Programma 4 | Onderwijs

Thema 4.1 Onderwijs

Wat willen we bereiken

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken
 • Maatschappelijk effect L. Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal
 • Uit het collegeakkoord: We willen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in goede gezondheid en in een veilige en stimulerende omgeving.
 • Uit het collegeakkoord: We vergroten de kansengelijkheid door onderwijsachterstanden bij kinderen en jongeren tegen te gaan.
 • Handhaven van de kwaliteit en bereikbaarheid van de huisvesting het onderwijs. Borgen van de samenwerking met het onderwijs. Dit binnen de kaders van het Rijk. 


Wat gaan we ervoor doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen

Maatschappelijk effect L: Jeugdigen ontwikkelen zich optimaal
Dit maatschappelijk effect hoort bij opgave 'goed opgroeien' uit de visie op Samenleven. 

L1. Jeugdigen krijgen optimaal kans om talenten te ontplooien (faciliteren)
We bieden jeugdigen (vanaf -9 maanden) een kansrijke start door de inzet van preventief aanbod en programma's. Zo dragen we bij aan het voorkomen van verschillen in vaardigheden tussen jonge kinderen en vergroten we onderwijskansen. Het preventief aanbod bestaat bijvoorbeeld uit het consultatiebureau (JGZ/GGD), peuteropvang, stapprogramma’s en integrale vroeghulp. We subsidiëren peuteropvang (2-4 jarigen) en houden toezicht op de kwaliteit van de peuteropvang en de kinderopvang in onze gemeente (wettelijke taak). Binnen de peuteropvang en de kinderopvang en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs is er Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE). Dit zijn pedagogische programma's om jeugdigen met een onderwijsachterstand te ondersteunen en een goede start te geven in groep 3 van het basisonderwijs. Buurtsportcoaches stimuleren de fysieke en motorische ontwikkeling van kinderen. Via JOGG werken we aan de gezondheid van jonge inwoners. We hebben kindregelingen om te zorgen dat kinderen mee kunnen doen (zie thema 6.1). In het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) stimuleren we dat jongeren (10-18 jarigen) gezond en gelukkig opgroeien en willen we voorkomen dat jongeren gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Om deze positieve leefomgeving voor jongeren te waarborgen zetten we in op de volgende plekken: het gezin, op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. In deze vier domeinen wordt er samengewerkt met ouders, scholen, jongerenwerkers en andere professionals. Dit geldt ook voor jonge mantelzorgers. Kinderen en jongeren die voor een naaste zorgen kunnen hierbij ondersteuning krijgen (zie ook gezondheid, gezond ouder worden, mantelzorg). We willen hiermee voorkomen dat kinderen en jongeren overbelast raken in de zorg in zich hierdoor minder goed kunnen ontwikkelen. We bieden ondersteuning, lotgenoten contact en activiteiten.

L2. Jeugdigen gaan naar school (regisseren)
Onze leerplichtambtenaar werkt samen met onderwijsinstellingen en zorgpartijen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en 'uitvallers' te ondersteunen en begeleiden. De leerplichtambtenaar van Ooststellingwerf is vanuit preventief handelen betrokken bij zorgvraagstukken en dreigende schooluitval. 

Sinds 2022 wonen er vluchtelingen uit Oekraïne in Ooststellingwerf. Over het aanbod peuteropvang en onderwijs aan Oekraïense kinderen zijn afspraken gemaakt met Scala Welzijn en de schoolbesturen van het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs reizen Oekraïense kinderen naar de Internationale Schakelklas in Drachten. 

L3. Jeugdigen halen een startkwalificatie (regisseren)
Een startkwalificatie is belangrijk voor vervolgonderwijs en/of een goede kans op de arbeidsmarkt. Om te zorgen dat jeugdigen een startkwalificatie behalen werken gemeente (leerplicht, Gebiedsteam), voortgezet onderwijs en Regionale Meld- en Coördinatiepunt samen. 

L4. Jeugdigen zijn taalvaardig (spreken, lezen, schrijven) (regisseren)
Om laaggeletterdheid te voorkomen en achterstanden te verkleinen is een goede basis essentieel. Dit draagt bij aan ‘gelijke startkansen’. Bij de jongste jeugd wordt al ingezet op een adequate taalontwikkeling door het aanbod VVE in peuter- en kinderopvang en stapprogramma’s. Ook in het onderwijs is er extra aandacht voor de taalontwikkeling. In 2024 stellen we een doe-agenda op over onderwijsachterstanden (doe-agenda L) besteden we aandacht aan een efficiënt aanbod om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen (niet alleen kinderen, maar alle leeftijden). Hierbij hanteren we een brede definitie van laaggeletterdheid (ook digitale vaardigheid).

L5. Jeugdigen en ouders ervaren dat de school en zorg samenwerken om hen optimaal te begeleiden (regisseren)
Bij problemen is het belangrijk dat kinderopvang, peuteropvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, Gebiedsteam, voorliggende voorzieningen en jeugdhulp goed samenwerken. We faciliteren en stimuleren deze samenwerking. 

Onderwijshuisvesting
In 2023 zijn we met de schoolbesturen aan de slag gegaan om samen een Integraal Huisvesting Plan op te stellen. De uitvoering van sectorale routekaart voor de verduurzaming van de onderwijshuisvesting is hierin meegenomen. Het Integraal Huisvesting Plan is in 2023 vastgesteld en in 2024 en daarna wordt het uitgevoerd. 

Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed
De Stichting beheert en exploiteert de Kampus voor de huidige gebruikers (het Stellingwerf College, Kunst & COO en de Openbare Bibliotheek) en ook, bij behoefte, voor culturele evenementen en overige activiteiten in het openbaar belang en voor de inwoners van Ooststellingwerf.

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
 • Het kabinet heeft met het NPO in 2021 geld beschikbaar gesteld om de gevolgen van corona tegen te gaan. De gemeente heeft samen met de scholen in Ooststellingwerf een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat welke activiteiten worden gedaan. Het kabinet heeft besloten dat de bestedingsduur van het geld wordt verlengd tot augustus 2025.
 • Het stimuleren van samenwerken tussen gemeente, schoolbesturen en ouders betalen we uit de reguliere budgetten.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders
 • Visie op samenleven 2020-2024
 • Wet op het Primair-, Speciaal en Voortgezet (speciaal) Onderwijs
 • Lokale Educatieve Jeugd Agenda (dynamisch)
 • Subsidieregeling peuterspeelgroepen
 • Integraal Huisvesting Plan

Begroting Programma 4

Begroting Programma 4

Terug naar navigatie - Begroting Programma 4
x € 1.000
4. Onderwijs Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Resultaat voor bestemming
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting -1.181 -1.397 -1.370 -1.363 -1.370 -1.386
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.835 -2.146 -1.943 -1.943 -1.943 -1.943
Totaal Lasten -3.016 -3.543 -3.313 -3.306 -3.313 -3.330
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 72 219 216 216 216 216
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 450 591 447 447 447 447
Totaal Baten 522 811 664 664 664 664
Resultaat voor bestemming -2.494 -2.733 -2.650 -2.643 -2.650 -2.666
Mutatie reserves
Toevoegingen - - - - - -
Onttrekkingen - - - - - -
Mutatie reserves - - - - - -
Resultaat na bestemming -2.494 -2.733 -2.650 -2.643 -2.650 -2.666