Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

In de gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
  • We willen een veilige woon- en leefomgeving.
  • We willen meer bewustwording rondom het thema ondermijning.
  • We beheersen risico's en coördineren hulpverlening bij incidenten en crises.

 

Wat hebben we bereikt

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt

Bij openbare orde en veiligheid staat een veilige woon- een leefomgeving centraal. Als gemeente zijn we de spin in het web en hebben we aansluiting bij de partners. Samen leveren wij dan een bijdrage aan de veiligheid. Ook het jaar 2021 stond in het teken van corona.

Ondermijning
Een ondermijningsaanpak begint bij bewustwording en signaleren. Om zaken op te pakken, moet je ze ook binnen krijgen. Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in die bewustwording. 

Crisisbeheersing
Uit de risicoanalyses en ervaringen uit het verleden zijn de natuurbrandrisico's een reëel risico in ons gebied. In samenwerking met defensie, brandweer en Staatsbosbeheer zijn er preventieve maatregelen genomen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Terug naar navigatie - Wat hebben we daarvoor gedaan
  • Door de uitbraak van corona zijn de prioriteiten veranderd. Ondanks die verschuiving is er nog steeds aandacht geweest voor de veiligheidsthema's in de gemeente.
  • Bij zorgelijke signalen rondom een persoon is er een integrale aanpak opgezet. Dit in samenwerking met het Escalatieplatform en het Veiligheidshuis Fryslân.
  • Vanuit het ondermijningsthema zijn er verschillende acties uitgevoerd. Denk aan een bewustwordingssessie voor het gemeentelijk personeel en gemeentelijke raadsleden. Maar ook een gezamenlijke actie met politie en BOA's waarin ze boeren attenderen op de gevaren van ondermijning.
  • Een weerbaarheidsscan ondermijning is uitgevoerd op het gemeentehuis.
  • In samenwerking met defensie, brandweer en Staatsbosbeheer zijn er drie calamiteitenputten gerealiseerd in het Drents Friese Wold. Dit in het kader van de natuurbrandrisico voor dat gebied. 

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Terug naar navigatie - Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Door intensief samen te werken met de verschillende partners wordt er ingespeeld op de signalen vanuit inwoners en worden die ook meegenomen. De inwoner ziet en merkt dat de overheid adequaat reageert en ook handhaaft. 

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5

Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost
x € 1.000
Wat heeft het ons gekost? Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2020 Begroting Begroting 2021
Saldo van baten en lasten
Lasten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid -1.550 -1.694 -1.729 -1.687 42 V
5.2 Thema Handhaving -430 -428 -428 -435 - 7 N
Totaal Lasten -1.980 -2.122 -2.157 -2.122 35 V
Baten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 0 - - - -
5.2 Thema Handhaving 17 - - - -
Totaal Baten 18 - - - -
Saldo van baten en lasten -1.963 -2.122 -2.157 -2.122 35 V
Resultaat -1.963 -2.122 -2.157 -2.122 35 V

Toelichting belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting belangrijkste afwijkingen

In onderstaand overzicht lichten we afwijkingen > € 25.000 toe.

Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid, voordeel € 42.000
Een voordeel doordat de lasten voor de bluswatervoorziening door defensie lager zijn uitgevallen dan verwacht. Daarnaast lagere lasten doordat de bijdrage aan FIER via andere budgetten loopt. 


Corona, nadeel € 9.000

  • Bij de afdeling VTH zijn voor € 9.000 aan coronagerelateerde lasten geweest.