgeschreven mogelijkheden (bijv. voorzieningen die op basis van contante waarde zijn berekend).
 5. Het onderscheid tussen een reserve en een voorziening is in overeenstemming met de regelgeving opgenomen in het BBV. De BBV regelgeving wordt hierbij gevolgd.
 6. Indien gebruik wordt gemaakt van een egalisatiereserve moet worden voldaan aan kostendekkendheid. Per egalisatiereserve zal een minimumbedrag en een maximum bedrag genoemd moeten worden, indien de raad daarover besloten heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hanteren van een maximale omvang van de reserve dat een bepaald percentage bedraagt van de geraamde opbrengst.
 7. De omvang van de reservepositie die aangehouden wordt past bij de risico’s, schaalgrootte en ambitieniveau van de gemeente en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.
 8. De algemene reserve en de algemene reserve grondexploitatie worden jaarlijks aangevuld/afgeroomd, waarbij het weerstandsvermogen van zodanige omvang is dat (on)verwachte risico’s en (niet) kwantificeerbare verliezen kunnen worden opgevangen.
 9. Vrijgevallen bedragen door herschikking van reserves en voorzieningen worden toegevoegd aan de algemene reserve.
 10. Voorzieningen worden onafhankelijk van het resultaat gevormd.
 11. Aan de vorming, aanwending en opheffing van reserves en voorzieningen moet een bestendige gedragslijn ten grondslag liggen. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen kunnen niet jaarlijks een 100% andere invalshoek hebben; d.w.z. een ander doel krijgen.
 12. Behaalde resultaten bij verkoop van gemeentelijke eigendommen, die niet zijn opgenomen in de grondexploitatie, vallen vrij ten gunste van de algemene reserve dan wel worden ten laste van de algemene reserve gebracht (bij boekverlies).
 13. Reserves beneden de € 25.000 worden niet gevormd.
 14. Het bedrag boven het maximale saldo van de algemene reserve wordt aangewend voor het op peil brengen van de bestemmingsreserves.


Waardering voorzieningen
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Hieronder vallen de voorzieningen voor oninbare debiteuren (algemeen en SozaWe). De voorziening wordt als volgt gevormd:

 • Belastingdebiteuren:
  • Ouder dan 2 jaar: 80% oninbaar
  • Tussen 1 en 2 jaar: 50% oninbaar
  • Ouder dan 6 maanden: 10% oninbaar 

Voor de overige vorderingen wordt een voorziening gevormd op basis van beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.

 • Bij SoZaWe vindt deze beoordeling per debiteur plaats met uitzondering van debiteuren met een saldo < € 1.500 en vorderingen waarvan de vordering is ontstaan in het lopende boekjaar en vorderingen waarvan er een ontvangst heeft plaatsgevonden in het lopende boekjaar. Voor posten > € 50.000 gelden de uitzonderingen niet, deze worden meegenomen in de beoordeling. Naast de individuele bepaling geldt dat de vorderingen WWB voor 75% als oninbaar worden beschouwd.


Voorziening bestaande risico's (art 44 1c)
Hieronder vallen de onderhoudsvoorzieningen. De hoogte van de voorzieningen worden bepaald aan de hand van de aanwezige (meerjarige) onderhoudsplannen.

Voorziening m.b.t. van derden verkregen middelen (art 44.2)
Hieronder valt de voorziening riolering. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het (vastgestelde) gemeentelijke rioleringsplan.

Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Hieronder vallen de voorzieningen van de lopende pensioenverplichtingen (oftewel de voorziening van de (oud)bestuurders die een pensioenuitkering krijgen) en die van de verwachte pensioenverplichtingen voor voormalige en huidige wethouders (oftewel de voorziening van de (oud) bestuurders die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt). Deze voorzieningen worden bepaald aan de hand van actuariële berekeningen van RAET.

Uitvoering
In samenwerking tussen de PVM-ers (= productverantwoordelijke medewerkers) en financieel consulenten van het cluster planning en control zijn de reserves en de voorzieningen voor 2021 en voor 2022-2025 beoordeeld. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de door het college vastgestelde uitgangspunten.

Bij de jaarlijkse beoordeling van de reserves en voorzieningen is het noodzakelijk om te inventariseren of de hoogte van de reserve in overeenstemming is met de door de raad bepaalde bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk of de gewenste omvang van de reserves in relatie is tot het gewenste bestaande beleid. De uitkomsten van de beoordeling 2021 en 2022-2025 worden meegenomen bij de kaderbrief 2023-2026. Bij de behandeling van de kaderbrief kunnen wensen en prioriteiten afgezet worden tegen eventuele overschotten binnen het eigen vermogen (reserves).

Gevolgen beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2021
Als uitgangspunt voor de beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2021 is de eindstand van de reserves en voorzieningen in de jaarrekening 2020 genomen. De beoordeling 2021 heeft de volgende resultaten opgeleverd: In 2021 is de buffer van de algemene reserve grondexploitatie € 184.000 te hoog, dit bedrag valt daarom vrij en is toegevoegd aan het exploitatieresultaat.

Verder heeft de beoordeling van de reserves en voorzieningen de volgende instellingen/opheffingen voor de reserves, voorzieningen en schulden tot gevolg: het opheffen van 1 reserve, namelijk de reserve ambitiefonds.

Sinds de gewijzigde BBV-regelgeving per 2010 over reserves heeft de raad de bevoegdheid om onttrekkingen en toevoegingen tot en met 31 december van het betreffende boekjaar met tijdige begrotingswijzigingen te autoriseren. 

Beslispunten reserves

Terug naar navigatie - Beslispunten reserves

Bij de programmabegroting 2021-2024 zijn door de raad de toevoegingen en onttrekkingen 2021 vastgesteld. Deze hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld, maar om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

71600 Algemene Reserve
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging in 2021 van € 5.652.874, bestaande uit rekeningsresultaat 2020 € 4.515.274 en overheveling saldo reserve ambitiefonds € 1.137.600
3. Onttrekking 2021 van € 1.976.490 (zie specificatie)
4. Onttrekkingen 2022 € 2.629.039, 2023 € 283.600, 2024 € 33.600 (zie specificatie)
71601 Algemene reserve grondexploitatie
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging in 2021 € 136.695
3. Vrijval in 2021 € 184.426
4. Onttrekking in 2021 € 0
5. Toevoeging 2022 € 2.240.572, 2023 € 213.400, 2024 € 127.076 en 2025 € 0
71602 Reserve Lastenverlichting
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekking 2021 € 148.045
3. Onttrekking 2022 € 130.000
71707 Reserve strategische projecten
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekkingen 2021 € 852.762
3. Onttrekkingen 2022 € 2.025.000, 2023 € 25.000, 2024 € 13.380
71708 Reserve organisatieontwikkeling
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging € 71.000 in 2021 uit het rekeningsresultaat 2020
3. Onttrekking in 2021 € 98.148
4. Onttrekkingen in 2022 € 48.200 en 2023 € 14.667
71709 Reserve Sociaal Domein
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Instemmen met de onttrekking 2021 € 313.300
3. Instemmen met de onttrekking 2022 € 123.000
71710 Reserve riolering
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekking 2021 € 219.218
71711 Reserve overheveling budgetten
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging 2021 van € 273.000 conform raadsbesluit 21 december 2021
3. Onttrekking 2021 van € 568.267 conform raadsbesluit 16 december 2020
4. Onttrekking 2022 van € 273.000 conform raadsbesluit 21 december 2021
71712 Reserve Monumenten
1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekking 2022 € 9.168
3. Onttrekking 2022 t/m 2026 € 2.500 (Stichting Fryske Mole) min/plus eventuele onder- of overschrijding subsidie gemeentelijke monumenten.
71717 Kapitaalreserve
1. Handhaven reserve per 31-12-2021
2. Toevoeging 2021 € 1.597.685 gevoed uit de algemene reserve en de reserve strategische projecten
3. Onttrekking 2021 € 161.706 ter dekking van de afschrijving.
4. Onttrekkingen 2022 en verder € 319.000 per jaar
71719 Reserve Ambitiefonds
1. Reserve opheffen per 31-12-2021
2. Toevoeging 2021 € 600.000
3. Onttrekking 2021 € 247.000
4. Het resterende saldo van de reserve € 1.137.600 over te brengen naar de algemene reserve.

Beslispunten voorzieningen

Terug naar navigatie - Beslispunten voorzieningen

Bij de programmabegroting 2021-2024 reeds door de raad vastgestelde dotaties en aanwendingen 2021 hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld. Om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

71800 Voorziening oninbare debiteuren
1. Handhaven voorziening per 31-12-2021
2. Dotatie aan de voorziening in 2021 € 17.911
3. Aanwending van de voorziening in 2021 € 136.834
71801 Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe
1. De voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 17.391
3. Aanwending 2021 € 40.037
71900 Voorziening gymlokalen
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 15.000
3. Aanwending in 2021 € 18.201
4. Dotatie 2022-2026 jaarlijks € 15.000
5. Aanwending in 2022 € 10.523, 2023 € 63.649, 2024 € 8.223, 2025 € 39.218, 2026 € 11.986
71901 Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 20.000
3. Aanwending in 2021 € 8.541
4. Dotatie 2022-2026 jaarlijks € 20.000
5. Aanwending 2022 € 31.959, 2023 € 5.193, 2024 € 42.787, 2025 € 49.754 en 2026 € 30.603
71902 Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 15.500
3. Aanwending in 2021 € 5.924
4. Dotatie 2022-2026: jaarlijks € 15.500
5. Aanwending 2022 € 41.000, 2023 € 7.824, 2024 € 4.551, 2025 € 31.801 en 2026 € 8.499
71903 Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B's
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 35.000
3. Aanwending in 2021 € 44.342 (Bosbad € 6.114 en 2 B’s € 38.228)
4. Dotatie 2022-2026: jaarlijks € 35.000
5. Aanwending 2022 € 98.767, 2023 € 75.352, 2024 € 151.091, 2025 € 172.272, 2026 € 122.150
71904 Voorziening onderhoud gebouwen
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie aan de voorziening 2021 € 75.000
3. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2022 en verder: € 75.000 (conform begroting)
4. Aanwending 2021 € 29.078
5. Aanwending 2022 € 128.481, 2023 € 92.938, 2024 € 371.800 en 2025 € 65.370.
71905 Voorziening Bodemsanering
1. De voorziening handhaven per 31-12-2021
71906 Voorziening Onderhoud MFS de Boekebeam
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 16.000
3. Aanwending in 2021 € 0
2. Dotatie 2022-2026 jaarlijks € 16.000
5. Aanwending 2022 € 0, 2023 € 31.417, 2024 € 0, 2025 € 121.524, 2026 € 37.784 o.b.v. MOP 2021 t/m 2037 d.d. 14-01-2021.
71940 Voorziening riolering
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Aanwending voorziening 2021 € 169.453
3. Dotatie aan de voorziening 2021 € 432.515
4. Dotatie voorziening 2022 € 371.167, 2023 € 351.527, 2024 € 363.969, 2025 € 333.367
5. Aanwending in 2022 € 745.380 vanuit 2021 en daarnaast voor de periode 2022-2026: jaarlijkse investeringen vrijverval riolering op basis van het huidige GRP 2022-2024: jaarlijks € 650.000, en in 2025 en 2026 is dit € 818.000.
71941 Voorziening kostendekking leges omgevingsvergunning
1. Voorziening laten vervallen per 31-12-2021
71950 Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie 2021 aan de voorziening € 0
3. Vrijval 2021 voorziening € 68.250
4. Aanwending 2021 van de voorziening € 106.613
5. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2022 en verder € 25.000
6. Jaarlijkse aanwending van de voorziening 2022 en verder € 100.000
71951 Voorziening pensioenverplichtingen voormalige en huidige wethouders
1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie 2021 aan voorziening € 24.197
3. Jaarlijkse dotatie 2022 en verder aan voorziening € 50.000

Verloopoverzichten

Verloopoverzichten reserves

Terug naar navigatie - Verloopoverzichten reserves

  

x € 1.000
Reserves Nummer Saldo per Toevoeging Onttrekking Vrijval Saldo per
31-dec-20 31-dec-21
1.2 Algemene reserves
Algemene reserve 71600 19.062 5.653 -1.976 0 22.739
Totaal algemene reserves 19.062 5.653 -1.976 0 22.739
1.3 Bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven
Reserve lastenverlichting 71602 721 0 -148 573
Totaal bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven 721 0 -148 0 573
1.4 Bestemmingsreserves
1.4.1 Bestemmingsreserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie 71601 1.055 137 -184 1.008
Totaal bestemmingsreserves grondexploitatie 1.055 137 -184 0 1.008
1.4.2 Overige bestemmingsreserves
Reserve strategische projecten 71707 2.916 -853 2.063
Reserve organisatieontwikkelingen 71708 163 71 -98 136
Reserve Sociaal Domein 71709 590 -313 277
Reserve riolering 71710 219 -219 0
Reserve overheveling budgetten 71711 567 273 -568 272
Reserve kapitaallasten 71718 1315 1.598 -162 2.751
Reserve monumenten 71712 94 -9 85
Reserve ambitiefonds 71719 785 600 -1.385 0
Totaal overige bestemmingsreserves 6.649 2.542 -3.607 0 5.584
Totaal bestemmingsreserves 8.425 2.679 -3.939 0 7.164
Totaal reserves 27.487 8.332 -5.916 0 29.903

Verloopoverzichten voorzieningen

Terug naar navigatie - Verloopoverzichten voorzieningen

    

x € 1.000
Voorzieningen Nummer Saldo per Dotatie Vrijval Aanwending Saldo per
31-dec-20 31-dec-21
1. Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's(art. 44 1a)
Voorziening bodemsanering 71905 475 - - - 475
Totaal voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's(art. 44 1a) 475 - 475
2. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 71800 200 18 - -137 82
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 71801 546 17 - -40 524
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b) 747 35 - -177 605
3. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c)
Voorziening onderhoud onderwijsgeb. en gymlok. 71900 120 15 -18 117
Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan 71901 103 20 -9 114
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal 71902 64 16 -6 74
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's 71903 634 35 -44 625
Voorziening Onderhoud MFS de Boekebeam 71906 164 16 0 180
Voorziening onderhoud gebouwen 71904 547 75 -29 593
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c) 1.632 177 - -106 1.702
4. Voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering 71940 5.365 433 -169 5.628
Voorziening kostendekking leges 71941 - - - - -
Totaal voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2) 5.365 433 - -169 5.628
5. Voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders 71950 1.996 0 -68 -107 1.821
Voorziening pens.verplichtingen vm. + huidige wethouders 71951 1.358 24 0 0 1.382
Totaal voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 3.354 24 - -107 3.204
Totaal voorzieningen 11.573 669 0 -559 11.614

Toelichting per reserve

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
1. Nummer reserve 71600
2. Naam (deel-) PVM-er Peter Roos
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   Bestuur en dienstverlening
Product:         Algemene inkomsten en uitgaven
Deelproduct:  Algemene uitkering, deelnemingen en overig
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. n.v.t. Artikel 43 van het BBV schrijft de algemene reserve voor.
7. Reden/bestemmingsdoel reserve De algemene reserve heeft een algemeen karakter en is vrij aanwendbaar. Voor het gebruik van de algemene reserve is, zoals voor alle reserves, altijd een expliciet raadsbesluit vereist. De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers (het opvangen van onvoorzienbare risico’s en calamiteiten). Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt mede bepaald aan de hand van het weerstandsvermogen van de gemeente. De provincie toetst of de algemene reserve het gewenste niveau heeft.
8. Soort reserve Algemene reserve
9. Motief vorming reserve Risicomotief
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De voeding van de reserve vindt plaats door toevoeging van een positief rekeningresultaat. Een eventueel negatief rekeningresultaat komt ten laste van de algemene reserve.
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Bij de algemene reserve wordt uitgegaan van een ondergrens van € 3.000.000. Daarnaast wordt elk jaar de benodigde weerstandscapaciteit berekend.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2021
Van het voordelige rekeningsaldo 2020 van € 4.586.274 is € 4.515.274 toegevoegd aan de algemene reserve (€ 71.000 is toegevoegd aan de reserve organisatie ontwikkelingen).
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: N.v.t.
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Toevoeging:
1. Rekeningsresultaat 2020 € 4.515.274
2. Demografische ontwikkelingen begroot € 50.000, realisatie € 0
3. Overheveling restantbudget reserve ambitiefonds € 1.137.600
Onttrekking:
1. Uitbreiding sportcomplex Waskemeer € 240.000
2. Het Fonds (rekeningresultaat 2020) € 124.000
3. Project Mader € 7.500
4. Mop wegen € 304.190
5. Uitvoeringsagenda Woonvisie € 53.600
6. Omgevingswet € 46.700
7. Biodiversiteitsplan € 3.900
8. Biobased Economy € 0
9. Resterend budget BBE naar duurzaamheid € 0
10. Prikkedam € 32.000
11. RRE € 62.000
12. Biosintrum € 1.000.000
13. Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid € 85.000
14. Onderzoek (subsidioloog/accommodatiebeleid/openbare ruimte) € 6.600
15. Projectleider taskforce (bestemming resultaat 2020) € 11.000
16. Corona (bestemming resultaat 2020) € 0
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Toevoegingen:
2. Het restantbudget demografische ontwikkelingen valt vrij ten gunste van het resultaat in plaats van toe te voegen aan de algemene reserve.
3. Bij de heroverwegingen 2022 is besloten het restantbudget van de reserve ambitiefonds over te brengen naar de algemene reserve.
Onttrekkingen:
1. Het budget voor uitbreiding sportcomplex Waskemeer wordt overgebracht naar de kapitaalreserve
3. Project mader: de uitgaven zijn lager dan begroot. Het resterende budget valt vrij.
5. Uitvoeringsagenda woonvisie: door extra ambtelijke inzet zijn de werkelijke lasten lager. Het resterende budget valt vrij.
6. Omgevingswet: de werkelijke lasten zijn lager. Het resterende budget blijft beschikbaar voor 2022 en verder.
7. Biodiversiteitsplan: de werkelijke lasten zijn lager. Het resterende budget wordt in 2022 ingezet voor het opstellen van dorpsprofielen biodiversiteit.
8. Biobased economy: Dit betreft het budget voor de nog lopende projecten vanuit BBE, zoals benoemd in het raadsvoorstel van 2 maart 2021. De laatste twee lopende projecten worden begin 2022 afgerond. Het budget blijft daarom beschikbaar voor 2022.
9. Resterend budget BBE naar duurzaamheid: Dit betreft het budget voor nieuwe projecten BBE. Dit budget kan tot en met 2024 worden ingezet en blijft daarom beschikbaar.
12. Biosintrum: Omdat we af moeten schrijven op het gebouw wordt dit budget overgebracht naar de kapitaalreserve.
14. Onderzoek subsidioloog/accommodatiebeleid/openbare ruimte: Het budget is niet volledig besteed. We stellen voor om het resterende budget in te zetten voor een extra impuls aan de Friese Projecten Machine.
15. Projectleider taskforce (bestemming resultaat 2020): Het budget is voor 2 jaar beschikbaar gesteld. Het resterende budget blijft daarom beschikbaar voor 2022.
16. Het budget voor corona is door nieuw beschikbaar gestelde middelen niet besteed en is naar verwachting niet nodig voor 2022. We stellen voor dit als algemene middelen in de algemene reserve te beschouwen. In de jaarstukken 2021 wordt een voorstel gedaan om een deel van de nieuw beschikbaar gestelde middelen te bestemmen voor 2022.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Onttrekking (zie specificatie hierna)
2022 € 2.629.039
2023 € 283.600
2024 € 33.600
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging in 2021 van € 5.652.874, bestaande uit rekeningsresultaat 2020 € 4.515.274 en overheveling saldo reserve ambitiefonds € 1.137.600
3. Onttrekking 2021 van € 1.976.490 (zie specificatie)
4. Onttrekkingen 2022 € 2.629.039, 2023 € 283.600, 2024 € 33.600 (zie specificatie)

Toelichting algemene reserve

Terug naar navigatie - Toelichting algemene reserve
Specificatie algemene reserve Begroting Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
Onttrekkingen/verminderingen dekking afschrijving 2021 2021 2022 oud 2022 nieuw 2023 2024
Onttrekkingen
Programma 1
Uitbreiding sportcomplex Waskemeer 240.000 240.000
Het Fonds (rekeningsresultaat 2020) 124.000 124.000
Inzet op zorgeconomie 55.000 55.000 55.000
Programma 2
Project Mader 11.657 7.500 11.600 11.600 11.600 11.600
Programma 3
MOP-wegen 304.190 304.190
Uitvoeringsagenda woonvisie 75.000 53.600
Omgevingswet/bestemmingsplannen 360.908 46.700 314.208
Biodiversiteitsplan (resultaat 2017) 10.241 3.900 6.341
Biobased Economy 20.198 - 20.198
Resterend budget BBE naar duurzaamheid 253.150 - 253.150
Prikkedam (bestemming resultaat 2020) 32.000 32.000
RRE (bestemming resultaat 2020) 62.000 62.000
Vervolg coöperatie Appelscha 3.0 50.000 50.000 50.000
Taskforce woningbouw 1.500.000 1.500.000
Programma 4
Gebouw Ecomunity Center 1.000.000 1.000.000
Programma 6
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid 87.461 85.000
Onderzoek (subsidioloog/accomm beleid/openbare ruimte) 21.142 6.600 14.542
Friese projectenmachine 5.000 11.000 17.000 22.000
Tijdelijke formatie Ruimtelijke Ordening 75.000 75.000 75.000
Concerncontrol 75.000 75.000 75.000
Verminderen formatie 84.000 84.000
Projecl taskforce (bestemming resultaat 2020) 170.000 11.000 159.000
Corona (bestemming resultaat 2020) 836.000
Totaal onttrekkingen 3.607.947 1.976.490 1.855.600 2.629.039 283.600 33.600

Algemene reserve grondexploitatie

Terug naar navigatie - Algemene reserve grondexploitatie
1. Nummer reserve 71601
2. Naam (deel-) PVM-er Henri Jonker
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Product:         Planontwikkeling
Deelproduct:  Ontwikkelplannen incl. Grondexploitatie (P54.100.1)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Het opvangen van verliezen, bijvoorbeeld van niet kostendekkende complexen, rente van nog niet in exploitatie genomen complexen, en verlaging van verkoopprijzen.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Opvangen van risico's en tegenvallers. Deze reserve dient alleen ter dekking van de risico’s in de grondexploitatie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De reserve wordt gevoed door winsten van complexen.
11. Looptijd Startdatum: Onbekend
Einddatum: Permanent
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Voorstel is de hoogte van de reserve grondexploitatie te baseren op een bedrag voor mogelijke risico’s en een bedrag voor grondaankopen. De hoogte van het risicobedrag is gebaseerd op de notitie Gemeente Governance Grond(ig) beleid van Deloitte uit september 2007. Vanaf 2007 wordt 10% buffer aangehouden voor risico’s m.b.t. toekomstige verkopen voor de komende 5 jaar.
13. Bijzonderheden Met ingang van 1 januari 2016 is de regelgeving in het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) ten aanzien van gronden, waarvoor nog geen reëel en stellig voornemen is om deze in de nabije toekomst te bebouwen, gewijzigd. Deze ‘NIEGG’ gronden zijn in 2016 voor marktwaarde overgebracht naar materiële vaste activa. Dit houdt in dat er geen aanwendingen meer zullen plaatsvinden ten behoeve van de NIEGG.
Jaarrekening 2021
Met ingang van 2016 moet de gemeente vennootschapsbelasting gaan afdragen over winsten die in de complexen worden behaald. Dit wordt niet ten laste van de complexen gebracht, maar ten laste van de reserve grondexploitatie.
Voor het bepalen van tussentijdse winst bij de complexen moet de POC-methode (percentage of completion) worden toegepast. De POC methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten, als de kosten verkeert. De totale winst over de individuele grondexploitatie wordt opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Dit heeft er in 2021 toe geleid dat we een winst moesten nemen van € 132.805
Het bedrag ontvangen van het Rijk voor het Masterplan Venekoten centrum-Venekoten noord is in deze reserve geparkeerd. Door de gewijzigde BBV-regels kunnen investeringen maatschappelijk nut niet meer in een keer ten laste worden gebracht van de reserve.
Als de diverse projecten gereed zijn wordt er op afgeschreven, dekking van de afschrijvingslast zal dan plaatsvinden van de rijksmiddelen gedurende de looptijd. Hiervoor worden dan deze middelen overgeheveld naar de kapitaalreserve.
De stand van de reserve per 31 december voor het Masterplan is € 581.415 (€ 5 miljoen minus € 4.418.585). Het bodembedrag voor de reserve per ultimo 2021, onderdeel grondexploitatie, is berekend op € 425.734. De stand van de reserve per primo 2021 is € 473.465 en er wordt in totaal € 136.695 (toevoeging winst) toegevoegd. Dit betekent dat € 184.426 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2021.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen Woonvisie 2017-2022
Nota grondprijzen 2021
15. Mutaties in reserve in 2021 Toevoeging:
Toevoeging van € 132.805 als winstneming i.v.m. POC-methode
Toevoeging aan de reserve van € 3.890 vennootschapsbelasting (terugontvangen 2019 € 18.473. Betaald voorlopige aanslag 2021 € 14.583)
Vrijval:
Vrijval van € 184.426
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Zie bij 13. Bijzonderheden
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Toevoegingen
2022: € 2.240.572
2023: € 213.400
2024: € 127.076
2025: € 0
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging in 2021 € 136.695
3. Vrijval in 2021 € 184.426
4. Onttrekking in 2021 € 0
5. Toevoeging 2022 € 2.240.572, 2023 € 213.400, 2024 € 127.076 en 2025 € 0

Reserve lastenverlichting

Terug naar navigatie - Reserve lastenverlichting
1. Nummer reserve 71602
2. Naam (deel-) PVM-er Aly Pol
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Product: Afvalinzameling
Deelproduct: Huishoudelijk afval (P56.140.1/65311-  65317)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Een eventueel voordelig saldo van de afvalverzameling te reserveren voor teruggave aan de inwoners en investeringen milieustraat (raadsbesluit november 2006).
8. Soort reserve Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven (niet specifiek te besteden)
9. Motief vorming reserve Egalisatiemotief
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Exploitatievoordeel reiniging
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: doorlopend
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De omvang van de reserve is voldoende om de doelstelling te kunnen verwezenlijken. Voor een minimumniveau van de reserve is besloten 10% van de lasten te hanteren = € 250.000 (afgerond). Het meerdere in de reserve kan verder ingezet worden voor tarief egalisatie dan wel voor teruggave aan de inwoner.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2021
De reserve is bij de jaarrekening 2016 omgevormd naar reserve lastenverlichting afval en riolering met een onderscheid in een deel voor egalisatie reiniging en een deel lastenverlichting voor riolering en afval. In 2017 is € 122.000 ingezet als lastenverlichting bij riolering. De raad heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2018-2021 besloten dat het restant van het deel voor lastenverlichting (€ 828.000) vanaf 2018 wordt ingezet om het vaste tarief afvalstoffenheffing te egaliseren en langer op een laag niveau te houden. Deze reserve wordt vanaf 2018 niet meer gebruikt voor lastenverlichting bij riolering.
Eind 2020 heeft de raad besloten een toevoeging aan de reserve te doen (€ 446.000) om toe te kunnen groeien naar een kostendekkend tarief voor afval vanaf 2024.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet berekening reserve
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Begrote onttrekking 2021 € 189.000 realisatie € 148.045
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 In 2021 waren er per saldo € 71.000 hogere lasten o.a. doordat meer restafval is ingezameld en ook op de milieustraat is meer afval ingezameld. Daarnaast was er meer kwijtschelding. De opbrengst van de heffingen is € 139.000 hoger doordat meer tonnen aan restafval is ingezameld (+18%) en een groter aantal ledigingen (+20%) t.o.v. de begroting. Per saldo zorgt dit voor een voordeel van € 68.000. De onttrekking uit de reserve lastenverlichting is € 41.000 lager dan begroot. Het verschil tussen deze twee bedragen komt doordat meer salarislasten en overhead kon worden toegerekend aan afval. Dit is nadelig voor het product afval en voordelig voor de exploitatie.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) De onttrekking in 2022 is geraamd op € 130.000
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekking 2021 € 148.045
3. Onttrekking 2022 € 130.000

Reserve strategische projecten

Terug naar navigatie - Reserve strategische projecten
1. Nummer reserve 71707
2. Naam (deel-) PVM-er Gerda Hensen
3. Afdeling Klant & Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:    4. Strategische projecten
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Raad 17 juni 2008 (Herijking R+V 2007-2008)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Deze reserve is in 2008 in eerste instantie gekoppeld aan de Structuurvisie 2009. In de structuurvisie komen thema’s voor. Op 9 november 2010 heeft de raad zich uitgesproken over de prioritering van de grote strategische projecten. Deze zijn enerzijds algemeen beschrijvend. Anderzijds wordt ook de meerjarige ambitie verwoord; hiervan maken planning en middelen onderdeel uit. Het is wenselijk dat de planning en middelen vertaald kunnen worden naar de toekomstige beleidsdocumenten.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Spaar- en bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Voeding vindt plaats als er nieuwe strategische projecten worden benoemd. Beschikking op basis van de werkelijke kosten van de als strategisch project benoemde projecten.
11. Looptijd Startdatum: 17 juni 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Voor de benoemde strategische projecten wordt jaarlijks beoordeeld of de reserve toereikend is voor de verwachte kosten.
13. Bijzonderheden n.v.t.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Actualisatie R+V 2010-2011 (RB 24-4-2012)
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Begrote toevoeging nihil, realisatie nihil.
Begrote onttrekking € 895.270, realisatie € 852.762
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De lasten voor Masterplan Appelscha waren circa € 1.600 lager dan begroot.
Vervanging fiets- en voetgangersbrug Molenweg te Oosterwolde. De brug is in 2021 opgeleverd. De investeringslasten 2021 bedragen € 316.272. In combinatie met de investeringslasten in 2019 en 2020 bedragen de totale lasten € 357.685. De overschrijding van € 7.685 komt door extra kosten voor juridisch advies en aanpassen bestek door de mislukte eerste aanbesteding.
Recreatief fietspadennetwerk Fietspad Linde traject (Bovenweg - Linde). Het fietspad is in 2021 opgeleverd. De investeringslasten bedragen € 153.853. Door gunstige aanbesteding en omdat de aanleg van dit pad onderdeel uit maakt van de aanleg van 5 paden in één bestek zijn de aanlegkosten lager uitgevallen dan begroot (€ 185.000).
Recreatief fietspadennetwerk Fietspad Linde traject (Linde - Bekhof). Het fietspad is in 2021 opgeleverd. De investeringslasten bedragen € 147.000. Door gunstige aanbesteding en omdat de aanleg van dit pad onderdeel uit maakt van de aanleg van 5 paden in één bestek zijn de aanlegkosten lager uitgevallen dan begroot (€ 170.000).
Recreatief fietspadennetwerk Fietspad Schansmeerweg Donkerbroek. Het fietspad is in 2021 opgeleverd. De investeringslasten bedragen € 166.814. De overschrijding van € 5.814 komt doordat er deels een bredere betonverharding is uitgevoerd. U bent over de verwachte overschrijding geïnformeerd via raadsmededeling #872. Door gunstige aanbesteding en omdat de aanleg van dit pad onderdeel uitmaakt van de aanleg van 5 paden in één bestek is de overschrijding relatief beperkt gebleven.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Onttrekkingen 2022 totaal € 2.025.000:
Wijkvernieuwing Haerenkwartier € 2.000.000
Centrale proceskosten Regio Deal € 25.000
Onttrekkingen 2023 € 25.000
Centrale proceskosten Regio Deal € 25.000
Onttrekking 2024 € 13.380
Centrale proceskosten Regio Deal € 13.380
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekkingen 2021 € 852.762
3. Onttrekkingen 2022 € 2.025.000, 2023 € 25.000, 2024 € 13.380

Reserve organisatieontwikkeling

Terug naar navigatie - Reserve organisatieontwikkeling
1. Nummer reserve 71708
2. Naam (deel-) PVM-er Marion Verbeek
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Sandra Korthuis
5. Relatie met (deel-) productnummer Kostenplaats personeelsbudgetten (KPLS101)
Personeelsbudgetten Directie (69200/11000)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 2004
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Het opvangen van verplichtingen in de personele sfeer als gevolg van organisatieontwikkelingen.
8. .Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Elk jaar bij de actualisatie wordt de reserve opnieuw berekend.
11. Looptijd Startdatum: 2004
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang In 2004 is een voorziening ingesteld voor het opvangen van de personele kosten organisatieontwikkelingen (notitie 'Risico in beeld'). Volgens het BBV is het niet mogelijk voor boventallig personeel - die nog niet non-actief zijn en waarvoor geen afvloeiingsregeling is getroffen - een voorziening in te stellen. Daarom is besloten voor het opvangen van de kosten - 'oude gevallen' tot 2011 - een reserve in te stellen (besluit vaststelling jaarrekening 2005).
Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 is besloten het doel van de reserve te wijzigen, hierdoor wordt de omvang van de reserve jaarlijks bepaald.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2021
Bij de behandeling van de Jaarstukken 2020 is besloten om € 71.000 uit het resultaat 2020 toe te voegen aan de reserve organisatie-ontwikkelingen. De onttrekking voor 2021 bedraagt € 98.148. Dit is € 68.186 minder dan begroot.
Elk jaar bij de actualisatie van reserves wordt een nieuwe doorrekening gemaakt. De berekening die is uitgevoerd voor de periode 2022-2025. De berekening is gemaakt op basis van de bekende verplichtingen en een inschatting hoe de kansen van de betrokkenen liggen op de arbeidsmarkt. De omvang van de reserve is voor deze periode toereikend.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Memo bovenformatieven financiële zaken 2021
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Onttrekking in 2021 € 98.148
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Er vindt een inschatting plaats bij de raming obv de verplichtingen versus de kansen op de arbeidsmarkt. Voor 2021 blijkt dat de inschatting te conservatief is geweest.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Onttrekking 2022 € 48.200 en 2023 € 14.667
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging van € 71.000 in 2021 uit het resultaat 2020
3. Onttrekking in 2021 € 98.148
4. Onttrekkingen in 2022 € 48.200 en 2023 € 14.667

Reserve sociaal domein

Terug naar navigatie - Reserve sociaal domein
1. Nummer reserve 71709
2. Naam (deel-) PVM-er Arjen Bouland
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Esther Verhagen
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   1 Sociaal Domein
Product:        Jeugd, WMO en Participatie
Deelproduct:
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 2006
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Opvangen tekorten of overschotten bij de uitvoering van de 3 decentralisatietaken (Jeugd, Wmo en Participatie).
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Jaarrekening 2020: Deze reserve is in 2006 ingesteld om de overschotten of tekorten ten gunste of ten laste van de reserve te laten komen. We zijn voor de 3 decentralisaties overgegaan naar een lastenraming. Voor- of nadelen komen dan ook ten gunste of ten laste van het resultaat. Voor de komende jaren staan nog een aantal onttrekkingen geraamd, daarna is de stand van de reserve nog minimaal.
11. Looptijd Startdatum: 2006
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Jaarrekening 2021: N.v.t.
13. Bijzonderheden
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Zie documentatie
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 1. Huishoudelijke hulp begroot € 269.000 en realisatie € 269.000
2. Communicatiestrategie Sociaal Domein begroot € 30.000, realisatie € 13.000
3. Regie visie Sociaal Domein begroot € 6.300, realisatie € 6.300
4. Jeugd- weerbaarheid en jongerenplekken begroot € 50.000, realisatie € 25.000
5. Herinrichting Gebiedsteam begroot € 60.000, realisatie € 0.
16 Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 2. Voor de communicatiestrategie is € 13.000 ingezet. De middelen waren voor het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie met als doel betere bekendheid van het Gebiedsteam. Deze strategie kon lange tijd niet starten omdat de doorontwikkeling nog liep. Nu deze (grotendeels) afgerond is, is afgelopen zomer gestart met de strategie. De lasten lopen door in 2022. We stellen daarom voor het restantbudget van € 17.000 beschikbaar te houden voor 2022.
4. Voor jeugd- weerbaarheid en jongerenplekken is net als in voorgaande jaren € 25.000 ingezet.
5. Gebiedsteam: het budget voor herinrichting kantoorruimte is niet uitgegeven. Deze middelen blijven binnen de reserve specifiek voor het Gebiedsteam beschikbaar. Er wordt verdere uitvoering aan de doorontwikkeling GBT en de huisvesting gegeven en hiervoor zal dit budget naar alle waarschijnlijkheid nodig zijn.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Onttrekking 2022 € 123.000
1. Pilot leerwerkcentrum € 25.000 (heroverwegingen 2022-2025)
2. Bibliotheek op de school € 21.000 (heroverwegingen 2022-2025)
3. Communicatiestrategie Sociaal Domein € 17.000 (vanuit 2021)
.4. Herinrichting Gebiedsteam € 60.000 (vanuit 2021)
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Instemmen met de onttrekking 2021 € 313.300
3. Instemmen met de onttrekking 2022 € 123.000

Reserve riolering

Terug naar navigatie - Reserve riolering
1. Nummer reserve 71710
2. Naam (deel-) PVM-er Gertjan Warrink
3. Afdeling Klant en organisatie
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: P8 Inrichting Leefomgeving
Product: P58.160 Riolering
Deelproducten: P58.160.1 Rioleringen, P58.160.2 Rioolheffing en P58.160.3 Baatbelasting
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 15 december 2009, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 (vGRP 2010-2014)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Efficiencyresultaten riolering
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Egalisatiemotief
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Op basis van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan vinden er toevoegingen en onttrekkingen plaats. Efficiencyresultaten worden verrekend met deze reserve.
11. Looptijd Startdatum: 31 december 2009                                                         Eindtijd onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang N.v.t.
13. Bijzonderheden
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: GRP 2020-2024
Raadsvoorstel en -besluit 1 juli 2020
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Bij het vaststellen van het nieuwe GRP heeft de raad besloten om in 2021 het saldo van de reserve te onttrekken om in 2021 een eenmalige korting te verlenen op de rioolheffing. De onttrekking in 2021 is € 219.218
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Geen mutaties in 2021
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) N.v.t.
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekking 2021 € 219.218

Reserve overhevelingsbudgetten

Terug naar navigatie - Reserve overhevelingsbudgetten
1. Nummer reserve 71711
2. Naam (deel-) PVM-er Annie van de Boer
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Diverse deelproducten
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Overheveling van budgetten naar een eerstvolgend begrotingsjaar.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De reserve wordt jaarlijks gevoed, nadat besluitvorming door de raad in december heeft plaatsgevonden. De omvang wordt bepaald aan de hand van een inventarisatie.
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Deze reserve is jaren geleden ingesteld voor het reguleren van niet bestede budgetten in het lopende begrotingsjaar. Wanneer besteding van beschikbare budgetten in het begrotingsjaar onmogelijk is en uitvoering pas in het volgende begrotingsjaar kan plaatsvinden, dan fungeert deze reserve als een administratieve schakel om dat mogelijk te maken. De budgetten worden in het lopende dienstjaar verlaagd en toegevoegd aan de reserve. Aan het begin van het nieuwe begrotingsjaar worden de budgetten weer toegevoegd aan de desbetreffende (deel-)producten, zodat de reserve weer op nul staat.
13. Bijzonderheden In de raad van 15 december 2009 is besloten dat aan het overhevelen van budgetten de volgende voorwaarden zijn verbonden:
· Contractuele afspraken zijn gemaakt, maar waarvan nog geen levering of dienst in het oorspronkelijke jaar heeft plaatsgevonden;
· Er wordt voldaan aan de criteria Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdbaar ‘);
· College- of directiebesluit: bijvoorbeeld in geval van vertraging in de uitvoering.
‘) Wat wordt hieronder verstaan?:
Onvoorzien
Omstandigheden, die ten tijde van het beschikbaar stellen van het budget niet bekend waren.
Onvermijdbaar en Onuitstelbaar
Er zou niet worden voldaan aan een wettelijke verplichting;
Er zou onrechtmatig worden gehandeld;
Er zou een (onverantwoorde) onveilige situatie ontstaan;
Er zou niet worden voldaan aan contractuele verplichtingen;
Er zijn bestuurlijk concrete afspraken gemaakt of concrete toezeggingen gedaan.
Daarnaast is budgetoverheveling in principe maar voor één jaar toegestaan. Budgetten kunnen dus niet jarenlang achtereen worden overgeheveld. Het minimumbedrag voor overheveling is € 5.000. Bedragen beneden de € 5.000 worden dus niet overgeheveld.
Tevens geldt de budgetoverheveling alleen voor exploitatiebudgetten. Niet afgesloten investeringsbudgetten van projecten worden automatisch overgeheveld. Dat geldt eveneens voor budgetten, die worden gedekt uit reserves en voorzieningen of waartegenover middelen van derden staan met een specifieke bestedingsverplichting. De beoordeling en verwerking daarvan vindt plaats bij de eerstkomende nota herziening reserves en voorzieningen bij de jaarrekening.
Overzichten van de overgehevelde budgetten zijn te vinden bij de begrotingswijzigingen.
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Onttrekking:
De raad heeft op 16 december 2020 besloten om € 568.267 over te hevelen van 2020 naar 2021. Deze budgetten zijn nu weer onttrokken:
1. € 25.000 – Doe agenda uitvoering Visie op samenleving
2. € 130.000 – Werkdeel P-wet ivm corona en begeleiding
3. € 66.667 – Wegwerken archiefachterstanden ivm corona
4. € 46.000 – Werkzaamheden invoering wet inburgering per 1-7-2021
5. € 20.000 – Preventieve activiteiten doe agenda ivm corona
6. € 25.000 – Opstellen visie demografische ontwikkelingen in Oosterwolde
7. € 17.600 – Brede aanpak dak- en thuisloosheid
8. € 202.000 – Klimaatmiddelen transitievisie warmte
9. € 20.000 - Energieloketten
10. € 6.000 – Verduurzaming dorpshuizen
11. € 10.000 - Rekenkamercommissie
Toevoeging:
De raad heeft op 21 december 2021 besloten om € 273.000 over te hevelen van 2021 naar 2022. Het gaat om de volgende budgetten:
1. € 27.000 – Doe agenda uitvoering Visie op samenleving
2. € 135.000 – Klimaatmiddelen
3. € 20.000 – Pilot MDA++
4. € 50.000 – Brede aanpak dak- en thuisloosheid.
5. € 30.000 - Uitvoering JOGG.
6. € 11.000 - Uitvoering nota preventie en alcohol
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Nvt
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Onttrekking in 2022 van € 273.000
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Toevoeging 2021 van € 273.000 conform raadsbesluit 21 december 2021
3. Onttrekking 2021 van € 568.267 conform raadsbesluit 16 december 2020
4. Onttrekking 2022 van € 273.000 conform raadsbesluit 21 december 2021

Reserve monumenten

Terug naar navigatie - Reserve monumenten
1. Nummer reserve 71712
2. Naam (deel-) PVM-er Ruben Roemeling
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 3-Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Product:        Bouwen en Wonen
Deelproduct: Omgevingsvergunningen
                       P56.110,1 Monumenten vergunningen  (66211)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 13 november 2012 (Amendement)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Jaarlijks wordt € 25.000 beschikbaar gesteld in de exploitatiebegroting ten behoeve van subsidie, waardoor provinciale middelen kunnen worden verkregen. Hierdoor wordt het monumentenbeleid weer gestimuleerd en kunnen aanvragers financiële ondersteuning krijgen.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Spaar- en bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de Programmabegroting 2013-2016 via een amendement. Met ingang van de exploitatiebegroting 2013 is een structureel budget opgevoerd van € 25.000 voor subsidies monumenten. Het niet bestede deel van deze subsidie wordt toegevoegd aan deze reserve. Eventuele overschrijdingen van het exploitatiebudget wordt ten laste van de reserve gebracht.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De maximale omvang van deze reserve is vastgesteld op € 100.000 (vier maal het jaarbudget) (besluit jaarrekening 2013)
13. Bijzonderheden Op 15 december 2020 heeft u ingestemd met de wijziging gemeentelijke verordening monumenten. Hierbij is het mogelijk geworden ook jonge monumenten onder de subsidieregeling te laten vallen. De inventarisatie van deze monumenten vindt in 2021 plaats. Om aan de vraag naar subsidie voor monumenten te voldoen heeft u ingestemd met verlaging van de maximale subsidie per monument van € 10.000 naar € 7.500 per aanvraag en het jaarlijks inzetten van maximaal € 25.000 van de reserve monumenten. Tevens heeft u ingestemd met de financiering van een jaarlijkse bijdrage van € 2.500 aan de Stichting Fryske Mole met ingang van 2021 uit de reserve Gemeentelijke Monumenten.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Amendement d.d. 13 november 2012
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 € 9.168
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Er is in 2021 € 34.168 aan subsidie monumenten uitgekeerd. Via de exploitatie is € 25.000 gedekt. Het restant van € 9.168 wordt gedekt via de reserve monumenten. Dit is conform uw besluit van 15 december 2020.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Jaarlijks is € 25.000 voor subsidie beschikbaar in de begroting. Eventuele onder- of overschrijdingen worden ten laste of ten bate van de reserve gebracht. Daarnaast wordt vanaf 2021 jaarlijks € 2.500 van de reserve gebruikt voor de financiering van de bijdrage aan stichting Fryske Mole.
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2021
2. Onttrekking 2022 € 9.168
3. Onttrekking 2022 t/m 2026 € 2.500 (Stichting Fryske Mole) min/plus eventuele onder- of overschrijding subsidie gemeentelijke monumenten.

Reserve kapitaal

Terug naar navigatie - Reserve kapitaal
1. Nummer reserve 71718
2. Naam (deel-) PVM-er Peter Roos
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:         alle
Product:                diverse
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 18 juni 2019 (behandeling Jaarstukken 2018)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Dekking van de afschrijvingslasten investeringen
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Dekking jaarlijkse afschrijvingslasten
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Voor 2017 werden investeringen met een maatschappelijk nut direct afgeschreven ten laste van een reserve. Met ingang van 2017 moeten alle investeringen worden geactiveerd. Volgens de financiële verordening worden investeringen met een maatschappelijk nut boven € 250.000 geactiveerd.
De reserve wordt gevoed met het geactiveerde bedrag van de investering. Dit gebeurt door overheveling van de middelen uit de oorspronkelijke reserve die als dekking fungeerde.
Ook investeringen economisch nut die gedekt worden uit een reserve kunnen via deze reserve lopen.
Onttrekking uit deze reserve gebeurt conform de gekozen afschrijvingstermijn.
11. Looptijd Startdatum: 31 december 2018
Einddatum: onbekend
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Voldoende om gedurende de looptijd van de geactiveerde investeringen de afschrijving te dekken.
13. Bijzonderheden De voeding van de Kapitaalreserve geschiedt in de komende jaren.
De huidige investeringen Masterplan Oosterwolde, Wijkvernieuwing Haerenkwartier en uitbreiding Sportaccommodatie Waskemeer komen in aanmerking voor deze reserve.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen:
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Er zijn drie toevoegingen aan de reserve geweest: € 240.000 voor de uitbreiding van het sportcomplex Waskemeer vanuit de algemene reserve, € 1.000.000 voor het Biosintrum vanuit de algemene reserve en € 357.685 voor de fiets- en voetgangersbrug Molenweg vanuit de reserve strategische projecten.
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De volgende onttrekkingen van afschrijvingslasten hebben in 2021 plaatsgevonden:
·          € 161.706
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) Onttrekking vanaf 2022 en verder € 319.000 (conform de primitieve begroting 2021-2024).
18. Beslispunten 1. Handhaven reserve per 31-12-2021
2. Toevoeging 2021 € 1.597.685 gevoed uit de algemene reserve en de reserve strategische projecten
3. Onttrekking 2021 € 161.706 ter dekking van de afschrijving
4. Onttrekkingen 2022 en verder € 319.000 per jaar

Reserve ambitiefonds

Terug naar navigatie - Reserve ambitiefonds
1. Nummer reserve 71719
2. Naam (deel-) PVM-er Pyt Liemburg
3. Afdeling Klant & Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Diverse deelproducten
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 12 november 2019 (Begrotingsvergadering)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Voor het realiseren van ambities met incidentele lasten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de Programmabegroting 2020-2024. De reserve wordt gevoed vanuit de herstructureringsmiddelen Caparis (Algemene reserve) € 453.000 en vanuit de participatie budgetten (2020 € 475.000, 2021 € 600.000)
11. Looptijd Startdatum: 12 november 2019
Einddatum: 31 december 2022
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De omvang van deze reserve is vastgesteld op € 1.500.000
13. Bijzonderheden In 2019 is deze reserve gevormd
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Begroting 2020-2024 onderdeel Samen Waarmaken
15. Verklaren mutaties in reserve in 2021 Toevoeging
1. € 600.000 vanuit het participatiebudget (conform begroot)
Onttrekkingen:
1. € 143.400 Pilot opbouwwerk (conform begroot)
2. € 33.600 Gebiedsteam in de school (conform begroot)
3. € 40.000 bedrijven investeringszone Oosterwolde (conform begroot)
4. € 30.000 inzet zorgeconomie (begroot € 55.000)
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Toevoeging conform begroot.
Onttrekkingen:
4. Zorgeconomie: er was minder personele inzet nodig dan begroot.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2022-2026) N.v.t. Bij de heroverwegingen 2022 is door de raad besloten om per eind 2021 de reserve ambitiefonds op te heffen en het resterende saldo over te brengen naar de algemene reserve.
18. Beslispunten 1. Reserve opheffen per 31-12-2021
2. Toevoeging 2021 € 600.000
3. Onttrekking 2021 € 247.000
4. Het resterende saldo van de reserve € 1.137.600 over te brengen naar de algemene reserve.

Toelichting per voorziening

Voorziening oninbare debiteuren

Terug naar navigatie - Voorziening oninbare debiteuren
1. Nummer voorziening 71800
2. Naam (deel-) PVM-er Peter Roos
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:
Product:
Deelproduct:  IP 1001
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Oninbare vorderingen van debiteuren
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Risicofunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Exploitatie
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De voorziening wordt als volgt gevormd:
Belastingdebiteuren:
Ouder dan 2 jaar: 80% oninbaar
Tussen 1 en 2 jaar: 50% oninbaar
Ouder dan 6 maanden: 10% oninbaar
Voor de overige vorderingen wordt een voorziening gevormd op basis van beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2021
Er is in 2021 een bedrag van € 136.834 aangewend. Volgens de berekeningen dient de voorziening per ultimo 2021 € 81.568 te zijn. Uitgesplitst naar handelsdebiteuren (€ 14.168) en belastingdebiteuren (€ 67.401). Dat houdt in dat er in 2021 € 17.911 wordt gedoteerd aan de voorziening.
De verhouding in percentages voor de handelsdebiteuren en belastingdebiteuren zijn per 31-12 -2020 17% en 83%.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet berekening voorziening
Stukken betreffende aanwendingen voorziening
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 Aanwending van de voorziening in 2021 € 136.834
Dotatie aan de voorziening in 2021 € 17.911
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De berekeningen zijn conform de regels uitgevoerd.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026) 2022-2026: nog niet bekend.
18. Beslispunten 1. Handhaven voorziening per 31-12-2021
2. Dotatie aan de voorziening in 2021 € 17.911
3. Aanwending van de voorziening in 2021 € 136.834

Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

Terug naar navigatie - Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe
1. Nummer voorziening 71801
2. Naam (deel-) PVM-er Arjen Bouland
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  Sociale Zekerheid
Product:  Inkomensverstrekking
Deelproduct:  WWB, Ioaw, Ioaz en bijzondere bijstand
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Bij jaarrekening 2004
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Oninbare vorderingen cliënten SoZaWe
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Risicofunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Ten laste van de exploitatie
11. Looptijd Startdatum: 2004
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Op basis van een individuele inschatting van debiteuren > € 1.500 en waarvan de vordering niet ontstaat/muteert in verantwoordingsjaar wordt de vereiste stand van de voorziening berekend. Daarnaast geldt dat voor vorderingen WWB de vorderingen (niet ontstaan in het boekjaar) voor 75% worden voorzien.
13. Bijzonderheden
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Berekening stand voorziening
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 Dotatie in 2021 € 17.391
Aanwending in 2021 € 40.037
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 Er wordt geen dotatie of aanwending geraamd. De benodigde dotatie is het verschil tussen de stand van de voorziening per 01-01-2021, de aanwending in 2021 en de benodigde stand van de voorziening op 31-12-2021 (conform de bovenstaande voorwaarden, punt 12).
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026)  N.v.t
18. Beslispunten 1. De voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 17.391
3. Aanwending 2021 € 40.037

Voorziening onderhoud gymzalen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gymzalen
1. Nummer voorziening 71900
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer P53.300.2 Gymnastieklokalen
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 23 oktober 2007 (Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2008-2011)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren onderhoud gymlokalen
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Een jaarlijkse dotatie op basis van het meest actuele MOP.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang In 2019 is een nieuwe MOP 2019-2048 opgesteld voor gymnastieklokalen. Deze MOP is de basis voor aanwendingen en dotaties aan deze voorziening.
13. Bijzonderheden De nieuwbouw van het Doarpssintrum duurt langer van verwacht. Het gymlokaal Donkerbroek blijft hierdoor ook in 2023 in gebruik. De onderhoudskosten van het gymlokaal Donkerbroek worden zoveel mogelijk beperkt.
Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. Voor het sportgebruik van de gymlokalen heeft onze gemeente een SPUK aanvraag ingediend.
De voorziening is tot 2030 toereikend voor het groot onderhoud.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet MOP 2020-2029 (totaalcijfers) en MOP 2019-2048.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 Begrote dotatie € 15.000, realisatie € 15.000
Begrote aanwending € 17.627, realisatie € 18.201
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De lasten zijn iets hoger dan begroot doordat de kosten voor onderhoud van het gymlokaal in Elsloo iets hoger waren dan begroot.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026) 2022: Aanwending € 10.523
2023: Aanwending € 63.649
2024: Aanwending € 8.223
2025: Aanwending € 39.218
2026: Aanwending € 11.986
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 15.000
3. Aanwending in 2021 € 18.201
4. Dotatie 2022-2026 jaarlijks € 15.000
5. Aanwending in 2022 € 10.523, 2023 € 63.649, 2024 € 8.223, 2025 € 39.218, 2026 € 11.986

Voorziening onderhoud de Kompaan

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud de Kompaan
1. Nummer voorziening 71901
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer P52.310.1 Welzijn en Sportaccommodaties
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Onderhoudsegalisatie
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie op basis van MOP inclusief BTW
11. Looptijd Startdatum: 1-1-2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie Meerjarenonderhoudsplanning 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2020 € 20.000.
13. Bijzonderheden
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: MOP 2017-2026.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 Begrote dotatie € 20.000, realisatie € 20.000
Begrote aanwending € 31.522, realisatie € 8.541
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De gerealiseerde kosten zijn lager dan begroot, omdat na inspectie is besloten om het schilderwerk een jaar uit te stellen.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026) 2022: Aanwending € 31.959 (inclusief € 23.000 uitgesteld onderhoud 2021)
2023: Aanwending € 5.193
2024: Aanwending € 42.787
2025: Aanwending € 49.764
2026: Aanwending € 30.603
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 20.000
3. Aanwending in 2021 € 8.541
4. Dotatie 2022-2026 jaarlijks € 20.000
5. Aanwending 2022 € 31.959, 2023 € 5.193, 2024 € 42.787, 2025 € 49.764, 2026 € 30.603

Voorziening onderhoud Steegdenhal

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud Steegdenhal
1. Nummer voorziening 71902
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  2
Product:   P52.310 Welzijn en Sportaccommodaties
Deelproduct:  P52.310.1 Welzijn en sportaccommodaties   (62513)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren toekomstig onderhoud
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie MOP 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2017 € 15.500.
13. Bijzonderheden Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. In 2021 is duidelijk geworden dat de Steegdenhal wordt aangemerkt als winstbeogende instelling. M.i.v. 2021 worden de Steegdenhal daarom niet meer meegenomen in de SPUK aanvraag.
De voorziening is tot 2030 toereikend voor het groot onderhoud.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: MOP 2017-2031
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 Begrote dotatie € 15.500, realisatie € 15.500
Begrote aanwending € 8.801, realisatie € 5.924
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De gerealiseerde kosten zijn iets lager dan begroot, omdat na inspectie is besloten om het schilderwerk een jaar uit te stellen.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026) 2022: Aanwending € 41.000 (inclusief 2.500 uitgesteld onderhoudswerk 2021)
2023: Aanwending € 7.824
2024: Aanwending € 4.551
2025: Aanwending € 31.801
2026: Aanwending € 8.499
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 15.500
3. Aanwending in 2021 € 5.924
4. Dotatie 2022-2026: jaarlijks € 15.500
5. Aanwending 2022 € 41.000, 2023 € 7.824, 2024 € 4.551, 2025 € 31.801 en 2026 € 8.499

Voorziening onderhoude sportaccommodatie 3 B's

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoude sportaccommodatie 3 B's
1. Nummer voorziening 71903
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 2
Product:   P52.310 Welzijn en Sportaccommodaties
Deelproduct:  P52.310.1 Welzijn en sportaccommodaties   (Bongerd, Boekhorst en Bosbad - 62511)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Raadsvoorstel 24 mei 2011 (Jaarrekening 2010)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren toekomstig onderhoud sportaccommodaties 2 B’s en onderhoud Bosbad
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Een jaarlijkse dotatie op basis van de meest actuele MOP en onttrekking op basis van onderhoudslasten gemaakt in het kader van de MOP inclusief het BTW nadeel.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2010
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie MOP 2019-2033.
13. Bijzonderheden De gemeente Ooststellingwerf heeft tot en met 31-12-2016 de 3 sportaccommodaties (de Bongerd in Haulerwijk, het sportcomplex de Boekhorst in Oosterwolde en het Bosbad te Appelscha) door een derde partij (Laco)laten exploiteren. De sporthal de Bongerd en het sportcomplex de Boekhorst zijn in eigendom van de gemeente. Het Bosbad te Appelscha is in eigendom van de stichting Bosbad Appelscha. Het eigendom van de grond van het Bosbad berust bij Staatsbosbeheer.
In 2017 is een budgetovereenkomst getekend met stichting Bosbad Appelscha voor een periode van 2017 tm 2026. Per 2022 geldt een nieuwe exploitatieovereenkomst voor het beheer en de exploitatie van sportcomplex de Boekhorst met Laco voor een periode van vijf jaar. Voor het beheer en de exploitatie van sporthal de Bongerd is een exploitatieovereenkomst voor vijf jaar overeengekomen met Stichting Sporthal De Bongerd in vervolg op het burgerinitiatief “Doarpsskûte Haulerwijk”.
Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. In 2021 is duidelijk geworden dat Laco wordt aangemerkt als winstbeogende instelling. M.i.v. 2021 worden de 3 B’s daarom niet meer meegenomen in de SPUK aanvraag.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: De MOP 2019-2033 ligt aan deze voorziening ten grondslag.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 Begrote aanwending € 32.940, realisatie totaal € 44.342 waarvan € 6.114 voor Bosbad en € 38.228 voor de 2 B´s.
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De onderhoudskosten van de Boekhorst zijn hoger dan begroot door onvoorziene kosten beveiliging afwatering en zuivering water door plaatsing roosters (Bleu Cap) en vervangen wisselaar van de LuchtBehandelingsKamer.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026) 2021: Aanwending € 98.767
2023: Aanwending € 75.352
2024: Aanwending € 151.091
2025: Aanwending € 172.272
2026: Aanwending € 122.150
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie in 2021 € 35.000
3. Aanwending in 2021 € 44.342 (Bosbad € 6.114 en 2 B’s € 38.228)
4. Dotatie 2022-2026: jaarlijks € 35.000
5. Aanwending 2022 € 98.767, 2023 € 75.352, 2024 € 151.091, 2025 € 172.272, 2026 € 122.150

Voorziening onderhoud gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gebouwen
1. Nummer voorziening 71904
2. Naam (deel-) PVM-er Ivo van der Reijnst
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Sandra Korthuis
5. Relatie met (deel-) productnummer Onderhoud gemeentehuis (69101)
Onderhoud buitendienstaccommodatie (69102)
Onderhoud overslagstation Omrin (65318)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Mei 2016 (bij behandeling jaarstukken)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening De omvang van de voorziening bestaat uit het saldo van de reserve onderhoud gebouwen per 31-12-2015. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is € 75.000 (miv 2020).
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2016
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De jaarlijkse dotatie is € 75.000, dit is gelijk aan de in de vorige jaren toevoegingen aan de reserve. Het gaat niet alleen om de planning van het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud (Planon), maar ook om de toekomstige vervanging van de losse inventaris; bijvoorbeeld inrichting keukenapparatuur, zonwering, meubilair etc.
13. Bijzonderheden Op 31-12-2015 is de reserve onderhoud gebouwen omgevormd naar een voorziening onderhoud gebouwen. Het saldo van de reserve is toen overgegaan naar de voorziening.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Collegebesluit MOP huisvesting inclusief bijlagen
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 Toevoeging: € 75.000 conform begroting
Aanwending: € 29.078
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 De aanwending is ca. € 144.000 lager dan begroot. Dit komt door:
De geplande werkzaamheden in 2021 aan het gebouw van de buitendienst uitgesteld in verband met de ontwikkeling nieuw-/verbouw Buitendienstlocatie. Op 30 november 2021 heeft de raad besloten ver-/nieuwbouw te realiseren.
Een aantal werkzaamheden bij het gemeentehuis zijn niet in 2021 uitgevoerd: beveiliging, luchtbehandeling en pompen vervangen. Dit wordt nu uitgevoerd in 2022.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026) In 2022 is de aanwending bedoeld voor de volgende werkzaamheden:
Gemeentehuis:
Gepland onderhoud MJOP € 0 en werkzaamheden voorgaande jaar € 74.820.
Buitendienst en overslagstation:
Gepland onderhoud conform MJOP overslagstation € 31.000, buitendienst € 0 en uitgestelde werkzaamheden € 22.662.
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2021
2. Dotatie aan de voorziening 2021 € 75.000
3. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2022 en verder: € 75.000 (conform begroting)
4. Aanwending 2021 € 29.078
5. Aanwending 2022 € 128.481, 2023 € 92.938, 2024 € 371.800 en 2025 € 65.370.

Voorziening bodemsanering

Terug naar navigatie - Voorziening bodemsanering
1. Nummer voorziening 71905
2. Naam (deel-) PVM-er Pyt Liemburg
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 3 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Product: P561202 Milieubeleid
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Jaarrekening 2019
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Kosten voor bodemsanering voldoen niet aan artikel 59, het zijn geen investeringen met een economisch of maatschappelijk nut. Kosten voor bodemsanering moeten behandeld worden als een verlies, onafhankelijk of de kosten verbonden zijn aan investeringen (nieuwe bouwlocatie) of aan bestaande activa (vervuiling onder gemeentelijke gebouwen) met een economisch nut of een maatschappelijk nut. Vanaf het moment dat een eventuele bijdrage van VROM en/of de provincie bekend is zal de gemeente de resterende gemeentelijke kosten als verlies moeten nemen ten laste van de (meerjarige) exploitatie. Indien de sanering in een volgend begrotingsjaar afgerond wordt en complex is waardoor er onzekerheden over de uiteindelijke kosten kan bestaan, dan dient een voorziening getroffen te worden uit hoofde van artikel 44, eerste lid onder a. De kosten voor onderzoek voor de saneringsaanpak zullen als regel niet voldoen aan alle voorwaarden van artikel 60. Deze kosten dienen als een onderdeel gezien worden van de totale kosten van de sanering. De gemeente zal zodoende de begrote saneringskosten ofwel direct als last moeten verwerken (onder aftrek van een eventuele bijdrage van bijvoorbeeld VROM of de provincie) of wel in de grondexploitatie moeten meenemen. In het laatste geval zal de gemeente als de grondexploitatie negatief uitvalt daarvoor eveneens een voorziening moeten treffen, uit hoofde van artikel 44, lid 1a.
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Exploitatie
11. Looptijd Startdatum: 1-1-2020
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Op basis van onderzoek door derden in 2020 zijn de kosten voor sanering ingeschat op € 475.000
13. Bijzonderheden Betreft jaar van vormen van de voorziening
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Onderzoek derde
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2021 N.v.t.
16. Verklaren afwijkingen begroting 2021 met realisatie 2021 N.v.t.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2022-2026) 2022-2026: nog niet bekend.
18. Beslispunten 1. De voorziening handhaven per 31-12-2021